Ἡ σπουδαιότης τῆς Ζέας στήν διατροφήν τῶν Ἑλλήνων
ΖΕΑ-ΖΕΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ ΑΛΕΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΚΑΙ ΖΩΗΝ

Πρόκειται περί μίας θαυμασίας ἀναλύσεως, μέ πολύ παραστατικόν τρόπον τῆς προελεύσεως, τῆς Ζέας, τῶν τεχνηέντως ἐφαρμοσθεισῶν μεθοδεύσεων γιά τήν κατάργησίν τῆς καλλιεργείας της, καί τῶν πλεονεκτημάτων που προκύπτουν γιά τόν ἂνθρωπον ἀπό τήν κατανάλωσίν της. Ἡ υἱοθέτησις τῆς Ζέας στήν καθημερινήν διατροφήν τῶν Ἑλλήνων, καθίσταται ἀπαραίτητος καί ἡ παρούσα προσπάθεια καί ἡ ἒρευνα ἀποκτᾶ χαρακτῆραν σχεδόν ἐμβληματικόν στήν Ἑλλάδαν.


Τό κείμενον μετετράπει εἰς πολυτονικόν.
ΕΙΚΟΝΑ: Ἂδης καί Περσεφόνη κρατοῦν ζειά

 photo caf4bf8f-64ed-40d5-af04-9ff23c299c43_zpsb762b960.jpg


Ὁμάδα ἐπιστημόνων ἒφθασεν εἰς τήν Θεσσαλονίκην, [...] ὃπου εὒρισκες τότε ἀνθρώπους ἀπό ὃλες τίς φυλές ... Ἠρεύνησεν προσεκτικά καί ἐδημοσίευσεν τό 1922 [...] τό πρῶτον σύγγραμμα διά τίς ὁμάδες αἲματος καί τίς ἰδιαιτερότητες ἑκάστης. Οἱ Ἓλληνες εἶναι κατά πλει­οψηφίαν "0" ὁμάδος καί οἱ ὑπόλοιποι "Α" ὁμάδος. Oἱ Χάζαροι εἶναι "Β" ὁμάδος κ.λπ. 

Ἀρχάς τοῦ 1923 στέλνουν εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἓνα ζευγάρι ἰατρῶν διά νά ἐξετάσῃ τήν διατροφήν τῶν Ἑλλήνων - ἐπηρεασμένην ἀπό τόν Ἱπποκράτη - ὁ ὁποῖος ἒλεγεν εἰς τούς ἀσθενεῖς "φάρμακόν σου εἶναι ἡ τροφή σου". Ἂρα αὐτοί ἐσκέφθησαν [...] ἒχει καθιερώσει εἰς τόν Ἓλληναν ὑγιεινή διατροφή. 
Ποία εἶναι ὃμως ἡ βασική τροφή; Οἱ ἐρευνηταί κατέληξαν σύντομα, ὃτι βασική τροφή τῶν Ἑλλήνων εἶναι τό ψωμί. Τό ψωμί ὃμως τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἀπό Ζειά καί ὂχι ἀπό σιτάρι. Εἰς τά χημικά ἐργαστήρια συνέκριναν γρήγορα ἀλεύρι ἀπό Ζειά καί Σιτάρι, καί μέχρι τό 1926 διαπιστώνουν ὃτι: 

« Εἰς τόν ἐγκέφαλον τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει ἓνας ἀδένας μεγέθους διδράχμου τόν ὁποῖον ὠνόμασαν "Ἀμυγδαλήν" ἢ "Ἀμύγδαλον". Αὐτός ὁ ἀδήν δημιουργεῖ τήν μνήμην καί τήν φαντασίαν εἰς τούς ἀνθρώπους μέ 300 διαφορετικές πρωτεΐνες (Ἀμινοξέα). Αὐτές οἱ πρωτεΐνες διά νά συνδεθοῦν μεταξύ των καί νά δημιουργήσουν τά συμπλέγματα τῆς μνήμης, καί νά διατηρηθοῦν αὐτά εἰς τόν χρόνον, χρειάζονται μίαν δύναμιν - μίαν κόλλαν - διά νά κολλήσουν (λεπτομέρειες περί μνήμης εἰς τό "Ἀφύπνισις"). Αὐτήν τήν κόλλαν τήν προσφέρουν οἱ τροφές μας καί τήν ὀνομάζουμεν πρωτεΐνην στηρίξεως , που σημαίνει συγκόλλησις, σταθεροποίησις τῆς μνήμης». 


