Περί ἀνθρωπιστικῆς κρίσης...


...καί χρηματοδοτήσεως

Οἱ τόσον ἀντιφατικές ἒννοιες που παραδόξως συνυπάρχουν ἐδῶ στήν Ἑλλάδα


Γράφει ὁ ἀνδρέας Μπαξεβανίδης
Τά στατιστικά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀδιάψευστοι μάρτυρες τῆς ψυχολογικῆς κατάστασης τοῦ λαοῦ μας, κατά τήν τριετίαν 2010-2013, εἲχαμεν τό θλιβερόν ρεκόρ τῶν 6000 αὐτοκτονιῶν. Γνωρίζω ἐκ πεῖρας πώς τό νούμερον αὐτό ἀντιπροσωπεύει μέρος μόνον τῶν πραγματικῶν θανάτων ὀφειλομένων σέ αὐτοκτονίαν κι αὐτό γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους. Εἲτε διότι δέν δηλώνονται πάντοτε ὃλες οἱ αὐτοκτονίες, γιά κοινωνικούς λόγους ἐκ μέρους τῶν οἰκογενειῶν που χάνουν κάποιον δικόν τους ἂνθρωπον, φοβούμενοι τήν διαπόμπευσιν, εἲτε λόγῳ ἀδυναμίας τῶν τοπικῶν ἀρχῶν (που τελευταῖα ἐλλείπουν) νά ὀργανώσουν κι ἐνημερώνουν εἰδικούς καταλόγους, που μέ τήν σειράν τους θά γίνονται ἀντικείμενον ἐρεύνης καί καταμετρήσεως ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς στατιτιστικῆς ὑπηρεσίας. Τό ἀνοργάνωτον, ἐδιάφορον καί ἀνάλγητον κράτος σέ ὃλην του τήν δόξαν.

Τό ἐρώτημα δέν εἶναι τό γιατί γίνονται οἱ αὐτοκτονίες αὐτές, διότι τό γνωρίζουμεν ὃλοι πολύ καλά, ἐφ' ὃσον τό βιώνουμε καθημερινῶς, ἀλλά τήν ἀπήχησιν που ἒχουν,
α) στήν ἑλληνικήν κοινωνίαν καί τί πυροδοτεῖ, 
β) στήν κυβέρνησιν καί στήν βουλήν τῶν Ἑλλήνων, που ὡς φαίνεται τελεῖ ἐν ὑπνώσει.

Τό παραδοξώτερον ὃλων εἶναι πώς ὁ ἑλληνικός κόσμος μέχρι σήμερα τοὐλάχιστον δεἰχνει νά ξεχνάῃ πώς τό ἀπώτερον σχέδιον τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ, εἶναι ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ καί πώς κι αὐτός εἶναι ἓνας ἀπό τούς ὑποχθόνιους τρόπους νά ἐπιτυγχάνουν τό ἀρχικόν τους σχέδιον. Καμμία ἒνδειξις διαθέσεως πρός ρῆξιν μέ τήν πατροπαράδοτον μέθοδον που θέλει τόν λαόν νά ὑπομένῃ παθητικά, κάθε τι που στρέφεται ἐναντίον του. Διατηροῦν μίαν στάσιν μᾶλλον ἠττοπαθῆ, που ἐκφράζεται μέ τήν ἀέναον ὑπομονήν ἀλλά καί μᾶλλον προσδοκίας γιά κάποια ἂνωθεν βοήθειαν που δυνατόν νά προκύψῃ κι ἐπιφέρει τήν λύσιν αὐτῆς τῆς τόσον ἀπογοητευτικῆς κατάστασης που βιώνει σήμερα ὁ λαός μας.

