Σωρεἰα ἀδιεξόδων.......καί μόνον μία εἲσοδος φωτός


             Ἀνάγκη πρωταρχική νά ξεφύγουμεν ἀπό τήν μέγγενην                            

                                       τοῦ πλασματικοῦ χρέουςΓράφει ὁ Ἀνδρέας Μπαξεβανίδης

1. Χρεωστοῦμεν ἢ ὂχι ;


Κατά τήν ἂποψίν μου καί χωρίς ἐνδοιασμόν θά δηλώσω πώς ὂχι. Ὁμολογῶ πώς δέν ἒχω σχέσιν μέ τήν οἰκονομολογίαν, οὒτε τά λογιστικά ἢ ὁτιδήποτε συναφές, ἀλλά αὐτό δέν μοῦ ἀφαιρεῖ τό δικαίωμα νά ἀμφισβητῶ μετά βεβαιότητος, ἓνα χρέος μέ τό ὁποῖον ἐπεβάρυναν τήν πατρίδαν μου, κάποιοι που δέν ἒχουν σχέσιν, οὐτε μέ τήν πολιτικήν, ἀλλά καί οὐτε μέ τήν διακυβέρνησιν. Τό ἂν βρίσκονται στίς θέσεις που βρίσκονται σήμερα οἱ ὑποτιθέμενοι ταγοί τοῦ ἒθνους μας, εἶναι σίγουρα ἀποτέλεσμα τῶν μυστικῶν τους δεσμῶν, μέ τήν ἀφανῆ καθεστηκυΐα τάξιν. Σχεδόν στό σύνολόν τους εἶναι κάποια παιδιά που μεγάλωσαν, ἐσπούδασαν καί προετοιμάσθησαν, μέ σκοπόν κατά τήν ὡριμότητάν τους νά ἐπιτελέσουν τόν σκοπόν γιά τόν ὁποῖον προετοιμάσθησαν.Νά ἀποτελοῦν δηλαδή πιόνια κάποιων τῶν ὁποίων οἱ σκοποί εἶναι ἂδηλοι ἀκόμη καί σ' αὐτούς.

Δέν γνωρίζω πῶς θά μποροῦσεν κάποιος νά ὑπηρετῆ ἓναν σκοπόν, αἰσθανόμενος ἐξάρτημα μίας πολύπλοκης μηχανῆς, που γιά νά φτάσῃς στήν κορυφήν της, πρέπει νά περάσης πενῆντα σκαλοπάτια, μέ τίς ἀντίστοιχες ὑποκλίσεις ἀσφαλῶς. Πῶς αἰσθάνεται ἂραγε κάποιος που ἀποκαλεῖται ὀσφυοκάμπτης ἢ προδότης ἢ ὃ, τι ἂλλο τοῦ προσάπτουν (καί δικαίως ἐδῶ που τά λέμε). Διότι πῶς νά χαρακτηρίσῃς ἓναν ἂνθρωπον, ὁ ὁποῖος δέν ἒχει ποτέ ἐργασθεῖ στήν ζωήν του, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν ἐνηλικίοωσίν του ἀσχολεῖται μέ τά κοινά, τήν πολιτικήν, ἀπασχόλησιν ἡ ὁποία προϋποθέτει ἂριστον γνῶσιν τῆς πόλεως, τῆς χώρας καί τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν της, μέ ὃλες τίς συναφεῖς παραμέτρους, που αὐτός ἀγνοεῖ παντελῶς. Μέ μοναδικόν σκοπόν τήν ἀπόκτησιν περιουσίας ;; Χωρίς ἰδανικά, χωρίς ἠθικήν ἐπιβράβευσιν ;; Πῶς ἐπομένως νά δεχθῆς νά διευθύνῃς ἓνα σύνολον πραγμάτων περί τοῦ ὁποίου δέν γνωρίζεις τίποτε;.Περί τοῦ ὀποίου δέν νοιάζεσαι παρά μόνον γιά τό χρῆμα ;;

Δέχονται λοιπόν τά ἂτομα αὐτά, νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν κοινωνίαν μέσῳ τρίτων, συμβούλων ἢ ὃπως ἀλλιῶς τούς ὀνομάζουν, ἀκριβῶς διότι ἀγνοοῦν τήν ὓπαρξιν καί ὑφήν τῶν προβλημάτων που καλοῦνται νά λύσουν. Ὂντες ἐξ ἀρχῆς μακράν τῆς μάζης τῶν ἀνθρώπων που θά κυβερνήσουν, σπουδαγμένοι σέ κολλέγια ἢ σχολές καί πανεπιστήμια πανάκριβα προοριζόμενα ἀκριβῶς γιά αὐτήν τήν κάσταν καί τό εἶδος ἀνθρώπων, διαμορφώνουν τόν χαρακτήραν τοῦ ἐγώ μιλῶ κι ἐσύ ἀκοῦς ἀναντιρρήτως κι ἀνεξαρτήτως τοῦ τί σκέπτεσαι  ἢ σ' ἀπασχολεῖ. Διότι αὐτό ἀκριβῶς χρειάζονται ἐκεῖνοι οἱ πιό πάνω ἀπό αὐτούς τούς δυστυχεῖς ἡμι-ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε δυστυχῶς ὁλοκληρώνονται σάν ἂτομα ἀνήκοντα σέ μίαν συγκεκριμένην κοινωνίαν. Παραμένουν ὑβρίδια ὃπως τούς ἐδιαμόρφωσαν,  ἒτοιμοι νά ἐκτελοῦν ἐντολές μέ κλειστά αὐτιά, μάτια (στίς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας) καί στόμα ἑρμητικά σφραγισμένον (ἒναντι τῶν ἀφεντικῶν τους που διατάσσουν), δεχόμενοι ἀπλῶς ἐντολές.

