Ἡ Γένεσις μίας ἀποστολῆς


Πῶς ξεκίνησαν ὃλα...Τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν διαβάζετε αὐτές τίς γραμμές, ὃλοι γνωρίζετε πολύ καλά πλέον, πώς ὑπάρχει μία τεραστία κινητοποίησις γιά τήν ἀφύπνισιν τῶν μαζῶν, τῶν λαῶν σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον, μέ στόχον πλέον νά παύσῃ ἡ ὑφισταμένη ἐκμετάλλευσις τῶν λαῶν, που ὁδηγεῖ μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν στήν περαιτέρῳ ἐξαθλίωσιν καί ἲσως σέ πολύ σύντομον χρονικόν διάστημα καί στόν ἀφανισμόν μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς μας.Τά σχέδια που ὓπουλα ἐξυφάνθησαν προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ αὐτό, ἐκ μέρους τῆς σκοτεινῆς πλευρᾶς, τῶν ἐπικυριάρχων, ἢ ἐλίτ ὃπως μέ αὐταρέσκειαν ἀποκαλοῦν ἑαυτούς, εἶναι πολυποίκιλλα καί ὃλα ἒχουν σάν κοινήν συνισταμένην, τήν φθοράν τοῦ ἀνθρωπίνου εἲδους.               

Αὐτό ἒχει καταστεῖ ἰδιαιτέρως αἰσθητόν τά τρία τελευταῖα χρόνια καί πάντοτε μέ πρωταγωνιστές τούς ἲδιους εἲτε ἰλλουμινάτι λέγονται, εἲτε σιωνιστές λέγονται, που μέ μίαν λέξιν τούς χαρακτηρίζωμεν ὡς ἐπικυριάρχους. Αὐτές οἱ λίγες οἰκογένειες που κατευθύνουν, τούς προηγουμένως μνησθέντες, που δέν ἐπιθυμοῦν γιά εὐνοήτους λόγους που κυρίως ἒχουν νά κάνουν μέ τήν ἀσφάλειάν τους, νά "φαίνονται", ἒγιναν ἐσχάτως, ὁ βραχνᾶς τῆς οἰκουμένης. Ἐνῶ ἀντιθέτως ἀνάλογα μέ τόν μικρόν ἀριθμόν τῶν μελῶν τους, ἡ δύναμις ἐπιβολῆς των, εἶναι ἰσχυρωτάτη καί τά πλήγματα που ἐπιφέρουν στό εὐρύτερον κοινωνικόν σύνολον εἶναι συντριπτικά, μέ πολλάκις ἀνίατες ἐπιπτώσεις ἐπί τῆς ἀνθρωπότητος.

Παρ' ὃλα αὐτά, τό φοβερόν θηρίον που λέγεται ἀνθρώπινον γένος, ἒχει ἐκμανεῖ πλέον, μετά καί τίς τελευταῖες σταγόνες που ξεχείλισαν τό ποτῆρι τῆς ὀργῆς τῶν κοινωνιῶν, οἱ ὁποῖες ἀπεφάσισαν νά πάψουν πιά να ἀνέχονται τήν στυγνήν οἰκονομικήν κυρίως ἐκμετάλλευσιν, που ὑφίστανται ἐπί αἰῶνες καί ἀπεφάσισαν νά σταθοῦν ὂρθιοι, ἀπαιτώντας καί διεκδικώντας καλύτερην μεταχείρησιν ἀπό μέρους τῶν κυβερνώντων, ὃπως καί ἂμεσον καί ἀναντίρρητον συμμετοχήν στό οἰκονομικόν γίγνεσθαι. Μέχρις στιγμῆς, οὐδείς ἒλεγχος ὑφίστατο ἐκ μέρους τῆς παγκοσμίου κοινωνίας, σέ παρόμοια θέματα. Κάποιοι ἒπαιρναν τίς ἀποφάσεις κατά βούλησιν καί ὃπως φυσικόν εἶναι ἐνδιεφέροντο πρῶτα γιά τό ἀτομικόν των συμφέρον, πρίν ἢ φθάσουν νά σκέπτονται, τό κοινωνικόν.

