Μᾶς δουλεύουν ψιλό γαζί..

Τετριμμένες πρακτικές

Καθόμαστε καί παρακολουθοῦμεν τήν ροήν τῶν γεγονότων ὡσάν θεαταί μίας ταινίας, ἑνός φίλμ που ἐξελίσσεται μέ τρόπον δραματικόν. Τό δρᾶμα ἀφορᾶ ἐμένα, ἐσᾶς ὃλους, τό σπίτι μας, τά παιδιά μας, τό περιβάλλον μας, ὃλα ὃσα δηλαδή ἀποτελοῦν αὐτό που ὀνομάζουμε πατρίδα μας. Ταυτόχρονα ἐνῶ παρακολουθοῦμεν τήν ἐξέλιξιν αὐτοῦ τοῦ ἒργου που ξετυλίγεται ἐμπρός ἀπό τά μάτια μας, συμβαίνουν διάφορα πράγματα που ἀφοροῦν ἐμᾶς καί ὃλα ἐκεῖνα που προείπαμεν, ἐνῶ πίσω μας, πίσω ἀπό τήν πλάτην μας, αὐτοί οἱ ἲδιοι δημιουργοί αὐτοῦ τοῦ "ἒργου" που βλέπουμεν, ἒχοντες σκηνοθετήσει κάποιο ἂλλο "ἒργον", πολύ πιό ἀρνητικόν καί δραματικόν ἀπό τό προκείμενον, καί που σχετίζεται μέ αὐτό, δουλεύουν κυρίως γιά λογαριασμόν τους καί πρός ὂφελος τῶν ἀφεντικῶν τους.
Ἡ ἱστορία αὐτή λαμβάνει φοβερά ἐξωπραγματικές διαστάσεις, ὃταν ἐμεῖς κάνοντας μία πρόχειρην αὐτοκριτικήν, παραδεχόμαστε πώς, ναί, γνωρίζουμεν ὃλοι ἢ οἱ περισσότεροι τέλος πάντων τί παίζεται καί μπροστά μας καί πίσω μας, κι αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἓνα ἐξωφρενικόν συμπέρασμα ἢ ἂς τό θέσω πιό μαλακά, σέ ἓνα ἀμφιταλαντευόμενον δίλημμα : τί ἀπό τά δύο συμβαίνει, ἢ εἲμεθα βλᾶκες ἢ τυφλοί ;; Ἀπλοϊκόν θά μοῦ πῆτε κι ὑπεραπλουστευμένον. Ἐπειδή δέ οἱ Ἓλληνες σίγουρα δέν κατηγοριοποιοῦνται τόσον ἀνώδυνα σέ κάποιαν ἀπό αὐτές τίς δύο κατηγορίες, ἀναζητοῦμεν κάπου ἀλλοῦ τήν αἰτίαν. Ἀναδιφῶντες στήν σχετικά σύντομην μεταπολεμικήν ἱστορία τῆς χώρας μας, εἶναι σίγουρον πώς, τήν συμπεριφοράν αὐτήν ἢ καί χειρότερην δέν τήν συναντοῦμεν γιά πρώτην ἢ μοναδικήν φοράν.

Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν καί γιά μίαν πενταετίαν ὁ ἑλληνικός λαός ἐπέρασεν μίαν τρομακτικήν δοκιμασίαν. Μίαν μαρτυρικήν ἐμπειρίαν που ταλάνισεν ἑκατομμύρια συμπατριῶτες μας καί που κατέληξεν ἀκόμη πιό ἂσχημα κι ὀδυνηρά ἀπό ὃ,τι ξεκίνησεν. Ὃλοι στό περιβάλλον μας ἒχουμεν ἀκούσει διηγήσεις μεγαλυτέρων ἀνθρώπων που ἐβίωσαν ἐκεῖνες τίς ἡμέρες τοῦ μαύρου ἐμφυλίου πολέμου, μέ τίς χιλιάδες νεκρούς κι ἀκόμη περισσότερους ἐκτοπισμένους, ἂλλους στό παραπέτασμα κι ἂλλους ἀμέτρητους ἐξόριστους στά ξερονήσια μέ τίς ἀπάνθρωπες φυλακές. Γιατί συνέβη ὃλον αὐτό ;; Μήπως τό θέλαμεν ἐμεῖς ;; Ἀσφαλῶς καί ὂχι, θά πῆ ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἀναγνώστης. Τότε; Ποιός ἀκριβῶς φταίει ἀγαπητοί συνέλληνες ;; Ἂν κάποιος καθίσει κι ἀκριβοδίκαια ζυγίσει καί καταλογίσει εὐθύνες, θά διαπιστώση πώς σέ τελικήν ἀνάλυσιν φταίγαμεν ὃλοι ἐμεῖς οἱ ἀπλοί πολίτες. Διότι ἒχουμεν τήν τάσιν νά ρίχνουμεν τίς εὐθύνες πάντοτε κάπου ἀλλοῦ.
Τό πῶς πέσαμεν θύματα ἐκείνων που μηχανεύθηκαν ὃλην αὐτήν τήν τραγωδίαν γιά τήν Ἑλλάδα που ὃμως ἀπό τήν ἂλλην πλευράν τοῦ νομίσματος ὑπῆρξεν προσοδοφόρα γιά ἐκείνους, ὃπως κι ἂν ὀνομάζονται, εἶναι ἂλλη ἱστορία. Εὒκολα θά βρῆ κάποιος δικαιολογίαν, ἦταν ὁ πόλεμος, ἡ πείνα, ἡ ἀμορφωσιά, ἡ πονηριά τῶν Ἐγγλέζων, ἡ προδοσία τῶν δικῶν μας, ἡ...οἱ..τά...ὁ.., πολλοί λόγοι κι ὃλοι ἒχουν κι ἓνα μικρόν μέρος δίκιο. Ἀλλά, ἐμεῖς ποῦ εἲμασταν ;; Θά μποροῦσεν ποτέ νά ὑπάρξη ἒμφρων καί συνετός ἂνθρωπος που θά πίστευεν πώς ἦταν ποτέ δυνατόν οἱ πολίτες, νά παραμένουν ἣσυχοι καί ἐπαναπαυμένοι πώς οἱ κυβερνῆτες τους κι ὃλοι ἐκεῖνοι οἱ κεφαλαιοῦχοι που τούς στηρίζουν "θά ἒκαναν ἀπλά καί μόνον τό καθῆκον τους, ἒναντι τῶν πολιτῶν καί τῆς πατρίδος ;;" Μά καί μόνον μέσα στήν τετραετίαν ἐκείνην τοῦ πολέμου καί μετά, γνωρίζουμεν τόσα σκάνδαλα καί οἰκονομικές ἀτασθαλίες τῶν τότε κυβερνώντων καί τῶν δορυφόρων τους κι αὐτά τά περισσότερα εἶναι γνωστά, γιά νά μήν τά ἐπαναλαμβάνω.

