Οἱ ἀδύναμες κραυγές Σαμαρᾶ νά ὑπερασπιστῆ τήν χώρανΔέν ὐπάρχει ἐλπίδα γιά τόν παλαιοκομματισμόν στήν Ἑλλάδαν

Σήμερα στίς σελίδες "γνῶμες" τῶν Ν.Y.Times, μέ τίτλον "τί δέν δέν εἶναι διατεθειμένη ἡ Ἑλλάδα νά κάνῃ", φιγουράρει ἡ σταθερή (;;) δήλωσις τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ, ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι διατεθειμένη νά ἐπιβάλλῃ περαιτέρω καί νέα μέτρα. Τό σύντομον ἂρθρον εἶναι ρηχόν ὃσον κι ὁ κ. Σαμαρᾶς, κατά πῶς φαίνεται τοὐλάχιστον ἒναντι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί συνίσταται στήν ἀκόλουθον δήλωσιν : "Ἡ ἑλληνική κοινωνία καί ἡ οἰκονομία της δέν ἒχουν τά περιθώρια νά ἀνθέξουν περισσότερα μέτρα, οὒτε καί ὑπάρχει ἀνάγκη ἐπιβολῆς περαιτέρῳ περικοπῶν σέ συντάξεις, μισθούς, ἢ περιορισμός αὐτῶν"


Ὡς ἀποδεικνύεται κι αὐτό ἒχει χιλιοειπωθεῖ ἀπό πολλά χείλη, ὁ καθ' ὃλα σεβαστός θεσμός τόν ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ ὁ κ. Σαμαρᾶς, τείνει νά γίνῃ περίγελως στούς ξένους παρατηρητές καί ὂχι μόνον. Ἀφοῦ κατέστη πλέον καταφανές καί στούς ξένους ἀνταποκριτές τῶν εὐρωπαϊκῶν καί διεθνῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, πώς ὁ κ. πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος δέν ἒχει καμμίαν ἐπαφήν μέ τήν ἑλληνικήν πραγματικότηταν. Ἐκτελεῖ ἀπλῶς χρέη καλοπληρωμένου λογιστή, που δέν ἒχει κατά νοῦν οὐδέν ἂλλον, πλήν τῆς πληρώσεως ἐπιθυμιῶν τῶν ἀλλοτρίων συμφερόντων πρός τήν χώραν τῶν ἀφεντικῶν του.

Αὐτό, ἐκφράζει καί τό ἐκδοτικόν θέμα τῆς σελίδος που συνεχίζει ὡς κάτωθι: 

Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιτροπῆς, τῆς εὐρωπαϊκῆς κεντρικῆς τράπεζας καί τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ ταμείου ὃμως παραμένουν κουφοί στίς προειδοποιήσεις του. Τοῦ ζητοῦν κλιμάκωσιν τῶν μέτρων, σφίξιμο κι ἂλλο τῆς ζὠνης τῶν πολιτῶν, που περικλείουν ἀκόμη περισσότερες ἀπολύσεις. Εἰδέ ἂλλως ἀπειλοῦν μέ παρακράτησιν 1 δίς εὐρώ, ἀπό τήν δόσιν διάσωσης, χρήματα τά ὁποῖα ἡ χώρα ἒχει ἀπόλυτον ἀνάγκην τήν στιγμήν αὐτήν καί περιμένει ἀσμένως.

Ὁ παρατηρητής σημειώνει πώς μεταξύ περικοπῶν μισθῶν, δημοσίων δαπανῶν, καθώς καί αὒξησιν φόρων, ὁ ἓλλην βλέπει τό εἰσόδημά του νά ἒχῃ περιορισθεῖ στό περίπου 40%, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν τῶν συλλεγομένων (φόροι , περικοπές κλπ), δέν φτάνουν κἂν νά καλύψουν τίς ἀνάγκες.Οἱ περικοπές ἢδη ἒχουν μειώσει τό ἒλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ στήν Ἑλλάδα, ἀποκλειστικά ἀπό τίς πληρωμές τόκων, ἀπό 15 τοῖς ἑκατόν τό 2008 κοντά στό μηδέν ἐφέτος.