Τό ψωμί που τρῶμεν ἀπό τό Σιτάρι ἒχει τελείως διαφορετικές πρωτεΐνες στηρίξεως ἀπό τό ψωμί ἀπό Ζειά. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἒγκειται καί ἡ διαφορά τους. Εἰς τό Σιτάρι ὑπάρχει ἂφθονη ἡ γλουτένη. Ἡ γλουτένη εἶναι μία ἰσχυρή κόλλα καί χρησιμοποιεῖται ὡς φυσική κόλλα ὑπό τῶν ἀνθρώπων στήν καθημερινήν ζωήν των. Ἡ γλουτένη ὃμως ὡς πρωτεΐνη - στηρίξεως- (συγκόλλησις) τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ ἐγκεφάλου διά τήν δημιουργίαν τῆς μνήμης εἶναι καλή μέν - διότι δημιουργεῖ ἰσχυράν μνήμην- ἀλλά περιορισμένην - διότι συγκολλᾶ περισσότερες πρωτεΐνες τῶν ἀπαιτουμένων καί περιορίζει τό ἀπόθεμα αυτῶν. Ἀποτέλεσμα εἶναι νά περιορίζῃ τήν μνήμην εἰς πολύ λίγες εἰκόνες. Ἒτσι καταστρέφει τήν φαντασίαν καί τό δημιουργικόν πνεῦμα. Εἶναι δέ ἐγκληματική, διότι ἒμμεσα καταστρέφει τήν ὑγείαν καί τό πνεῦμα, τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἡ γλουτένη τοῦ σιταριοῦ καταστρέφει τήν ὑγείαν, τό πνεῦμα, τήν μεγαλοφυΐαν, τόν πολιτισμόν τῆς ἀνθρωπότητος ∙ διότι ὡς ἰσχυρή κόλλα ἐπικολλᾶται εἰς τά τοιχώματα ὃλων τῶν ἀγγείων πού διέρχεται, πεπτικούς σωλῆνες, ἒντερα, φλέβες, ἀρτηρίες κ.λπ. 
Ἓνεκα τούτου παρακωλύει τήν σωστήν πέψιν, κενώσεις καί κυκλοφορίαν τοῦ αἲματος, μέ τίς ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις είς τήν ύγείαν. 

Εἰς τόν ἐγκέφαλον - ὡς πρωτεΐνη στηρίξεως - κολλάει ἰσχυρά τίς πρωτεΐνες τῆς μνήμης ∙ μέ ἀποτέλεσμα, ὃ,τι παραστάσεις καί ἰδέες ἐβίωσεν τό παιδί εἰς τήν ἡλικίαν 3-7 ἐτῶν, ὃσον λανθασμένες κι' ἂν εἶναι - ὃσον πιό δυνατές, καί ξεκάθαρες ἀποδείξεις περί πλάνης του, κι' ἂν τοῦ παρουσιάσῃς ἀργότερα - δέν πρόκειται ὡς ἐνήλιξ νά ἀπορρίψῃ τίς ἀποθηκευμένες μνῆμες, καί δοξασίες του περί θεοῦ, πολιτικῆς, κ.λπ. !

Δι' αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον, οἱ θρησκεῖες, οἱ Δικτάτορες, οἱ ἐξουσιασταί μας, μέ διάφορα τεχνάσματα καί ὡραῖα λόγια, προσπαθοῦν νά ποδηγετήσουν τά παιδιά ἀπό μικρήν ἡλικίαν, καί ἐσοφίστηκαν τά κατηχητικά, τίς πολιτικές νεολαῖες. Οἱ δικτάτορες καί οἱ Τραπεζίτες εἰσήγαγον τήν πολιτικήν εἰς τά σχολεῖα μέ πρόφασιν - δῆθεν - τήν προπαρασκευήν ἐνήμερων πολιτῶν ∙ ἐνῶ στήν οὐσίαν ἐκπαιδεύουν τυφλούς δούλους τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος ! 

Ὃποιος ἀπό ἐσᾶς πιστεύει εἰς τήν ἀνεξάρτητον σκέψιν τῶν ἀνθρώπων, ἂς ἀγωνισθῆ διά τήν κατάργησιν τοῦ συνδικαλισμοῦ εἰς ὃλα τά σχολεῖα, πλήν πανεπιστημίων. Ἐπομένως ἡ γλουτένη τοῦ σιταριοῦ εἶναι καί ἡ τροχοπέδη τῆς ἐξελίξεως καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ταυτοχρόνως, τροχοπεδεῖ καί τήν ἐλευθέραν σκέψιν, καί πνευματικήν ἂνοδον τοῦ ἀνθρώπου καί τόν καθιστᾶ δοῦλον τοῦ ἱερατείου, τοῦ κατεστημένου, διότι ἀγωνίζεται καί θυσιάζεται διά ἀξίες πού τοῦ ἐνέπνευσαν τά ὀργανωμένα συμφέροντα, καί ὂχι ἡ Φύσις. Εἶναι ὃλοι οἱ ἀγῶνες του ἐναντίον τῶν φυσικῶν νόμων. Ἀντίθετα ἡ πρωτεΐνη στηρίξεως της, ἡ Ζειά (πληθυντικός Ζειαί), διασπᾶται ἀπό τά ἒνζυμα καί ἀφομοιώνεται σάν καλή τροφή ἀπό τόν ὀργανισμόν. Αὐτό τό χαρακτηριστικό της, τήν κάνει πολύτιμη εἰς τόν ἀνθρώπινον ὀργανισμόν. 