Τοιουτοτρόπως ἒφθασεν κάποια στιγμή ὁ κόμπος στό χτένι, ὃπως λέγει ὁ λαός μας, ἡ ἐκμετάλλευσις ὑπερέβη τά ἀποδεκτά ὃρια, ἡ ὂρεξις τῶν ἐπικυριάρχων ἒγινεν ἐξ ἲσου θηριώδης, μέ τό θηρίον που ἐτιθάσευεν παντοιοτρόπως, φθάνοντας πλέον στό σημεῖον, νά θέλῃ νά τό καταπιῆ, νά τό φάῃ, νά τό καταναλώσῃ. Ἐλησμόνησεν ἐν τούτοις μίαν πολύ βασικήν παράμετρον. Ὃταν ἐπάνω σέ ἓναν πλανήτην ὑπάρχουν δύο θηρία καί τό ἓνα φθάσει στό σημεῖον κανιβαλλισμοῦ, νά φάῃ τό ἂλλον, μετά τοῦ ἀπομένουν δύο ἐπιλογές, ἢ νά φάῃ τόν ἑαυτόν του, ἢ νά ψοφήσῃ (στήν περίπτωσιν εἰδικά αὐτοῦ τοῦ θηρίου). Ὡς ἓνα σημεῖον ὂντως κι ἒχει φθάσει στό σημεῖον που τρώει ἀπό ἐπάνω του, τρώγοντας ἓνα-ἓνα τά μέλη του, που εἶναι οἱ ἀνά τόν κόσμον κυβερνητικοί ἀντιπρόσωποί του. Ὡστόσον ἀκόμη ζεῖ κι ἐπιχειρεῖ καθ' ἡμέραν νά φάη τόν ἑαυτόν του, ἐάν κρίνωμεν ἀπό τά σκάνδαλα που ἀποκαλύπτονται καθημερινῶς κι ὁδηγοῦν ἀδιάκοπα τά τσιράκια ὃλων αὐτῶν, αἰσίως στήν φυλακήν.

Ἡ ἀρχή


Πῶς ὃμως ἐξεκίνησεν ὃλη αὐτή ἡ διαδικασία ἀποκάθαρσης τῆς οἰκουμένης κι ἐτέθη σέ λειτουργίαν τό ἒνστικτον τῶν λαῶν, διά νά ἀναζητήσουν ἓνα καλύτερον αὒριον, που δέν σκέπτονταν ἒως τώρα ;; Ἦσαν ἀπόλυτα ὑποταγμένοι μέ τόν ἓναν ἢ τόν ἂλλον τρόπον, οὐδεμία δέ ἀντίδρασις, τοὐλάχιστον εὐρείας κλίμακος δέν φαινόταν στόν ὁρίζοντα. Ὑπῆρξεν κάτι λοιπόν, κάποιον ἒναυσμα, που παρεκκίνησεν τούς λαούς νά σηκώσουν κεφάλι ;; Κατά τήν πτωχήν μου ἂποψιν, ναί, ὑπῆρξεν, κι αὐτό τό "ἒναυσμα" γιά ἐμᾶς, ἦταν προγραμματισμένον, κίνησις ρουτίνας ἀπό ὃ,τι φαίνεται γιά κάποιους ἂλλους. Διότι στίς ἀπείρως πιό προηγμένες τους κοινωνίες αὐτά προγραμματίζονται κι ἒχουν μίαν περιοδικήν κατά τήν γνώμην μου συχνότηταν. Μιλάω βεβαίως γιά τίς ἐκτός Γῆς κοινωνίες.

Πιθανόν πολλοί ἀπό ἐσᾶς θά τό ἒχουν ἢδη προσέξει, ἀλλά ἲσως δέν ἒτυχεν νά συνδυαστῆ μέ τό timing κατά τό ὁποῖον σηματοδοτήθη, ἡ κοινωνική ἀνησυχία καί κατέληξεν τῆ βοηθείᾳ κάποιων (END) που συνετέλεσαν σάν μοχλός σέ ὃλην αὐτήν τήν κινητοποίησιν. Ὃλα ξεκίνησαν περίπου τό 2010, ὃταν ὁ ὀργανισμός G.H.REES (Group of Hellenic Re-Establishment ἢ Ὁμάς ἐπανεγκαθίδρυσης τοῦ ἑλληνισμοῦ), που εἶναι ἓνας ὀργανισμός διανοητικοῦ πολέμου μέ στόχον τήν ἐπανελλήνισιν, ἒλαβεν τό ἀκόλουθον μήνυμα, μέσῳ ἑνός δέκτη οὐδετερονίων-NASER (βλ. ἀναλυτικόν σημ. τέλους):