Αὐτοί ἀγαπητοί συνέλληνες ἀναγνῶστες εἶναι οἱ ἂνθρωποι που ἒχουν κλήθεῖ ἐρήμην ἠμῶν νά μᾶς κυβερνήσουν. Κάποιοι ἂλλοι τούς ἐνέταξαν, τούς ἐτοποθέτησαν, διά τῆς βίας, ἐπιφέροντες καθεστώς ὁλοκληρωτικόν, τό ὁποῖον ἒχουν τό θράσσος νά ἐπονομάζουν "δημοκρατίαν", που ἒστω καί μέ μικρόν δέλτα στήν ἀρχήν, ἐμένα προσωπικά μέ προσβάλλει. Φυσικά καί δέν μιλῶ γιά συμφέροντα, μέ προσβάλλει ὡς ἂνθρωπον, ἒχοντα νοημοσύνην οἰουδήποτε ἐπιπέδου ὑποθέτω, διότι μοῦ στερεῖ τήν βασικωτέραν τῶν ἐλευθεριῶν, τήν ἐλεθερίαν ἒκφρασης τῆς γνώμης μου. Ἂς μήν γελιόμαστε φίλοι μου, στήν Ἑλλάδαν, ποτέ δέν θυμᾶμαι νά ἒγιναν ἐλεύθερες ἐκλογές, πάντοτε πατρονάρονται, πάντοτε νοθεύονται μέ τόν ἓναν ἢ τόν ἂλλον τρόπον, ἢδη ἀπό τήν δεκαετίαν τοῦ '50 που θυμᾶμαι τήν τρομοκρατίαν καί τό ξύλον που ἒπεφτε, στήν γωνίαν ἒξω ἀπό τά ἐκλογικά τμήματα, στά ἀνεξάρτητα ἢ δημοκρατικά ἂτομα. Γιά τούς γηραιωτέρους αὐτά εἶναι γνωστά ὡς βία καί νοθεία.

Ἐπομένως αὐτό ὑπ' ὂψιν γιά τούς νεωτέρους, ὃταν πηγαίνουν ἂκριτα καί ἠθελημένα ἐντάσσονται σέ ἓνα μαντρί, χωρίς νά εἶναι βέβαιοι τί ἢθελεν προκύψει ἐν συνεχείᾳ, που θά τραβᾶνε τά μαλλιά τους, γιά τήν ἀπρονοησίαν τους. Αὐτοί λοιπόν οἱ ἀδόκιμοι καθ' ὃλα πολιτικοί μας, σήμερα μετετράπησαν σέ κάθε λογῆς σωτῆρες οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν νά μᾶς πείσουν σέ ὃλους τούς τόνους, πώς μᾶς εἶναι ἀπαραίτητοι, προκειμένου νά σὠσωμεν τήν πατρίδαν. Ἐκεῖνο τό ὁποῖον δέν ἒχω ἀντιληφθεῖ μέχρι τώρα εἶναι τό ἀπό τί ἢ ποιόν μᾶς φωνάζουν πώς θά μᾶς σώσουν, ἀπό τούς ἲδιους ; Μά αὐτό εἶναι ἀπλόν ἂν τό θέλουν δέν ἒχουν παρά νά πάρουν τό καπέλον τους καί ν' ἀποχωρήσουν τώρα καί χωρίς καμμίαν πιθανήν ἐπίπτωσιν, διότι ὃταν ἀρχίσουν νά δουλεύουν τά δικαστήρια....

Γιά τήν οἰκονομίαν τί θά μποροῦσεν νά πῆ κανείς, ὃταν ἒτσι που τήν ἒχουν καταλήξει δέν εἶναι κἂν οἰκονομία. Τά πολλαπλά σκάνδαλα, οἱ ἀτασθαλίες, οἱ κομπίνες, οἱ ὑπεξαιρέσεις ἀποτελοῦν τά κυριώτερα χαρακτηριστικά αὐτοῦ που θέλουνν κι ἐπιμένουν νά ἀποκαλοῦν οἰκονομίαν. Αὐτοί ὃλοι οἱ πρώην φτωχοδιάβολοι καί νῦν νεοπλουτίζοντες, που βουτοῦν τά βρώμικα χέρια τους στό δημόσιον χρῆμα καί κλέβουν ἀσύστολα καί δίχως σκέψιν τοῦ αὒριον τόν κόπον, τόν μόχθον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὑποσκάπτοντες τό μέλλον τῆς χώρας, ἒχουν δημιουργήσει ἓνα ἀπόστημα που ὂζει. Κι αὐτό τό ὂζον σπυρί, μετετράπει σέ βρωμερή πληγή, σέ γάγγραινα που χρήζει ἀμέσου θεραπείας, καθαρισμοῦ, τῆ χρήσει νυστεριοῦ, που θά τμήσῃ τήν σάπιαν σάρκαν ἀφαιρώντας την ἐντελῶς, γιά νά φθάσῃ στό ὑγιές μέρος της βαθύτερα., μήπως ἒστω κι ἀργά θεραπευθεῖ....

Τήν ἐθνικήν μας οἰκονομίαν τά τέρατα αὐτά τήν ἐτροποποίησαν, μετατρέποντές την σέ ἓνα ταμεῖον τό ὁποῖον ἀνοιγοκλείνει ἀποκλειστικά καί μόνον γιά νά ἀφαιροῦν αὐτοί καί τά ἀφεντικά τους οἱ Καζάροι, ἐκεῖνα που νομίζουν ὃτι τούς χρειάζονται κάθε φοράν. Οὐδόλως σκέπτονται τό καλῶς ἢ κακῶς διάγειν τῶν Ἑλλήνων, διότι οὒτως ἢ ἂλλως μᾶς θεωροῦν πρόβατα καί κατώτερα ὂντα, ὃπως γράφουν καί στά ἱερά τους βιβλία. Κι ἡ προπαγάνδα αὐτή κατά τά φαινόμενα πιάνει τόπον τοὐλάχιστον στά ὑψηλώτερα στρώματα τῆς ἱεραρχίας τους, που σκοπόν ἒχουν νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν τελείαν ἒνδειαν κι ἀκολούθως στόν ἀφανισμόν. Στήν οὐσίαν ἡ οἰκονομία μας ἦταν ὡς ἓναν βαθμόν αὐτοτελής κι ἐξακολουθεῖ νά ἀντέχῃ στήν συνεχιζομένην πολεμικήν που δέχεται.Εἶναι ἀλήθεια πώς μέχρις σήμερα τά τρέχοντα ἒξοδα πληρώνονται ἀπό προκύπτοντα ἒσοδα ἑλληνικά καί μόνον.

