Oἰκονομία καί τράπεζες


Τί σημαίνει χρηματοδότησις ἀπό τήν τράπεζαν ;Γράφει ὁ Ἀνδρ. Μπαξεβανίδης

Ἒχεις μίαν ἐπιχείρησιν, ἓνα κατάστημα, εἶσαι νέος ἂνθρωπος καί θέλεις νά φτιάξης τήν ζωήν σου, νά ἐξασφαλίσῃς τήν οἰκογένειάν σου. Εἲτε ἀκόμη εἶσαι ἀπό τούς εὐνοημένους τῆς τύχης κι ἀνακατεύεσαι μέ μεγάλες ἐπιχειρήσεις καί θέλεις νά ξεκινήσῃς μίαν ἐπένδυσιν σέ οἰονδήποτε τομέαν ἢ ἐπίπεδον ἐπένδυσης. Κατά τά εἰωθότα, προτοῦ  ξεκινήσεις τό ἐγχείρημα, ἒχεις δύο ἐπιλογές :
 • Πρώτη ἐπιλογή, νά χρηματοδοτήσῃς τήν ἐπένδυσίν σου ἀπό προσωπικά σου ἢ πιθανόν ἑταιρικά κεφάλαια, καί
 • Δεύτερη ἐπιλογή νά βρῆς τά ἀναγκῖα ποσά ἢ ποσόν ἀπό κάπου ἀλλοῦ.
Ἐπειδή ὃμως ἐκεῖνες οἱ χρυσές ἐποχές ὃπου ὑπῆρχεν ἐμπιστοσύνη (ἡ λεγομένη "μπέσα") μεταξύ τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας, μεταξύ κάποιων ὁμάδων, συγγενῶν, φίλων κλπ  ἒχουν ὁριστικά διαβεῖ ἀνεπιστρεπτί, διότι σήμερα καλῶς ἢ κακῶς ὁ κάθε ἓνας κοιττάζει μόνον τό κεραμίδι που τόν σκεπάζει κι ὃ,τι αὐτό περικλείει, ἒχεις τό δύσκολον καθῆκον νά ἀπευθυνθῆς σέ κάποια τράπεζα. Γιατί τό χαρακτηρίζω "δύσκολον"; Εἶναι ἀπλό καί ἢδη τό ἒχετε καταλάβει, διότι ἂν πάρετε τόν κατάλογον μέ τίς ὑπάρχουσες τράπεζες μέσα στήν ἑλληνικήν ἢ ἂν τό ἐπιθυμῆτε παγκόσμιον ἀγοράν, θά διαπιστώσετε, πώς ὁ τραπεζικός θεσμός λειτουργεῖ παντοῦ μέ τά ἲδια κριτήρια.

Ἡ πιθανότης ἀποκλίσεως, ἐννοεῖται πρός τό δικόν σας συμφέρον, εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 0,3 % ἲσως καί λιγώτερον. Δηλαδή τό ἐπιτόκιον τό ὁποῖον θά κληθῆ νά καταβάλλη κάποιος, γιά τό ὐποτιθέμενον δάνειον, ὁ χρόνος ἀποπληρωμῆς, ὁ τρόπος εἲσπραξης σέ δόσεις μηνιαῖες ἢ ἑξαμηνιαῖες ἢ ἐτήσιες ἢ ὃπως ἀλλιῶς μπορεῖ νά γίνῃ, οἱ ἀσφαλιστικές δικλεῖδες που θά σᾶς παρέξῃ ἡ ὃποια τράπεζα, παντοῦ καί πάντοτε εἶναι πανομοιότυπα. Θά ἒλεγε κανείς πώς ὃλες οἱ τράπεζες ἀνήκουν σέ ἓνα καί τό αὐτό πρόσωπον, ἢ ἒστω διοικοῦνται ἀπό μίαν καί μόνην ἑταιρείαν παγκοσμίως. Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ὃποιος ἒχει κάνει τόν προειρηθέντα συλλογισμόν, δέν βρίσκεται πολύ μακρυά ἀπό τήν πραγματικότηταν.

Βασική σύλληψις : Τί εἶναι τράπεζα ;


Προτοῦ ὃμως πᾶμε στόν τρόπον λειτουργίας καί τό σκεπτικόν βάσει τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ ἡ τράπεζα, νά ποῦμε δύο λόγια γιά τό τί σημαίνει ἡ ἒννοια τράπεζα, διότι αὐτό εἶναι κάτι πολύ βασικόν προκειμένου κάποιος νά τό ἒχῃ ἐμπεδώσει πρίν περάσει τό κλατώφλι τῆς ὁποιασδήποτε τραπέζης, διότι ἂν δέν ἒχει ὑπ' ὂψιν του αὐτήν τήν λεπτομέρειαν ἲσως βαδίσῃ στήν πλευράν τῆς σανίδος που εἶναι στό κενό. Ἡ βασική σύλληψις που πολλοί ἀπό ἐμᾶς λησμονοῦμεν ἀγαπητοί φίλοι, εἶναι πώς πρόκειται γιά ἓναν ὀργανισμόν, μίαν ἐπιχείρησιν πρῶτα ἀπό ὃλα. Μία ἐπιχείρησις που ὀφείλει προκειμένου νά ὑπάρχῃ, νά ἒχῃ σάν κυριώτερον στόχον τό κέρδος, πρέπει νά κερδίζῃ γιά νά ὑπάρχῃ. Ἐπίσης μία πολύ βασική σκέψις γύρω ἀπό τήν ἒννοιαν τράπεζα, εἶναι ὃτι αὐτοί που τήν ἒχουν στήν ἰδιοκτησίαν τους, εἲτε ἀπλοί μέτοχοι, εἲτε μεγαλομέτοχοι μέ τήν μερίδαν τοῦ λέοντος στά ποσοστά συμμετοχῆς, εἶναι ἂνθρωποι μέ πολλά, πάρα πολλά χρήματα.