  «ΣΆΜΑ ΤΈΕ ΣΕΕΜΩΝ ΑΠΊΞΕΕΙ ΕΣ ΣΥΜΩΝ ΠΛΆΝΗΤΑ ΟΛΈΞΩΜΕΝ ΟΛΕΤΈΕΡΑΣ ΣΙΝΑΣ ΔΙΑΣΤΡΙΚΟΥΣ ΤΕ ΔΑΪΝΟΥΣ ΕΞΑΣΤΡΙΣΘΈΝΤΑΣ ΕΞ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΞΥΜΜΑΧΟΥΣ ΣΙΝΩΝ ΥΦ’ ΕΕΓΈΤΑΝ ΣΙΩΝ – ΣΈΝΤΙΟΥ» 

Τό ὁποῖον ἐκπεφρασμένον στήν Ἀνδρομέδιαν διάλεκτον καί μεταφερόμενον στήν σύγχρονον ἑλληνικήν ἒχει ὡς ἀκολούθως :

"Κατά τήν ἂφιξιν στόν πλανήτην σας θά ἐξαλείψωμεν τόν ἐξολοθρευτήν, τούς διαστρικούς καί χερσαίους Σίνας (Κινέζους), ἐκδιωχθέντας ἀπό τόν ἀστέραν Δράκοντα καί συμμάχους των, ὑπό τήν ἡγεσίαν  τῶν σιωνιστῶν - Σεντάϊ "

Ὑπογραφή: Ἀπό τήν τροχιάν τοῦ πλανήτη Κρόνου, διαπλανητικόν σῆμα, πλανητικῆς ἀσφαλείας,                      πρός πλανήτην Γῆν.

Αὐτό ἐσήμαινε δύο πράγματα, πρῶτον ὃτι οἱ ἐξωπλανητικοί μας ἀρωγοί καί μακρυνοί μας συγγενεῖς ἦσαν πλέον πολύ κοντά μας, ἐνῶ κατά δεύτερον λόγον ἡ θετική τους συνδρομή καί πρόθεσις βοηθείας, ἀφ' ἑνός ἐνεθάρρυνεν τίς ὃποιες κινητοποιήσεις ἐδῶ στόν πλανήτην μας, ἀφ' ἑτέρου δέ θά λειτουργοῦσεν σάν ἀνασχετικός παράγων, στίς ὃποιες δράσεις εἶχαν προγραμματίσει οἱ ἐπικυρίαρχοι. ὃπερ καί ἐγένετο, διότι ὃλες οἱ ἐξαγγελίες των ἒπεσαν στό κενόν, ὁ ἀπό μακροῦ προαναγγελθείς πόλεμος ἐναντίον τοῦ Ἰράν ἐματαιώθη, μία ἀπόπειρα ἐπιθέσεως-συμπαράστασης πρός τό Ἰσραήλ ἀπέτυχεν παταγωδῶς, τά δέ φερέλπιδα σχέδιά των γιά παγκοσμιοποίησιν καί ΝΤΠ πῆγαν ἐπίσης περίπατον. Ἀσφαλῶς ἡ αὐλαία δέν ἒπεσεν ἀκόμη, παρ' ὃτι οἱ "λεγόμενοι" ἐπικυρίαρχοι πνέουν τά λοίσθια, ἀλλά νομίζω πώς ἓνας νἐος ἣλιος, ἐτοιμάζεται νά ἀνατείλῃ λαμπρός, γεμᾶτος ζωογόνον φῶς.