Ἐάν δέν μᾶς εἶχαν κλείσει τά μεγάλα ἐργοστάσια, ἐάν δέν περιόριζαν λανθασμένα τούς μισθούς χωρίς λόγον, ἐάν ἡ ἀγοραστική δύναμις τῶν Ἑλλήνων δέν εἶχεν ψαλιδιστεεῖ ἐπίσης χωρίς λόγον, ὃλα θά βάδιζαν περίφημα. Τό εὒπιστον ὃμως τοῦ ἓλληνος, γιά μίαν ἀκόμη φοράν μᾶς ὡδήγησεν σέ ἓνα νέον ἀδιέξοδον, που αὐτήν τήν φοράν ἒχει πάρα πολλά μέτωπα. Διότι ὂχι μόνον τά ἐσωτερικά μας βάλλονται, ἀλλά καί τά ἐθνικά μας δίκαια ἀμφισβητοῦνται ἢ τοὐλάχιστον ἐποφθαλμιοῦνται. Τό σχέδιον πατριῶτες συνέλληνες, εἶναι νά μᾶς διαμελίσουν τόν ζωτικόν μας χῶρον, μέ τό νά δημιουργήσουν πολλά μικρά (κι εὒκολον γι' αὐτούς νά χειραγωγοῦν), κρατίδια. Ὡς ἐκ τούτου χρειάζεται νά ἐπαγρυπνοῦμεν, διότι δέν φαντάζομαι ὃτι ὑπάρχουν συνέλληνες που θά συμφωνούσαν στό νά χρειάζονται διαβατήριον προκειμένου νά μεταβοῦν στήν Θεσσαλονίκην ἢ τά Γιάννενα, ἢ τήν Κρήτην ἣ τήν Θράκην...

2. Τά ἐπί μέρους θέματα

Ἀπό τήν ἀρχήν αὐτῆς τῆς δοκιμασίας γιά τόν ἓλληναν, τό 2009-10, οἱ ὑπεύθυνοι τοποτηρητές τῶν φαύλων Καζάρων, μᾶς ἐπαναλάμβαναν καθημερινῶς, ἐπιδιώκοντες νά μᾶς κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου, τό ὃτι δύο πράγματα ἒπρεπεν νά ἒχουμεν ὡς ὑπερτάτας ἀξίας στήν Ἑλλάδαν. Πρῶτον καί κυριώτερον τίς τράπεζες καί δευτερώτερον τούς μισθούς καί τίς συντάξεις. Ὁ λόγος προφανής πλέον, διότι οἱ μέν τράπεζες, ἂν καί φέρουσες ἑλληνικούς τίτλους κι ὀνόματα, ἀποτελούσαν κτῆμα τους, οἱ δέ μισθοί καί συντάξεις που πετσόκοψαν στό ἀναμεταξύ διάστημα, διότι θά χρησιμοποιοῦντο σάν προκάλυμμα, γιά νά ἀλωνίζουν, ὑποκλέπτοντες τήν δημοσίαν περιουσίαν, ἃπαξ κι οἱ πολίτες θά εἶχαν στραμμένον τόν νοῦν τους ἐκεῖ, στήν ἐπιβίωσιν δηλαδή. Αὐτό τους τό σχέδιον ἐπέτυχεν, διότι ἐλειτούργησεν σωστά.

Στήν πραγματικότηταν τό ψεῦδος ὃτι εἲχαμεν ἀνάγκην δανεισμοῦ προκειμένου νά πληρώνονται οἱ συντάξεις, δέν εὐσταθοῦσεν διότι πάντοτε ὑπῆρχαν τά χρήματα πρός κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν. Σήμερα ἀκόμη ἒτσι πληρώνονται τά τρέχοντα ἒξοδα. Ἀσχέτως τοῦ ὃτι ἀπό τό 1982 κι ἒπειτα, ὁ ἀείμνηστος λαοπλάνος Α.Παπανδρέου ἒβαλεν χέρι στά ἀσφαλιστικά ταμεῖα κι ἒβγαλεν χοντρά ποσά. Τά κατέκλεψεν τά ταμεῖα κι ἐκεῖνος κι ὃσοι ἀκολούθησαν, μηδενός ἐξαιρουμένου. Ἐν συνεχείᾳ δέ προκειμένου νά καλύψουν τίς λοβιτοῦρες τους, ἂρχισαν σιγά-σιγά νά συνενώνουν τά ταμεῖα γιά νά φθάσωμεν στό σημερινόν μπάχαλον καί τ' ἀδιόρθωτα χάλια. Στήν αρχήν τά ἒπαιρναν δῆθεν γιά νά τά ἐπενδύσουν καί τά ἒδιναν στήν τράπεζαν τῆς "Ἑλλάδος" που ἦταν τοῦ Ρότσιλδ, παρέχοντές του ἀφειδῶς κεφάλαια πρός ἐπένδυσιν κι ἒδιδαν 4 % ἐπιτόκιον, τήν ἐποχήν που στήν ντόπιαν ἀγοράν τά ἐπιτόκια ἦσαν στό ὓψος τοῦ 26-30 %.

Αργότερα ἂρχισαν νά περικόπτουν καί τίς ἐπικουρικές συντάξεις, τά ἐφ' ἃπαξ (τά ὁποῖα ἦσαν χρήματα κατακρατούμενα ἀπό τούς μισθούς τῶν ἐργαζομένων) που ἐδικαιοῦντο οἱ τοῦ δημοσίου κυρίως, μετά προσφάτως ἐφηῦρον τό ΕΚΑΣ, που ἲσα-ἲσα λειτούργησαν γιά μερικά χρόνια καί τώρα τό ἒκοψαν σχεδόν ὁριστικά ἀπό τήν πλειοψηφίαν τῶν μικροσυνταξιούχων. Σήμερα γιά νά δικαιοῦσαι νά λαμβάνης ὁτιδήποτε ἀπό τό κράτος καί τά ταμεῖα, θά ὑπολογίζεται ὃλη ἡ περιουσία σου κι ἂν κι ἐφ' ὃσον δέν εἶσαι φτωχός καί σέρνεσαι ἀπό τήν πεῖναν, δέν θά παίρνῃς τίποτε. Χοντροκομμένα τό περιγράφω ἀλλά δέν εἶναι μακρυά ἀπό τήν πραγματικότητα. Μέχρι καί ρῆτρα θανάτου ἒθεσαν ὡς ὃρον στόν μελλοντικόν στναξιοῦχον, "θά δηλώσῃς ἐάν μετά θάνατον θά κληροδοτήσῃς τήν σύνταξίν σου στήν σύζυγον, ἐάν ναί, θά παίρνῃς λιγώτερα, ἐάν ὂχι, τήν κανονικήν"!!!

