Tό Facebook πλέον ἐκθέτει τά προσωπικά στοιχεῖα


Τό ἀπόρρητο παύει πλέον καί τά προσωπικά σας στοιχεῖα γίνονται δημοσίως γνωστά στόν κάθε ἓνανΕἰδοποίησις ἀπό τό Cnet που μόλις ἒλαβα, πληροφορεῖ τό κοινόν πώς μέ ἀπόφασίν του προσφάτως τό Facebook καθιστᾶ τά προσωπικά στοιχεῖα τῶν χρηστῶν του, πλέον διαθέσιμα σέ οἰονδήποτε, ἀσχέτως ἰδιότητος. Πρέπει να γίνῃ γνωστό στούς χρῆστες ὑποστηρίζει ἡ Cnet τό γεγονός ὃτι πλέον δέν θά ὑπάρχῃ ἐκείνη ἡ στοιχειώδης κάλυψις που προϋπῆρχεν, μέχρις τοῦδε καί ὃτι τό προσωπικόν προφίλ τοῦ καθενός θά καταστῆ τοῦ λοιποῦ φανερόν  καί ὁρατόν δημόσια.

Ἒτσι ἀπό ἐδῶ κι ἐντεῦθεν τό προφίλ, ἡ φωτογραφία σας, ἡ εἰκόνα τῆς προσωπικῆς σας σελίδος καί ὃ,τι μέχρι σήμερα ἦταν ἀπόρρητον, προσωπική ἀπασχόλησις κι ἂλλα στοιχεῖα θά ἒχουν πρόσβασιν ἀπό τόν κάθε ἓναν καλό- ἢ κακόβουλον χρήστην. Ἡ δικαιολογία ἀπό ὃ,τι ἀναφέρει τό μήνυμα εἶναι γιά νά ἒχουν ἐλευθέραν πρόσβασιν οἱ developers νά ἐξελίσσουν τήν ἐπικοινωνίαν τῶν χρηστῶν. Ἀλλά ὃλοι γνωρίζουμεν τήν πραγματικήν αἰτίαν κι ἀπό ποῦ γίνεται ἡ παρέμβασις.


Τό κέντρο βοήθειας τοῦ Facebook ἐξέδωσεν τήν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν : " Τό ὂνομά σας, τό φῦλον, τό ὂνομα χρήστη σας, ὁ ἀριθμός λογαριασμοῦ σας, ἡ εἰκόνα τοῦ προφίλ σας, ἡ φωτογραφία τῆς σελίδος σας καί τά δίκτυα (ἐάν ἒχετε ἐπιλέξει νά τά προσθέσετε) εἶναι διαθέσιμα σέ οἰονδήποτε, ἃπαξ καί εἶναι θεμελιώδη στοιχεῖα γιά νά συνδέεστε μέ τούς φίλους καί τήν οἰκογένειά σας". Τώρα κατά πόσον εἶναι φαιδρή αὐτή ἡ ἀνακοίνωσις κρίνατέ το μόνοι σας.

Μάλιστα ὃπως ἀνέφερεν γνωστή δημοσιογράφος,τόν Αὒγουστον τό facebook χρησιμοποιεῖται τοὐλάχιστον ἀπό ἓναν τραπεζικόν ὀργανισμόν προκειμένου νά διαπιστωθῆ ἡ πιστοληπτική σας ἱκανότητα. Αὐτό βεβαίως εἶναι τό ὀλιγώτερον που θά μποροῦσεν νά γίνεται στίς ΗΠΑ, ἀλλά κανείς δέν ἐγγυᾶται πώς τό ἲδιον δέν συμβαίνει παγκοσμίως. Ἡ ἲδια δημοσιογράφος λέγει πώς σύμφωνα μέ τήν ἒρευνάν της, οἱ τράπεζες σημειώνουν τό ἂν καθυστερεῖτε τίς πληρωμές σας ὁπότε κατεβάζει τό ἐπίπεδον τῆς πιστοληπτικῆς σας ἱκανότητος.

Συγκεκριμένες ἀναφορές ἐπίσης λέγουν πώς κάποιες ἂλλες τράπεζες χαμηλώνουν τό ἐπίπεδον που προανεφέρθη, ἀκόμη καί ὃταν ἀπό λάθος ἢ ἂγνοια κάποιος συμπληρώσει τήν αἲτησίν του γιά δάνειον online χρησιμοποιώντας κεφαλαῖα ἢ καί χωρίς καθόλου κεφαλαῖα..