Κατά τά φαινόμενα τό σῆμα αὐτό δέν μετεδόθη ἃπαξ, ἀλλά στερεοτύπως ἐπί σειράν μηνῶν μετεδίδετο σταθερά, ἲσως διά τήν βεβαιότηταν περί καλῆς καί ὁλοκληρωμένης λήψεώς τοῦ σήματος, ὑπό τήν αἲρεσιν τῆς δεδομένα μεγάλης ἀποστάσεως καί/ἢ ἀγνοίας καί ἀνεπαρκείας τῶν διατιθέμενων μέσων ἐπικοινωνίας στόν πλανήτην. Εἶναι πέραν πάσης ἀμφισβήτησης βέβαιον πώς ἡ ἑλληνική διάνοια διά μίαν εἰσέτι φοράν ἐπεβεβαιώθη πανηγυρικῶς. Ἡ ἱκανότης τῶν Ἑλλήνων νά ξεπερνοῦν μέ σχεδόν ὑπερβατικά μέσα τίς παρουσιαζόμενες ἀντιξοότητες, ὑπερέβη καί πάλιν πᾶν τό ἀναμενόμενον. Γιά νά κάνωμεν ἀκόμη ἀπλούστερον τόν σκοπόν τοῦ μικροῦ τούτου ἂρθρου, θά σκιαγραφήσωμεν καί τήν τελευταίαν πτυχήν (αὐτήν που γνωρίσαμεν τά δύο τελευταῖα χρόονια ἐδῶ στήν Ἑλλάδαν), θά συνδέσωμεν τά σκόρπια κομμάτια αὐτοῦ τοῦ πάζλ που γιά πολλούς παραμένει ἀκόμη γρῖφος.

Ἡ μακρά χείρ τῶν Ἑλλήνων


Ἐν τούτοις, παρά τά ὃσα μέσα διέθετεν ὁ ἐφευρετικός νοῦς αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων, εἶχαν χρείαν ἑνός ἑργαλείου, που θά χρησιμοποιούσαν προκειμένου νά ἐπιτύχουν τήν ἀπαραίτητον μόχλευσιν. Ὑπό τίς συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ἐπαρουσιάζονταν οἱ τοπικές καταστάσεις καί τά πολιτικά πράγματα, ἐδῶ στήν πατρίδαν καί μέ τό δεδομένον ὃτι ἐπί 45 συναπτά ἒτη, ὁ ἓλλην εἶχεν πλέον ἐθιστεῖ, ἀλλά κι ὁλοκληρωτικά πεισθεῖ, ἐκ μέρους τῶν Κρονίων δυνάμεων, πώς ὂντως ἒτσι ὃπως φαίνονται εἶναι πράγματι οἱ πολιτικές κι οἰκονομικές συνθῆκες στον τόπον. Ἐπομένως ἀνάγκη πᾶσα, ἦταν νά βρεθῆ τρόπος νά ἀποτινάξῃ ἀπό ἐπάνω του, τό βαρύ ἐκεῖνον δίχτυ που τόν κρατοῦσεν δέσμιον ἑνός ἀληθοῦς matrix, δηλ. μίας εἰκονικῆς πραγματικότητος που γιά πολλά χρόνια ἐπάσχισαν μέ χίλιους δύο τρόπους νά τόν κάνουν νά ἀποδεχθῆ, ἐγκαθιδρύσῃ καί ριζώσῃ μέσα του ὡς πραγματικήν.

Τό ἐργαλεῖον αὐτό που σήμερα ὃλοι γνωρίζωμεν πιά, ἀκοῦμεν, υἱοθετοῦμεν τίς ἀπόψεις του, πολλοί ἀπό ἐμᾶς τό ἒχωμεν ἀποδεχθεῖ σάν μόνην λύσιν γιά τό καλόν τοῦ τόπου μας, γινόμενοι προεκτάσεις του, εἶναι ἡ END ἢ ἂλλως end national depth που μεταφράζεται σέ ἀπλά ἑλληνικά, τέλος ἐθνικοῦ χρέους. Ἓνας ὀργανισμός ἀποτελούμενος ἀπό δύο συγχωνευθεῖσες ὀργανώσεις, τίς Ellas Never Die καί End National Depth, οἱ ὁποῖες ἂν καί κατά σύμπτωσιν εἶχαν διαφορετικές ἒννοιες τά ἀκρωνύμια τῶν λέξεών τους, ἐταίριαζαν τά ἀρχικά, ὃλως συμπτωματικά, ἀλλά καί που συνηρμόζονταν στούς ἲδιους ἀκριβῶς στόχους κι ἐπιδιώξεις. Γρήγορα οἱ ἡγήτορες τῶν δύο ὀργανώσεων βρῆκαν κοινόν τόπον καί ἀπεφάσισαν νά συνεργασθοῦν πρός τόν κοινόν σκοπόν. 