Τά ταμεῖα τά ἐγύμνωσαν ἐν γνώσει τους, γνωρίζοντες ἂριστα τό τί θά ἐπακολουθοῦσεν. Ἐνθυμοῦμαι τόν ἀείμνηστον κ. Στίνην συνδικαλιστήν τοῦ ταμείου ΤΑΕ στόν ὁποῖον ἀνήκω, νά ὠρύεται ἀπό τό '87-'88 σχετικά μέ τά διαθέσιμα τοῦ ταμείου μας, ὃπως κι ἂλλοι πολλοί ἂλλοι ἒμπειροι, χρόνια πρίν που τό ἐπεσήμαιναν σέ δραματικούς τόνους, ἀλλά εἲπαμεν ὁ ἓλλην καί τό εὒπιστον τοῦ χαρακτῆρος του.Σήμερα ἀκόμη τήν ἲδιαν καραμέλλα πιπιλοῦν οἱ κυβερνῆτες μας, κάθε φοράσ που ἀπαιτοῦν νέον δανεισμόν, σφίγγοντες ἒτσι τήν θηλειάν γύρω ἀπό τόν λαιμόν μας. Μέ αὐτά τά φτηνά κόλπα ἀγαπητοί συνέλληνες μᾶς ἐδούλευαν γιά δεκαετίες, γυμνώνοντας τά ταμεῖα μας ὃπως καί μέ ὃλους τούς ἐθνικούς πόρους. Διότι τί ἀπέγιναν ἐκεῖνα τά φοβερά κονδύλια Ντελόρ που γιά χρόνια μᾶς ἐχορηγούσεν ἡ ΕΕ, ποῦ πῆγαν, ποιοί τά τσέπωσαν. Πῶς ἒτσι ξαφνικά μέσα σέ δέκα χρόνια γέμισαν τά βουνά καί τά νησιά μας βίλλες τρικούβερτες ;;

Τελευταῖα πιά ἒγινεν πεποίθησις σέ κάθε νεώτερον ἓλληνα πώς σύνταξιν δέν πρόκειται νά προσδοκᾶ ἀπό μέρους τοῦ κράτους. Μέ τούς παρόντες νόμους που εἶμαι σίγουρος πάνω ἀπό ἓνα-δύο χρόνια ἀκόμη δέν θά ἀντέξουν, θά παίρνῃ κανείς μόνον τό ἀχαρακτήριστον ποσόν τῶν 360 εὐρώ ἀπό 1/1/2015, που ἦταν ὂνειρον τοῦ παλιανθρωπαρέα τοῦ ΓΑΠ, ὁ ὁποῖος τό ἀνέφερεν πρῶτο-πρῶτον, μήν τυχόν καί τό ξεχάσῃ, ὂχι τίποτε ἂλλον, ἀλλά γιά νά τό συνηθίζῃ λίγο λίγον ὁ ἓλλην. Ντροπή τους καί ντροπή μας ἐδῶ που ἐφθάσαμεν, νά μᾶς ἐπιβάλλουν ἠλίθιοι, τρόπον ζωῆς, ἐπειδή τά ἀφεντικά τους κελεύουν ἒτσι. Κι ἐμεῖς, πολύ ὀρθῶς τό τοποθέτησεν ὁ κ. Λαμπράκης τῆς END, σάν χαϊβάνια καθόμαστε κι ἀκοῦμεν καί δέν τούς στέλνουμεν στόν ἀγύριστον κι ἀκόμη πάρα πέρα...


3. Ἡ κοινωνία καί τά προβλήματά της

Τοιουτοτρόπως ἐφθάσαμεν στόν σημερινόν παραλογισμόν. Οἱ τράπεζες ἒγιναν τά χαϊδεμμένα παιδιά τοῦ συστήματος τῶν Καζαροεβραίων, διότι μέ αὐτά τά ἐργαλεῖα μᾶς κλέβουν ρουφῶντες μας τό αἶμα μέ τό μπουρί, ἐνῶ ταυτοχρόνως τό κοινόν ἒπαψεν νά τίς ἐμπιστεύεται καί καλῶς κάνει κι ἂν μπαίνει στά ὑποκαταστήματά τους εἶναι μόνον γιά νά εἰσπράττῃ τόν μισθόν του καί τίποτε ἂλλον. Ἂκόμη καί τίς καταναλώσεις του ὁ κόσμος προσπαθεῖ νά μήν τίς πληρώνῃ μέσῳ τῶν τραπεζῶν γιατί κρατοῦν τίμημα καί γιά τήν παραμικρήν συναλλαγήν. Αὐτό συμβαίνει ἐκ μέρους τῶν κατναλωτῶν διότι ὃλες οἱ δῆθεν "ἑταιρεῖες κονῆς ὠφελείας" κατά τά φαινόμενα ἒχουν ὑπογείως περάσει κι αὐτές σέ χέρια τρίτων, εἲτε Καζάρων, εἲτε συνεργατῶν κι ὁμοδόξων τους, κι ἒτσι τά τέλη καταναλώσεως ἒχουν αὐξηθεῖ κάθετα.