Αὐτά τά μέτρα λιτότητος ἒχουν περιορίσει κατά 25% τό ἀκαθάριστον ἐθνικόν προϊόν, κατά 28% αὒξησαν τήν ἀνεργίαν, περιέκοψαν τίς παροχές ὑγείας καί ἂλλες δημόσιες ὑπηρεσίες, καί ἀνέβασαν τήν φτώχειαν.Μέ τήν συρρικνουμένην οἰκονομίαν κι ἂρα προϋπολογισμόν, τό βάρος χρέους τῆς Ἑλλάδος σέ ποσοστόν τοῦ ΑΕΠ της, εἶναι περισσότερον ἀπό 20% ὑψηλώτερον ἀπό ὃ,τι ἦταν τό 2010 ὃταν ξεκίνησεν τό πρόγραμμα διάσωσης ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἒνωσιν.

Ἐν τῶ μεταξύ ἡ χώρα ὁδεύει πρός πολιτικήν κατάρρευσιν. Ἑκατομμύρια ψηφοφόροι ἒχουν ἐγκαταλείψει τά κεντροδεξιά κόμματα του κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ τοῦ κ. Σαμαρᾶ που μόλις καί διατηρεῖ 5 ψήφους σάν πλειοψηφίαν καί μόνον. Αὐτή (ἡ κατάρρευσις) ὑποβοηθεῖται κι ἀπό τίς καθημερινές συγκρούσεις στούς δρόμους, που τώρα διευθύνονται ἀπό τό νεοναζιστικόν κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, μεγαλώνουν τήν ἒντασιν στόν κοινωνικόν ἱστόν. Διαμαρτυρίες κατά τῶν μέτρων λιτότητος συμβαίνουν καθημερινῶς στούς δρόμους.

Ὁ κ.Σαμαρᾶς θά μποροῦσεν νά κάνῃ πολλά γιά νά καθησυχάσῃ τίς κοινωνικές ἐντάσεις. Οἱ προσπάθειές του νά κλείσῃ τό Ἐθνικόν Ἲδρυμα Ραδιοφωνίας κι ἀντικαταστήσει τό ὑφιστάμενον καθεστώς λειτουργίας του,  περιέπλεξεν καί ἐξόργισεν περαιτέρω τούς Ἓλληνες. Μία ἒφοδος τῆς Ἀστυνομίας που πραγματοποιήθηκεν στό μέγαρον ὃπου ὑπάρχουν τά κεντρικά στούντιο καί γραφεῖα τοῦ ἰδρύματος ὠδήγησεν σέ ψήφισμα μομφῆς που ἐτράπη (τεχνηέντως) σέ ψῆφον ἐμπιστοσύνης πρός τόν κ. Σαμαρᾶν.Ἀκόμη χειρότερα, ἡ κυβέρνησις ἒχει κάνει πολύ λιγώτερα προκειμένου νά μετασχηματίσῃ ἓνα κατάφωρα ἂδικον φορολογικόν σύστημα, καί νά ἐλαφρύνη τό βάρος ἀπό τίς πλᾶτες τῶν ἐξαιρετικά σκληρά πλέον δοκιμαζομένων φτωχῶν καί χαμηλοτέρων τάξεων, ἐνῶ παράλληλα ἀρνεῖται πεισματικά νά κυνηγήσῃ τήν ἂρχουσαν τάξιν, τούς πλουσίους καί καλά δικτυωμένους καί διαπλεκομένους.