Διότι ἐνῶ χρησιμεύει ὡς πρωτεΐνη "στηρίξεως" (συγκόλλησις - σταθεροποίησις) εἰς τίς πρωτεΐνες μνήμης τοῦ ἐγκεφάλου - δέν μπλοκάρει αὐτόν - δέν δημιουργεῖ σταθερές καί ἀναλοίωτες ἐνώσεις σάν βαρύδια στόν ἐγκέφαλον - ὡς ἡ γλουτένη τοῦ σιταριοῦ - καί ἀφήνει τόν ἐγκέφαλον νά λειτουργῆ ἐλεύθερα, νά συλλαμβάνῃ, νά σκέπτεται νέες ἰδέες, δοξασίες  νά δημιουργῆ ὂνειρα, φαντασία, ἐπιστήμη, κ.λπ. Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τό ἐγνώριζαν πολύ καλά αὐτό,  δι' αὐτό ἐτρέφοντο μόνον μέ Ζειάν,  ἐγνώριζαν ὃτι ἡ Ζειά τρέφει τό πνεῦμα. Αὐτό μᾶς τό λέει ὁ Αἰσχύλος εἰς τόν ὓμνον του πρός τήν Δήμητραν: "Δήμητερ ἡ θρέψασα τήν ἐμήν φρένα, εἶναί με τῶν σῶν ἂξιον μυστηρίων" (Αἰσχύλος).

Ἐπίσης δέν φράσσει τά ἀγγεῖα που διέρχεται, φλέβες, ἀρτηρίες, κ.λπ. 
Δέν παρουσιάζει τίς πολλές ἀσθένειες που παρουσιάζει ἡ γλουτένη.
Ἐπί πλέον ἡ Ζειά περιέχει ἂφθονην βιταμίνην Ο καί πολλά ἰχνοστοιχεῖα, που χρειάζεται ὁ ὀργανισμός μας,  σύν τό ἀμινοξύ "Λυσίνη" - τό πολυτιμώτατον συστατικόν διά τόν ὀργανισμόν μας - πού σήμερα οἱ ἂνθρωποι τό ἀγοράζουμεν πανάκριβα ὡς συμπλήρωμα τῆς διατροφῆς μας ∙ ἐνῶ θά τό εἲχαμεν ἀπό τό ψωμί τῆς Ζειᾶς δωρεάν !

 Ἡ Ζειά:

1.- Βοηθάει στήν ἀπορρόφησιν τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν Ca, Mg, κ.ἂ.
2.- Καταστέλλει τίς φλεγμονές που χρονίζουν στόν ὀργανισμόν καί καταστρέφουν τά ὑγιῆ κύτταρα. 
3.- Καταστέλλει τά ἒνζυμα τοῦ καρκινικοῦ κυττάρου (ἐμποδίζει τήν ἀνάπτυξιν καί μετάστασιν τοῦ καρκίνου). 
4.- Περιέχει τό βασικόν ἀμινοξύ Λυσίνη (Lycin), που ἐνισχύει τό ἀνοσοποιητικόν σύστημα καί εἶναι τό βασικόν στοιχεῖον στήν βιοχημικήν λειτουργίαν τοῦ ἐγκεφάλου. Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, τά ἀρτοπαρασκευάσματα ἀπό ἀλεύρι Ζειᾶς εἶναι εὒγεστα καί ἀσυγκρίτως νοστιμώτερα ἀπό τά ἀντίστοιχα μέ ἀλεύρι σιταριοῦ. 