Μέ τήν ΔΕΗ ὃλοι γνωρίζωμεν τί ἒχει συμβεῖ, τά τελευταῖα χρόνια τό δημιουργικόν τήμ τῆς ἑταιρεἰας, ἀπασχολεῖται μονίμως, ὂχι μέ νέες ἐπενδύσεις καί τόν σχεδιασμόν τους ἐπί χάρτου, ἀλλά μέ τή ἐφεύρεσιν νέων τρόπων ἀφαιμάξεως τῆς πολυπληθοῦς των πελατείας. Τῶν καταναλωτῶν δηλαδή που ἀσφυκτιοῦν ἢδη ἐδῶ κι ἑνάμισυν χρόνον ἀπό τίς συνεχεῖς αὐξήσεις των που ἀγγίζουν πλέον τό διόλου εὐκαταφρόνητον ποσοστόν τοῦ 70-80 %. Μέχρι καί τό παμπάλαιον δίκτυον τῆς ΗΕΑΠ 50 χρόνων θυμήθηκαν νά μᾶς χρεώνουν, κι ὃσα παίρνει ἡ σκοῦπα. Ἡ ΕΥΔΑΠ χορεύει κι αὐτή στόν ἲδιον ἀκριβῶς σκοπόν, καθ' ἣν ὣραν, ἂγνωστοι ἐπενδυτές ἀγοράζουν σέ ὃλην μας τήν χώραν τίς πηγές νεροῦ. Τώρα πλέον μέ τό εὐρώ, πληρώνουμεν τήν κατανάλωσιν τῶν 2.500 δραχμῶν ἐποχῆς πρό τοῦ 2000, που ἐθεωρεῖτο ἡ ἐλαχίστη, μόνον 40-50 εὐρώ, θεωρῶντες τούς ἑαυτούς μας πολύ τυχερούς που ἀκόμη τρέχουν νερόν οἱ βρῦσες τοῦ σπιτιοῦ μας.

Τόν ΟΤΕ ἢδη τόν ἒχωμεν ξεχάσει ἃπαξ κι ἡ διαπλοκή ἐκεῖ μέσα γράφει ἀληθινά ἒνδοξες σελίδες. Σημειώνω μόνον λόγῳ σημειολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, τό γεγονός ὃτι, ὁ ὀργανισμός εἶχεν τήν εὐγενῆ πρόθεσιν νά προσφέρῃ κάποιαν βοήθειαν πρός τούς ἀναξιοπαθούντας ἀναπήρους (φυσικά μόνον τούς ἂνω τοῦ 80 % ἀναπηρίας καί δι' ἐπισήμων ἐγγράφων ἀποδεικνυομένης), μίαν ἒκπτωσιν, χαρίζοντάς τους 1000 μονάδες κατά μήναν ἢ δίμηνον. Βεβαίως χαρᾶς εὐαγγέλια στόν ἀναπηρικόν κόσμον (που τόν ἐμείωσαν πάσει θυσίᾳ στό ποσοστόν τοῦ 7,5 %), ἀλλά που δέν κράτησεν πολύ, διότι ἀπό τό ἐπόμενον δίμηνον παρετήρησαν πώς τά πάγια τέλη ηὐξήθησαν στά 28,5 εὐρώ τόν μήναν..!!! Καί μήπως ἐσταμάτησαν ἐκεῖ ;; Τά δημιουργικά τμήματα τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν "κοινῆς ἐπιβαρύνσεως" δέν χάνουν τόν χρόνον τους.
  
Ἡ ἀπασχόλησις καί αὐτή ἒχασεν τόν καθημερινόν ρουτινιέρικον χαρακτήραν της κι ἀπό ἐργασία, πιά ἒγινεν χόμπυ τῶν (πεινασμένων) Ἑλλήνων, που ὁλοένα καί περισσότερον ὃσον προχωρεῖ αὐτή ἡ κατάστασις, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες νά παραμερίσουν τήν ἑλληνικήν περηφάνειάν τους κι ἀφήνονται νά τροφοδοτοῦναυι αὐτοί καί τά σπίτια τους ἀπό τά σισσίτια τῶν Δήμων καί τά κοινωνικά παντοπωλεῖα, τά ὁποῖα, ἐκτός ὀλίγων ἐξαιρέσεων φιλότιμων ἑλλήνων δημάρχων, δέν εἶναι καθόλου κοινωνικά, ἀλλά ἀποτελοῦν κι αὐτά πηγήν πλουτισμοῦ. Ἡ ἀνεργία ἒχει ξεπεράσει ἢδη πρό πολλοῦ τό ἀνώτατον ὃριον ἐπιτρεπομένου ἐπιπέδου ἐγγίζουσα τό 45 % κι ὁ κόσμος ψάχνει διέξοδον πλήρης ἀπελπισίας καθώς ὁλοένα καί περισσότερες περιπτώσεις παιδιῶν ἀλλά κι ὑπερηλίκων σημειοῦται καθημερινῶς που δέν ἐπαρκεῖ τό εἰσόδημά τῶν οἰκογενειῶν τους γιά να τραφοῦν.Τί νά σοῦ κάνουν 200 καί 300 εὐρώ γιά νά ἐπιβιώσεις μεταξύ τῶν καρχαριῶν που καθημέραν ἀνεβάζουν στήν ἀγοράν τίς τιμές ;;

Οἱ αὐτοκτονίες κι αὐτές παρά τίς προσπάθειες ὃλων (ἐκτός τῶν κυβερνώντων) νά τίς ἀποτρέψουν διότι δέν ἀποτελοῦν λύσιν, πρός μεγάλην λύπην ὃλων ἠμῶν συνεχίζουν νά αὐξάνονται. Ποτέ δέν εἶχα σκεφθεῖ, παρά τό γεγονός ὃτι ἒβλεπα τήν κρίσιν νά ἒρχεται, πώς στήν πατρίδαν μου, μέ τά γνωστά της προβλήματα ὑπογεννητικότητος που οἱ ἲδιες αἰτίες ἐδημιούργησαν, θά φθάναμεν ποτέ στό σημεῖον νά αὐτοκτονοῦν ἂνθρωποι γιατί δέν τά βγάζουν πέρα οἰκονομικά. Ὂχι μόνον, ἀλλά τό χειρότερον εἶναι πώς δέν βλέπουν μπροστά τους προοπτικήν, μελλοντικήν καλυτέρευσιν. Μήπως πρόκειται γιά ἂτομα τῶν ὁποίων ἡ προηγούμενη ζωή ἦταν τόσον εὒκολη, λεία κι ἐπίπεδη που δέν ἒμαθαν νά παλεύουν ;; Δέν κατηγορῶ φυσικά κανέναν, ὃμως σέ μίαν χρονικήν συγκυρίαν που ἒχωμεν ἀνάγκην κι ἀπό τόν κάθε ἓλληναν, νά συνδράμῃ στήν κοινήν προσπάθειαν, νά χάνωμεν πολύτιμον δυναμικόν, εἶναι ἂδικον κι ἀτυχές...