Ἓνας πιό προοδευτικά κινούμενος φορολογικός κῶδιξ καί ἓνα πιό συνεπές σύστημα συλλογῆς φόρων κι εἰσπρακτικοῦ μηχανισμοῦ, ἀλλά καί μέσων  ἐπιβολῆς, εἶναι πεδία τά ὁποῖα θά μπορούσαν νά ἀπαλύνουν κι ἀμβλύνουν τήν αἲσθησιν τῆς συνεχοῦς πίεσης ἀπό τούς ἐξωτερικούς παράγοντες καί νά ὠφελήσουν τήν κοινωνίαν. Ἀλλά ἡ συνεχής προσαρμογή ἐκ μέρους τῆς εὐρωπαϊκῶς ἐνώσεως, οἱ περικοπές δαπανῶν κι ἀπολύσεις  καθώς καί ἡ συνεχής αὒξησις τῶν φόρων δέν βοηθάει καθόλου καί κανέναν, ἐνῶ ταυτόχρονα φέρνει τήν Ἑλλάδαν πιό κοντά στήν κατάρρευσιν.

Μετάφρασις: Α. Μπαξεβανίδης
                    http://international.nytimes.com/


Σχόλιον : Αὐτά τά ἀνωτέρω, ὃλα εἶναι παρατηρήσεις τοῦ ἀρθρογράφου τῶν Τάϊμς, δέν ἀπηχοῦν δικές μας  σκέψεις (ἐκτός τῶν δύο παραγράφων τῆς εἰσαγωγῆς), ἀλλά καθώς παρατηρεῖτε, εὐρίσκονται ἐντός πλαισίου λογικῆς καί συγκροτημένης σκέψης. Ὁ κ. Σαμαρᾶς μέ τούς συνεταίρους του τῆς κυβερνήσεως τόσον τυφλοί καί ἀνίδεοι εἶναι που δέν ἀντιλαμβάνονται ἀπλές καθημερινές ἒννοιες ;; Διότι ὃλα αὐτά τά διαβάζουν κι ἐκεῖνοι, οἱ καλοθελητές γιά τό καλόν τῆς πατρίδος τάχα.Διότι μέτρα κι ἂλλα σίγουρα θά ἐφαρμοσθοῦν, ξηλώνοντας μεθοδικά τόν κοινωνικόν ἱστόν. Τελευταίως τά ρίχνουν ὃλα στίς τάξεις τῶν ἐπαγγελματιῶν, μικροεπαγγελματιῶν, ἰατρῶν κλπ, καί τό γνωρίζουν πολύ καλά ποῦ ὁδηγοῦν τήν χώραν. Ἐξ ἂλλου ὁ καλός μας ΥΠΟΙΚ κ. Στουρνάρας ἒχει ὂνειρον νά χαμηλώσῃ τόν μισθόν στά 360 εὐρώ που εἶχεν ἐξαγγείλει κι ὁ ΓΑΠ τό 2009. Βλέπετε κοιμήθηκαν ξεσκέπαστοι οἱ φουκαρᾶδες καί βλέπουν ὂμορφα ὂνειρα...!!

 Μόνον που "κρύβουν", ἐκεῖνο που εἶναι πιά ὁρατόν σέ ὃλους τούς Ἒλληνες πολίτες : Πώς εἶναι συνασπισμένοι ὡς ἐβραῖοι που εἶναι μέ τόν διεθνῆ σωνισμόν, προδίδοντες θεσμούς καί θέσμια, πατρίδα που τούς γέννησεν, συμφέροντα που εἶναι προαιωνίως συνυφασμένα μέ τόν ἑλληνισμόν, ἐνῶ παριστάνουν τούς κυβερνῆτες ὡς ἀχρεῖοι που εἶναι...Ἀλλά εἲπαμεν καί θά τό ἐπαναλαμβάνουμεν ἐς ἀεί, πώς μοναδικοί ὑπεύθυνοι γιά τήν κατάντια τῆς πατρίδος μας εἲμεθα ἐμεῖς κι ἡ ἀσυγχώρητη ἀβελτηρία μας, σέ στιγμές που ἀπαιτοῦν συλλογικήν ἀφύπνισιν, ἐγρήγορσιν, δρᾶσιν προκειμένου νά διατηροῦμεν ἐπιλογές που ἀφοροῦν τό μέλλον μας, ΑΥΤΟ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗΝ ΦΟΡΑΝ.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