Ποιός ἦταν ὁ κοινός αὐτός στόχος ;; Μά ἡ ἀποδέσμευσις τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τά θανατηφόρα πλοκάμια τῶν ἐπικυριάρχων, κι ὂχι μόνον ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἀλλά, ἀλλά σέ πλανητικόν ἐπίπεδον. Αὐτό ἒχει ἰδιαιτέρως μεγάλην σημασίαν, ἂν ἀναλογισθῆ κανείς, τίς τεράστιες θυσίες που ἀπαιτήθησαν, μέχρις τοῦδε προκειμένου οἱ λιγοστοι αὐτοί παράγοντες που ἀνέλαβον τήν ἐπικοινωνίαν ὡς πρῶτον μέσον συσπείρωσης τῶν ἑκατομμυρίων Ἓλλήνων, που διαβιοῦν διασκορπισμένοι σέ κάθε γωνιάν τοῦ πλανήτη, στίς 5 ἠπείρους. Ἀποτελεῖ δέ ὃλως δι' ὃλου ξεχωριστόν κεφάλαιον οἱ δαπάνες που ἀπαιτήθησαν καί ἠναλώθησαν. Δέν εἶναι ἐν τούτοις βέβαιον, ἐάν πολλοί ἀπό τούς ἐνθουσιῶντες συνέλληνες, ἒχουν διανοηθεῖ ἂν καί κατά πόσον οἱ ἲδιοι θά εἶχαν τήν δυνατότηταν, τίς ἀπεριόριστες αὐτές δυνάμεις, τῶν ὁποίων τά ἀποθέματα καθορίζονται καί μόνον ἀπό τήν εὐγενῆ ἐπιδίωξιν τῆς ἀπελευθερώσεως οὐχί μονον τῆς πατρίδος, ἀλλά ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Ἒτσι λοιπόν ἒγιναν ὁρατοί καί σέ ἐμᾶς οἱ κ.κ. Σώρρας, Λαμπράκης, Βαλσαμάκης, Γεωργαντζᾶς, σάν προεξάρχοντες τοῦ ὀργανισμοῦ κυρίως τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ τμήματός του. Ἒτσι ξεκίνησεν ἡ ἀναδίφησις μέσα στήν ψυχήν μας νά ξεσκεπάσωμεν, τά κρυμμένα κάτω ἀπό σβησμένες στάχτες, τήν σπίθαν ἐκείνην που θά ἀνεζωπύρωνεν τήν φλόγαν ξανά. Νά ἀναβίωσῃ πάλιν ὁ Φοῖνιξ μέσα ἀπό τήν φωτιάν που θά τόν ἀτσαλώσῃ, που θά τόν κάνῃ ἀδιάβλητον στά βέλη τῶν ἐχθρῶν του ἑλληνισμοῦ. Καί νά που ἢρχισεν νά θαμποφέγγῃ ἡ ἐλπίδα ἐκ νέου, ὁ ἓλλην φάνηκεν νά ξυπνᾶ, νά  ἀποτινάσσῃ τόν ὓπνον τόσων αἰώνων ἀπό πάνω του καί νά τανύζῃ ἀργά διστακτικά τά μέλη του.Διότι τά μέλη τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι παγκόσμια, εἶναι διαπλανητικά, ἀπλώνονται στά πέρατα τῶν κόσμων. Μόνον που δέν τό ἐγνωρίζαμεν, ἒπρεπεν νά ἒλθῃ μία END, ἓνας Σώρρας που στήν θέσιν τῆς ψυχῆς ἒχει φωτιά γιά νά μᾶς τό πληροφορήσῃ, νά μᾶς δώσῃ φτερά.

Στίς 8 Σεπτεμβρίου 2012, ἡ ἱστοσελίδα τοῦ G.H.REES ἐδημοσίευσεν τό κατωτέρω ἂρθρον, που ἀληθῶς ἀντικατοπτρίζει τά πραγματικά ἑλληνικά συναισθήματα τῆς ὁμογενείας κι εἶναι παντελῶς διάφορα ἀπό ἐκεῖνα που εἶχεν ἐκφράσει ὁ τότε νεότευκτος ὑπουργός Σπῦρος Ἂδωνις Γεωργιάδης: 

Αὐθεντικός τίτλος πρωτοτύπου:


Hellas – End National Debt – ELLAS NEVER DIE!!! Respond of the local political masons traitors: “We do not want to change our (chinesehebrew) bosses!!!”

Σημ.: Ἡ ἀνωτέρω δήλωσις ἒγινεν ἀπό τόν κ. Βενιζέλον στίς ΗΠΑ σέ προθάλαμον γραφείου.