Ἐάν μέν φᾶτε ψωμί, ἢ μακαρόνια ἀπό Ζειά, θά ἐρωτήσετε: "τόν ἐκρέμασαν οἱ Ἓλληνες αὐτόν που τούς ἐστέρησεν αὐτήν τήν ἀσύγκριτη ἀπόλαυσιν;" Θά πάρετε δέ τήν ἀπάντησιν: "ὃτι, τοῦ στήνουν συνεχῶς ἀνδριάντες σέ πλατεῖες, στήν Βουλήν, καί δίδουν τό ὂνομά του στίς λεωφόρους γιά νά μήν τό ξεχάσουν ποτέ!" 
Καί τότε θά διερωτηθῆτε: τί φταίει; 

Νά φταίει ἂραγε ἡ μεγάλη πανουργία καί ἐμπειρία τῶν κοσμοκρατόρων μόνον,ἢ μήπως ἡ δουλικότης τῶν μωροφιλόδοξων, καί λοιπῶν ὀργανωμένων στίς μυστικές ἑταιρεῖες των; 

Νομίζω πώς ὃλα αὐτά δέν θά ἦσαν ἀρκετά νά τυφλώσουν τόν λαό μας καί δέν θά ἐπετύγχανον, ἐάν δέν ὑπήρχεν τό ἀκαλλιέργητον, τό πρωτόγονον ΕΓΩ του, τό ὁποῖον ἀντιδρᾶ σκληρά, καί δέν δέχεται τό ἀντίθετον! Ὃσον καθαρά κι' ἂν ἀποδείξης τήν πλάνην του. Μέ τό ἀκαλλιέργητον ΕΓΩ δέν δύναται νά παραδεχθῆ ὃτι οἱ γονεῖς του ἐπλανήθησαν, διότι τότε αἰσθάνεται ὃτι μειώνεται ἡ προσωπικότης του καί τό κῦρος του, ἐνῶ τό καλλιεργημένον ΕΓΩ - ὃταν πεισθῆ ὃτι ἐπλανήθη - τό παραδέχεται ἀμέσως μέ ψηλά τό κεφάλι καί ὑπερήφανα,   διότι ἒτσι νοιώθει ὃτι εἶναι ἰσχυρόν! Ἐπειδή ἐπεβλήθη τῶν ἐνστίκτων καί τῆς μικροπρέπειας ! Ἐρευνώντας ἡ ἐπιτροπή (που ἀναφέραμεν πιό πάνω) τό διαιτολόγιον τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων - ἒμεινεν ἒκπληκτος! 

Οἱ ἀρχαῖοι δέν ἒτρωγαν ψωμί ἀπό σιτάρι! Τό σιτάρι τό εἶχαν ὡς τροφή τῶν ζώων καί τό (ὠνόμαζαν πυρρό). Ἒτρωγαν μόνον ψωμί ἀπό Ζειά ἢ Κριθάρι καί ἐν ἀνάγκῃ μόνον ἀπό κριθάρι ἀνάμεικτον μέ Σιτάρι. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἒτρεφεν τήν στρατιάν του μόνον μέ Ζειά, διά νά εἶναι οἱ ἂνδρες του ὑγιεῖς καί πνευματικά ἀνεπτυγμένοι. Ἂν οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες ἒτρωγαν ψωμί ἀπό σιτάρι δέν θά εἶχαν τόσον ὑψηλήν πνευματικήν ἀνάπτυξιν. 

Μόλις οἱ κοσμοκράτορες ἐδιάβασαν αὐτήν τήν ἒκθεσιν τῆς ἐπιτροπῆς,  δίδουν ἐντολή τό 1928 νά ἀναιρεθῆ ἀμέσως ἡ καλλιέργεια τῆς Ζειᾶς στήν Ἑλλάδαν καί μόνον στήν Ἑλλάδαν! Διά νά μειώσουν μέ τό σιτάρι τήν πνευματικήν ἀνάπτυξιν τῶν Ἑλλήνων,  μειώνοντας τήν ἀντίληψίν τους καί ὀργανώνοντας ταπεινήν ἐκπαίδευσιν τῶν παιδιῶν τους, καί διδάσκοντας τίς πολιτικές τους εἰς τά σχολεῖα,  καί πολιτικοποιοῦντες τά εἰς τά κόμματα που αὐτοί ἐλέγχουν ἀπόλυτα! 

Γιά νά ποδηγετήσουν πλήρως εἰς πρῶτον χρόνον τούς Ἓλληνας. Ἐνῶ τώρα ἀναμειγνύοντας τους μέ ἀλλοδαπούς, θέλουν νά τούς ἐξαφανίσουν τελείως! Ναί ἀλλά πῶς θά τό ἐπιτύχουν αὐτό; Ἀμέσως δίδουν ἐντολήν εἰς τό τέκνον των - τόν Ἐλ. Βενιζέλον - νά ἐπιστρέψῃ στήν Ἑλλάδαν καί νά ἐξαφανίσῃ τήν Ζειάν. Ὁπότε βλέπουμεν τόν Βενιζέλον νά ἐπιστρέφῃ στήν Ἐλλάδαν μετά άπό 8 χρόνια αὐτοεξορίας του,  νά ἀνασκουμπώνεται καί νά ὁρμάῃ σάν λέων κατά τῆς Ζειᾶς. Μέσα σέ 60 χρόνια μόνον ἠλλοίωσαν τήν πνευματικήν ὑπεροχήν τοῦ σκέπτεσθαι τῶν Ἑλλήνων! 