Αὐτή ἡ διαφορά τάξεως μεγέθους καί μόνον μπορεῖ ἀπό μόνη της νά σᾶς ὁδηγήσῃ στήν ἐπομένην σκέψιν που εἶναι, πώς αὐτοί οἱ ἂνθρωποι ἀπό μόνοι τους δέν θά ἦταν δυνατόν νά σκέπτονται μέ κοινωνικόν ἢ φιλολαϊκόν τρόπον. Εἶναι ἐπόμενον, ἡ ἐπιδίωξις τοῦ αὐτοσκοποῦ τους που εἶναι τό κέρδος νά τούς κάνῃ αὐτόματα ἂτεγκτους καί σκληρούς ἀπέναντι στόν κάθε πελάτην, ὁ ὁποῖος θέτει σέ κίνδυνον τόν στόχον τους που ὃπως προείπαμεν εἶναι τό κέρδος. Αὐτό διότι ἀπό τήν γένεσίν της, ἡ θεσμική αὐτή ὀντότης, εἶναι πλασμένη γιά ἓναν καί μόνον σκοπόν, νά ἐκμεταλλεύεται τόν οἰκονομικά ἀδύναμον. Μόνον μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιον εἶναι δυνατή καί δικαιολογημένη ἡ ὓπαρξις καί λειτουργία τῆς τραπέζης. Συνακόλουθα τώρα κι αὐτό ἐξυπακούεται, πώς ἡ λειτουργία αὐτοῦ τοῦ τραπεζικοῦ θεσμοῦ, ἀπό θέσεως ἀρχῆς (ὂχι βεβαίως δεδηλωμένης) ἀποτελεῖ δυνάμει κοινωνικόν κίνδυνον, ἐφ ὃσον ἡ λειτουργία της καθίσταται πρόξενος κοινωνικῆς φθορᾶς, κατά τήν ἒννοιαν ὃτι δημιουργεῖ διαχρονικά, ὁλοένα καί περισσότερους φτωχούς.

Ἀπό τήν ἂποψιν αὐτήν ἐπομένως εὒκολα συνάγεται τό συμπέρασμα πώς ὁ θεσμός αὐτός δημιουργήθηκεν γιά ἀποκλειστικήν ἐκμετάλλευσιν τοῦ χρήματος, τοῦ μέσου συναλλαγῆς δηλαδή, που πολλαπλασιάζει μέ ταχύτατους ρυθμούς. Θυμίζω τήν δεκαετίαν τοῦ '90 που τά κέρδη τῶν τραπεζῶν πάνω κάτω ἐκυμαίνοντο περίπου στό δυσθεώρητον ὓψος τοῦ 5-12.000 %. Ἡ ἀμέσως ἐπόμενην σκέψις που αὐθόρνητα γεννᾶται, εἶναι τί ἒγιναν αὐτά τά κέρδη καί ποῦ ἐπενδύθησαν, ἀλλά αὐτό θά τό ἐξετάσουμεν παρακάτω. Ἐκεῖνο που εἶναι ἀπαραίτητον νά ἐμπεδωθῆ ἀπό τό κοινόν εἶναι ὃτι ἡ σκληρότης ἢ ἡ στυγνότης τῆς τραπέζης ἒναντι τῆς ἀδυναμίας πληρωμῆς τοῦ οἰουδήποτε ἀπλοῦ πολίτη δανειζομένου χρήματα ἀπό τράπεζα, εἶναι δεδομένη καί αὐθύπαρκτη. Ἐπομένως ἂς μήν ἀναζητοῦμεν εὐθύνες ἀπό ἓναν θεσμόν τοῦ ὁποίου ἡ ἲδρυσις καί ἡ λειτουργία ἀποσκοπεῖ στήν στυγνήν ἐκμετάλλευσιν τοῦ οἰκονομικά ἀδυνάτου. Ἀντιθέτως μποροῦμεν νά ζητήσουμεν ἀπό ἐκείνους που ἐνισχύουν, τίς τράπεζες ὡς θεσμόν  καί τόν εὐνοοῦν σέ βάρος τῶν πολιτῶν.

Ποίου εἶναι τό χρῆμα, ποιός τό παράγει, ποιός τό κατέχει


Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, πώς τό χρῆμα, οἱ κάθε εἲδους ἀξίες, ἒχουν ἓνα καί μοναδικόν ἰδιοκτήτην κι αὐτός εἶναι ὁ λαός. Διότι ὁ μοναδικός παραγωγός ἀξιῶν γενικῶς εἶναι ὁ ἀπλός πολίτης, αὐτός εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ πλούτου, αὐτός εἶναι ὁ ἀενάως μοχθῶν κι ἀπόρροια τοῦ κόπου καί τοῦ μόχθου τοῦ ἀπλοῦ ἀνθρώπου-πολίτη, εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν κοινωνιῶν ἐπάνω στόν πλανήτην. Τώρα τό πῶς ἐστράφησαν τά πράγματα ἒτσι που ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μοναδικός νόμιμος δημιουργός, παραγωγός, κάτοχος καί νομεύς ὃλου τοῦ πλούτου νά μήν ἒχει στήν κατοχήν του μία δεκάρα μπακιρένια καί νά ἰκετεύῃ τήνν τράπεζαν νά τοῦ δανείσῃ μέ ὃ,τι ὃρους τῆς κάνει κέφι αὐθαιρέτως, αὐτό εἶναι μία ἂλλη ἱστορία που θά τήν ἀναλύσουμεν ἐν τάχει περαιτέρῳ.

Ὁ πολίτης κινεῖται παράγει καθημερινῶς ἀσυναίσθητα, παράγουμεν πλοῦτον χρῆμα ἢ οἰανδήποτε ἀξίαν ἀκόμη κι ὃταν εἲμεθα καθισμένοι στό σπίτι μας, ἢ ὃταν πηγαίνουμεν διακοπές, ὃταν κυκλοφοροῦμεν τό Σαββατοκύριακον στήν πόλιν ἢ τήν ἐξοχήν, ὃταν πηγαίνουμεν μέ τό λεωφορεῖον στήν ἐργασίαν μας, ὃταν θά ἐπισκεφθοῦμεν ἓνα φιλικόν σπίτι, ἢ τήν γιαγιά μας. Ἡ καθημερινή μας ζωή στίς διάφορες πτυχές της, διαρθρωμένη ἀπό ἐμᾶς τούς ἰδίους, σκοπόν ἒχει νά περικλείει αὐτήν τήν δυνατότηταν παραγωγῆς πλούτου. Ἡ συναλλαγή βασισμένη ἀπό ἀρχαιότατες ἐποχές τότε που γιά πρώτην φορά ὁ ἂνθρωπος ἀπό συλλεκτικόν τρόπον ἐπιβίωσης μέ καρπούς ἐστράφη (δέν ἐξετάζουμεν ὑπό ποῖες συνθῆκες) στήν καλλιέργειαν τῆς γῆς καί ἐν συνεχείᾳ στό ἐμπόριον, ἀρχικά μέσῳ θαλάσσης κι ἀργότερα στό χερσαῖον, ἐγκαθίδρυσεν αὐτήν τήν δυνατότηταν, τήν παραγωγήν κέρδους καί πλούτου..

