Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2014

Ἡ Γένεσις μίας ἀποστολῆς

Πῶς ξεκίνησαν ὃλα...





Τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν διαβάζετε αὐτές τίς γραμμές, ὃλοι γνωρίζετε πολύ καλά πλέον, πώς ὑπάρχει μία τεραστία κινητοποίησις γιά τήν ἀφύπνισιν τῶν μαζῶν, τῶν λαῶν σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον, μέ στόχον πλέον νά παύσῃ ἡ ὑφισταμένη ἐκμετάλλευσις τῶν λαῶν, που ὁδηγεῖ μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν στήν περαιτέρῳ ἐξαθλίωσιν καί ἲσως σέ πολύ σύντομον χρονικόν διάστημα καί στόν ἀφανισμόν μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς μας.Τά σχέδια που ὓπουλα ἐξυφάνθησαν προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ αὐτό, ἐκ μέρους τῆς σκοτεινῆς πλευρᾶς, τῶν ἐπικυριάρχων, ἢ ἐλίτ ὃπως μέ αὐταρέσκειαν ἀποκαλοῦν ἑαυτούς, εἶναι πολυποίκιλλα καί ὃλα ἒχουν σάν κοινήν συνισταμένην, τήν φθοράν τοῦ ἀνθρωπίνου εἲδους.               
Αὐτό ἒχει καταστεῖ ἰδιαιτέρως αἰσθητόν τά τρία τελευταῖα χρόνια καί πάντοτε μέ πρωταγωνιστές τούς ἲδιους εἲτε ἰλλουμινάτι λέγονται, εἲτε σιωνιστές λέγονται, που μέ μίαν λέξιν τούς χαρακτηρίζωμεν ὡς ἐπικυριάρχους. Αὐτές οἱ λίγες οἰκογένειες που κατευθύνουν, τούς προηγουμένως μνησθέντες, που…

Tό κατά Στουρνάραν...

Εικόνα
Τό μέρος τοῦ λόγου στό ὁποῖον ἀνήκει ὁ Στουρνάρας
Σήμερα ἀναδημοσιεύωμεν ἓνα ἐπιτυχημένον ἂρθρον τοῦ μπλόγκ Κλύδωνας, σέ μονοτονικόν 


Τους πολιτικούς του προϊσταμένους ψηφίζει ο όχλος.. Καθρέφτης του είναι.. Δοξάστε τους.. 

Ο Γιάννης Στουρνάρας "Θα μπορούσε να έχει λάβει το βραβείο του "Δημοσίου υπαλλήλου των τελευταίων ετών. . Όσοι έχουν γνωρίσει τον Γιάννη Στουρνάρα από κοντά συμφωνούν στο εξής:  Δεν τον λες ευφυή και για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί ποτέ να διαχειριστεί πληροφορίες και αναλύσεις πέραν από εκείνες που του υποδεικνύουν. Επίσης ενώ έχει κάνει καλές σπουδές στα οικονομικά, δεν διαθέτει αυτό που λέμε οικονομική σκέψη 
Ο σημερινός υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, παρότι δείχνει να μισεί θανάσιμα τον δημόσιο τομέα, θα μπορούσε να λάβει το βραβείο του Δημοσίου Υπαλλήλου της 30ετίας Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο τεχνοκράτης και αγαπημένο παιδί του Κώστα Σημίτη, τοποθετείται εδώ και περίπου 30 χρόνια μόνο σε δημόσιες θέσεις από τις οποίες λαμβάνει παχυλούς μι…

Σωρεἰα ἀδιεξόδων.......καί μόνον μία εἲσοδος φωτός

Εικόνα
Ἀνάγκη πρωταρχική νά ξεφύγουμεν ἀπό τήν μέγγενην                                                                    τοῦ πλασματικοῦ χρέους

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Μπαξεβανίδης

1. Χρεωστοῦμεν ἢ ὂχι ;
Κατά τήν ἂποψίν μου καί χωρίς ἐνδοιασμόν θά δηλώσω πώς ὂχι. Ὁμολογῶ πώς δέν ἒχω σχέσιν μέ τήν οἰκονομολογίαν, οὒτε τά λογιστικά ἢ ὁτιδήποτε συναφές, ἀλλά αὐτό δέν μοῦ ἀφαιρεῖ τό δικαίωμα νά ἀμφισβητῶ μετά βεβαιότητος, ἓνα χρέος μέ τό ὁποῖον ἐπεβάρυναν τήν πατρίδαν μου, κάποιοι που δέν ἒχουν σχέσιν, οὐτε μέ τήν πολιτικήν, ἀλλά καί οὐτε μέ τήν διακυβέρνησιν. Τό ἂν βρίσκονται στίς θέσεις που βρίσκονται σήμερα οἱ ὑποτιθέμενοι ταγοί τοῦ ἒθνους μας, εἶναι σίγουρα ἀποτέλεσμα τῶν μυστικῶν τους δεσμῶν, μέ τήν ἀφανῆ καθεστηκυΐα τάξιν. Σχεδόν στό σύνολόν τους εἶναι κάποια παιδιά που μεγάλωσαν, ἐσπούδασαν καί προετοιμάσθησαν, μέ σκοπόν κατά τήν ὡριμότητάν τους νά ἐπιτελέσουν τόν σκοπόν γιά τόν ὁποῖον προετοιμάσθησαν.Νά ἀποτελοῦν δηλαδή πιόνια κάποιων τῶν ὁποίων οἱ σκοποί εἶναι ἂδηλοι ἀκόμη καί σ&…