4. Τά ...περιττά

Μάλιστα φίλοι συνέλληνες, ἀποκτήσαμεν κι αὐτήν τήν ἐμπειρίαν, ὃτι στήν ζωήν μας βιώνωμεν καί κάποιες πολυτέλειες, κάποια τέλος πάντων περιττά, σέ τέτοιες ἐποχές ὃπου μᾶς ὡδήγησαν, ὃπως πχ. ἡ Παιδεία, ἡ Ὑγεία, ἡ Δικαιοσύνη. Ἐκεῖ μᾶς ἒφθασαν τά ἀνδρείκελλα αὐτά καί τ' ἀφεντικά τους, τά ὁποῖα ἒχουν τήν ἀπαίτησιν νά πεισθοῦμεν στά κελεύσματά τους. Μήν ἀσχολεῖσθε μᾶς λένε μέ τήν Παιδεία σας, ἀρκεσθεῖτε στήν ψωροεκπαίδευσιν τῶν παιδιῶν σας, ἐδῶ δέν ἒχετε νά φᾶτε καί ζητεῖτε παιδείαν ;; Παραδόξως δέ, τείνουν νά γίνουν πιστευτοί ἀφοῦ ὁ λαός πλέον δέν ἀσχολεῖται παρά γιά νά ἐξασφαλίζῃ τόν ἐπιούσιον. Μά ἀπορῶ πῶς ὁ κόσμος δέν ἀντιλαμβάνεται τό στημένον παιχνίδι, πίσω ἀπό τόν μπερντέ αὐτόν τοῦ Καραγκιόζη, μέ τήν φαρσοκωμωδίαν που μᾶς παρουσιάζουν. Προσφάτως κι εὐτυχῶς δηλαδή τά πανεπιστήμια κι οἱ "μεγάλοι" δάσκαλοι μπῆκαν στό μικροσκόπιον τῆς δικαιοσύνης, μέ τίς ἀνακαλυφθεῖσες ἀτασθαλίες στά οἰκονομικά τους.

Ἡ Ὑγεία κι αὐτή κατήντησεν πολυτέλεια, χάριν στόν νεόκοπον κ. Σπ. Γεωργιάδην τόν φωνασκούντα ἀρκούντως στά κανάλια ὃπου διάγει καθ' ἡμέραν, σχετικά μέ τά δίκαια κι αὐτός τῶν καταβαλλόντων τόμν μηνιαῖον του μισθόν. Ἲσως καί νά ἒχῃ τήν ψευδαίσθησιν κι αὐτός πώς ἐπιτελεῖ κάποιον λειτούργημα, ὁπωσδήποτε ὃμως ὂχι ἐκεῖνον γιά τό ὁποῖον τόν ἐξέλεξαν οἱ ἀφελεῖς του ψηφοφόροι (ἂν δέν ἐξελέγη κι αὐτός πακέτον μαζί μέ ὃλους ἐκείνους που ἐχρειάζοντο γιά νά κάνουν τήν δουλειάν τους, τά μεγάλα ἀφεντικά). Φίλε συνέλληνα συνειδητοποίησέ το, πώς χωρίς ἀγώναν δέν θά μπορῆς νά ἐπιβιώνῃς τοῦ λοιποῦ, συγνώμην ἂν σέ κάνω νά αἰσθάνεσαι κάποιαν ἀόριστον ἀνησυχίαν. Ἀλλά δεδομένου τοῦ ὃτι ἒχεις παιδιά που ἀκολουθοῦν πίσω σου, ὀφείλεις νά ἀνασκουμπωθῆς καί νά παλέψῃς προκειμένου νά τούς ἐξασφαλίσῃς ἓνα ἱκανοποιητικώτερον αὒριον. Ἐκτός κι ἂ συμφωνεῖς νά πληρώνῃς αἰωνίως ἀδιαμαρτύρητα σέ ὃποιαν πόρταν μπαίνεις, ἐν γνώσει σου πώς ὁ μόχθος σου γίνεται ἀντικείμενον κλοπῆς ἀπό ξένους παράγοντες κι εἶσαι δηλ. τό πρόβατο που ἀρμέγουν.

Στό σημεῖον που μᾶς ἒχουν ὡδηγήσει ἀγαπητέ ἀναγνώστη, φίλε συνέλληνα, δέν ὠφελεῖ πλέον νά συζητοῦμεν γιά τά 25 εὐρώ που θά πληρώνῃς ὃταν μπαίνεις στό νοσοκομεῖον εἲτε τά ἒχεις, εἲτε ὂχι. Διότι πρέπει πλέον νά ἰδοῦμεν τό δάσος που καίγεται, τό βιός τῆς πατρίδας που μᾶς κλέβουν. ἦρθεν ἡ ὣρα νά πληρώσουν γιά ὃλα κατάλαβέ το κι ἂν δέν ἐννοεῖς νά τό καταλάβῃς πρέπει νά πᾶς νά κυτταχθῆς πλέον. Διότι δύο τινά συμβαίνουν ἢ δέν εἶσαι καλά, ἢ δέν εἶσαι ἓλλην, ἐν κατακλεῖδι. Διότι ἀπό τήν στιγμήν που καί τό τελευταῖον ἒρεισμα τοῦ λαοῦ, δηλ. ἡ Δικαιοσύνη κατά τά φαινόμενα ἒχει ἀλωθεῖ, δέν ὑπάρχει ἂλλος πλέον νά διεκδικήσῃ τά δίκαιά σου ἀπό ἐσένα. Ξύπνα λοιπόν καί διεκδίκησέ τα κι ὂχι κατ' ἀνάγκην μέ τήν βίαν, ἐπίμονα ὃμως, ἀπαιτητικά, διεκδικητικά κι ἀδιάλειπτα δικαιωματικά, νά πάρῃς ἐκεῖνα που θεωρεῖς δίκαιά σου. Πῶς δέχεσαι τόσα χρόνια κόπων, που ἀγωνίσθηκες, ἒχτισες μίαν ζωήν, ἐδημιούργησες κι ἒρχεται ἓνα σχολιαρόπαιδο, εἲτε Στουρνάρας λέγεται ετε ὃ,τι ἂλλον καί νά σοῦ λέει, σπίτι ἒχεις ;; Πλήρωσε, χωράφι πῆρες ἀπό τόν γονιόν σου; ΠΛΗΡΩΣΕ.