Τό 1944 κατά τήν μαύρην ἐκείνην περίοδον  που σημάδεψαν τά "Δεκεμβριανά", μέ τίς διαμαρτυρίες κι ἀμέτρητες διαδηλώσεις, κατά τίς ὁποῖες σκοτώθηκαν καί πολλοί συμπολίτες μας, ὃταν στά μπαλκόνια ὁ μετέπειτα "Γέρος τῆς δημοκρατίας (!!)" ἒδωσεν ἐντολήν νά στηθοῦν στά μπαλκόνια τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου πολυβόλα, μπορεῖ νά ξεχαστοῦν ;; Ὁ λαός μας ἒπεσεν θῦμα τῆς εὐπιστίας του ;; Ἒ ναί ἂς τό δεχθοῦμεν, τό πλήρωσεν ὃμως πολύ ἀκριβά καί ἡ χώρα ἒφθασεν στό '50 γυμνή, ξεδοντιασμένη καί μέ ἠθικόν καί δυναμικόν ἐξαντλημένα, μετά καί τήν χειραγώγησιν τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων ἀπό τήν Ἀγγλίαν. Ἡ δεκαετία 1940-1950 ὑπῆρξεν ἀποκαρδιωτική, συμφωνῶ. Ἐν τούτοις ἀκολούθησεν κι ἀκόμη μία δεκαετία, ἂς τήν χαρακτηρίσουμεν ἀποκατάστασης τῶν πληγῶν καί τραυμάτων κι ἀνάπτυξης. Οἱ παλιοί θά θυμοῦνται καλύτερα τί συνεβαινεν κατά τήν δεκαετίαν ἐκείνην. Θυμοῦνται τόν πληθωρισμόν τοῦ '50-'51 ὃταν χάθηκαν περιουσίες, τήν τρομοκρατίαν, θυμοῦνται τίς προβοκάτσιες, τίς "δῆθεν" ἐκλογές, τά μπλόκα, τό μπουκάρισμα μέσα στά σπίτια, τίς "ἐξακριβώσεις" στοιχείων στόν δρόμον, τήν ἐρημιά, τήν φτώχειαν, τά χαμηλά μεροκάματα. Μέ ἀποκορύφωμα στό τέλος μίαν ἰσχυρήν ΕΡΕ καί τόν Κ.Καραμανλήν στό ἀξίωμα τοῦ πρωθυπουργοῦ, μέ τίς εὐλογίες καί τοῦ παλατιοῦ. Δέν θά μπῶ σέ λεπτομέρειες κι ἐπί μέρους σχέσεις.
Ἡ στερημένη ἐνδιαφέροντος πολιτική, ἡ ἀνάλγητη κι ἡ ἐλλείπουσα πρόνοια γιά κάθε τί χρήσιμον γιά τό κράτος, ἡ κακή διπλωματική πολιτική ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος, ἡ κλοπή δημοσίων πόρων σταθερά καί χωρίς ἲχνος ἀναστολῆς, ἒδιωξεν καί τότε ὃπως καλή ὣρα σήμερα, τά τότε νειᾶτα μας, τό παραγωγικόν δυναμικόν τῆς πατρίδος μας, τόν ἀνθόν μας στήν ξενητειά. Τά κονδύλια κυλούσαν καί τότε σέ τσέπες πλουσίων μεγαλοαστῶν ἐπιχειρηματιῶν, καθ' ἣν στιγμήν ἡ ὓπαιθρος ἐστέναζεν ἀπό πόρους κι ἒλεγεν τό ψωμί ψωμάκι. Τότε ἦταν που ὁ "Κῶτσος" ἒφερεν τό πολεοδομικόν στήν ἐπιφάνειαν (θεία βουλήσει), Γάλλοι ρυμοτόμοι πολεοδόμοι καί τοπογράφοι ἒκαναν στήν Ἀθήναν τήν βόλτα τους, ἒδωσαν ὀρθές συμβουλές καί παραινέσεις κι ἀπῆλθαν χορτᾶτοι ἀπό τούς ἀστακούς που τούς τραπέζωσαν (γιατί νά νοιαστοῦν ἐκεῖνοι ;), ἐνῶ τό ρυμοτομικόν, τό πολεοδομικόν, παρέμεινεν στά συρτάρια τῶν ὑπουργῶν γιά πάρα πολλά χρόνια, ἀνέπαφον, ἀπρογραμμάτιστον, ἀνέφικτον, ἐκκρεμές ὃπως εἶναι μέχρι σήμερα. Εἶχεν ἒρθει ἠ ὣρα τῆς ἀστυφιλίας. Ἡ Ἀθήνα κι ὃλες οἱ μεγαλουπόλεις γέμισαν πολυκατοικίες μέ σπιρτόκουτα ἀντί γιά σπίτια κι ἡ ἀδηφαγία τῶν ἐπιχειρηματιῶν ἐργολάβων, βρῆκεν ἒδαφος πρόσφορον διά νά δράσῃ. Ποιᾶς ἀστυφιλίας ;; Οἱ ἐπαρχιῶτες βλαστημούσαν τήν ὣρα καί τήν στιγμήν που μπῆκαν σ' αὐτόν τόν βόθρον που λέγεται πρωτεύουσα. Μαζεύτηκαν στήν Ἀθήναν γιατί προτιμούσαν νά ἐγκαταλείψουν τόν καθαρόν ἀέρα τοῦ χωριοῦ τους καί νά ἒλθουν μέσα στό καυσαέριον ;; Ἀλλά τί νά ἒκαναν στό χωριό τους που δέν εἶχαν οὒτε γιά σπόρον νά ἀγοράσουν γιά νά σπείρουν καί τά παιδιά τους πεινούσαν ;; Γιά ἂλλην μίαν φοράν ἂδειασεν ἡ ὓπαιθρος, τά νησιά μας καί "ἒπηξεν" ἡ Ἀθήνα.