Μία συμβουλή που εἶχε δοθεῖ τότε καί ἀφοροῦσεν τό πῶς θά μποροῦσεν κανείς νά προφυλάξῃ τά προσωπικά του στοιχεῖα στό facebook ἦταν νά καταργήσετε τά apps που ὑπάρχουν καί χρησιμοποιεῖτε, ἀτυχῶς ὃμως κανείς δέν σᾶς ἐγγυᾶται πώς, μέ τό νά καταργήσετε τά apps ἀφαιρώντας τα, θά ἀφαιρεθοῦν κι οἱ προσωπικές σας πληροφορίες που ἒχει συλλέξει ἢδη ὁ τυχόν developer που ἐνδιαφέρεται γιά τόν ὁποιονδήποτε λόγον.

Οἱ πληροφορίες που δίδονται εἶναι ἐκτενεῖς στό ἂρθρον τοῦ Cnet καί ἒχουν ἐπίσης νά κάνουν καί μέ τήν κενήν περιεχομένου διαβεβαίωσιν τῶν εὐρωπαίων χρηστῶν τοῦ Facebook, σέ σχέσιν μέ τήν παρεχομένην ἀσφάλειαν τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων. Ἐπίσης συνοπτικά ἀναφέρεται σέ διάφορες ἐνδιάμεσες λύσεις. Ἐπίσης ἐρωτᾶ καί δικαιολογημένα ἂν θά μποροῦσεν ποτέ νά φαντασθῆ κανείς πώς αὐτές οἱ κολοσιαῖες πολυεθνικές ἑταιρεῖες ὃπως ἡ Google, ἡ Microsoft, ἢ ἡ  Yahoo καί τό Facebook γιά νἀ ἀναφέρουμεν τά μεγαλύτερα συγκροτήματα, που σκορποῦν διαβεβαιώσεις περί ἀσφαλείας προσωπικῶν δεδομένων, μποροῦν νά κάνουν τόν ὁποιονδήποτε χρήστην νά ἐπαναπαυθῆ μέ αὐτήν τήν διαβεβαίωσιν. 

Ἐδῶ θά βρῆτε πληροφορίες κι ἓνα συνολικό καί περιληπτικόν κείμενον σχετικῶς μέ τίς ἀπαιτήσεις γιά ἓνα ἣσυχον λιμάνι ἀασφαλείας στό διαδίκτυον γιά τούς εὐρωπαίους χρῆστες. Πάντως σέ γενικές γραμμές καί παρά τά ὃσα προσπαθοῦν οἱ διάφορες ἑταιρεῖες, ἰδιαιτέρως λογισμικοῦ νά μᾶς διαβεβαιώσουν γιά τήν ἀσφάσλειαν τοῦ διαδικτύου ἒχει πλέον γίνει κατάφωρα προφανές καί πασίδηλον πώς ὃλη αὐτή ἡ πρεμούρα μέ τήν πληροφορικήν καί τούς ὑπολογιστές που εἶχεν γιά χρόνια καταλάβει τόν ἐμπορικόν κόσμον, ναί προσφέρει δυνατότητες ἐπικοινωνίας, διακινήσεως πληροφοριῶν, ἐξυπηρετήσεις, ἀλλά ἒχει καί τό ἀρνητικά του.

Ἂν ἀφαιρέσῃ κανείς τήν πραγματοποίησιν μυθικῶν κερδῶν τῶν κατασκευαστῶν που δέν μπορεῖ κανείς νά τό θεωρήσῃ ὡς ἀρνητικόν, εἶναι τό εὐάλωτον τῆς ἰδιωτικότητος καί τοῦ ἀπορρήτου που βάλλονται ἐδῶ. Κανείς δέν μπορεῖ νά εἶναι σίγουρος ὃταν ἒχει κάποια δραστηριότηταν στό διαδίκτυον πώς δέν τόν παρακολουθοῦν καί καταγράφουν χίλια μάτια τήν ἲδιαν στιγμήν, μέ ὃ,τι αὐτό μπορεῖ νά συνεπάγεται γιά τήν προσωπικήν μας ἀσφάλειαν καί ἰδιωτικότηταν.


Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;