Γιά νά συνεννοούμεθα φίλοι συνέλληνες, μέ τό νά πληρώνετε δέν πρόκειται νά χορτάσετε αὐτόν τόν ἀδηφάγον ὑπόνομον, τόν καιάδαν που μπορεῖ νά καταπιῆ τόν πλανήτην ὁλάκερον. Ἀντιθέτως, τόν ἀντιμετωπίζεται καταλλήλως μέ τό νά τοῦ στερῆτε τήν τροφήν του, τήν ἀπαίτησίν του, τά χατήρια που κακῶς τόν συνηθίσαμεν νά τοῦ κάνωμεν. Ἒτσι τοῦ στερεῖτε τόν ἀέραν που ἀναπνέει καί τόν περιορίζετε, κι ὃσον τόν περιορίζετε, περισσεύει ἀέρας γιά ἐσᾶς. Μάλιστα, αὐτό τό τέρας που ἐξέθρεψεν ἡ ἀνθρωπότης καί τῆς ἒγινεν βραχνᾶς, μόνον ἒτσι ἀντιμετωπίζεται.Ἢδη στήν Ἀμερικήν ἢρχισαν νά τό περιορίζουν. Φανεῖτε δυνατοί Ἓλληνες ὃπως πάντοτε ὑπήρξατε στό παρελθόν, τώρα ἢγκικεν ἡ ὣρα ἡ δική σας, κι ἂς πεινᾶτε, κι ἂς στερεῖσθαι, κι ἂς ὑποφέρετε.Τό πρωταρχικόν εἶναι τό σπίτι σας, τό ἂσυλόν σας κι αὐτό εἶναι ἡ πατρίδα σας, μήν τήν ἀφήνετε μόνη στήν ἀνάγκην της, ὀφείλετε νά τήν συνδράμετε..

Ἓνα ἀπό τά περιττά που προείπαμεν, ἡ δικαιοσύνη, που στήν οὐσίαν εἶναι πρωταρχικόν, διότι τό δίκαιον εἶναι μέρος τῆς Ἀρετῆς, ἡ ὁποία ἀνέκαθεν ὑπῆρξεν χρακτηριστικόν γνώρισμα τοῦ ἑλληινσμοῦ, φαίνεται νά ἀφυπνίσθη κάπως, ἐκτός ἂν κι αὐτό γίνεται πρός τόν σκοπόν ἐφησυχασμοῦ τοῦ λαοῦ. Μία κίνησις γινεται ἒστω καί ἀποσπασματικά γι' ἀπόδοσιν εὐθυνῶν κι αὐτό εἶναι παρήγορον ἐάν λειτουργήσῃ ὑγιῶς. Ἡ μόνη ἐλπίδα, ἂς τήν χαρακτηρίσωμεν ἒτσι προσωρινά εἶναι αὐτή, ἡ δικαιοσύνη, ἂν ξεκινήσῃ νά δουλεύει ὑπάρχει κάποια ἐλπίδα. Διότι οἱ πολιτικοί μας δίκην καρκινώματος μολύνουν ὁτιδήποτε ἐγγίζουν. Οὓτως ἢ ἂλλως λοιπόν ἀπό αὐτούς, ὃπως τούς ἐγνωρίσαμεν, δέν περιμένωμεν τιποτε, μᾶς εἶναι ἐντελῶς ἂχρηστοι, ἐπιζήμιοι, ὡς ὑποτελεῖς που εἶναι. Δέν πρόκειται γιά ἡγέτες, ἀλλά φεῦ γιά πολιτικά σκουπίδια που ἐμποδίζοπυν κάθε μορφήν προόδου καί ἀνάπτυξης στόν τόπον.


5. Καί τά ...μή ὑπάρχοντα πλέον

Που δυστυχῶς δέν εἶναι λίγα ἐκεῖνα που ἒχωμεν χάσει. Τό κυριώτερον ἐχάσαμεν τό χαμόγελόν μας, τό τόσον ἀπαραίτητον στήν ζωήν τοῦ Ἓλληνα. Χάσαμεν τήν αἰσιοδοξίαν μας, τό καθαρό ἐκεῖνο βλέμμα πρός τό αὒριον, τό μέλλον. Ἂν δέν προσβλέπῃς σέ ἓν ακαλύτερον μέλλον πῶς μπορεῖς νά ζῆς νά ἀναπνέῃς χωρίς ἐμπιστοσύνην στό αὒριον τῶν παιδιῶν σου ;; Ὁ παλιότερα τόσον κεφᾶτος ἓλληνας παρεχώρησεν τήν θέσιν του στόν κατσούφη, στενάχωρον, δύστροπον καί κακόκεφον ἂνθρωπον τῆς διπλανῆς μας πόρτας, που ἐσυνηθίσαμεν πιά νά ἀντικρύζωμεν καθημερινῶς. Πῶς ἂλλωστε νά μήν αἰσθάνεται ἂσχημα μέ τόσα δεινά που τόν κατατρύχουν συνεχῶς ;; Ὃταν ξέρει πώς ἒχουν ὃλα συντονισθεῖ νά τοῦ στερήσουν τό μεγαλύετρον μέρος τοῦ μηνιαίου εἰσοδήματός του, μέ τό μόλις τόν πάρῃ ;; Πρωτοφανές, ἀλλά τό εἲδαμεν κι αὐτό, οἱ μισθοί κι οἱ συντάξεις ἐδόθησαν πρώϊμα τόν νέον ἒτος κι ἀκολούθησαν τήν ἐπομένην κιόλας ὃλοι μαζί οἱ λογαριασμοί, ἀπαιτήσεις, ἐφορίες κλπ κλπ. Μήν τυχόν καί προλάβει κανείς καί ξοδέψῃ μία δεκάρα κάπου ἀλλοῦ δηλαδή.