Οὐτοπία βέβαια, διότι ὃπως ἒλεγεν καί ὁ πρώην καγγελάριος τῆς Γερμανίας Κ. Ἀντενάουερ, "ὁ μοναδικός τρόπος νά κατευνάσης μίαν τίγριν, εἶναι νά καθίσης νά σέ φάῃ". Μέ αὐτό τό σκεπτικόν, ὃσον καί ἂν ὁ πρώην καγγελάριος ἢθελεν νά ἐκφράσῃ κάποιον σόφισμα, σίγουρα δέν πρόκειται νά φθάσουμεν πουθενά. Ὁ ἑλληνικός μας κόσμος ἐπεβλήθη ἀνά τούς αἰώνας, μόνον ἀντιστεκόμενος στήν ἐπιχειρούμενην νά ἐγκαθιδρυθῆ βαρβαρότηταν, στήν διάθεσιν λαῶν νά εἰσβάλλουν διαλύοντες τόν πολιτισμόν μας, ὃπως ἐπιχειρεῖται ἀπό τούς Καζάρους περιούσιους καί σήμερα. Αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά γίνῃ ἀποδεκτόν ἀπό τόν ἑλληνικόν κόσμον καί ἂν ἀδυνατεῖτε νά τό δηλώσετε ἐσεῖς, τό λέγω κι ἐπιμένω ἐγώ, διότι δέν μπορῶ νά ἀποδεχθῶ παντοιοτρόπως τήν κατάλυσιν ἑνός πολιτισμοῦ, αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ που προκειμένου νά φθάσῃ στό σημερινόν ἐπίπεδον ἀνθρωπισμοῦ,  χρειάστηκαν πάρα πολλοί αἰῶνες, μέ ἀγώνες που ἀπλῶς δέν μποροῦν νά παραμερισθοῦν.

Εἶναι θέμα εὐθύνης, τοὐλάχιστον ὃπως τό βλέπω ἐγώ, τό νά ζυγίζω τά πάντα μέ τά ἲδια μέτρα καί σταθμά, χωρίς νά χρησιμοποιῶ εἰδικά μέτρα γιά ὁρισμένα γεγονότα, τά ὁποῖα βαραίνουν τόσον πολύ, ἐπιδεινώνοντας ὂχι μόνον τό δημογραφικόν "στάτους" τῆς πατρίδος μας ἡ ὁποία ἢδη ὑποφέρει στό σημεῖον αὐτό, ἀλλά κυρίως διότι καταβαραθρώνει τό ἠθικόν ἐπίπεδον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διότι αὐτό κυρίως ἒχουμεν ἀνάγκην σέ δύσκολες καταστάσεις, ὃπως ἡ σημερινή.Διότι ποιός εἶναι ὁ ἓλλην
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θά ἀδιαφορήσῃ τήν στιγμήν αὐτήν, γιά ὃλα αὐτά τά ἐγκλήματα που διαπράττουν οἱ ἐχθροί τοῦ ἑλληνισμοῦ ; Μᾶς λέγουν πώς χρεωστοῦμεν χρήματα κι ἐπιμένουν σέ ἓνα σχέδιον τρόπου διαφυγῆς δῆθεν, ἀπό τήν πίεσιν τῆς τρόϊκας καί τῶν δανειστῶν μας. Κατ' ἀρχάς κανείς σήμερα δέν γνωρίζει ποιό εἶναι τό ἀληθινόν ἐπίπεδον χρέους που ἒχουμε ὡς ὀφειλόμενα, διότι τό ἒλλειμα ἒχει ὑποστεῖ τέτοια καί τόσα μαγειρέματα που ἀνεβοκατεβαίνει κατά βούλησιν κι ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε πολιτικῶν ἀναγκῶν που ἒχουν οἱ κυβερνῶντες, σάν ἐλβετικός ἀνελκυστήρας.