Ἒτσι κατηργήθηκεν σιγά-σιγά τό δεύτερον συνθετικόν "-φιλία" κι ἒμεινεν μόνον τό Ἂστυ κι αὐτό καταβρωμισμένον, ὃπως καί παρέμεινεν ἒως σήμερα, πλῆρες δρομίσκων, σοκακιῶν, συνοικιῶν ὃπου χρειάζεται πυξίδα γιά νά βρῆς ἂκρην. Μόνον ἡ θύμισις παρέμεινε στό τραγοῦδι καί τούς στίχους τοῦ ποιητοῦ " Ἀθήνα διαμαντόπετρα, στῆς γῆς τό δακτυλίδι".Ἐμεῖς ὃμως συνεχίζαμεν νά φοβόμαστε τήν ἀσφάλειαν καί νά στηρίζουμεν ΚΚΕ, ΕΡΕ, ΕΔΑ κλπ κλπ κόμματα κάθε ἀποχρώσεων καί ποικίλλων στόχων που οὐδείς γνωρίζει τί οὐσιαστικά ἀντιπροσωπεύουν, ποιοί κρύβονται καί χρηματοδοτοῦν ἀπό πίσω τους, ὃπως καί τούς πραγματικούς των στόχους κι ἐπιδιώξεις. Αὐτά τά βλέπουμεν τώρα, κατόπιν ἑορτῆς κι ὃταν τό κακόν ἒχει συντελεσθεῖ. Τότε εἶχε συμβεῖ πάλι τό ἲδιον, σάν γιά νά ἐπικροτήσῃ τό "ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται" . Ὁ ἑλληνικός κόσμος παρ' ὃλα αὐτά, ἀμετανόητος καί συνηθισμένος πλέον στίς παρωπίδες που οἱ ἐπιτήδειοι κομματάρχες τούς ἒχουν ἐφοδιάσει νά φοροῦν, ἐσυνέχισαν νά ψηφίζουν τά νέα πρόσωπα τάχα που ἐνεφανίζονταν στό προσκήνιον.
Ἒτσι φθάσαμεν στήν δεκαετίαν τοῦ '60, ἡ ὁποία μᾶς ἐπεφύλασσεν νέες ὀδυνηρές δοκιμασίες, φυσικά ὂχι ὁ χρόνος, ἀλλά αὐτά τά νέα πρόσωπα (φροῦτα) που δέν ἦσαν καθόλου νέα, ἀλλά παλαιότερον χρησιμοποιημένα πιόνια, ἀντιπρόσωποι τοῦ καθεστωτικοῦ ντόπιου καί διεθνοῦς συστήματος . Τήν φαινομενικήν ἠρεμίαν ἐντός τῆς ὁποίας ὑπέβοσκεν ἡ φαυλότης, ἦρθεν νά ταράξῃ ἡ προμελετημένη δολοφονία τοῦ Γρ.Λαμπράκη, γιά καλήν ἀρχήν τῆς δεκαετίας. τό παρασκήνιον εἶναι γνωστόν βεβαίως κι ὡς συνήθως κανείς ἀπό τούς παρακρατικούς μισθοδοτούμενους σέ διατεταγμένην ὑπηρεσίαν δέν ἐτιμωρήθηκεν, ὣστε νά μήν χαλάσουν τήν παράδοσιν τόσων χρόνων. Σέ αὐτό τό διάστημα σωρεία συνομωσιῶν ἐξυφαίνετο ὐπογείως, τό παρακράτος ἐργαζοταν ἐντατικά ἐν ἀγαστῆ συνεργασία καί σύμπνοιαν μέ τούς σιωνιστάς  ἐντολοδόχους τους, οἱ ὁποῖοι μηδέποτε ἒπαυσαν νά φροντίζουν γιά τό κακόν τῆς Ἑλλάδος, ἒστω κι ἂν ἦσαν γεννημένοι ἐδῶ καί πολίτες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Ἡ δεκαετία τοῦ '60 ἒφερεν τό ἀμέριστον ἐνδιαφέρον τῶν κρατούντων νά ἐπικεντρωθῆ στήν Παιδείαν ἀρχικά τό '63-'64, μέ τήν ἐμβριθῆ μελέτην του καί τήν ἐκπόνησιν σχεδίου, που θά "βελτίωνεν" τήν ἐκπαίδευσιν καί στίς τρεῖς της βαθμίδες (!!). Ἀποτέλεσμα τῆς ἐφαρμογῆς του, ἦταν ἡ ἀποτυχία μεγάλου ποσοστοῦ ὑποψηφίων στά ΑΕΙ, τό 8ετες νυκτερινόν γυμνάσιον καί ἡ ἀπαρχή τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πρότερον παραδοσιακῆς ὁδοῦ διδαχῆς στήν βασικήν ἐκπαίδευσιν, ἀπό τότε ἢρχισεν ἠ παραποίησις τῆς ἱστορίας καί τῆς γλώσσης μας. Ἐμεῖς ὃμως χειροκροτούσαμεν τότε τόν ἐμφανιζόμενον "ρήτορα" γέρον τῆς δημοκρατίας, ὡς ἂλλον μεσσίαν που θά κομίσῃ τήν λύτρωσιν στό πολύπαθον ἒθνος μας. Τήν ἲδιαν στιγμήν γιγαντιαία συλαλλητήρια ἐλάμβαναν χώραν ἀπό τήν μαθητιώσαν νεολαίαν που ἀριθμούσαν οὒτε λίγον οὒτε πολύ, 1,5 ἑκ, σχεδόν ἀτόμων. Πνίγηκεν ἡ Ἀθήνα τότε καί διεκόπησαν οἱ συγκοινωνίες ἀπό ἀδυναμία κινήσεως στούς δρόμους.Τότε ἐσκότωσαν τόν Πέτρουλα γιά παραδειγματισμόν, μά τό πλῆθος δέν σταματοῦσεν,  ἦταν ποταμός.
 Μά τό κακόν ἐσυνέχιζεν, οἱ συνομωσίες ἒδιναν καί ἒπαιρναν, ἐβγῆκεν στήν δημοσιότηταν τό θέμα "δίκη τοῦ ΑΣΠΙΔΑ" μέ ἀνάμειξιν πολλῶν γνωστῶν καί μή ἐξαιρετέων, μηδέ τοῦ υἱοῦ Α.Παπανδρέου ἐξαιρουμένου, ἡ ἀποστασία Κ.Μητσοτάκη, οἱ παρεξηγήσεις Καραμανλῆ μέ τό παλάτι, ὁ Νόβας, κλπ κλπ που ἒδωσαν τήν φαεινήν ἰδέαν στήν τότε CIA νά "βάλῃ" τό χεράκι της στά ἐσωτερικά μας, νά τά ἀνακατέψη λίγον ὃπως πάντοτε ἒκανεν καί στό παρελθόν (βλέπε δολοφονία George Polk τό 1948), ὀργανώνοντας τήν δικτατορίαν, που κατ' εὐφημισμόν ὠνομάσθηκεν "ἐπανάστασις τῆς 21ης Ἀπριλίου". Ἒτσι τό 1967 ξάφνου ἓνα πρωΐ, εἶδεν ὁ κόσμος τά τάνκς νά παρελαύνουν στούς ἀθηναϊκούς δρόμους, ἐνῶ σιγή ἐπικρατοῦσεν ἀπ' ἃκρου εἰς ἂκρον στήν πρωτεύουσαν, που ἐπάγωσεν ἀκούγοντας στά ραδιόφωνα καί τήν νεότευκτον τότε τηλεόρασιν τῆς ΕΡΤ καί ΥΕΝΕΔ τότε τήν παγερήν ἐπιτακτικήν φωνήν τοῦ Γ.Παπαδόπουλου, νά ἀπαγγέλλῃ τό ἀποφασίζωμεν καί διατάσσωμεν. 