Οἱ πρῶτες τράπεζες ἐδημιουργήθησαν ἀπό τήν στιγμήν που ἡ συσσώρευσις πλούτου, ἒδωσεν τό ἒναυσμα, τῆς διακίνησις ἀξιῶν οἰασδήποτε μορφῆς, ὂχι πλέον ὡς εἶδος, ἀλλά ὡς χρῆμα που στήν ἀρχήν ἦταν νομίσματα ἀπό πολύτιμα μέταλλα κυρίως. Ἀπό τήν ἀρχαιότηταν ὑπῆρχαν οἱ λεγόμενοι "σαράφηδες" μέ τά τραπεζάκια τους καθισμένοι στήν ἀγοράν κι ἒκαναν ἀνταλλαγές πάσης μορφῆς κυρίως χρυσοῦ, τιμαλφῶν κλπ. Ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ πρῶτοι τραπεζίτες. Οἱ σημερινοί μεγαλοσχήμονες πολυκεφαλαιοῦχοι μέ τούς τεράστιους ὀργανισμούς που ἀγοραπωλοῦν καί κράτη ἀκόμη, κι αὐτοί οἱ περισσότεροι τοὐλάχιστον οἱ μεγάλοι στήν ἡλικίαν σήμερα, ἒτσι ξεκίνησαν, σάν σαράφηδες. Αὐτά τά τεράστια σχεδόν κολοσσιαῖα γκρούπ που διαφημίζονται στίς τηλεοράσεις, κρύβουν πίσω τους ἀνθρώπους που ξεκίνησαν μέ τέτοιον τρόπον κι ἒκαναν σκοπόν τῆς ζωῆς τους τό κέρδος.

Μόνον που στόν συρμόν τῶν γεγονότων που ἀκολούθησεν καί τό ἐπακόλουθον κέρδος ἀπό τό πρῶτον τους ἐπιχειρεῖν, ἐλησμόνησαν πολύ σύντομα τήν ἒννοιαν ἂνθρωπος που ταυτόχρονα σημαίνει κι ἓνα σωρόν ἂλλα λογικά νοήματα, που ὃλοι γνωρίζουμεν, ἀλλά που ἐκεῖνοι τά ξέχασαν. διότι ἂν καί διαθέτουν τόσα πολλά αὐτοί οἱ ἂνθρωποι στεροῦνται διανόησης. Αὐτοί ὃλοι σήμερα μέ τό παντοδύναμον ἐργαλεῖον που ἐμεῖς τούς ἐνεχειρίσαμεν, ἀθέατοι πίσω ἀπό τά ἀμύθητα πλούτη που ἒχουν συσσωρεύσει, χρησιμοποιώντας πλέον τό ἐργαλεῖον αὐτό ὡς ὃπλον, τό ἒστρεψαν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, ἐναντίον τῶν κοινωνιῶν, ἒχοντες σήμερα τήν πρόθεσιν νά μᾶς ἀφανίσουν ἀπό προσώπου Γῆς. Αὐτοί σήμερα κατέχουν τό χρῆμα κι ὂχι ἐμεῖς, οἱ ἀπλοί κι ἀδύναμοι πολίτες, ὡς μονάδες. Διότι ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ἐμεῖς τούς τό δώσαμεν, περί αὐτοῦ μήν ἀμφιβάλλεις, ναί, ἐμεῖς εἲμαστε ὑπαίτιοι τοῦ φαινομένου που σέ κάθε οἰκοδομικόν τετράγωνον κάθε μέρα ξεφυτρώνῃ κι ἓνα καινούργιον ὑποκατάστημα τραπέζης.

Πῶς δουλεύει ἡ τράπεζα, ποιά ἐργαλεῖα μεταχειρίζεται


Προσπαθώντας μέ ἀπλές καθημερινές ἒννοιες νά ἐξηγήσω κάποιες βασικές ἒννοιες πλατειάζω ἂθελά μου. Ἡ τράπεζα μέ τό σημερινόν θεσμικόν της πλαίσιον λειτουργίας ὡς θεσμός, εἶναι ὁ ἀδιαφιλονίκητος κυρίαρχος τῆς ἀγορᾶς. Ἂν δανεισθῆς μέ σκοπόν τήν ὃποιαν ἐπένδυσιν καί ἀδυνατεῖς λόγῳ ἐγγενῶν δυσκολιῶν νά ἀποπληρώσῃς τό δάνειον (ἲσως καί 200 % παραπάνω), βρίσκεσαι στήν ἀπόλυτον διάθεσίν της. Μέ τήν παρούσαν τεχνητήν κρίσιν που ἐδημιούργησαν αὐτοί οἱ ἲδιοι οἱ τραπεζίτες, ἀπό τό 2008 μέχρις τῆς σήμερον, ἒχουν βάλει κατά νοῦν νά μήν ἀφήσουν πέτρα γιά πέτρα ὂρθιαν σ' ὁλόκληρον τόν κόσμον, ὃλος ὁ πλανήτης ὑποφέρει ἐτούτην τήν στιγμήν, ἓνεκα τῆς πρωτοφανοῦς στυγνῆς ἐκμετάλλευσης τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι παράνομον ; Σύμφωνα μέ τούς νόμους που ἐκεῖνοι ἐθέσπισαν, ὂχι. Εἶναι ἠθικόν ; Βαθύτατα ὂχι,  ἐπίσης.