Ξεκινώντας ἀπό τήν ἀξέχαστη δήλωσιν τοῦ φαιδροῦ κ. ΓΑΠ, τότε στήν ἒκθεσιν Θεσσαλονίκης, που ἐδήλωσεν "εὐθαρσῶς" σύμφωνα μέ ἒκφρασίν του (τό συγχέει μέ τό "θρασέως"), ὃτι λεφτά ὑπάρχουν, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ ἐπέθανε τόν λαόν στήν λιτότηταν, τούς φόρους, τά σκάνδαλα καί τέλος τήν πεῖναν. ὃχι ἀσφαλῶς πώς οἱ προκάτοχοί του ἦσαν καλύτεροι, διότι ἒχει πλέον ἐμπεδωθεῖ ἀπό τούς Ἓλληνες ποιοί ἐπί τοῦ παρόντος μᾶς κυβερνοῦν ἀπό τό παρασκήνιον κι ἐτοιμάζεται νά τούς στείλῃ ἐκεῖ ἀπό ὃπου δέν ἐπιστρέφει κανείς, στόν ἀγύριστον μέ ἂλλα λόγια. Ὁ ἑλληνικός λαός μοιάζει νά ξεχνάῃ ὑπερβολικά εὒκολα καί πρό παντός τελευταῖα, τήν κατάπτυστον δήλωσιν τοῦ κ. Παπανδρέου στήν Βουλήν, σέ κάτι που ἀκούστηκεν περί ἑλληνικοῦ DNA στούς βουλευτές, που ἀπήντησεν πώς "ἂν ἐπρόκειτο γιά τό DNA τότε οὐδείς ἐξ ὑμῶν θά βρισκόταν τήν στιγμήν ἐτούτην ἐδῶ μέσα", παραδεχόμενος ἲσως ἀπό χοντροκομμένον του λάθος, πώς ὃσοι ὑπάρχουν κι ἐναλλάσσονται μέσα στήν Βουλήν εἶναι δικοί τους ἂνθρωποι, καζαροτραφεῖς ἐν ὀλίγοις.

Αὐτά φυσικά τά λόγια κι οἱ γκάφες τοῦ υἱοῦ κι ἐγγονοῦ Παπανδρέου δέν εἶναι ἀπό ἐκεῖνα που πρόκειται νά διαλάθουν τῆς προσοχῆς τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ ἢ θά διαφύγουν τῆς μνήμης του, κι αὐτό διότι ἒχουν χαραγχθεῖ μέ μέ πολύν ὀδυνηρόν τρόπον μέσα του. στό μυαλό καί τήν ψυχήν του. Ὃσον γιά τά ἀθέλητα ἢ ἠθελημένα λάθη τοῦ ΓΑΠ, ἐνῶ ἂλλες ἐποχές ἲσως καί νά γελοῦσεν τώρα περιορίζεται νά τοῦ χαρίζῃ τήν λήθην μέχρις ὃτου φθάσει ἡ στιγμή ἐκείνη που θά συνἐλθῃ γιά νά ζητήσῃ νά πληρωθοῦν οἱ λογαριασμοί. Αὐτός ὃλος ὁ κόσμος που χάθηκεν, αὐτοχειριαζόμενος, ἀποτελούμενος στήν πλειοψηφίαν του ἀπό νέους ἀνθρώπους, εἶναι ἐπίσης κάτι που δέν θά μπορέσῃ ὁ ἑλληνικός λαός εὒκολα νά ξεχάσῃ. Γιά ἐμᾶς τά ἂτομα αὐτά εἶναι θύματα μιᾶς πολεμικῆς καταιγίδος, δέν τά ξεχνοῦμεν ὃπως δέν λησμονήσαμεν τό '21, τήν Σμύρνην, τόν Πόντον, τούς δύο πολέμους, καί τό πολυτεχνεῖον, δέν πρόκειται νά τά ξεχάσουμεν διότι γνωρίζουμεν ποιοί καί γιά ποῖον λόγον τά ἐδημιούργησαν, κι ὁ λόγος ἦταν τό κέρδος.

Ἂς μήν ξεχνοῦν οἱ ἀγαπητοί μας προσωρινοί ἐπικυρίαρχοι, αὐτοί που μέ γνώμοναν τό κέφι τους ἒχουν ὠδηγήσει τήν ἑλληνικήν φυλήν στό ἀδιέξοδον που ζοῦμεν σήμερα, πώς ὃσον πιό πολύ βράζει τό καζάνι τόσον μεγαλυτέραν πίεσιν ἀναπτύσσει, ὃπως καί τό πότε θά ξεσπάσῃ καί πῶς δέν τό ξέρει κανείς, ἂς τό σκεφθοῦν λιγάκι κι αὐτό γιά λίγον, δέν τούς βλάπτει λίγη σκέψις, ὃταν κυρίως ἒχει νά κάνῃ μέ τήν ὓπαρξίν τους τοὐλάχιστον σέ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον. Κι ὃταν ἡ μπάλα ἀρχίσει νά τρέχῃ ἂς φροντίσουν νά μήν βρεθοῦν στόν δρόμον της. Διότι αὐτό ἐκατάφεραν νά δημιουργήσουν μέ τά ὓπουλα, ὑπόγεια καί ὑποχθόνια σχέδιά τους που στόχον εἶχαν ὡς σήμερα τό κέρδος γι' αὐτούς, ἀλλά ἦρθεν ἡ ὣρα που τό θηρίον ἐξύπνησεν κι εἶναι ἡ ὣρα τώρα γιά ἐκείνους νά φροντίσουν νά περισώσουν ὃ,τι εἶναι δυνατόν καί νά βροῦν καινούργιον καταφύγιον, ὁ ἑλληνικός λαός ἀνέχθηκεν ἀρκετά καί πέραν τῶν ὁρίων τῆς ὑπομονῆς του τούς δυνάστες του.