Τό τί ἐπηκολούθησεν μέσες ἂκρες τό γνωρίζετε ὃλοι λίγο πολύ, τό θέμα εἶναι ὃμως ὃτι γιά ἀκόμη μίαν φοράν ὁ λαός ἐκλήθη νά πληρώση ἐπιταγήν που δέν εἶχεν ἐκδώσει, ὃποιος καί νά ἦταν θά ἒφτανε ἂμεσα στήν ἀγανάκτησιν, τόν θυμόν καί τήν ἂκρατην ὁργήν, ὁ ἓλλην ὃμως ποτέ. Ἀντί γι' αὐτό ἒσκυψεν πάλιν τό κεφάλι καί συνέχισεν νά βαδίζῃ τόν ἀνηφορικόν δρόμον μέ τόν σταυρόν στήν ράχην ἀγόγγυστα. Ὂχι ἐντελῶς ἀγόγγυστα διότι κάποιες συγκρατημένες φωνές ἠκούσθησαν κι αὐτές κυρίως προήρχοντο ἀπό ὃσους πῆρεν ἡ μπάλα τότε στήν ἀρχήν καί ἐφυλακίσθησαν, ἐταλαιπωρήθηκαν διαφεύγοντες "ἡρωϊκῶς" στό ἐξωτερικόν, ἀνάμεσα σέ πολλούς κι ὁ Κ.Καραμανλῆς στό Παρίσι (ὃπου τοῦ ἐστέλλοντο ἐβδομαδιαίως ἑλληνικά τρόφιμα ἀεροπορικῶς, λάδι, ἐλιές, φέτα κλπ), ὁ Μ.Θεοδωράκης ἂλλος τρανός πολιτικός κι ἐπαναστάτης που κέρδισεν ταυτοχρόνως καί τόν ἐπιούσιον δίνοντας συναυλίες  πανγκοσμίως "γιά τήν Ἑλλάδα" μέ πανάκριβα εἰσιτήρια.
Ὣσπου νά περατώση ὃμως τά ἀνεληφθέντα δημόσια ἒργα της ἡ 21η Ἀπριλίου, που ἦταν τόσα που ὁ Στ.Παττακός δέν ἐπρολάβαινεν νά σκουπίσῃ τό μυστρί, ἐνῶ ἡ ΜΟΜΑ ἐργαζόταν νυχθημερόν, πάλιν οἱ αἰωνίως φροντίζοντες τό "καλόν" μας σιωνιστές ἐβραιοκαζάροι, ἐσκέφθησαν πώς εἶχαν στά χέρια τους ἓνα δυναμικόν ἀνεκμετάλλευτον κι ὢφειλαν νά βροῦν τρόπον νά τό χρησιμοποιήσουν πρός ὢφελός των  γεωπολιτικῶς ἢ ἀπλῶς καί πολιτικῶς πρός εὐόδωσιν τῶν σχεδίων των. Κατ' αὐτόν τόν τρόπον ξεκίνησαν τά πρότζεκτ που εἶχαν στό μυαλό τους, ἐκκινῶντες πρῶτον μέ τήν ἀνάμιξιν τῶν συνταγματαρχῶν στό θέμα τῆς Κύπρου (κυρίως Ἰωαννίδης), προετοιμάζοντες τίς ἀπαραίτητες ζυμώσεις που ἐκρίνοντο ἀναγκαῖες γιά τήν μετέπειτα τουρκικήν εἰσβολήν, ἐνῶ συνάμα ἐφρόντισαν νά ἀγανακτήσουν τόν φοιτητόκοσμον, ὁδηγῶντες τον στήν ἒκρηξιν που "ἐρύθμισαν" νά συμβῆ στίς 17 Νοεμβρίου 1973. Ψυχή τοῦ ξεσηκώματος ἡ ἐβραία μετέπειτα βεβαίως ὑπουργός κα Μ. Δαμανάκη, που ἀνέλαβεν νά ἐμψθυχώνη τά παιδιά ἀπό μικροφώνου, μαζί της κι ἂλλοι μετέπειτα ὑπουργοί τοῦ ΠΑΣΟΚ γλεῖφτες τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν.
Ἂλλο φιάσκο μαζί καί ρεζίλεμα τῆς διανοητικῆς μας ἀρτιότητος. Τά μεγάφωνα ξεσήκωσαν τόν τόπον, οἱ φοιτητές ἀγωνίζονταν νά ἀποτινάξουν τόν ζυγόν κι ἂλλα τέτοια μεγαλόπνευστα λόγια ἢκουσεν ὁ κόσμος τότε θαμπωμένος ἀπό τό καυράγιο τῶν πολλῶν ἀμούστακων ἀκόμα παιδιῶν που ἐτόλμησαν νά τά βάλουν μέ τό δικτατορικόν καθεστώς. Ποιά ὃμως ἦταν ἡ ἀλήθεια ;; Κανείς μας δέν ἐνδιαφέρθηκεν νά σκαλίσῃ λίγον βαθύτερα. Κατάλληλα ὀργανωμένον τό κίνημα ἐκεῖνον ἒκλειεν στούς κόλπους του, καταλλήλως ἐκπαιδευμένους ἐβραίους ἢ ἐβραιοπροστατευόμενους καθοδηγητές που κατηύθυναν τίς κινήσεις πρός στόχους ἀόρατους στά νεαρά ἐκεῖναι παιδιά που θυσίασαν τά νειᾶτα τους τότε ὀνειρευόμενα ἓνα καλύτερον αὒριον κι εὐαγγελιζόμενα μίαν ἀλλαγήν, ἂδικα θύματα κι ἐκεῖνα.Ἲσως τότε νά μήν τά κατάφεραν, ἐκεῖνοι οἱ ἐκτεθέντες κι ἐν πολλοῖς βασανισθέντες καί πεθαίνοντας στά ὑπόγεια τῆς ΕΑΤ-ΕΣΑ, ἀλλά οἱ ἐπικυρίαρχοι, ἓνα βῆμα μπροστά πάντα προετοίμαζαν τό καινούργιον χάπι που θά τάϊζαν τούς Ἓλληνες μετά τό κατακάθισμα τοῦ κορνιαχτοῦ. Αὐτό βεβαίως μετά τήν συμφωνίαν γιά καταπάτησιν μέρους τῆς Κύπρου μας, που ἦταν ἀνέκαθεν ὂνειρον τῶν Ἐβραίων κι ἡ κατοχή τῆς νήσου ἀπό τούς Ἐγγλέζους ἦταν ἀπλῶς τό προοίμιον, διότι πάντοτε ἀπό πίσω στέκονται οἱ δειλοί αὐτοί συνεταῖροι τῶν ἐρπετῶν.

Τό '74 ἐπέστρεψεν μετά βαΐων καί κλάδων ὁ σωτήρ Κ. Καραμανλῆς μέ ροδοκόκκινα μάγουλα ἀπό τό Παρίσι, ὀλίγον παχύτερος χάρις στά ἐκλεκτά προϊόντας τῆς ἑλληνικῆς γῆς που ἐλάμβανεν καθ' ὃλον τό διάστημα (*). Ἡ ἐπάνοδός του ἑορτάσθηκεν ἀκόμη κι ἀπ' τούς πεθαμένους, ἀφοῦ κι οἱ ἀριστεροί ἒβαλαν νερόν στό κρασί τους κι ἀνέπνευσαν ἐπί τῆ ἀφίξει τοῦ προειρηθέντος, ἀναφωνοῦντες ἐπί τέλους ρέ παιδιά νά ἀνασάνουμεν λίγο ἀπό τήν χοῦνταν. Ἀνταποκρινόμενος ἐκεῖνος στίς προσδοκίες ξεκίνησεν στόν νεολειανθέντα στίβον, ἒχων ἀπέναντί του ἓναν ἂλλον ἀρχικατεργάρη πότην κι ἐπαγγελματίαν ψεύτην καί λαοπλάνον, τόν Ἀνδρέαν, κλάδον καί αὐτόν τοῦ καλλίστου καί πλήρους θάλλους δένδρου τῶν Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος κατέβαινεν ἀπό τά βόρεια τῆς Εὐρώπης καί τήν Σκανδιναυΐαν ἀφοῦ ἒγινεν ρεντίκολο μέ τίς κραιπάλες του, ἂγριος κι ἒτοιμος γιά τήν πολιτικήν ἀρέναν. Αὐτός ἦταν ὁ φορεύς τῆς ἀλλαγῆς.
Συνέλληνες αὐτήν τήν κάθοδον, ἡ ὁποία ἐθύμιζεν τήν τῶν μυρίων, θά ἒπρεπεν τό Χόλυγουντ νά γυρίση σέ ταινίαν, ὡς παράδειγμα πρός ἀποφυγήν τῶν νεωτέρων. Διότι ὁ οἶστρος που κατέλαβεν τόν λαόν ὃταν ἒβλεπεν τόν Ἀνδρέαν, ἦταν τό κάτι ἂλλον. Στίς κατάμεστες κεντρικές πλατεῖες τῶν μεγαλουπόλεων καί τούς γύρω δρόμους, ὁ κόσμος παραληροῦσεν πλήρης εὐφορίας κραυγάζων τά διάφορα συνθήματα, "Ἀνδρέα ζεῖς, ἐσύ μᾶς ὁδηγεῖς" κλπ κάτω ἀπό τό φῶς δεκάδων προβολέων ἑκατομμυρίων κερίων ἰσχύος, ὑπό τό πυκνότατον δάσος τῶν σημαιῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ που πλήρωνε ὁ ἲδιος ὁ λαός ἀπό τήν τσέπην του ὃπως κι ὃλα τά ὑπόλοιπα. Γιά νά ἀκούση τόν μεγάλον ἡγέτην μέ τίς πολλές γκόμενες καί τό πλακέ μπουκάλι τό ουΐσκυ στήν τσέπη, νά λέγῃ, "ἑλληνίδες καί Ἓλληνες, ...τιμημένα γηρατειά τῆς πατρίδας μας...". Γιά ποιά πατρίδα μιλοῦσεν, ἀκόμη καί σήμερα μετά ἀπό τόσα χρόνια που ἒφυγεν καί πῆγε νά κάνη παρέαν μέ τόν γέρον διάβολον κανείς δέν γνωρίζει.