Ἒχουν τά πάντα μέ τό μέρος τους, τήν δύναμιν, τήν ἐξουσίαν, τά ὃπλα, τά ἐργαλεῖα, ἀκόμη καί τούς ἐξωγήϊνους μαζί τους. Τούς λείπει μόνον ἓνα που εἶναι καί τό κριτήριον ἐκεῖνο που μπορεῖ νά κάνῃ τήν ζυγαριά νά γείρῃ πρός τήν πλευράν τοῦ λαοῦ, κι αὐτό εἶναι ὁ ἀριθμός, τό πλῆθος, ἡ μᾶζα που στήν περίπτωσίν μας εἶναι κυριαρχικῆς σημασίας παράγων, διότι, ἐμεῖς που τούς ἐδώσαμεν τό ἐργαλεῖον, ἐμεῖς πάλιν μποροῦμεν εὒκολα νά τό πάρουμεν πίσω καί ὂχι μόνον, ἀλλά νά πάρουμε πίσω καί τό αἶμα μας που γιά χρόνια μᾶς ἒχουν ρουφήξει οἱ ἰδιοτελεῖς αὐτές βδέλλες τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Μήν λησμονεῖτε πώς τό χρῆμα τούς παρέχει τό ὀξυγόνον μέ τό ὁποῖον ζοῦν, ἀναπνέουν καί λειτουργοῦν ἐναντίον μας. Ἂν τούς τό στερήσετε θά πεθάνουν. Πρίν χρόνια, τό 1990 περίπου ἐξεκίνησαν τό σχέδιον ἂλωσης τῶν λαἱκῶν στρωμάτων, μέ τό νά ἀνοίξουν τούς κρουνούς τοῦ χρήματος (Α.Παπανδρέου-Τζοβόλα δῶστα ὃλα). Ἀργότερα ὃταν ἒκριναν πώς ὁ λαός εἶχεν πιά ἀποκτήσει τήν συνήθειαν νά ξοδεύῃ, ἒκλεισαν τούς κρουνούς κι ἡ ἀγορά ἒπαθε ἒμφραγμα, ἀσφυξίαν λόγῳ ἐλλείψεως χρημάτων.

Αὐτό τό κομπογιαννίτικον τέχνασμα ὠδήγησεν στήν σημερινήν κρίσιν καί νομισματικήν ἀστάθειαν, κυρίως σέ μίαν χώραν ὃπως ἡ Ἑλλάς, που γιά χρόνια εἶχε τό ἀρνητικόν προνόμιον νά ἒχῃ κάποιους κλέφτες καί κοινούς σφετεριστές πιόνια τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν που λυμαίνονται καί γδύνουν μεθοδικά τήν χώραν μας ὡς κυβερνῆτες της. Αὐτοί οἱ τελευταῖοι ἐφρόντισαν νά κλείσουν ὃλα μας τά ἐργοστάσια, μέ χρῆμα, μέ κάθε μέθοδον αὐξάνοντας προοδευτικά τήν ἀνεργίαν. Ἡ οἰκογενειοκρατία που δίκην δυναστειῶν μᾶς κάθονται στό σβέρκο λοιδορώντας τόν λαόν καί τόν ἀγώναν του νά ξεφύγῃ ἀπό τήν μέγγενη τοῦ (ἀνύπαρκτου) χρέους, μέ ζέσιν ἐπεδόθη σέ αὐτό τό ἒργον. Διότι κι αὐτό ἐντάσσεται μεσα στά τρύκ που χρησιμοποιοῦν αὐτοί ὃλοι οἱ διεθνεῖς ἀπατεῶνες. Ἐνῶ μέ τήν χρῆσιν τῶν λακέδων, ὑπαλλήλων τους στήν κυβέρνησιν διαχρονικά ἐφρόντιζαν νά μεταλλάσσουν βαθμηδόν τήν ὑγιῆ μας οίκονομίαν σέ μίαν ἂρρωστην, ἐξαρτωμένην (μόνον φαινομενικά γιά τά μάτια τῶν διεθνῶν παραγόντων, διότι τήν ἀξίαν της τήν ἒχει) ἀπό τίς τράπεζες καί τά ἀφεντικά τους, σέ βαθμόν ἐξωφρενικόν καί ἀδιάντροπον.

Μία ἂλλη παπανδρέϊος μέθοδος αὐτή που τήν ἐξεκίνησεν ὁ "ἀείμνηστος καί μαζί χαρισματικός" Ἀνδρ. Παπανδρέου, ἀπό τήν ἐποχήν που ἦλθεν στήν Ἑλλάδαν ὡς ἀρχηγός τοῦ Πασόκ καί ὑποτίθεται κινηματίας, μέ τήν ταμπέλα τοῦ "ἐπαναστάτη" καί τά 100 ἑκατ. τοῦ Ρόκφέλερ στήν τσέπην. Ἡ πρώτη του δουλειά ἦταν ξεκινώντας τό διατεταγμένον του ἒργον, ἦταν νά βάλῃ χέρι στά ταμεῖα. Ἒτσι ἂρχισεν μέ διάφορες κάθε φοράν δικαιολογίες, πότε κρατικά ἐλλείμματα, πότε τάχα ὡς ἐπενδυόμενα κεφάλαια που τά ταμεῖα τότε εἶχαν τήν δυνατότηταν νά ἐπενδύουν μόνον στήν Ἐθνικήν ἢ τήν τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος (ἰδιοκτησίας ἀμφότερες Ρότσιλδ), ἐτύγχαναν ἀπολαβῆς ἐπιτοκίου μόνον 4 % ὃταν τήν ἲδιαν χρονικήν περίοδον (1986-93) στήν ἀγοράν τό ἐπικρατοῦν ἐπιτόκιον ἦταν τῆς τάξεως τοῦ 26 %.