Κοινωνικές σχέσεις ἒχουν παύσει νά ὑπάρχουν ἒτσι ὃπως τίς γνωρίζαμεν. Πᾶνε οἱ φιλικές ἐπισκέψεις μέ τά δῶρα που ἒδιναν χαρούμενην νότα στίς γιορτές ἢ τίς ἰδιαίτερες περιστάσεις. Ὁ κόσμος κλείνεται στό καβοῦκι του. Ἀκόμη καί τά φῶτα σβύνουν στούς δρόμους διότι οἱ δήμαρχοι κάνουν οἰκονομία, ἐφέτως μᾶς ἒλλειψεν κι ἡ χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα τῶν ἑορτῶν, οὒτε φωτάκια, οὐτε στολισμένα δένδρα, τίποτε. Ἀκόμη καί τά ζαχαροπλαστεῖα ἠκολούθησαν κι αὐτά τήν γενικήν νόταν καί κλείνουν ἀράδα κι αὐτά, διότι ὁ κόσμος δύο χρόνια πλέον δέν ψωνίζει. Ὃλα αὐτά γιατί ;; Διότι κάποιοι θέλουν νά σέ περιορίσουν ἓλληνα καί δυστυχῶς ὂχι οἰκονομικά. Ὂχι, αὐτό ἒρχεται δεύτερον, ἡ πρωταρχική τους ἐπιδίωξις, εἶναι τό ὃτι θέλουν νά σοῦ περιορίσουν τήν σκέψιν, τό ὂραμα, που ἀποτελεῖ τήν ἀνάσαν γιά τήν σωστήν σου ψυχολογίαν. Αὐτός εἶναι ὁ στόχος τους, ἂν τό πετύχουν αὐτό, τότε ἒχουν καταφέρει τό μεγαλύτερον  μέρος.., θυμήσου το αὐτό..  

Ἂς μήν μιλήσωμεν γιά διατροφήν, ἂς μήν ἀναφερθοῦμεν στό περιβάλλον, τούς ψεκασμούς κι ἂλλα που μᾶς περιορίζουν κι ἐπιδεινώνουν τήν καθημερινότητάν μας.Ἂς ἀφήσωμεν τήν αἰθαλομίχλην (φτηνήν δικαιολογίαν), ἢ τά μεταλλαγμένα τῆς Μονσάντο, τά κέμτρέϊλς, τά καμμένα δάση μας, τίς πλημμύρες που προέκυψαν ἐξ αἰτίας τους. Ἂς ἀσχοληθοῦμεν μέ τήν ζωογόνον ἐλπίδαν τοῦ αὒριον φίλες καί φίλοι. Αὐτή ἡ μοναδική ἐλπίδα που ἒχωμεν προκειμένου νά ζήσωμεν μίαν ζωήν χωρίς τήν θηλειάν τοῦ χρεόυς, τοῦ ψεύτικου, πλασματικοῦ χρέους που σκάρωσαν οἱ Καζαροεβραῖοι εἰς βάρος μας, εἶναι νά ἀπαλλαγοῦμεν τό ταχύτερον δυνατόν ἀπό τά φτηνά ὑποκατάστατα ἐγκάθετων πολιτικῶν, που μᾶς ἒχουν ἐπιβάλλει ἐδῶ καί δεκαετίες. Ἐμπεδώσατε ἀγαπητοί συνέλληνες τήν μόνην ἀλήθειαν καί ἀποφασίστε νά κινηθῆτε πρός τήν μόνην κατεύθυνσιν που θά σᾶς χαρισῃ μίαν καλύτερην ἡμέρα τοῦ λοιποῦ. Ἡ μόνη μας ἐλπίδα εἶναι νά ἀπομακρύνουμεν τό πολιτικό σκουπιοδαριό ἀπό τίς πλᾶτες μας.

Αὐτή εἶναι ἡ μόνη προοπτική κι ἐκεῖνοι ὃλοι τό γνωρίζουν, γι' αὐτό ἒχουν ἐπιδιθεῖ σέ ἂνευ συστολῆς κλοπές, τώρα τελευταῖα, διότι ἒχουν μυριστεῖ τό μέλλον τους, πώς θά εἶναι δίχως αὒριον. Ἀκόμη καί ἂν τ' ἀφεντικά τους που ἐπίσης ἒχουν αἰσθανθεῖ τήν ἀνάσα σας στό σβέρκο τους, τούς καθησυχάζουν ὃτι ὃλα βαίνουν καλῶς. Λάβατε θάρρος συνέλληνες καί βαδίσατε ἐμπρός, ἡ τύχη κι ἡ εἰμαρμένη σας, ἒχουν προγραμματίσει πολύ πιό καλές ἡμέρες γιά ὃλους ἐσᾶς που θά ἀτενίσετε τό μέλλον μέ αἰσιοδοξίαν καί θάρρος. Κι αὐτό θά συμβῆ ὁπωσδήποτε, ὑπό μίαν καί μόνην πρϋπόθεσιν, τήν ἀπαλλαγήν ἀπό τό βρώμικον πολιτικόν μας καθεστώς. Σκεφθεῖτε το καί μόνοι σας, αὐτό δέν εἶναι παρώτρυνσις, εἶναι βασική, θεμελιώδης θά ἒλεγα ἀνάγκη γιά ἐσᾶς, ἐμᾶς κι ὃλον τόν ἑλληνισμόν νά ἐλευθερωθῆ ἀπό τά δεσμά του μέ τό ὑπάρχον σύστημα καί νά τό ἀντικαταστήσῃ μέ ἓνα ὑγιέστερον που νά συμπλέῃ μέ τίς ἀρχές τοῦ ἑλληνισμοῦ.


Καλή χρονιά σέ ὃλους
κι εἲθε τό 2014 νά πνεύσῃ ἂνεμος ἐλευθερίας
γιά τόν τόπον μας


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;