Τότε πλέον κι ἀφοῦ εἶχεν ὡριμάσει ἡ κατάστασις ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ὁ κόσμος της εἶχεν συνηθίσει στίς καρπαζιές, ἐνῶ κι οἱ δύο ἡγέτες τῶν κομμάτων τοῦ διπολισμοῦ εὐρίσκοντο πιά ἐν ὑπηρεσίᾳ, οἱ μεγάλοι (κλέφτες) ἒβαλαν μπροστά τό σχέδιον γιά τήν συνολικήν πλέον κλοπήν τῶν ἑλληνικῶν τιμαλφῶν. Πρῶτα ξεκίνησαν τά "πακέτα" μέ διάφορα ὀνόματα διακοσμητικά, μεγάλων ἀνδρῶν, ὃπως Ντελόρ ἂς ποῦμεν, μέ τά δίς νά ἐντυπωσιάζουν τόν φτωχόν ἓλληνα μωρέ μπράβο, αὐτό σημαίνει λοιπόν Εὐρώπη ;; Ἀπό τήν  ἂλλην ὁ Παπανδρέου "'ενίκησεν" τό '81 καί βγῆκεν πρωθυπουργός κι ἡ πρώτη του κίνησις ἦταν νά ἀμείψῃ τήν ἑλληνικήν ἀντίστασιν δίδοντάς της συντάξεις πείνας. Αὐτό γιά νά καταστήσῃ πασιφανεῖς τίς καλές καί "σοσια-ληστικές" του προθέσεις καί προοδευτικόν προσανατολισμόν. Ἀπό ἐκεῖ κι ὓστερα ἀρχίζει τό πανηγύρι, ὁ Κῶτσος βαρέθηκεν νά κάνη τόν πασαδόρον τοῦ ΠΑΣΟΚ κι ἐπεδίωξεν νά ξεκουρασθῆ χειροτονούμενος πρόεδρος τῆς δημοκρατίας κι ὁ Ἀντρέας μέ τό πεδίον ἐλεύθερον καί ἀσφαλτοστρωμένον, ξεκίνησεν τήν κοῦρσαν.
Εἶναι σήμερα πλέον γνωστόν τοῖς πᾶσι πώς ὁ ἀλέγρος Ἀνδρέας, εἶχεν συνάψει εἰδικήν συμφωνίαν μέ τόν Ροκφέλερ προκειμένου νά δημιουργήση τό ΠΑΣΟΚ. Μαζί δέ ὑπέγραψεν καί μνημόνιον σχετικόν μέ τήν ἀνειλημμένην ἀποστολήν καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποίαν δυστυχῶς γιά ἐμᾶς ὁ ταγός μας γιά κάμποσα χρόνια ἒφερεν εἰς πέρας. Γιά τήν "ἐργασίαν" αὐτήν ἒλαβεν τό ποσόν τῶν 100 ἑκατομμυρίων που ἐκεῖνος ἐχρησιμοποίησεν γιά λαθραῖον ἐμπόριον ὃπλων πρός τήν Παλαιστίνην κυρίως ἀλλά ὂχι μόνον. Ἐνῶ ἐδῶ στήν πατρίδαν μας οἱ ἀγνοί κι ἀθῶοι πατριῶτες σφάζονταν στό ἂκουσμα τοῦ ὀνόματός του καί μόνον. Ἐκεῖνος ἀσυγκίνητος, γόης καί ἀμετανόητος γυναικᾶς συνέχισεν τήν ἰδίαν καριέραν, συνάπτοντας στά γεράματά του ἐρωτικήν σχέσιν μετά τῆς Μιμῆς ἀεροσυνοδοῦ τῆς ΟΑ, γινόμενος χωρίς ἀμφιβολίαν ἂθυρμα τῶν παθῶν του καί ταυτόχρονα περίγελως στήν ἑλληνικήν κοινωνίαν ἡ ὁποία φεῦ, πολύ ἀργά ἢρχισεν νά συνειδητοποιῆ τό ποιόν τοῦ "μεγάλου χαρισματικοῦ του ἡγέτου".