Τούς ἒκαναν ἀδιάφορους, ἂβουλους, μέ μετρίαν ἀντίληψιν καί φιλάσθενους, καί τώρα μέ τούς ἀλλοδαπούς ἐπιδιώκουν τήν πλήρην ἐξαφάνισιν τῆς φυλῆς των! Ἐνῶ συγχρόνως ξοδεύουν δισεκατομμύρια Δολλάρια οἱ φιλεύσπλαχνοι, διά νά μήν ἐξαφανισθοῦν οἱ ὀχιές, κόμπρες, πάντα καί ἂλλα ζῶα, καί ἐρπετά ... Ὃλα τά ἀνωτέρῳ περί Ζειᾶς, γλουτένης καί σωστῆς διατροφῆς μέ τίς λεπτομέρειες, καί τάς παραμέτρους ὃλων αὐτῶν, καί τήν ὑγιεινήν θά τά βρῆτε εἰς τά ἐμπνευσμένα, καί καλομελετημένα βιβλία "Τό Ὃλον", καί τό «ὋΛ-ΟΝ». Ἓνα βιβλίον γιά τήν "ΊΑΣΙΝ", τοῦ πρωτοποριακοῦ μελετητή Μιχάλη Γρηγορίου ...

Πρός τό τέλος τοῦ 1928 ὁ "Ἐθνάρχης" μας Βενιζέλος, προφανῶς μετά ἀπό κάποιαν ἐντολήν, μέ τῆς "Ἀμύνης τά Παιδιά", τυφλά εἰς τόν νοῦν καί τήν κρίσιν, καί διψασμένα τό πῶς νά εὐχαριστήσουν καλλίτερα τόν ἀρχηγόν των ∙ ἐκήρυξαν τόν πόλεμον κατά τῆς Ζειᾶς καί - ἐφορμήσαντες ἀκαταμάχητοι - ἐνίκησαν νίκην λαμπράν ∙ καί εἰς βραχύτατον χρόνον 4 ἐτῶν -δέν ὑπῆρχεν εἰς τήν Ἑλλάδαν οὒτε ἓνα σπυρί Ζειᾶς γιά σπόρον ... Εἶπαν εἰς τόν λαόν ὃτι ἡ Ζειά εἶναι ζωοτροφή, δι' αὐτό τά λεξικά τήν γράφουν ἒκτοτε ζωοτροφήν καί ὃτι εἶναι βλαβερή στήν ὑγείαν ... 

Αὐτό τό ἐπρόβαλλαν ἒντονα τά ΜΜΕ καί σέ 4 χρόνια ἐξηφανίσθη ἡ Ζειά! Ὃλοι οἱ Ἓλληνες ἐγκατέλειψαν τήν Ζειάν. Μόνον ἓνας ἀπό ὃλους κράτησεν σπόρον Ζειᾶς ... Καί σήμερα 2010 καλλιεργεῖ Ζειά μόνον ἓνας - ὁ Γ.Α. εἰς ἓνα χωριό, καί κατασκευάζει μακαρόνια ἀπό ἀλεύρι Ζειᾶς ∙ τά ὁποῖα εἶναι ὑπερβολικά νοστιμώτερα ἀπ' τά μακαρόνια τοῦ σίτου. Τήν ἐπιθεσίν του κατά τῆς Ζειᾶς ὁ "Ἐθνάρχης" μας τήν ἢρχισεν μέ τήν ἀθρόαν εἰσαγωγήν ἀλεύρων σίτου ὑπό τῶν φίλων του. 

Οἱ φίλοι του ἒγιναν πάμπλουτοι καί ἐξέσπασεν τότε τό μέγα διά τήν ἐποχήν, και γνωστόν ὡς "Σκάνδαλον τῶν ἀλεύρων". Μέσα εἰς 4 χρόνια οἱ Ἓλληνες εἶχαν ξεχάσει τήν Ζειάν τελείως καί οἱ φίλοι τοῦ Βενιζέλου ἒγιναν δισεκατομμυριοῦχοι ἀπό τήν εἰσαγωγήν τῶν ἀλεύρων τοῦ σίτου ... Ἂν σήμερα θελήσετε νά τό ἐπαναλάβετε αὐτό γιά τό σιτάρι,ἢ τό κριθάρι, ἢ κάτι ἂλλον - δέν θά τό πετύχετε οὒτε σέ 50 χρόνια ... Τόσον πολύ εἶχεν τυφλώσει καί πειθαρχήσει ὁ Βενιζέλος τούς ὁπαδούς του! Αὐτό βέβαια εἶναι ἐχθρική ψυχολογία. Θέλουν τούς ὁπαδούς τους τελείως τυφλούς στήν σκέψιν καί δούλους. Καί δέν ἠρκέσθη μόνον εἰς τήν ἐξαφάνισιν τοῦ σπόρου ὁ "ἐθνάρχης" μας   ἐπέτυχεν νά σβήσῃ τήν Ζειάν ἀπό τήν μνήμην καί τήν γλῶσσαν τῶν Ἑλλήνων! Αὐτό θά πῆ τέλειον ἒγκλημα. 