Αὐτοί οἱ ὁποῖοι γιά χρόνια ἒκλεβαν νόμιμα (κατά τήν ἂποψίν τους), ἡμινόμιμα, ἢ παράνομα τόν ἓλληνα, που παρεποίησαν τόν συνταγματικόν καταστατικόν του χάρτην, που ἀπό ἀνθρωποκεντρικόν στήν φιλοσοφίαν του τόν μετέτρεψαν σέ καζαροκεντρικόν ἢ ὃ,τι ἂλλο τούς ἐβόλευεν, θά κληθοῦν τό δίχως ἂλλον νά καταβάλλουν τό τίμημα τῆς ἀνομίας τους σύμφωνα μέ τούς ἀνθρωπίνους νόμους.Διότι αὐτούς παρέβησαν χωρίς ἂλλον λόγον, παρά μόνον γιά τόν σφετερισμόν ὑλικῶν ἀγαθῶν, που ἀνήκαν σέ ἓναν λαόν που ποτέ δέν ἐνόχλησεν κανέναν, δέν κατέκτησεν κανέναν, δέν ποδηγέτησεν ποτέ κανέναν. Ἓναν λαόν που ὡς μοναδικόν σκοπόν ἀπό τήν δημιουργίαν του εἶχεν νά διαδώσῃ τόν πολιτισμόν τόν ὁποῖον ἐγνώριζεν, που ἠθέλησεν μόνον νά ἐκπολιτίσῃ καί που κατέφερεν νά τό πράξῃ μέ πολύ ἀκριβόν κόστος γιά τήν ὓπαρξίν του τήν ἲδιαν.Γι' αὐτούς τούς λόγους ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι πολύ θυμωμένος, μέ αὐτούς που τόν θεώρησαν πρόβατον πρός σφαγήν κι ἀπεφάσισαν ἐρήμην του νά τόν χειραγωγοῦν κατά βούλησιν. Αὐτό θά παύσῃ πολύ σύντομα. Διότι οἱ νεκροί ἂλλως δέν θά ἡσυχάσουν, κι εἶναι πολλοί.

Ἡ κυβέρνησις τώρα, ἡ ὁποία ὡς συνήθως κατά τά τρία αὐτά χρόνια ὑπολειτουργεῖ, ἢ καλύτερα ταιριάζει ὁ ὃρος πώς δέν λειτουργεῖ καθόλου, πραγματικά κοιμᾶται, διότι ὁποτεδήποτε ἐτοιμάζει κάτι, ἓνα ἀπό αὐτά τά βιαστικά προεδρικά διατάγματα, που καταστρώνονται στό γόνατον καί που ψηφίζονται μεταξύ 3ης καί 4ης μεταμεσονυκτίου ὣρας καί που ὑπογράφονται ἀπό τόν πρόεδρον (που κάποιος τοῦ καθοδηγεῖ τό χέρι), στήν αἲθουσαν τοῦ κοινοβουλίου δέν ὑπάρχει ψυχή. Πολλές φορές ἒχει τύχει νά προσέξω πώς ὁ ἀναπληρωτής πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κάμνει τήν ἀνάγνωσιν μόνος μέ τήν παρουσίαν κάποιου ὑφυπουργοῦ μόνον κι ἑνός ἢ δύο ἐκ τῶν βουλευτῶν τῶν ἀντιπολιτευομένων κομμάτων. Τελικά αὐτοί που τό ἒχουν ἐξ ἀρχῆς ὀργανώσει ὃλον αὐτό τό θέατρον, δημιουργῶντες καί διασπάζοντες ὁλοένα καί περισσότερον τά κόμματα-κομμάτια, διέλυσαν ὁλοσχερῶς τήν Βουλήν που συνεδριάζει μόνον κατά τήν παράστασιν ἐντός τῆς αἰθούσης τοῦ πρωθυπουργοῦ, πρᾶγμα που συμβαίνει δύο ἢ τρεῖς φορές τόν χρόνον.