Οἱ δύο δεκαετίες τοῦ '80 καί '90 οὐσιαστικά σηματοδοτοῦν καί τήν κυριαρχίαν τοῦ ΠΑΣΟΚ στήν ἐξουσίαν, σαφῶς ὑπό τίς εὐλογίες τήν συνδρομήν κι ὑποστήριξιν καί τῆς ΝΔ, ἀλλά καί τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ. Πολλά σοβαρά, λυπηρά καί εὐτράπελα συνέβησαν αὐτά τά 20 χρόνια. Κατ' ἀρχάς στά 1986 "ἒπεσεν" τό σύνθημα ἐκ τῶν ἂνω, ἀνοῖξτε τούς κρουνούς τοῦ χρήματος, κι ὁ ἐρίφης Ἀνδρέας ἐμφορούμενος ἀπό πατριωτικά σοσιαληστικά συναισθήματα, ἀνέκραξεν τό περίφημον Τζοβόλα δῶστα ὃλα, νοιώθοντας "πόνον" γιά τόν ταλαιπωρούμενον λαόν του. Ἐμεῖς ὃπως πάντα, ἐκεῖ πιστοί καί φανατισμένοι ὡς τό κόκκαλον παραφράζοντες τό παλαιότερον "ἐλιά καί Κῶτσο βασιλιᾶ", μέ τό ΠΑΣΟΚ, Ἀνδρέαν καί ἐλιά. Καί..., φυσικά ἐφάγαμε τά μοῦτρα μας.  Τό τί ἀλλαγές πραγματώθηκαν στό διάστημα τῆς ἐπικράτησις τοῦ Πανελληνίου σοσιαλιστικοῦ "κινήματος" δέν περιγράφεται.
Οἱ κυβερνήσεις διεδέχοντο ἠ μία τήν ἂλλην, οἱ πολιτικοί ἂνδρες μεταπηδούσαν ἀπό παράταξιν σέ παράταξιν. Τό χρῆμα ἂρχισεν νά ρέῃ ἂφθονον, κι ἐνῶ βασίλευεν τοιαύτη ὑπεραφθονία πόρων σέ ὃλα τά στρώματα τῆς κοινωνίας, μυστηριωδῶς πως, τά ἐργοστάσιά μας κι οἱ μεγάλες βιομηχανίες χάρτου, μετάλλων, κλωστοϋφαντουργίες κλπ κλπ ἂρχισαν νά κλείνουν ἡ μία μετά τήν ἂλλην, σάν καλά ἐνορχηστρομένη καί προμελετημένη λειτουργία μιᾶς κακόγουστης παράστασης. μέσα σέ δέκα χρόνια ἒκλεισαν τά 65% περίπου τῶν μεγάλων παραγωγικῶν καί κερδοφόρων μας βιομηχανιῶν. Κι ἐνῶ ἡ ΝΔ ἐκπροσωπούμενη ἀπό τόν Κ.Μητσοτάκη τόν ψηλόν καί παραγινωμένον "νέον" πρόσωπον (τό 1965 εἶχεν λησμονηθεῖ) ἒκανεν κυβέρνησιν μέ τό ΚΚΕ σάν στήριγμα, ξέσπασεν τό σκάνδαλον Κοσκωτᾶ που συμπαρέσυρεν ἀρκετούς ἀπό τούς φαγανούς νεόκοπους πολιτικούς τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὃπως ὁ ἀσυγχώρητο;ςς Κουτσόγιωργας, που πέθανε ἀπό συγκοπή κατά τήν δίκην.

Ἀκόμη ἓνα ἀλλαλούμ ἐξελίσσεται, ἡ κυβέρνησις δέν πάει οὒτε δύο χρόνια καλά-καλά καί πέφτει ἐνῶ διαμάχη ξεσπάει στούς κόλπους τοῦ κυβερνῶντος κόμματος μέ τόν Μητσοτάκην καί τόν σημερινόν Α.Σαμαράν τότε ΥΠΕΞ καί ἀργότερα ἰδρυτήν τοῦ κόμματος "πολιτική ἂνοιξις" καί τό θέμα τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων. Ὁ Φλωράκης ΓΓ τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ἀποσύρεται κάπου ἐκεῖ κι ἀναλαμβάνει ἡ Παπαρήγα. Ὃλοι τους παιδιά προστατευμένα ἀπό τό σύστημα καί ἐβραιοτραφεῖς. Στίς νέες ἐκλογές ἀναλαμβάνει γιά λίγο ὁ Παπανδρέου κι ὓστερα γιά λόγους πλέον ὐγείας παραδίδει τά κλειδιά στόν ἐξ ἀπορρήτων του (στό θέμα τῆς ἀποστολῆς που ἀνέλαβεν) Κ.Σημίτη κατά κόσμον Ἀαρών Ἀβουρί, ἐβραῖον μέ τά τσαρούχια δηλαδή, ὁ ὁποῖος ξεκινάει τήν καριέραν του ὡς πρωθυπουργός μέ τό δόγμα "πρέπει νά σφίξουμε τό ζωνάρι μας" που ἀπευθύνει στόν λαόν, ὂχι μία ἢ δύο ἀλλά ἐπί 8 χρόνια που διήρκεσεν ἡ πρωθυπουργία του.
Δέν ἦταν φυσικά προφήτης ὁ ἂνθρωπος ἂν καί ἐβραῖος, διότι ἐγνώριζεν καλά τό τί ἐρχόταν. Τότε σιγά-σιγά ἂρχισαν οἱ κρουνοί νά κλείνουν, τά χρήματα νά λιγοστεύουν προοδευτικά στό καλά στημένο παιχνίδι τῶν Μεγάλων κι ὁ κόσμος νά διαπιστώνῃ γιά πρώτην φορά (1996-7), πώς τά πράγματα δέν ἦσαν ὃσον ρόδινα τά εἶχεν ἰδεῖ στήν ἀρχήν. Τό ἐρώτημα ποῦ διοχετεύθηκαν ὃλα ἐκεῖναι τά κονδύλια που εἰσέρευσαν στήν   χώραν ἐπί μίαν δεκαετίαν ἢ καί λίγον περισσότερον δέν εἶναι δύσκολον νά ἀπαντηθῆ. Μέ πέντε ἒργα ὀδοποιΐας που κατασκευάσθηκαν, ἀσφαλῶς δέν κατηναλώθησαν τόσα δισεκατομμύρια, καθ' ἣν στιγμήν μάλιστα ἡ βιομηχανία ἐσυρρικνώνετο σταδιακά καί μέ γοργούς ρυθμούς. Ὃπως ἒχουμε πεῖ ἐπανειλημμένως τό σύστημα εἶναι ἀδηφάγον, ὁ καλά στημένος μηχανισμός του διασπείρει τά κεφάλαια σέ πλῆθος σημεῖα, τάχα ὀργανισμούς, ΜΚΟ κ.ο.κ. που ὃλα τους ἒχουν τόν ἲδιον προορισμόν καί κατάληξιν κι αὐτός εἶναι τά χρηματοκιβώτια τῶν διεθνῶν κλεπτῶν τραπεζιτῶν μετατρεπόμενα σέ χρυσόν. Ἐξ ἂλλου μέ αὐτό τό μέταλλον συναλλάσσονται μέ τά ἀφεντικά τους δρακονιανούς κι ἐρπετά.

