Ὁλοκληρωτική "ἂλωσις"


Μυστική βάσις στόν Ὑμηττόν

(Ἡ δυσάρεστη πλευρά τῶν πραγμάτων, ἀπό τά πολλά που μᾶς ἀπασχολοῦν τελευταίως)
Δέν φθάνει τό ὃτι δίκην εἰσβολέων ἒχουν εἰσχωρήσει σέ ὃλην τήν ἐπικράτειαν κι ἒχουν τοποθετήσει μηχανήματα ὑποήχων στά βουνά, σέ σημεῖα ἀπρόσιτα ἀκόμη καί γιά ὀρειβάτες, δέν φθάνει τό ὃτι κατάφεραν μέ τόν ἓναν ἠ τόν ἂλλον τρόπον νά εἰσχωρήσουν στά μύχια τῶν ὑποθέσεων τοῦ κράτους, δημιουργοῦντες ὑποχείρια τίς κυβερνήσεις μας, δέν φθάνουν οἱ τόσες ἀπαιτήσεις τοῦ συρφετοῦ τῶν ξένων κερδοσκόπων μέ τούς ὁποίους μᾶς ἐνέπλεξαν οἱ ποικιλλώνυμοι λακέδες ὑπάλληλοί τους μέσα στήν χώραν μας. Τώρα ἒφθασαν στό σημεῖον νά μᾶς τό δείχνουν κιόλας, ἂνευ αἰδοῦς, μέ τό νά τοποθετοῦν ἐμπρός στά μάτια μας, κάτω ἀπ' τήν μύτην μας, ἐγκαταστάσεις οἱ ὁποῖες στοχεύουν στόν ἒλεγχον τῶν σκέψεών μας, τῶν ἀντιδράσεών μας, τῆς ψυχολογίας μας.

Ἡ ἐγκατάστασις βἀσεως μηχανημάτων ἐλέγχου στόν Ὑμηττόν, εἶναι ἓνα ἀπό τά τελευταῖα (;), ἢ ἐν πάσει περιπτώσει πρόσφατα φαινόμενα, που δείχνουν τόν φόβον τῶν βαρβάρων Εὐρωπαίων (κάποιων ἐξ ὃλων αὐτῶν τῶν ὑποτιθεμένων συμμάχων ἢ ἑταίρων μας), γιά τούς Ἓλληνες. Μά καλά κύριοι τῆς προσβλεπούσης στήν παγκοσμιοποίησιν Εὐρώπης, ἐσεῖς μέ τίς τεχνολογίες σας, οἱ πολλοί καί  μεγάλοι, που ἒχετε καταφέρει νά ἒχετε τά μεγαλύτερα ἐλλείμματα τῶν κάποιων τρίς εὐρώ, ἐσεῖς οἱ βαρύγδουποι τρέμετε μπροστά στήν μικροσκοπικήν (ὃπως μᾶς κατηντήσατε) Ἑλλάδαν ;; Καί ἀφοῦ ἐφθάσατε πλέον στό χαμηλώτερον σκαλοπάτι ἀξιοπρεπείας, τέτοιο που νά δείχνετε τόν πανικόν, τόν φόβον που σᾶς ἒχει καταλάβει ἐμπρός σέ μίαν ἀπειρωστήν κρατικήν ὀντότητα που μόλις φθάνει στό 0,8 τοῦ συνόλου τῶν κρατῶν σέ οἰκονομικήν δυναμικότητα, τώρα φθάσατε στό σημεῖον νά τρέμετε μήπως καί οἱ Ἓλληνες ἀποδειχθοῦν  καί βιολογικά ἰσχυρώτεροι καί σᾶς καταβάλλουν ;;

                             

Τό μόνον που ἀπομένει νά πῆ κανείς εἶναι, ἐντροπή γιά σᾶς κύριοι Εὐρωπαῖοι. Ἐπῆγαν χαμένα τά τόσα χρόνια που προηγεῖσθε (ὑποτίθεται) πολιτιστικά, τεχνολογικά, κοινωνικά (ἐδῶ χωρᾶνε πολλά ὑποτίθεται),  ἐπῆγαν χαμένες τόσες ἐπιδρομές που ἐκάνατε γιά ἑκατοντάδες χρόνια στόν ἑλληνισμόν, στό Bυζάντιον,ὃπως πρίν καί κατόπιν. Ὃπως ἐπίσης χαμένες ἐπῆγαν οἱ τόσες μεθοδεύσεις σας, οἱ προδοσίες, ἡ ὑπόσκαψις που γιά αἰῶνες χρησιμοποιήσατε ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων, οἱ πονηριές σας προκειμένου νά ὑπεισέλθετε ὡς παράγοντες στά ἐθνικά καί περιφερειακά βαλκανικά μας πράγματα καί νά μᾶς ἀχρηστεύσετε. Δέν τά καταφέρατε. Εἶναι ἀστεῖον κύριοι, μάλιστα, εἶναι νά γελάῃ κανείς μέχρις δακρύων γιά τό αἰώνιον πιά λάθος σας, νά θεωρήσετε τόν ἓλληναν τοῦ χεριοῦ σας...!!!