Ἀποδείξεις: ἐσεῖς ἐγνωρίζατε τήν λέξιν "Ζειάν" πρίν λίγα χρόνια, ὃταν ἢρχισεν νά προβάλλεται ἀπό ἐμᾶς στά κανάλια; Εὐρήκατε τήν λέξιν σέ λεξικόν πού συντάχθηκεν μετά τό 1930; Δέν θά τήν εὒρητε, μήν ψάχνετε. Ἀλλά κι' ἂν κάπου τήν εὒρητε, θά τήν ἐξηγῆ ὡς ζωοτροφή ... Μόνον εἰς τυχόν ἀνατυπωθέντα παλαιά λεξικά θά τήν εὒρητε, ἢ εἰς τό τῶν Ἂγγλων "LINDELL & SCΟΤΤ"(Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon), τό ὁποῖον δέν τήν ἐξηγεῖ σωστά. Εἰς τό "ΗΛΙΟΣ" πού εἶναι πιό ἐνήμερον καί σοβαρόν λεξικόν γράφει: "Ζειά ἢ Ζέα ... τήν Ζέαν τήν μάϊδα που εἶναι ὁ γνωστός ἀραβόσιτος καϊ κοινῶς ἀραποσίτι". Ἀραβόσιτος ὃμως εἶναι κοινῶς τό Καλαμπόκι. 

Ἡ Ζειά ὃμως, ὡς φυτόν εἶναι κάτι σάν σιτάρι καί κριθάρι,  δέν ἒχει καμμίαν σχέσιν στήν ὂψιν μέ τό καλαμπόκι, ἀλλά καί τό σπυρί του εἶναι ὡς τοῦ σιταριοῦ, πιό πεπλατυσμένο καί χονδρό. Ἡ Ζειά μέ τόν Σῖτον εἶναι ὃπως ἡ Νερατζιά μέ τήν πορτοκαλιά. Ἂν ἀπό ἀπόστασιν 50-1ΟΟ μέτρων κοιτάζεις τήν Νερατζιάν, εἶναι ὃμοια μέ τήν πορτοκαλιάν. Καί τό νεράτζι μέ τό πορτοκάλι - ἐνῶ ἐξωτερικῶς εἶναι ὃμοια - εἰς τήν πραγματικότηταν ἒχουν μεγάλες διαφορές εἰς τά συστατικά των. Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τούς σπόρους τῆς Ζειᾶς καί τοῦ Σιταριοῦ. Δέν θά ἒκανεν ὁ Ι. Πασσᾶς αὐτό τό λάθος, ἐάν δέν ἐξηφάνιζεν καί τήν βιβλιογραφίαν περί Ζειᾶς ὁ "ἐθνάρχης" μας, ὃπως ὁ Σαούλ-Παῦλος τήν βιβλιογραφίαν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. 

 Ἐκεῖ ὃμως που ἒμεινα ἐμβρόντητος εἶναι ὃταν διάβασα τήν "Ὁδύσσειαν" ραψωδίαν δ' (4)-603-604, τό ἀρχαῖον κείμενον: "Ὧ ἐν μέν λωτός πολύς, ἐν δέ κύπειρον πυροί τε ζειαί τε ἰδ' εὐρυφυές κρίλευκον". Ὁ Κ. Δούκας ἑρμηνεύει: "ὃπου ὑπάρχει τριφύλλι πολύ, καί κύπερι, καί σιτάρια καί ζωοτροφές κι' εύρύφυτο κριθάρι λευκόν". ΑΜΑΝ! ... Ὁ κ. Δούκας ὁ ἐκλεκτώτερος ἑρμηνευτής ἒκανεν λάθος; Ἐνῶ οἱ Ἓλληνες χρησιμοποιούσαν πυρούς (σιτάρια) γιά ζωοτροφές καί τήν ζειάν γιά ψωμί, ἑρμήνευσεν τήν ζειάν ώς ζωοτροφές,  διότι ὁ Βενιζέλος εἶχεν ἐξαφανίσει ἀπό τήν βιβλιογραφίαν καί ἀπό τήν μνήμην τῶν Ἑλλήνων τήν ζειάν ἢ ζέαν. 