Πρέπει νά φαντασθῆ κανείς πώς ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια ἀλλά καί προηγουμένως, οἱ
 ἐδῶ τράπεζες (μυστικά παραρτήματα τῶν μεγάλων διεθνῶν τραπεζῶν), ἐλάμβαναν δάνεια μέ 1 % ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν κεντρικήν τράπεζαν καί τά  "ἐδάνειζαν" μέ 6 καί 7 % στό κράτος, γδύνοντάς μας κυριολεκτικά. Πρσφάτως συνεχωνεύθησαν δύο μεγάλες τράπεζες, ἡ Πειραιῶς καί ἡ ΑΤΕ (Ἀγροτική). Ἒγινεν κυριολεκτικά ὀρυμαγδός μέγας προκειμένου νά πείσουν τόν κόσμον ὃτι συγκεντρώθηκαν τεράστια κεφάλαια σέ ἓναν φορέαν κλπ κλπ καί ποιό εἶναι τό τελικόν ἀποτέλεσμα που στόχον εἶχε νά ἀποκαστήσῃ τήν χαμένην ἐμπιστοσύνην στό ἀναξιόπιστον τραπεζικόν σύστημα ; Ὁ Σάλας που τόσον προεβλήθη, δέν ἒχει παρά τό 5 % τῶν μετοχῶν τῆς ἐν λόγῳ τραπέζης, ἐνῶ ἡ Ἀγροτική που τήν ἀγόρασαν ἀντί πινακίου φακῆς, παρέδωσεν τό σύνολον σχεδόν τῶν γαιῶν που ἐκρατοῦσεν ὡς ἐχέγγυον ἒναντι τῶν ἀγροτικῶν δανείων που εἶχεν χορηγήσει, εἰς τούς διεθνεῖς τοκογλύφους που εἶναι οἱ πραγματικοί ἰδιοκτῆτες τῆς νέας τραπέζης.

Μέ τέτοιους τρόπους, κάνουν τίς βρώμικες δουλειές τους ὑπογείως αὐτοί οἱ τραπεζίτες, ἀλλά ΠΡΟΣΟΧΗ, τό μέσον ἐπίτευξης τῶν σχεδίων τους εἶναι αὐτά τά πουλημένα τομάρια που προσποιοῦνται τούς πρωθυπουργούς, ἀντιπροέδρους, ὑπουργούς καί τάχα ὑπευθύνους ἀξιωματούχους αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ πανέμορφου τόπου-κράτους που τό κατήντησαν ἓνα μπάχαλον, ξέφραγον ἀμπέλι, ὃπου καθένας ἀπλώνει τό χέρι καί ἁρπάζει ὃ,τι τοῦ κάνει κέφι. Ὃμως φίλοι ἀναγνῶστες ἐδῶ ἒχουμε μπροστά μας ἓνα σοβαρό κι ἀπαράβατον καθῆκον, ἀπό τοῦ ὁποίου τήν ὁδόν δέν πρέπει μέ τίποτε νά παρεκλίνουμεν κι αὐτό εἶναι νά κόψουμε αὐτά τά χέρια που ἀπλώνουν τά ΞΕΡΑ τους στήν ἃγια ἐτούτην γῆν. Δέν πρέπει νά ξαναπέσουμεν στήν ἲδιαν παγίδα, οὒτε τοῦ χρέους, οὒτε τοῦ ἐπιβλαβοῦς τραπεζικοῦ θεσμοῦ στά χέρια τέτοιων βδελλῶν, οὒτε νά ἐπανεπιχειρήσουμεν νά βασιστοῦμεν σέ πολιτικούς ἂνδρες. ΠΟΛΙΤΙΚΗ = ΨΕΥΔΟΣ, οἰανδήποτε μορφήν, ὂνομα, χροιάν καί ἂν ἒχῃ.

Θέμα ἰδιοκτησίας


Οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων ἒχουν μεγάλον πρόβλημα τίς ἡμέρες αὐτές κι ἐκβιάζονται αἰσχρῶς. Ἀπορῶ πόσον αἰσιόδοξα μωροπίστευτοι φαίνονται μερικοί συνέλληνες συντοπίτες μας, ἀγοράζοντας μέ δάνειον σπίτι κι ἀποπληρώνουν σέ 15 ἒως 25 χρόνια αὐτό τό σπίτι, ὂχι στήν τιμήν που τό ἀγοράζουν καί τό παζαρεύουν, ἀλλά στήν τελικά διαμορφούμενην τιμήν, μετά τό πέρας τῆς ἀποπληρωμῆς που θά εἶναι στά γεράματά τους σχεδόν. Μά πῶς εἶναι δυνατόν νά πιστέψῃ κανείς πώς ἀγοράζει ὂντως τό σπίτι αὐτό ; Ἀγαπητέ μου συνέλληνα, προτοῦ ξεκινήσεις ἐξαντλητικά παζάρια μέ τόν κατασκευαστήν τοῦ σπιτιοῦ σκέψου πιό ἀπλά. Τό σπίτι που πηγαίνεις νά πάρης βεβαίως καί δέν εἶναι δικό σου. Αὐτό τό ἀκίνητον θά ἀνήκει ὁλοκληρωτικά σέ ἐσένα ΜΟΝΟΝ μετά τήν ὁλοσχερῆ ἐξόφλησίν του  κι αὐτό θά γίνη ὃταν μέ τό καλό τό ἀποπληρώσεις. Τέρμα πιά τά ὂνειρα.

ΑΝ  καταφέρεις νά κάνης κι ἓνα συμβόλαιον ζωῆς μέ τόν ἐργοδότην σου γιά τόσα χρόνια, ὃσα καί τό δάνειον που παίρνεις ἒχεις μίαν πιθανότηταν. Ἒχε ὃμως κατά νοῦν πώς τό κράτος σου τοῦ ὁποίου εἶσαι πολίτης, κυβερνᾶται καί κουμαντάρεται καί χειραγωγεῖται ἀπό αὐτούς τούς διεθνεῖς μαφιόζους που φοβᾶσαι καί ἀπεχθάνεσαι,  αὐτοί λοιπόν θεωροῦν πώς ἀνήκει στήν σφαῖραν τῆς διακριτικῆς τους εὐχέρειας νά ἀναποδογυρίσουν ἀνά πᾶσαν στιγμήν τήν ὑφισταμένην κατάστασιν, εἲτε μέ κάποιαν τεχνητήν κρίσιν ἢ μέ ἂλλο πολιτικοῦ τύπου "χουνέρι", κι ἐνῶ κοιμᾶσαι ἣσυχος, στό σπιτάκι σου, τήν ἐπομένην νά βρεθῆς, πρό ἀπροβλέπτου καί δυσαρέστου ἐκπλήξεως, ἐνῶ εἶναι πολύ πιθανόν νά ἰδῆς τήν οἰκογένειάν σου νά κοιμᾶται στόν δρόμον. Αὐτό ὑπ' ὂψιν πάντοτε, διότι δέν πρόκειται γιά λόγια, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΝ τῶν τραπεζῶν.