Τήν Παρασκευήν 31 Αὐγούστου τοῦ 2012, στό ἂρθρον του μέ τίτλον "Χωρίς θάνατον δέν ὑπάρχει Ἀνάστασις" ὁ Πολύδωρος Δάκογλου, στό πρῶτον ὑστερόγραφόν του γράφει: "Ἂς μήν φοβόμαστε ἀπό τόν θάνατον τοῦ ἑλληνικοῦ μικροῦ κράτους. Αὐτό ἒχει συμβεῖ πολλές φορές κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἱστορίας. Τό ἒθνος εἶναι σημαντικόν. Καί τό ἒθνος ἒχει προβλέψει γιά τό μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, δημιουργώντας πολλά σημεῖα του διασπορᾶς. Ὁ ἑλληνισμός τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ὡς ἐκ τούτου, τά  κύρια μεγάλα Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης στήν Ἑλλάδαν, ἀκολουθώντας "Μίαν συνωμοσίαν σιωπῆς" ἀπέκρυψαν τήν παρουσίαν καί τίς δηλώσεις τοῦ προέδρου  τῆς ὁμογενειακῆς ὀργάνωσης "τέλος Εθνικοῦ χρέους», κ. Μανώλης Λαμπράκης, στήν κεντρικήν νέαν ἒκθεσιν τῆς τοπικῆς κρητικῆς τηλεοράσεως "CRETA TV" τήν Τετάρτην 22 Αὐγούστου 2012, ὃπου θά ἀκούσετε νά λένε στην τηλεοπτικήν συνέντευξιν, πώς ἡ ὁμογένεια μέ τόν ἐπικεφαλῆς κ. Άρτέμην Σώρραν, δέν θά πληρώσῃ τό τεχνητόν χρέος τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά θά τό ἀγοράσῃ ἀπό τήν κατοχήν τους, μέ ὁμόλογα τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου τομέα που θά θέσῃ στήν διάθεσίν τους, τά ὁποῖα λήγουν σύντομα. Ὁ περίφημος κ. Λαμπράκης καί ὡς γιατρός, ἀλλά καί ὡς ἓλλην ἀνέφερεν ὡς καταλυτικήν ἡμερομηνίαν πρίν ἀπό τίς 12 Σεπτεμβρίου 2012 (σημ. ἒληγεν ἑλλ. ὁμόλογον 33 δίς). Δηλαδή σέ 14 ἡμέρες. Ἐπίσης, στό βίντεο θά ἀκούσετε καί γιά τήν προσφοράν που ἒκαναν στόν πρόεδρον τῆς Κύπρου Χριστόφια , διότι γι 'αὐτούς ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος εἶναι ἓνα καί τό αὐτό, καί ἡ κυβέρνησις τῆς Κύπρου ὀπισθοδρομεῖ, μίαν φοράν μέ τούς Κινέζους, τήν ἂλλην μέ τούς Ρώσους, ἢ μέ τό ΔΝΤ καί δέν προχωροῦν μέ τήν ἀπλήν λύσιν τήν ὁποίαν δίδει ἡ ὁμογένεια σ' αὐτούς!

Ἂς θυμηθοῦμεν πόσες φορές ἡ Ἑλλάς ἀνεκτήθη ἀπό ἐθνικούς εὐεργέτες. Πιστεύουμεν ὃτι ἓνας ἐθνικός εὐεργέτης εἶναι καί ὁ κος Σώρρας μέ τήν μόνην διαφοράν ὃτι εἶναι προσαρμοσμένος στήν σύγχρονον ἑλληνικήν πραγματικότηταν που ἒχει διαμορφωθεῖ τά τελευταῖα 38 χρόνια τῆς πολιτικῆς μετάβασης, καί ἒτσι ξέρει πῶς νά ἑλιχθῆ!"