Τό 1999 σάν ἐπιστέγασμα πολυετῶν ἀγώνων δημιούργησαν (Σημίτης, Παπαντωνίου κλπ συνεργάτες) τό σκάνδαλον τοῦ χρηματιστηρίου, οἱ φοῦσκες τῶν ἑταιρειῶν ἒσπασαν σάν πομφόλυγες νεροῦ ἢ σαπουνάδας κι ὁ κόσμος ὃλος ἐδῶ στήν Ἑλλάδαν ἒχασεν τά λεφτά του, ἐνῶ ἀντίστοιχα κάποιοι καλά πληροφορημένοι μεγαλοκεφαλαιοῦχοι χαϊδεμένοι τοῦ καθεστῶτος κέρδισαν 33 τρίς δρχ. παρακαλῶ. Αὐτό ἦταν βαρύ χτύπημα γιά τόν λαουτζῖκον που κορόϊδεψαν νά τοποθετήσῃ τά χρήματά του σέ μετοχές παραφουσκωμένων αξιῶν τῶν ἑταιρειῶν. Αὐτό πιθανόν ἦταν ὁ προάγφγελος γιά τήν εἲσοδον στό εὐρώ, ὣστε νά γνωρίζουν ἃπαντες οἱ ἓλληνες μέ τί λαμόγια ἒχουν νά κάνουν, μά καί πάλιν ἐμεῖς δέν τό πιάσαμεν τό μήνυμα. Ἡ  Ἑλλάς ποτέ δέν πεθαίνει ὃμως αὐτό εἶναι γνωστόν κι ὁ ἓλλην τό πῆρε γρήγορα ἀπόφασιν νά συνεχίση ἀκάθεκτος παρά τά τραύματά του. Κανείς σάν ἀπό θαῦμα δέν τιμωρήθηκεν οἱ ὑπεύθυνοι δέν ἠλέγχθησαν κι οἱ τάχα διώξεις καί τιμωρίες ἐτέθησαν στίς καλένδες γιά τό ἀόριστον , μακρυνόν καί σκοτεινόν μέλλον.
Ἀπό τό 2000 οἱ δίκες περιέργως ἂρχισαν νά καθυστεροῦν κάποια χρόνια καί κανείς ἀπό τούς συνέλληνες δέν "ψυλλιάστηκεν" τόν λόγον. Κι ὁ λόγος γιά τή κωλυσιεργίαν τῶν δικαστηρίων ἦταν νά παρέρχεται ὁ ἱκανός χρόνος που ἀπαιτεῖται γιά παραγραφήν τοῦ ἀδικήματος. Ἀλλά ἂραγε τό νά κλέψης τίς μέ αἶμα  ἀποκτηθεῖσες οἰκονομίες ἑνός λαοῦ, θεωρεῖται ἀπλῶς ἀδίκημα ;; Ἢ μήπως ἐδῶ ἒχουμεν νά ἀντιμετωπίσουμεν μίαν καρα-ἐγκληματάρα που κάνει νά χτυποῦν καμπάνες σ' ὃλην τήν ὑφήλιον ;; Μ' ὃλα ταῦτα καί πάλιν ἐμεῖς συνέλληνες κάναμεν τήν πάπια καί δέν πήραμεν ἀπό μία τάβλα ὁ καθένας καί νά τούς σπάσουμεν τά κεφάλια, στέλνοντάς τους ἀπό ἐκεῖ ὃπου ἦρθαν. Καλῶς λοιπόν ἐπροχώρησαν καί στό ἐπόμενον βῆμα τους οἱ σφαγεῖς καί γδάρτες τοῦ ἑλληνισμοῦ καί ἀνέλαβαν τήν ὀργάνωσιν τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τό 2004, ἐπί Σημίτη που προϋπολογίσθηκεν γιά ἂν θυμᾶμαι καλά κάπου 20 δίς εὐρώ αὐτήν τήν φοράν καί ἐστοίχισαν τελικῶς 55 δίς, μέ τίς τόσες ἀφαιμάξεις ἀπό ὃασους ἒφαγαν..

Τυχερή τούτην τήν φοράν ἡ κα Ἀγγελοπούλου ἡ Γιάννα που διεχειρίσθηκεν ὃλην αὐτήν τήν ὑπόθεσιν καί σίγουρα κάμποσα ἀπό αὐτά τά χρήματα κατέληξαν στήν τσέπην της ἢ ἐπειδή εἶναι μεγάλα ποσά στόν τραπεζικόν της λογαριασμόν. Ἀκολούθησεν ἠ ἐπιτυχής τέλεσις τῶν ἀγώνων μέ συμμετοχήν πολλῶν σιωνισταράδων που κόπιασαν νά μᾶς τιμήσουν. Μετά βεβαίως ἀπό μόλις δύο χρόνια ὃλα ἐκεῖνα τά ὑπέροχα πανάκριβα δημιουργήματα περιέπεσαν σέ ἀχρηστίαν, γῦφτοι ἒμπαιναν κι ἒκλεβαν διάφορα ἀκριβοπληρωμένα ἀπό τόν λαόν ἀποκτήματα, ἐνῶ στήν συνέχειαν έξέπεσαν στήν παντοτινήν λήθην. Ὁ Κωστάκης Καραμανλῆς ἀνέλαβεν τήν κυβέρνησιν, ἐνῶ τά ὀλυμπιακά ἒργα βρισκόνταν στήν περάτωσιν, ἲσως πονηρῶς σκεπτόμενοι οἱ μεγάλοι νά συμμετέχουν περισσότεροι ἀπό τούς προστατευομένους τους στά σκάνδαλα, ἀπλῶς σέ περίπτωσιν που δέν πᾶνε καλά τά πράγματα καί καταλήξουν στά δικαστήρια οἱ προστευόμενοί τους.
Τότε τά στόματα θά ἀνοίξουν κι ὃποιον πάρει ὁ Χάρος καί...φυσικά καί τούς ἲδιους, "ἂσε, σοῦ λέει, νά τούς ἒχουμεν δεμένους ὃλους ἓνα κουβάρι, μπάς καί φοβηθοῦν καί τό βουλώσουν". Πάντοτε αὐτός εἶναι ὁ τρόπος αὐτῶν τῶν καθαρμάτων. Νέο σκάνδαλον ξεσπᾶ (πῶς γίνεται ρέ παιδιά μέσα σέ λίγον διάστημα τόσα μαζεμμένα σκάνδαλα ;;), μέ τό σχέδιον δολοφονίας τάχα τοῦ Καραμανλῆ καί παρακολούθησίν του μέσῳ τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων, μπλέκουν καί τήν ἀμερικανικήν πρεσβείαν διότι λένε πώς αὐτό συνέβη λόγῳ τῶν συναντήσών του δυό ἢ τρεῖς φορές μέ τόν ρῶσον πρόεδρον Πούτιν. Τά παραμύθια συνεχίζουν νά μᾶς βαυκαλίζουν κι ἠ CIA ἐμπλέκεται κι αὐτή μέσῳ τῆς δικῆς μας ΕΥΠ. Τέλος  ὁ μπέμπης εὐγενῶς φερόμενος κλείνει τήν βουλήν ἀπό τό τέλος Μαΐου καί τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2009 ἒχουμε νέον πρωθυπουργόν τόν ΓΑΠ ἢ ἂλλως "λεφτά ὑπάρχουν", ἐδῶ ἒχουμεν νά κάνουμεν μέ ἓνα ἀθλητικώτατον μηδενικόν που μέσα του κλείνει καί πληροῦται ἀπό ἓνα τεράστιον τίποτα. Ἐν ἀντιθέσει πρός τόν μαλθακόν προκάτοχόν του που τοῦ φόρτωσεν τήν κυβέρνησιν διότι ἦτο κουρασμένος, κον Καραμανλῆ ἢ Μπουγάτσαν που ποτέ δέν κατόρθωσεν νά ἀρθῆ στό ὓψος τῶν περιστάσεων πιόνι κι αὐτός που βρέθηκεν τυχαῖα στήν "κατεβασιά" αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἡγετῶν τῆς δεκάρας..