Ὁπότε συνοψίζοντας τίς ἀπλές παραπάνω ἒννοιες συνάγουμεν ὃτι, ὃταν περνοῦμεν τό κατώφλι τοῦ οἰουδήποτε τραπεζικοῦ ἰδρύματος, δέν εἲμαστε : 
 •  μέ τίποτε σίγουροι γιά τό αὒριον
 •  σίγουροι μέ τίποτε πόσα θά πληρώσουμε ὡς τό τέλος. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ.
 • σίγουροι ἂν τό αὒριον θά ξημερώσῃ ἲδιον ὃπως χθές, θά ἒχῃς ἐργασίαν αὒριον;;
 • καθόλου βέβαιοι πώς τό σπίτι αὐτό θά γίνῃ ποτέ δικό μας, ψυχρά καί τίμια. Αὐτό διότι τό καθεστώς εἶναι αὐτό που εἶναι.
'Ενῶ ἀντιθέτως εἲμαστε :
 • σίγουροι πώς τό σπίτι που ἀγοράζουμεν μέ δάνειον δέν εἶναι δικό μας μέχρις τελείας ἐξοφλήσεως.
 • ἀπολύτως σίγουροι πώς δέν ἒχουμεν ἐπιλογές ἐμπρός στήν ἀδηφάγον τράπεζαν  .
 • σίγουροι πώς θά πληρώσουμεν περίπου τρεῖς φορές τήν ἀξία του μέ τά πανωτόκια.
 • ἀπολύτως σίγουροι πώς γινόμαστε  ἀντικείμενα αἰσχρῆς ἐκμετάλλευσης.
 • ἀπολύτως σίγουροι πώς δέν περιμένουμεν ἀπό τό κράτος οὐδέ μίαν βοήθειαν.
 • σίγουροι πέραν πάσης ἀμφιβολίας πώς δέν συμφέρει σέ κανέναν ἀπό ἐμᾶς νά ἐμπιστευθοῦμεν ξανά τό τραπεζικόν σύστημα.
Τώρα εὒλογα θά ἐρωτήση κάποιος, "καί τί πρέπει νά κάνω ;", αὐτό δέν εἶναι εὒκολον νά ἀπαντηθῆ στήν παρούσα κατάστασιν, τήν προσωρινήν, τῆς ὁποίας αὐτήν τήν στιγμήν δέν εἶναι δυβνατόν νά προβλέψουμεν τό πόσον θά διαρκέσῃ αὐτή ἡ προσωρινότητα. Τά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τά περιθώρια τά ὁποία ἒχει ἡ κάθε πλευρά ἑκατέρωθεν. Οἱ δύο μονομάχοι που στέκονται ἀπέναντι κλαί ἀναμετροῦνται, εἶναι ἀπό τήν μία οἱ λαοί, ἀπό τήν ἂλλην τό σύστημα μέ τήν παντοδυναμίαν του. Ποιός μπορεῖ μέ σιγουριά μπορεῖ νά πῆ τά ἀποθέματα δύναμης καί ὑπομονῆς που ἒχει ἡ κάθε πλευρά  καί νά τό θέσει ὡς τό κριτήριον που θά κρίνῃ ὐτόν τόν ἀγώναν. Ἀκόμη τώρα οἱ ἐπικυρίαρχοι δοκιμάζουν τίς ἀντοχές τοῦ κόσμου, ἂν θυμόσαστε πρίν λίγον καιρόν οἱ Πλειάδιοι εἶχαν προειδοποιήσει πώς ἐνδέχεται οἱ ἐρπετοειδεῖς ἐνδέχεται νά χρησιμοποιήσουν τήν ἐξελιγμένων τους τεχνολογίαν γιά νά δημιουργήσουν συνθῆκες πολικοῦ ψύχους αὐτόν τόν Χειμώναν, μέ στόχον νά κάμψουν τήν θέλησιν τῶν λαῶν γιά ἀντίστασιν, καί τό ἒκαναν.

Τί ἒγιναν τά ὑπέρογκα κέρδη τῶν τραπεζῶν


Οἰ τράπεζες τίς τελευταῖες τρεῖς δεκαετίες ἐπραγματοποίησαν κέρδη που οὐδέποτε εἶχαν ὀνειρευθεῖ, τά κέρδη τους αὐτά ἐν συγκρίσει μέ ἂλλες πρότερες περιόδους κερδοφόρες καί τήν ἀντιστοιχία τους σέ ἐπενδύσεις, πρόσφατα δέν εἲδαμεν κάποιες σημαντικές ἐπενδύσεις ἀνάλογες πρός τά κέρδη τους. Παρετήθησαν ὃμως ὁριζόντιες ἐπεκτάσεις πολλῶν τραπεζῶν, τοὐλάχιστων τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν πρός γειτονικά κι ὂχι μόνον κράτη μέ νέα ὑποκαταστήματα. Μέ μίαν μικρήν ἒρευναν στά πεπραγμένα καί τούς ἀπολογισμούς τῶν τραπεζῶν εἶναι ὁρατό πώς τό χρῆμα δέν ἐπεανεπενδύθηκεν τοὐλάχιστον στήν Ἑλλάδαν οὓτως ὣστε νά ἀποδώσῃ τό παραμικρό γιά τήν χώραν, ἡ ὁποία τούς ἐπροσέφερεν τήν εὐκαιρίαν αὐτῶν τῶν κερδῶν.