                     


____________________________________________
Μικρόν ἀναλυτκόν σημείωμα περί τοῦ G.H.REES

 Ο.Ε.Α. εἶναι ἓνας ἡμι-διαφανής ὑπέρ ἱσχυρός ἑλληνικός ὀργανισμός που καθιερώθηκεν γιά πρώτην φοράν τό 1947, ἀπό μίαν ὁμάδαν Ἑλλήνων στρατηγῶν μέ ἀρχηγόν τόν ἣρωαν ἓλληναν πολεμιστήν στρατηγόν Παπάγοον. Σύμφωνα μέ τό ἀρχικόν κεφάλαιον ἀπό τήν λεηλασίαν τοῦ 3ου Ράϊχ,  μέσῳ τοῦ συνεργάτη τοῦ Παπάγου, ἀντι-χιτλερικόν διπλόν πράκτοράν της Abwehr Von Kanaris (ἑλληνικῆς καταγωγῆς), αὐτός ὁ θρυλικός ἑλληνοκεντρικός ὃμιλος ξεκίνησεν τήν δραστηριότητάν του, στόν γεωπολιτικόν καί γεωστρατηγικόν τομέαν μέ μελέτες που ἀφορούσαν τήν ἐθνικήν ἀσφάλειαν. Ἀργότερα ἐπέκτειναν τήν ἒρευνάν τους σέ κάθε ἐπιστημονικόν κλάδον ἀπό τήν ἀποκρυπτογράφησιν ἀρκετά καθολικήν καί ἱστορικά καλά κρυμμένα μυστικά καί μέ τό σπάσιμον τῶν κωδικῶν τῶν Γεωπολιτικῶν  ἀντιπάλων.

Μέ τήν χρῆσιν προηγμένης τεχνολογίας, λογικούς κανόνες, μέ τήν διαδικασίαν τῆς εἰς ἂτοπον ἀπαγωγῆς καί ἀπό τήν διασταύρωσιν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, ἀρχαίας ἰνδο-σανσκριτική καί ἂλλα κείμενα τῶν ἀνεξαρτήτων μή μασόνων ἐρευνητῶν, ἡ ὀργάνωσις αὐτή κατέστησεν δυνατόν τό ἀδύνατον, δηλαδή τήν πλήρην ἀποκατάστασιν τῆς ἑλληνικῆς μαθηματικῆς Ἀνδρομέδιασ πρωτο-γλώσσης καί τήν πλήρην ἀποκατάστασιν τῶν συγκερασμένων προ-σεληνιακῶν Ἀνδρομεδίων ἐπιστημῶν καί μαζί τους, στόν τομέαν τῆς τεχνολογίας νετρίνων (οὐδετερονίων) καί σέ ὃπλα Maser σέ ἀκόμη ὑψηλώτερα ἐπίπεδα τῶν ὁμολόγων τους τῶν ὑπερδυνάμεων . Μέ αὐτήν τή ἰσχυρήν γνῶσιν καί τεχνολογίαν στά χέρια τους ξεκλείδωσαν τήν πλήρην γήϊνην καί διαστημογενῆ  ἱστορίαν καί Προϊστορίαν σχετικά μέ τούς Ελληνες, τήν λευκήν καί μαύρην φυλήν. Τήν Φιλοσοφίαν - τρόπον ζωῆς - τίς προθέσεις καί τάσεις τους - τούς διαχρονικούς τους ἀντιπάλους καί συμμάχους τους - λύσεις ἐπιβίωσής τους κλπ. Τά μέλη τους ἐπέτυχαν νά διεισδύσουν ἂμεσα ἢ ἒμμεσα σχεδόν παντοῦ: Τεκτονικές Στοές - Κυβερνήσεις - Μυστικές ὑπηρεσίες - Στρατός, κλπ. Πολλοί ξένοι παράγοντες καί τοπικοί Ἓλληνες Ἐφιάλτες (προδότες), προσπάθησαν νά διεισδύσουν καί νά παραβιάσουν τήν πανοπλίαν τῆς Ο.Ε.Α., προκειμένου νά ἀποκαλύψουν καί νά ἐξαλείψουν τά μέλη τῆς Πρυτανείας τοῦ Ο.Ε.Α. . Ὃλοι τους ἀπέτυχαν.