Τά ὑπόλοιπα ἀγαπητοί συνέλληνες σᾶς εἶναι γνωστά ὡς πρόσφατα γεγονότα που ἀπό ἀπλούς πολίτες σᾶς ἒχουν μετατρέψει σέ ἀνησυχοῦντες, ἀποκαρδιωμένους, ἀγανακτισμένους, θυμωμένους, ὁργισμένους, ἂλλους ἐπαναστατημένους κι ἂλλους μέ πεσμένα τά φτερά πολίτες, που ὃμως σᾶς ἐνώνει ἓνα κοινόν χαρακτηριστικόν (τοὐλάχιστον ἓνα μεγάλον ποσοστόν) που εἶναι τό "πεινασμένοι". Ὃμως δέν εἶστε πεινασμένοι μόνον γιά φαγητόν ἢ μεγαλύτερον καί δικαιώτερον μισθόν, ἢ ἂλλα προνόμια που ἂλλωστε διακαιοῦσθε καί που τά εἲχατε πρίν, ἀλλά πεινασμένοι γιά ἐλευθερίαν γιά καθαρόν ἀέρα που θέλετε ἐπιτέλους νά ἀναπνεύσετε, ὃπως καί γιά ἐκδίκησιν, πόθον νά τιμωρηθοῦν ὃλοι αὐτοί που γιά τόσα χρόνια σᾶς καί μᾶς δουλεύουν "ψιλό γαζί" που λέει ὁ λαός.
Ὃσον γιά τό ποιός φταίει μήν ἀναρωτιέστε συνέλληνες ἀναγνῶστες διότι οἱ φταῖχτες εἲμαστε ἐμεῖς ὃλοι ἓνας πρός ἓνας, που ἦλθεν κάποια στιγμή στήν ζωή μας καί ἐπέρασεν ἀπό τό μυαλό μας ἡ σκέψις πώς μπορεῖ κι ἐμεῖς νά γίνουμεν ἱκανοί νά γευτοῦμεν τόν πλοῦτον, ξεγελώντας τόν πελάτην μας, ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀπειρίαν τοῦ συνανθρώπου μας, μή ἐξοφλοῦντες τήν ὑποχρέωσίν μας στόν τάδε ἢ τόν δεῖνα, μιμούμενοι αὐτά τά ἀνδρείκελλα που μᾶς ἐδίδασκαν γιά χρόνια τακτικές που χρησιμοποιοῦν, ξεχνώντας τίς παλιές καλές καί καθαρές μέρες στά χωριά,  στήν γενέτειράν μας, λησμονοῦντες τήν εἰδυλλιακήν ἀτμόσφαιρα ἐκείνων τῶν ἢρεμων ἡμερῶν που ἀφήναμεν τά παράθυρά μας ἀνοιχτά μέρα νύχτα, που κοιμόμασταν τό καλοκαίρι στά μπαλκόνια καί τίς ταράτσες, που δέν ὑπῆρχεν κλεψιά καί που ὁ Λόγος μας ἀρκοῦσεν σέ ἐκεῖνον που ὠφείλαμεν χρήματα ἢ ὃ,τι ἂλλον καί μᾶς ἂφηνεν ἡσύχους.

Ἓνα ἐν τούτοις εἶναι τό θέμα ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί φίλοι συνάνθρωποι Ἓλληνες πολίτες καί μή, πώς μετά τά τόσα "χουνέρια" που μᾶς ἐπεφύλαξεν ἡ ἀλητοπαρέα μέ τήν ὁποίαν ἒχουμεν μπλέξει γιά περισσότερον ἀπό 100 χρόνια τώρα, ξεκινώντας ἀπό τόν μισητόν Ελ. Βενιζέλον, που μᾶς ἐπούλησεν σάν κατιμᾶ στούς ξένους,  μετά ἀπό τό τόσον "ἂρμεγμα" που ἒχουμεν ὑποστεῖ, θεωρῶ τό λιγώτερον ἀνοησίαν γιά νά μήν τό χαρακτηρίσω ἀλλέως πως, τό νά στηρίζετε ἀκόμη τήν κομματοκρατίαν τόν διπολισμόν που ἐπιδιώκει τό σύστημα κι οἰονδήποτε πολιτικόν ἂνδρα ἂν καί δέν εἶναι ἂνδρες αὐτοί, ἀλλά τσόφλια. Ἂνδρας ἓλλην που συνειδητά ἐπιλέγει τό κέρδος καί τήν τσέπην του σέ βάρος τῆς πατρίδος του δέν μπορεῖ καί εἶναι ἂδικον νά ὀνομάζεται ἒτσι.
Αὐτά τό κόμματα εἶναι ἀληθινά κομμάτια καί μικρά ἐξαρτήματα τοῦ διεθνοῦς κατεστημένου, ὂργανα ὑπό τίς φτεροῦγες τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ καί ζοῦν ἀπό τίς χορηγίες ἐκείνων που ἀποτελοῦν μέρος τοῦ συστήματος μήν τό ξεχνᾶτε. Ἀσπασθεῖτε τήν πεποίθησιν ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΧΡΩΜΑΤΑ που εἶναι τῆς ἀρεσκείας τῆς ψυχῆς σας, διότι ἡ ψυχή ἀγαπάει τήν Ἐλευθερίαν.

Ξεχάσετε τά παραμύθια κι ὡραῖα λόγια περί ἢπιας προσαρμογῆς που μᾶς ταΐζουν, τά περί δόγματος σόκ, καθώς κι ἓναν σωρόν ἂλλα φληναφήματα που κατά καιρούς ἐφευρίσκουν κι ἂν ἐκεῖνοι ἒχουν ἐπιστήμονες που τούς ἐφοδιάζουν κάθε λίγον καί ἐφευρίσκουν νέα κόλπα γιά νά σᾶς "ρίξουν", ἐσεῖς νά ἒχετε ἐμπιστοσύνη στό ἀσύγκριτον ἑλληνικόν σας μυαλόν που πάντοτε θά σᾶς βγάζῃ ἀπό τά ἀδιέξοδα. Μήν καταλήγετε σέ ἀπονενοημένα διαβήματα, εἶναι ἐντροπή γιά ἓναν ἓλληνα νἀ ἐγκαταλείπη τόν ἀγώναν στήν μέσην γιά νά ξεφύγῃ πάσῃ θυσία μέ κάποιον τρόπον. Αὐτό θεωρεῖται λιποταξία κι ἒγκλημα κατά τῆς πατρίδος μας που πάσχει ἀπό ὑπογεννητικότητα, εἶναι πρᾶξις δειλίας κι ἂδικον νά ἀφαιροῦμεν μίαν ἑλληνικήν ψυχήν, ἀπό τό τόσον ἀπαραίτητον ἑλληνοπρεπές σύνολον.

Κακά τά ψέμματα κύριοι τήν χώρα τήν κυβέρνησεν καί τήν κυβερνάει μιά χοῦφτα κλεφτῶν καί κατσαπλιάδων μέ κοστούμια κι αὐτό συμβαίνει διότι ἐμεῖς ὁ λαός τούς ἒδωσεν τά περιθώρια, ὃπως καί στούς προκατόχους τους, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰῶνος, ἂρα τί τά συζητοῦμεν τώρα, ἐμεῖς καί μόνον ἐμεῖς φταῖμεν που δέν σταθήκαμεν ἀνοιχτομάτηδες κι ἀφήσαμεν ἀλῆτες καί καιροσκόπους νά μᾶς διαφεντεύουν

Παραπομπές :
(*) Κατά διαβολικήν σύμπτωσιν ἐργαζόμουν σέ μίαν γαλλικήν  ἑταιρείαν touroperator τότε καί τελούσα ἐν γνώσει τῶν ἐβδομαδιαίων ἀποστολῶν τροφίμων, ἐντός βαρυτάτης βαλίτσας, μέ παραλήπτην τόν ἀείμνηστον παλιάνθρωπον, που πολλοί ἀκολούθησαν καί δόξασαν, ἀλλά λίγοι ἐγνώρισαν.

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;