                                

Τό δημητριακόν Ζειά ἡ Φύσις τό ἐδώρισεν εἰς τούς λαούς τοῦ Αἰγαίου. Ἀργότερα οἱ Ἓλληνες μετανάστες τό μετέφεραν καί εἰς ἂλλες χῶρες. Τό σιτάρι ἦτο φυσικόν δημητριακόν τῶν βορείων περιοχῶν. Οἱ Ἓλληνες τό ἒφεραν εἰς τήν Ἑλλάδαν καί τό ἐκαλλιέργησαν ὡς ζωοτροφήν, ἀρκετά χρόνια πρό τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου, ὃταν ἢρχισαν τό ἐμπόριον μέ τίς βορείως τοῦ Εὐξείνου Πόντου χῶρες. Οἱ Βόρειοι λαοί ἀντί χρημάτων, που δέν εἶχαν, ἐπλήρωναν τά εἲδη που ἠγόραζαν ἀπό τους Ἓλληνας ἐμπορους μέ σιτάρι καί ἒτσι ἦλθεν εἰς τήν Ἑλλάδαν τό σιτάρι.

 Εἰς τό διαδίκτυον, ἐάν γράψετε τήν λέξιν "Ζειά", θά ἐκπλαγῆτε. Θά διαβάσετε πάρα πολλά, εἰς τήν παράγραφον "ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ" (ὓμνοι Ὁρφέως, ὁμηρικά ἒπη, Μύθοι), διαβάζουμεν: «Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν ὠνομαζόταν καί Ζείδωρος, διότι ἐπί τοῦ ἐδάφους της ἐκαλλιεργεῖτο ἐκτος ἀπό τήν ἐλαίαν καί τό δημητριακόν ζειά. Τό ζειά μέ τό ζῆτα δηλώνει ζωήν, μέ τό ἒψιλον γιῶτα τήν μακράν πορείαν καί μέ τό ἂλφα - που εἶναι τό πρῶτον στοιχεῖον - τό ἂριστον, τήν παρουσίαν τοῦ Αἰθέρος (τό στοιχεῖον πού βρίσκεται παντοῦ καί δομεῖ τά πάντα εἶναι ὁ Αἰθέρας), ἂρα ζ-ε-ι-ά σημαίνει μακροζωΐα». Τήν Ζειά φορτοεκφόρτωναν ἀπό ἓνα λιμάνι τοῦ Πειραιῶς που ἐξ' αὐτῆς ἒλαβεν τό ὂνομα Ζέα καί μέχρι σήμερα τό λιμάνι ὀνομάζεται Ζέα. 


                                                 

Καί τώρα πῶς ἐπεβλήθη ἡ ζειά νά ἑρμηνεύεται εἰς ὁρισμένα λεξικά ὡς ζωοτροφή. Εἰς τό διαδίκτυον χειριζόμενοι τήν λέξιν "Ζειά" εἰς τήν ΙΛΙΑΔΑ - ραψωδία Ε, στίχοι 121-240 διαβάζουμεν :«...παρά δέ σφίν ἑκάστῳ δίζυγες ἳπποι ἐστάσι κρί λευκόν ἐρεπτόμενοι καί ὀλύρας» (195). Πιό κάτω ὁ μεταφραστής, ἐλαφρᾶ τῆ συνειδήσει, ἢ καλοπληρωμένος μεταφράζει: «...εἰς κάθε ἁμάξι εἶναι σιμά ζευγαρωτά πουλάρια, στέκουν καί τρώγουν τήν ζειάν καί τό λευκό κριθάρι». Ἐδῶ δολοφονεῖται ἡ Ζειά, διότι ὁ μεταφραστής, μεταφράζει τήν ζωοτροφήν "ὀλύρας" εἰς "ζειάν".

 Οἱ μεταγενέστεροι ἀντιγράφουν ἀπό αὐτό ζειά = ὀλύρας = ζωοτροφή, ἐνῶ ὁ Ὃμηρος ἐγνώριζεν καί τά δύο - ζειάν καί ὀλύρας - καί ἒγραφεν πάντα τό ὀρθόν, αὐτό που ἢθελεν καί ἒπρεπεν νά διδάξῃ. Ἐδῶ γράφει σαφῶς: «κρί λευκόν ἐρεπτόμενοι καί ὀλύρας». Ὃχι ζειάν, ὃπως μέ ἐλαφράν τήν συνείδησιν καί βαρυτάτην ἂγνοιαν γράφουν οἱ μεταφρασταί. Ἀπό τίς ἒρευνες που ἒκανα, κατέληξα ὃτι ὂλυρα ὠνόμαζαν τόν σημερινόν Ὂροβον κοινῶς ρόβην ἢ τό ρόβι. Πρόκειται διά τήν πιό δυνατήν κι' ἀγαπητήν εἰς τά ζῶα τροφήν. Ὁμοιάζει μέ τόν βίκον (ἀγριαρακᾶν). Εἶναι ἡ πιό θρεπτική τροφή τῶν ζώων, ἀλλά  βλαβερή διά τόν ἂνθρωπον.