Ὁ ὀργανισμός ξεκίνησεν τήν δημοσίαν δραστηριότητάν της τό 1974 μέ χιλιάδες σελίδες νά διανέμονται ἐλεύθερα μέ ἐπαναστατικά ἒγγραφα καί σήματα στόν ἑλληνικόν λαόν καί τίς 3 ἐξουσίες (νομοθετικήν - ἐκτελεστικήν - δικαστικήν) κατηγοριοποιοῦνται δέ σε διάφορες "γενιές": Γενιά Α ': Οἰκολογική (100% ἀληθινήν), γενιά Β': Ὑπέρ τοῦ Διός (ἡμι-ἀληθῆ), γενιά Γ : Ὑπέρ τοῦ Προμηθέως (ἡμι-ἀληθῆ), γενιά D': Ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ (ἡμι-ἀληθῆ), γενιά Ε ': Ὑπέρ τοῦ συμπαντικοῦ ὀργανισμοῦ (100% ἀληθινή) - καί τελικήν φάσιν μέχρι τό 2012 (Ἡ τελική εὐθεῖα, Ἒγγραφα 100% ἀληθινά)

Ὁ κύριος σκοπός τους σήμερα, εἶναι νά ἀφυπνίσουν κι ἐπαναφέρουν τόν ἑλληνισμόν στόν πλανήτην, δηλ. τήν   Λευκήν Πελασγικήν Ἀνδρομέδιαν φυλήν καί τήν Μαύρην φυλήν τῶν αὐτοχθόνων ἀπό τόν Σείριον,  στίς ἒνδοξες ρίζες τους, στήν ἱστορίαν καί προϊστορίαν τους, καί νά διατηρήσουν τήν ἐθνικήν καί πλανητικήν τους ἀσφάλειαν, δημοσιοποιώντας ἐγκαίρως τά τεχνάσματα τῶν ἀντιπάλων, προκειμένου νά ματαιωθοῦν καταστροφές καί ὁ Δρακονιανός-Κινεζικός γενικός κωδικός τοῦ προγράμματος γενοκτονίας που ὀνομάζεται «Ἀρμαγεδδών» μέχρι τό 2012, καταστροφή ἡ ​​ὁποία σύμφωνα μέ τήν ἒρευναν τοῦ ὁμίλου εἶναι τό ὓστατον ἒτος γιά τήν παρέμβασιν τοῦ Ἀνωτάτου Ἀνδρομεδίου Ἀστροστόλου που πρόκειται νά ἒλθῃ γιά νά μᾶς σώσῃ ἀπό τά 13.500 χρόνια παρουσίας τοῦ σεληνιακοῦ "Κυριάρχου" Σίν-Σιών-Ζιόν-Τζεντάϊ-ιζήματα-Τζούντ-Ἰούδας-ψευδο Ἰεχωβᾶ-ψευδοανώτερες ὑπάρξεις καί νά ἀποκατασταθῆ πλήρως ὁ  πλανήτης μας σέ μίαν χρυσῆν περίοδον, Δικαιοσύνης, Ἀρχῶν, που νά εἶναι ἐναρμονισμένη μέ τούς φυσικούς νόμους διακυβέρνησης, πρίν ἀπό τήν ἐμφάνισιν τῆς  Σελήνης ὡς δορυφόρου μας.

Ἦταν ἀρχικῶς ἡ Ο.Ε.Α. που ἐπρόβλεψεν γιά τό ἒτος 2012, ἀπό τά πρῶτα της ἒγγραφα της «Ὑπέρ τοῦ Διός" στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '80. Ἐνῶ ἀργότερα  πανικοβλήθησαν οἱ Τεκτονικές Στοές καί ἀπήντησαν μέσῳ τηλεχειριζόμενων συγγραφέων "ζόμπι" καί ἂλλων παραγόντων προκειμένου νά νοθεύσῃ καί νά διαδώσῃ ψέμματα καί μισές ἀλήθειες, σέ σχέσιν μέ τό 2012, μέ τήν πλήρην διαστρέβλωσιν τῆς ἀληθείας καί μέ κλοπές τῶν πρωτοτύπων ἐγγράφων τῆς Ο.Ε.Α.

Οἱ ἀποστάτες τοῦ Συμπαντικοῦ Ὀργανισμοῦ καθώς καί οἱ ἀκόμη πιό ἐμετικοί Ἐφιάλτες Ἓλληνες-Κρόνιοι προδότες ἀναμένεται νά ἀντιμετωπιστοῦν μέ ... "εἰδικήν μέριμναν" ἀπό τήν ἐπερχομένην διαστρικήν καταιγίδα τῆς Ἀδράστειας καί Νεμέσεως.

Διά τήν Ἱστορίαν

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Σύνδεσμοι :
Διαβάστε ἐδῶ γιά τήν Κύπρον

Πηγή

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Subscribe to zeuxisblog.46 by Email

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;