Ποιό τό μέλλον μας, ..ἂν ἀδρανοῦμεν

Οἱ προφάσεις που χρησιμοποιοῦν γιά τήν δικτατορία που ἐπιβάλλουν


Ἀκόμη οἱ λαοί δέν ἒχουν ἀντιληφθεῖ τό τί λάκκον τούς σκάβουν οἱ δυνάστες τῆς ἀνθρωπότητος, παρά μόνον προσπαθοῦν νά διαβλέψουν καί προΐδουν, ποιά τύχη τούς περιμένει καί τί εἲδους ἡμέρα θά ξημερώσῃ αὒριον γι' αὐτούς. Ὁ ὁρίζοντας τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων (κυρίως τῶν χαμηλοτέρων τάξεων), φθάνει μέχρις τίς παρυφές καί τήν ὁριογραμμήν τῶν κομμάτων. Πέραν τούτων δέν ἐπαρκεῖ ἡ ὀπτική ἢ ἡ μαντική των δυνατότης. Ὁ διεθνής σιωνισμός, εἶχεν προετοιμάσει μίαν ἀκολουθίαν μέτρων που ἐπρόκειτο νά λάβῃ, γιά τήν ὀμαλήν ἐκτύλιξιν κι ἐφαρμογήν τῶν σχεδίων τους, ὃπως καί τῶν στόχων που προσχεδίασαν. Μέχρις στιγμῆς, ἡ ἀφύπνισις τῶν μαζῶν, ἒχει κατά τά φαινόμενα τό προβάδισμα, ἀλλά κανείς ποτέ δέν γνωρίζει κατά πόσον τό σύστημα ἐν συνόλῳ θά "τό πάρῃ τόσον εὒκολα ἀπόφασιν, πώς ἒχασεν τό παιχνίδι".  Ἀναμένεται δύσκολος Χειμώνας κι ἀμφίρροπη Ἂνοιξις. Στό βίντεο αὐτό παρακολουθῆστε τό δυσμενές σενάριον, οὓτως ὣστε νά γνωρίζετε τίς συνθῆκες.     

    

Ὃπως καί νά ἒχῃ τό πρόγραμμά τους πάντως, πιστεύω πώς ἡ μαζική ἀντίδρασις τῶν λαῶν θά σημάνῃ τήν ἒστω καί στιγμιαίαν ἀναστολήν/ἀνακοπήν τῆς ροῆς, ἐκτέλεσης τῶν σχεδίων τους, ἐνῶ παράλληλα θά δώσῃ χρόνον στούς καταπιεζόμενους λαούς νά ἀνασυντάξουν καί ὀργανώσουν ἐπί τά βελτίῳ τόν τρόπον ἀντίοδρασης καί τήν τελικήν ματαίωσιν τῶν ἐφιαλτικῶν σχεδίων μαζί καί τίς φοβερές συνέπειές των στόν πλανήτην καί τό ἒμψυχον ὑλικόν του. Ἡ συνεχιζομένη ἐν τούτοις προσκόλλησις στήν φαινάκη τῶν ὑποτιθεμένων λύσεων που θά δοθοῦν ἀπό τά κόμματα, που ἐπί δεκαετίες κηρύττουν ἀνερυθρίαστα τά "θά" τους, ὁ κόσμος πρέπει νά χωνέψη γιά τά καλά πώς, ἡ δημοκρατία χρειάζεται ἓνα ἀπαραίτητον συνθετικόν γιά νά ἐφαρμοσθῆ, κι αὐτό εἶναι ὁ λαός, ὁ Δῆμος, ὃπως καί ἡ λέξις καταμαρτυρεῖ : δημος + κράτος, ἐκ τῶν ὁποίων τό πρῶτον εἶναι καί τό κυρίαρχον, διότι ἂνευ αὐτοῦ, δέν ὑπάρχει δημοκρατία.

Σημείωσις: Ἐπ' αὐτοῦ τοῦ θέματος βλέπε καί ἀνάρτησίν μας τῆς 18/11/2013 "Γιατί δέν ἐπικεντρώνουμεν τήν προσσοχήν μας στό σπουδαῖον".                                                                              

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;