Κατά τά ἂλλα τό μόνον ὐπουργεῖον στό ὁποῖον παρατηρεῖται κινητικότητα, εἶναι τό οἰκονομικῶν που χρειάζεται γιά νά εἰσπράττῃ, νά δημεύῃ, πλειστηριάζει κλπ, ὃπως καί τό ὑγείας τό ὁποῖον ἐπίσης παρουσιάζει ἰδιαιτέραν κινητικότηταν ἐφ' ὃσον χρειάζεται νά φροντίζη γιά νά κλείνῃ τά παραπανίσια νοσοκομεῖα, τά ἰατρικά κέντρα στίς ἐπαρχίες ὃπου ὁ κόσμος, δέν εἶναι ἀνάγκη νά τόν νοσηλέψουν γιά νά πεθάνῃ, ἐφ' ὃσον κάλλιστα τά καταφέρνῃ κι ἂνευ αὐτῶν, ὃπως ἐπίσης γιά νά κάνη συμφωνίες γιά τά πάρα πολλά φάρμακα που ἒχει ἀνάγκην ὁ λαός προκειμένου νά κατευνάζῃ τό νευρικόν του σύστημα. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τά ὑπόλοιπα ὑπουργεῖα μᾶλλον τεμπελιάζουν, διότι τί νά κάνῃ τό μεταφορῶν, ἀφοῦ ἒπαψαν ὃλοι νά χρησιμοποιοῦν τό αὐτοκίνητόν τους, τί νά κάνη τό ἐσωτερικῶν, ἀφοῦ ἐτεμάχισαν ξανά την χώραν μέ τόν Καλλικράτην κι ἀφοῦ χρῆμα δέν ὑπάρχει πρός ἐνίσχυσίν του, ἒτσι δουλειά κι αὐτοί δέν ἒχουν. Τό ἐργασίας ἐπίσης μέ τί ν' ἀσχοληθῆ ἀφοῦ ἡ ἀνεργία δεδομένη πλέον ἒφτασεν τό 40-45% (ἐπίσημη κι ἀνεπίσημη μαζί), κλπ κλπ.

Ὃποιος πιστεύει πώς ὑπερβάλλουμεν καί δέν ἐννοῶ τό ἀναγνωστικόν κοινόν ἀλλά ἐκείνους που ἒχουν συμφέρον νά ἀμφισβητήσουν τήν εἰκόναν, ἂν ἒχουν ὑπομονήν κι ἐνδιαφέρον ἂς κυττάξουν ἀπό λίγο κοντύτερα νά ἰδοῦν τίς λεπτομέρειες που συνήθως σκόπιμα παραμερίζουν, γιά νά βροῦν τήν πραγματικήν εἰκόναν. Πάντως συνέλληνα, ἒχεις δικαιώματα τά ὁποῖα δέν ἐξασκεῖς, ἒχεις τό δικαίωμα νά μήν βιάζουν τήν θέλησίν σου, ἒχεις τό δικαίωμα νά ἐκφράζῃς ἂφοβα τήν γνώμην σου, ἒχεις τό δικαίωμα νά παρεμβαίνῃς ὁποτεδήποτε καί ὁπουδήποτε ἒχεις ἀντίρρησιν γι' αὐτό που λέγεται, ἐπιβάλλεται, ἢ τεκταίνεται καί θεωρεῖς πώς εἶναι εἰς βάρος σου. Ἒχεις τό δικαίωμα νά ὑποστηρίζῃς ἀνυποχώρητα τήν ἂποψίν σου στό δικαστήριον ἂν θεωρῆς πώς ἀδικεῖσαι. Γενικῶς στήριξε τό κάθε σου αἲτημα μέ σθένος κι ἀποφασιστικότηταν, χωρίς νά ἀποδέχεσαι λύσεις ἐπιβαλλόμενες "κατ' ἀνάγκην" που θά σέ περιορίζουν μελλοντικά. 