                                               

Ἡ ὂλυρα ἐκαλλιεργεῖτο ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων εἰς τήν Ἑλλάδαν ὡς ζωοτροφή. Ἦτο μεσογειακόν φυτόν (Λεξικόν "ΗΛΙΟΣ", λῆμμα Ὂροβος). Εἶναι λογικόν νά καταλήξῃ μέ τόν χρόνον ἡ ὂλυρα εἰς ὂροβον. Εἰς τό λεξικόν "LINDELL & SCΟΤΤ"  θά τήν βρῆτε ὡς Σίκαλιν ἢ Ἀγριοσίκαλην,  αὐτήν τήν σύγχυσιν ἐκαλλιέργησαν οἱ φιλέλληνες ... διά νά ξεχάσουμεν τήν Ζειάν. Ἡ Ζειά καλλιεργεῖται σήμερα εἰς πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης καί εἰς τόν Καναδᾶν εἰς μεγάλην ἒκτασιν, φέρει δέ ὂνομα ἀνάλογον τῆς γλώσσης ἑκαστης χώρας. Οἱ Ἰταλοί τήν ὀνομάζουν Faro, οἱ Γερμανοί Dingel, κ.τ.λ. Οἱ Ἓλληνες εἰσάγουμεν σήμερα ἀλεύρι Ζειᾶς ἀπό τήν Γερμανίαν μέ τό ὂνομα "Ντίνγκελ", ὡς μή περιέχον γλουτένη - ἀντί 6,45€ Εύρώ τό κιλόν - ἢτοι τό ἀγοράζουμεν δέκα φορές ἀκριβώτερα ἀπό τό σιταρένιον !

Θρεπτική ἀξία τῆς Ζειᾶς/Ζέας/Βρώμης

Ἡ βρώμη περιέχει ἀνά 100 γραμμάρια :

· Ἐνέργεια 1,628 kJ (389 kcal)· Λιπαρά 6.9 g


· Βιταμίνη (B5) 1.3 mg (26%)

· Βιταμίνη (B9) 56 μg (14%)

· Ἀσβέστιον 54 mg (5%)

· Σίδηρο 5 mg (38%)

· Μαγνήσιο 177 mg (50%)


Τήν Ζειάν φορτωεκφόρτωναν ἀπό ἓνα λιμάνι τοῦ Πειραιῶς που ἐξ αὐτῆς ἒλαβεν τό ὂνομα Ζέα, καί μέχρι σήμερα τό λιμάνι ὀνομάζεται : Ζέα !( ZEA - MARINA)

Οἱ Ἓλληνες εἰσάγουμεν σήμερα ἀλεύρι Ζειᾶς ἀπό τήν Γερμανίαν μέ τό ὂνομα Ντίνγκελ, ὡς μή περιέχον (δῆθεν) γλουτένη, ἀντί 6,45€, ἢτοι τό ἀγοράζουμεν δέκα(10) φορές ἀκριβώτερα ἀπό τό σιταρένιον.

Ἡ θρεπτική του ἀξία εἶναι ἀδιαμφισβήτητη, ἂλλωστε δέν εἶναι τυχαῖον που ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξης “ζείδωρος” (αὐτός που δωρίζει ζωήν) προέρχεται ἀπό αὐτό τό δημητριακόν. Ζει (ζειαί (πληθυντικός τοῦ ζειά)) + δωρος (δῶρον) .

Οἱ ἒρευνες αὐτές ἒδειξαν ὃτι ἡ Ζέα περιέχει 40% περισσότερον Μαγνήσιον ἀπό τά ἂλλα δημητριακά. 

Τό συστατικόν αὐτό βοηθάει στήν ἀντιμετώπισιν τῶν κραμπῶν που ἐμφανίζονται συνήθως μετά ἀπό πολύωρη ποδηλασία.

Τό Μαγνήσιον ἐπιπλέον ἐνεργοποιεῖ τίς ἐνζυματικές διαδικασίες τοῦ μεταβολισμοῦ. 

Περιέχει δέ ὑψηλά ποσοστά τοῦ ἀμινοξέος Λυσίνη που καθιστᾶ τά ζυμαρικά που παράγονται ἀπό τήν Ζέαν, ἰδιαίτερα εὒπεπτα.

Mπορεῖτε νά ζητήσετε στά καταστήματα ΑΛΕΥΡΙ ΖΕΑΣ Ἀντωνόπουλου.


Σύνδεσμοι: Πηγή


Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;