Λυπᾶμαι που βασιστήκατε στήν θεάν σας τήν Ὓλην καί πέσατε γιά μίαν ἀκόμη φοράν ἒξω. Ἐσεῖς οἱ μεθοδικοί, οἱ παντοδύναμοι πολιτικοστρατιωτικά,  που ἐπανειλημμένως χρησιμοποιήσατε τήν πολεμικήν σας καί κατασκοπευτικήν σας μηχανήν ἐναντίων μας, ἐναντίων τῶν ὑποθετικῶς ἀδύναμων Ἑλλήνων, ναί ἐσεῖς, τήν πατήσατε παταγωδῶς. Προδοθήκατε κύριοι διότι στόν πανικόν σας ἐπάνω, ἐξαρτήσατε ἓνα τόσον μεγαλεπήβολον σχέδιον, ὃπως ἡ κατάκτησις τῆς Ὑφηλίου, ὑπό τόν οἰκονομικόν καί ἀπόλυτον ἒλεγχόν σας, τόν ξεκινήσατε ἀπό τήν Ἑλλάδαν. Αὐτό ὑπῆρξεν ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ἂσπονδοι φίλοι καί ἑταῖροι μας Εὐρωπαῖοι καί σᾶς διαβεβαιῶ, πώς δέν τό λέω μέ καμμίαν ἐμπάθειαν. Ἐκφράζομαι μέ αὐτόν τόν τρόπον περισσότερον ἀπό ἀπογοήτευσιν ἂν θέλετε, διότι ἒζησα στίς χῶρες σας κι εἶχα ἂλλες ἐντυπώσεις (ἀπό τούς λαούς τοὐλάχιστον).

Ἀλλά ἐφ' ὃσον ἒφθασα στό σημεῖον αὐτό καί εἶπα κάποιες ἐνδόμυχες σκέψεις μου, θά συνεχίσω γιά νά ἐκφράσω καί κάτι ἀκόμη. Βασιστήκατε φίλοι Εὐρωπαῖοι στήν Ὓλην καί στούς ἐκπροσώπους της στόν πλανήτην μας τούς σιωνιστές κι αὐτό ὑπῆρξεν ἡ ἀρχική καί θεμeλιωδῶς λάθος ἐπιλογή σας, ἓνα λάθος που κατά τά φαινόμενα καί λόγῳ τῆς ὀφθαλμοφανοῦς ἐλλείψεως διανόησης στίς τάξεις σας, θά τό πληρώσετε καί θά συνεχίσετε νά τό πληρώνετε γιά πολλά-πολλά χρόνια ἀκόμη, γιά νά μήν πῶ αἰῶνες. Διότι αὐτές οἱ βδέλλες ἐπικολλῶνται στό θῦμα τους καί τό ἀπομυζοῦν μέχρις τελευταίας ρανίδος τοῦ αἲματός τους, ἂλλωστε δικά σας δημιουργήματα εἶναι, ἐσεῖς τούς παρέξατε τά δικαιώματα γιά νά τούς κάνετε ἐπιβήτορές σας καί τά καταφέρατε. Ἀπό τόν β΄παγκόσμιον πόλεμον σᾶς πιπιλήσανε τό μυαλόν μέ τό δῆθεν ὁλοκαύτωμα (σιγά μήν σκότωναν τούς περιούσιους !!)

Τά πάντα καταρρέουν μπροστά στό ἀδιάφθορον τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τήν πλανητικήν ἰδέαν-σύμβολον που λέγεται ΕΛΛΗΝ. Στήν Ἀμερικήν ὃπου ἐπί δεκαετίες ἐβυσσοδομούσαν οἱ περιούσιοι σιωνιστές, θάβοντες καί σκεπάζοντες τά ἀρχαῖα ἑλληνικά εὐρήματα που ἀνεκάλυπταν κάθε τόσον εἰλικρινεῖς κι ἀνεπιτήδευτοι ἀρχαιολόγοι, μή συμβιβαζόμενοι μέ τήν ἰδέαν σας "τά πάντα γιά τό χρῆμα καί τήν ἐξουσίαν", ὃπως καί τά κάθε λίγον ἐξαγγελόμενα ἀπό στόματος πατριαρχῶν σας, περί καταστολῆς, καταποντισμοῦ καί γενικῶς ἐπιβουλῆς ἐπί τά τῶν Ἑλλήνων πράγματα, περί ἐπιθέσεως στήν γλῶσσαν καί ἱστορίαν τῶν Ἑλλήνων, λυποῦμαι πολύ γιά ἐσᾶς καί τίς φροῦδες σας ἐλπίδες, ἀγαπητοί κύριοι, ἀλλά πάντα ταῦτα ἀπεδείχθησαν κατά τό κοινῶς λεγόμενον "τρίχες".

Ὁ ἓλλην παραμένει εὒελπις, αἰσιόδοξος, προσβλέπει στό ἂμεσον προσφορώτερον καί ὀμαλώτερον μέλλον, μέ εἰρήνην εὐημερίαν καί γιατί ὂχι εὐδαιμονίαν, ἲσως εἶναι ὁ μοναδικός λαός-Προμηθεύς τῆς ἀνθρωπότητος που τό δικαιοῦται, ἓνεκα τῶν ἀενάων προσπαθειῶν του ἀπό καταβολῆς κόσμου νά διασπείρῃ τόν πολιτισμόν, τά ἀγαθά ἢθη καί τήν εἰρηνοποιόν ὀμαλότηταν σέ ὃλον τό Σύμπαν. 

Μέ μίαν εὐχήν τελειώνω:
Καλές γιορτές σέ ὃλους


mistletoe photo: Mistletoe Mistletoe.gif
 photo cfcc88b4-1985-4fb7-91b7-0d51bd777f5d_zpsfe0927f8.png

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;