Ἡ κυβέρνησις μέ τήν τηλεπολιτικήν της καί τήν χαρακτηριζω τηλε- διότι γίνεται ἐκ τοῦ μακρόθεν ὑπό τοῦ ὐποτιθέμενου πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ἀπό ἂτομα ὃπως ἒχω τονίσει ἐπανειλημμένως μέ στόχους καί συμφέροντα ἀλλότρια τῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ τήν πολιτικήν της λοιπόν ἠ ὁποία ἐν ψυχρῶ ἐφαρμόζει ἀναδιανομήν τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος ὑπέρ τῶν ἀνωτέρων τάξεων κι εἰς βάρος τῶν κατωτέρων, ὠδήγησεν τήν χώραν σέ ἀδιέξοδον, ἐν γνώσει τοῦ τί ἒπραττεν καί συνεχίζει νά πράττῃ διά τοῦ ἑνός ἢ ἂλλου ὑπουργοῦ καί δι' ἑνός ἢ τοῦ ἂλλου μέσου, στοχεύουσα στό νά γδύσῃ κυριολεκτικῶς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, ἀπό ὃ,τι πολύτιμον εἶχεν. Ἡ ἀναδιανομή εἰσοδήματος ὐπέρ τῶν πλουσίων κι εὐπόρων τάξεων που κατά ἓνα σημαντικόν ποσοστόν ἀποτελεῖται ἀπό ἑταιρεῖες ἐνταγμένες στό Κ.Ι.Σ.Ε (κεντρικόν ἰσραηλιτικόν συμβούλιον Ἑλλάδος), που δέν ἀποδίδουν φόρους στό ἑλληνικόν δημόσιον, ἐνῶ παράλληλα ἀπαλλάσσονται ἀπό δασμούς, φόρους κλπ μέ ἀποτέλεσμα νά κερδίζουν μέ ὑπέρογκον ποσοστόν κέρδους, καθ' ἣν στιγμήν οἱ ὑπόλοιπες ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις ἀργοπεθαίνουν, ἒχει δημιουργήσει τήν προαναφερθείσαν ἀσφυξίαν στήν ἀγοράν. Κάτι παρόμοιον συμβαίνει μέ τούς ἐφοπλιστές, τούς φαρμακοβιομήχανους καί τίς μεγάλες ἐπιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν.

Ἡ λάθος πολιτική δέν εἶναι δυνατόν νά διορθωθῆ διότι δέν εἶναι δυνατόν νά ἀλλάξῃ τό μοντέλον λειτουργίας, ἒτσι ὃπως ἒχει κατασταθεῖ. Μόνον ἓνας τρόπος ὑπάρχει γιά νά διορθωθῆ ἡ ὑφιστάμενη κατάστασις. Νά φύγῃ τό ὑπάρχον πολιτικόν προσωπικόν, μέχρις καί τοῦ τελευταίου. Δέν μᾶς σώζουν ἡμίμετρα, ἒχουμεν ἀνάγκην ριζικῆς ἀλλαγῆς καί μετασχηματίσεως τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος. Δέν χρειαζόμεθα τόσους χαραμοφάηδες βουλευτές που νομίζουν ὃτι ἐπιτελοῦν κάποιαν ἐργασίαν. Μικρά σχήματα κυβερνήσεων, ὣστε νά περιορίζονται οἱ εὐθῦνες σέ λίγα πρόσωπα, μέ ἀξιοπιστία καί πρό πάντων Ἓλληνες καθαρούς που θά πασχίζουν γιά τό καλόν τῆς πατρίδος. Δέν θεωροῦμεν ἑαυτούς ἐθνικιστές, ἀλλά Ἓλληνες καί σάν Ἓλληνες πρέπει νά ἒχουμεν καί τίς ἀνάλογες ἀπολαβές που ἀξίζει σέ ἓναν λαόν που ἒδωσεν τά πάντα σέ αὐτόν τόν πλανητην χωρίς ποτέ νά ζητήσῃ ἀντάλλαγμα γιά τίς ὑπηρεσίες που ἐπροσέφερεν.