Δεδομένου ὃμως τοῦ γεγονότος πώς σχεδόν τό σύνολον τῶν τραπεζικῶν ἰδρυμάτων, ἀνήκει στ΄γν ὁμάδα αὐτῶν τῶν διεθνῶν τοκογλύφων ὃπως προείπαμεν, σιωνιστῶν τραπεζιτῶν, τῶν ὁποίων ἡ πλειοψηφία μισεῖ τήν ἐλευθερίαν κι ἐπομένως τήν Ἑλλάδαν καί τούς ἐλευθέρους Ἓλληνες, δέν εἶναι νά παραξενεύεται κανείς. Ἐπαναλαμβάνω πώς ἡ κάθε τράπεζα ἒχει σάν σκοπόν νά παίρνῃ μόνον καί ὂχι νά δίνῃ. Ἂρα δέν εἶναι περίεργη (σέ σχέσιν μέ τίς ἐπιδιώξεις τους) ἡ συμπεριφορά τῶν τραπεζῶν που ὐδέποτε ἐνδιεφέρθησαν γιά τόν τόπον ἢ τόν πελίτην , πελάτην τους ἢ ἐπενδυτήν. Ὁ ρόλος τους ἐξαντλεῖται στήν ἀφαίμαξιν κυριολεκτικῶς τοῦ τόπου καί τῶν διαθεσίμων του πόρων, κι αὐτό τό ἒπραξαν ἐπί σειράν ἐτῶν καί συνεχίζουν νά τό πράττουν.

Μέ τό σκάνδαλον τοῦ χρηματιστηρίου καί περίπου ὀκτώ χρόνια ἐνωρίτερα μέ τό σκάνδαλον Κοσκωτᾶ καί τήν τράπεζαν Πειραιῶς, διεκινήθησαν τεράστια ποσά. Ἂλλαξαν χέρια δισεκατομμύρια, ἐδωροδοκήθησαν πολιτικοί μέ τεράστια ποσά, μέ σκοπόν νά κρύψουν τό φαγοπότι που ἐπραγματοποίησαν ἐδῶ, ἐπάνω στήν μικρήν Ἑλλαδίτσαν που πάντοτε ἒχει νά προσφέρῃ, ἀκόμη κι ὃταν τήν ἒχουν κατηντήσει αὐτές οἱ βδέλλες ἓνα στεγνό κουφάρι. Ὁ Σώρρας  ὁ ὁποῖος ἂνοιξεν τά μάτια τῶν Ἑλλήνων πάνω στήν κλεπταποδοχήν που ἐπικρατεῖ ἐδῶ καί χρόνια στήν χώραν μας, ἒχει ἀπόλυτον δίκιον, σέ ὃ,τι λέγει γιά αὐτούς τούς ἂπληστους τυχοδιῶκτες, τῶν ὁποίων ἢγγικεν ἡ ὣρα. Ὁ πατριώτης αὐτός που ὡς ἂλλος Ρῆγας βελεστινλῆς, ἀπαγγέλει τόν δικόν του θούριον μόνον καλόν μπορεῖ κανείς νά πῆ κανείς ἒκανεν ὡς τώρα στήν Ἑλλάδαν καί δικαιώνεται μέχρι σήμερα, ὃπως κι οἱ συνεργάτες του τῆς END.

Μικρή ἱστορική ἀναδρομή


Τό τέλος τοῦ Β' παγκοσμίου πολέμου, ἐκτός ἀπό τίς ὀδυνηρές συνέπειες γιά τήν ἀνθρωπότηταν σέ κοινωνικόν καί πολιτικόν ἐπίπεδον, ἐγέννησεν στό οἰκονομικόν διεθνές πεδίον τήν Νομισματικήν καί Χρηματοοικονομικήν Διάσκεψιν τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν, γνωστήν καί ὡς "ἡ Διάσκεψις τοῦ Bretton Woods.Στήν διάσκεψιν αὐτήν, που ἒλαβεν χώραν ἀπό τήν 1ην ἒως τίς 22 Ἰουλίου τοῦ 1944 στό ὁμώνυμον θέρετρον τῆς πολιτείας New Hampshire τῶν ΗΠΑ, παρεβρέθησαν 730 συμμετέχοντες ἀπό 45 συμμαχικές χῶρες. Ἐκεῖ ἀποφασίστηκεν ἡ δημιουργία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου (ΔΝΤ), τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης, καθώς καί ἡ υἱοθέτησις τοῦ συστήματος σταθερῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν που ἒγινεν γνωστόν ὡς τό σύστημα τοῦ Bretton Woods.

Σύμφωνα μέ τό σύστημα αὐτό, κάθε χώρα που συμμετεῖχεν ἀνελάμβανεν τήν ὑποχρέωσιν νά ἀσκήσῃ τέτοιαν νομισματικήν πολιτικήν που νά διατηρῆ τήν συναλλαγματικήν της ἰσοτιμίαν σταθερήν σέ μία καθορισμένην τιμήν, σύν/πλήν 1%, σέ σχέσιν μέ τόν χρυσόν. Σκοπός τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ συστήματος ἦταν ἡ ὓπαρξις ἑνός ὀμαλοῦ καί προβλέψιμου διεθνοῦς κλίματος συναλλαγῶν ἀνάμεσα στίς συμμετέχουσες χῶρες-οἰκονομίες, που θά διέπονταν ἀπό συγκεκριμένους κανόνες, μέ περιορισμόν τῶν ἐλέγχων, καί τήν ἐπίτευξιν τῆς μετατρεψιμότητας τῶν νομισμάτων, ὃλων τῶν χωρῶν που συμμετεῖχαν στό σύστημα τοῦ Bretton Woods, μέσῳ τῶν σταθερῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν....