Καί δύο λόγια γιά τήν χρηματοδότησιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἡ ὁποία δέν θά ἦταν τόσον πιεστικά καί ἀφόρητα ἐπιβαλλόμενη ἐκ τῶν ἀναγκῶν που ἐδημιουργήθησαν λόγῳ τοῦ τεχνητοῦ χρέους μέ τό ὁποῖον μᾶς ἐφόρτωσαν. Ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἐβάδιζεν σταθερότατα, παρά τίς ὃποιες ρεμοῦλες που σημειωτέον δέν ἦσαν καθόλου μικρές. Οὒτε τά ὁμόλογά μας θά ξεφτιλίζονταν μέ αὐτόν τόν τρόπον ἐάν δέν εἶχεν στηθεῖ τό παιχνίδι αὐτό ἀπό ὃλες τίς πλευρές. Τό χρέος ἐδημιουργήθη ἐκ τοῦ μή ὑπάρχοντος, ὃταν ὁ ΓΑΠ μέ τόν τότε ΥΠΟΙΚ κ. Παπακωνσταντίνου, που παρεποίησαν τά νούμερα κι ἀπό 8, τό πῆγαν στό 15% τό ἒλλειμα, πρᾶγμα τό ὁποῖον ὃπως προείπα ἦταν προσχεδιασμένον γιά νά βάλόυν στό χέρι τήν Ἑλλάδα καί τά ὑπάρχοντά της. Σήμερα πλέον δέν μᾶς συμφέρει καμμία προσφορά χρήματος ὃσον κι ἂν εἶναι τό ποσόν, διότι ἀπλά αὐξάνει τό χρέος.

Δύο τινά ἒχουμεν ἀνάγκην τήν στιγμή αὐτήν, πρῶτον ἓναν ἐπανέλεγχον τοῦ τί πραγματικά χρεωστοῦμεν κι ἐπίσης μίαν ἀναθεώρησιν τοῦ συνολικοῦ χρέους που σύμφωνα μέ εἰδικούς δέν πρέπει νά ξεπερνάει τό ποσόν τῶν 50 δίς σέ κάθε περίπτωσιν. Ἲσως μία τρίτη περίπτωσις ἀφορά τό κατοχικόν δάνειον στήν Γερμανίαν καί τήν ἐπιστροφήν του, ὃσο καί τίς ἀποζημειώσεις γιά τίς καταστροφές που θεωρεῖται ἀπαράδεκτον νά ἒχῃ ὃπως λέγουν παραγραφεῖ. Ὁποιοσδήποτε πολιτικός ὃπου καί ἂν ἀνῆκεν στό παρελθόν ὑπέγραψεν τέτοιον σύμφωνον θεωρεῖται ἀπορριπτέον ἀπό τήν ὁποιανδήποτε δικαιοσύνην. Κάτι τό ὁποῖον βεβαίως θά ξεκινήσῆ τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι ἡ ἐλάττωσις τῆς ἀνεργίας, ἡ ὁποία θά δράσῃ ποκιλοτρόπως ἀνακουφίζοντας τόν πάσχοντα λαόν καί θά ἐπαναφέρῃ τήν ροήν τοῦ χρήματος εἰς τήν χώραν. Διότι, ἡ ὑποτίμησις εἶναι διαρκής καί μέχρις ἐξουθενώσεως πλέον. Θά σημειώσω ἐπίσης πώς χρηματοδότες ὑπάρχουν, εἶναι Ἓλληνες καί δέν επιθυμοῦν νά γδάρουν καί τήν πατρίδαν τους γιά τόν ὁποιονδήποτε λόγον, ὃμως ἡ συμμορία που λυμαίνεται τόν τόπον γιά τήν ὣραν ἀκόμη ἀρνεῖται νά δείξῃ τό παραμικρόν ἐνδιαφέρον πρός ἐκείνην τήν πλευράν.

Σύνδεσμοι:

6000 αὐτοκτονίες τήν περίοδον 2010-2013

Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;