Ἡ διαφορά μέ τό προηγούμενον σύστημα τοῦ κανόνος τοῦ χρυσοῦ σημειώνεται στό ὃτι οἱ ἰσοτιμίες τῶν νομισμάτων τῶν χωρῶν που συμμετεῖχαν ἦσαν σταθερές σέ σχέσιν μέ τόν χρυσόν, δέν ἦσαν ὃμως τά νομίσματά τους ἀπ’ εὐθείας μετατρέψιμα σέ χρυσόν. Δικαίωμα στήν μετατρεψιμότηταν διατηροῦσεν μόνον ἡ Ἀμερική στήν τιμήν τῶν $ 35 ἀνά οὐγγία χρυσοῦ ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες χῶρες καθόριζαν τίς ἰσοτιμίες τους σέ σχέσιν μέ τόν χρυσόν ὑπολογίζοντας τήν σχέσιν ἐθνικοῦ νομίσματος ἀνά οὐγγία χρυσοῦ που ἐπιθυμούσαν καί στήν συνέχειαν ὣριζαν ἀντίστοιχα τήν ἰσοτιμίαν τους μέ τό δολάριον. Τό νέον αὐτό τοπίον μετέτρεψεν τό δολάριο σέ «παρεμβατικόν νόμισμα» μέσα σ' ἓνα εὐρύτερο αἲτημα γιά σταθερότητα στήν οἰκονομικήν σκηνήν που εἶχεν ἢδη δεχθεῖ πλῆγμα ἀπό τήν οἰκονομικήν κρίσιν τοῦ 1930.

Τό αἲτημα ὃμως παραμένει ἀπραγματοποίητον, καθώς τήν δεκαετίαν τοῦ 1960 ἒρχεται στό προσκήνιον μία γενικώτερη ἀστάθεια στήν διεθνήν πολιτικήν καί οἰκονομικήν σκηνήν που, συνδυαζόμενη μέ τήν ἀνελαστικότηταν τῶν τιμῶν, εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα ἀλυσσιδωτές ὑποτιμήσεις καί ἀνατιμήσεις τῶν ἰσχυρῶν νομισμάτων. Τό γεγονός αὐτό ὡδήγησεν στήν ἀνάγκην λήψης νομισματικῶν μέτρων ἀπό τίς ΗΠΑ γιά τή στήριξιν τοῦ δολαρίου. Τά μέτρα αὐτά δέν ἀπέδωσαν ἀφοῦ τόσον τό ἐλλειματικόν ἰσοζύγιον τῶν ΗΠΑ ὃσον καί τό κλῖμα τῆς διεθνοῦς ἀβεβαιότητος συνέχισαν νά συντηροῦνται στό παγκόσμιον οἰκονομικόν σύστημα. Τελικά, τό 1971 μέ ἀπόφασιν τοῦ προέδρου Richard Nixon, οἱ ΗΠΑ ἐγκαταλείπουν τήν μετατρεψιμότητα τοῦ δολαρίου σέ χρυσόν καί μαζί μ’ αὐτήν ἒρχεται τό τέλος τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ συστήματος σταθερῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν τοῦ Bretton Woods. Ἡ οἰκονομική εὐημερία δέν ἐπιτυγχάνεται ὃμως οὒτε μέ τήν κατάργησιν τῆς μεταπολεμικῆς συνθήκης καθώς ἡ πετρελαϊκή κρίσις τοῦ 1973 συγκλόνισεν τά θεμέλια τοῦ παγκοσμίου νομισματικοῦ συστήματος.

Ὡς τόσον, οἱ ὑπόλοιποι μηχανισμοί τοῦ συστήματος παραμένουν σέ ἐφαρμογήν διαμορφώνοντας τό σύγχρονον οἰκονομικοπολιτικόν σκηνικόν τῆς παγκοσμίου κοινότητος. Τό Διεθνές Νομισματικόν Ταμεῖον εἶναι ἓνας διεθνής ὀργανισμός, ἁρμόδιος γιά τήν  διαχείρισιν τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος καί τήν παροχήν δανείων πρός τά μέλη του γιά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων που σχετίζονται μέ τό ἰσοζύγιον πληρωμῶν. Ἐμπνευστές τῆς δημιουργίας του ἦσαν, ὁ διεθνοῦς φήμης ἂγγλος οἰκονομολόγος Τζών Μέϊναρντ Κέϊνς, ὑπέρμαχος τῆς κρατικῆς παρέμβασης στήν οἰκονομίαν, καί ὁ βοηθός ὑπουργός οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ, Χάρυ Γουάϊτ. Στίς 27 Δεκεμβρίου τοῦ 1945 ἐνεκρίθη τό καταστατικόν του καί τήν 1ην Μαρτίου τοῦ 1947 ἢρχισεν ἡ λειτουργία του. Τό ΔΝΤ καί ἡ Παγκόσμια Τράπεζα, σήμερα ἀριθμούν 184 μέλη κράτη ὡ συμμετόχους.

Κάπως ἒτσι ἒχει τό ἱστορικόν τῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν, που ἐν συνεχείᾳ καί παρά τίς παρεμβάσεις διαφόρων παραγόντων γιά τήν νομισματικήν σταθερότηταν, τά προειρηθέντα συμφέροντα τῶν μεγαλοτραπεζιτῶν μαφιόζων (19 μεγάλα τραπεζικά καί ἐπενδυτικά κεφάλαια), ἀφοῦ συνεσκέφθησαν ἀποφάσισαν νά τουμπάρουν τό σύμπαν κι ἐβάδισαν πρός τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀρχικοῦ σκοποῦ τους, ἐνθαρρυνόμενοι κι ἀπό τούς ἐπικυρίαρχους. Τελικά ἐνσωματώθησαν σέ αὐτό που λέγομεν σήμερα σύστημα, μία μεγάλην ἑταιρείαν προκλήσεως φθορᾶς μετατρέποντες καί τό σύστημα ἰσοτιμιῶν χρυσοῦ πρός ὢφελός τους, μετατρέποντάς το στό περίφημον 90 μέ 10 %, δηλ. μία τράπεζα διαθέτουσα κεφάλαιον τό 1/10 τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ τό ὁποῖον μπορεῖ νά δανείζῃ, εἶναι ἐλεύθερη σήμερα νά διαχειρίζεται τεράστια ποσά καί νά κερδίζει ἀναλόγως. Ἐνῶ προηγουμένως ὢφειλεν νά ἒχῃ τό ἀντίκρυσμα σέ χρυσόν προκειμένου νά διενεργῆ συναλλαγές καί παρέχει δάνεια στούς πελάτες της, ἐπομένως εἶχεν καί τήν εὐθύνην της ἒναντι καί τῶν πελατῶν της καί τοῦ κράτους στό ὁποῖον ἐδραστηριοποιεῖτο, ἀλλά κι ἒναντι τῆς παγκοσμίου κοινότητος.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;