Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2014

Τό παραμύθι τῆς ἀνακεφαλαιοποίησης

Εικόνα
Τράπεζες καί κοινωνικόν σύνολονΠοία ἡ σχέσις κοινωνίας καί ἰδιωτικῶν τραπεζῶν

Τό πρόβλημα προέκυψεν τά τελευταῖα τέσσερα χρόνια, τό γιατί δέν τό εἲχαμεν πρίν, δέν εἶναι δύσκολον νά τό ἀντιληφθῆ κανείς. Ἀπό τό 1981 (μέ τήν ἂνοδον τοῦ Α.Παπανδρέου) ξεκίνησεν καί τό 1985-6, ἐτέθη σέ ἐφαρμογήν τό "πλάνον" που μέσα του περιέκλειεν καί τίς τράπεζες (θυμηθεῖτε τό σκάνδαλον Κοσκωτᾶ), στά μελλοντικά σχέδια τῶν ἀδηφάγων αὐτῶν Καζάρων διαχειριστῶν, που στό τέλος θά καταπιοῦν καί τόν ἑαυτόν τους καί θά γλυτώσουμε ἀπό αὐτήν τήν μολυσματικήν νόσον που ἐξαπλώθηκεν σέ ὃλον τόν πλανήτην. Στό ἐνδιάμεσον ὃμως δέν εἶχεν γίνει ἀντιληπτόν ἀπό τό εὐρύ κοινόν, τό "εὐγενές" αὐτό σχέδιον, διότι ἀπό ἐκείνην τήν χρονολογίαν που προανέφερα ἒως τά 2000 διανύσαμεν τήν περίοδον τῶν ἀνοιχτῶν κρουνῶν καί τῆς ἀφθονίας. Πολλοί συνέλληνες θά θυμοῦνται πολύ καλά τίς προτρεπτικές ἐπιστολές τῶν τραπεζῶν, πρός τούς πελάτες τους, γιά παροχήν δανείων. Τήν δεκαετίαν τοῦ 1990, ἰδιαιτέρως πρός τό τέλος της δέν…

Ὁμολογιοῦχοι

Εικόνα
Τό δράμα τῶν μικρομολογιούχων15.000 οίκογένειες, περίπου 150.000 ἂτομα ἀγωνιοῦν γιά τό αὒριον

Ἒχει πλέον κουρελιαστεῖ κάθε ἒννοια πίστεως καί ἐμπιστοσύνης σέ αὐτό που λέγεται ἑλληνικόν κράτος. Αὐτό διότι "φρόντισαν καί πάσχισαν" σκληρά κάποιοι γιά νά γίνῃ. Μιλῶ βεβαίως γιά τούς 302 ἐκλεκτούς ἀντιπροσώπους μας στό κοινοβούλιον, οἱ ὁποῖοι γιά δύο χρόνια ἢδη ἒως σήμερα, ἒπαψαν νά ἐνδιαφέρονται γιά ὁ,τιδήποτε, ἐκτός τοῦ στενά ἐννοουμένου προσωπικοῦ τους συμφέροντος, ἐνῶ πλήρεις ἀδιαφορίας, ἠρκέσθησαν στίς ἂνευ ἐρεισμάτων ὑποσχέσεις τῶν δύο πρωτεργατῶν μίας ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἀδικιῶν που ἒχουν γίνει ποτέ σέ συντεταγμένον (ὑποτίθεται) κράτος. Ὁ Βενιζέλος ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐπιλεγμένου ἀπό τόν πρωθυπουργόν Σαμαρᾶν κυβερνητικοῦ σχήματος, συνεργασίας μεταξύ τοῦ ἀνυπάρκτου πλέον Πασόκ καί τῆς πνεούσης τά λοίσθια ΝΔ, ἀλλά καί ὁ ἲδιος ὁ Σαμαρᾶς, ἒχουν κατ' ἐπανάληψιν καί δημοσίᾳ μάλιστα δηλώσει, πώς θά μεριμνήσουν δεόντως γιά εὒρεσιν λύσεως στό φλέγον θέμα τῶν φυσικῶν προσώπων, ἀποταμ…

Ὑπενθύμησις

Εικόνα
Γιά ὃσους καθυστέρησαν Ἢ δέν ἒχουν ἀκόμη ἀντιληφθεῖ τί συμβαίνει
Βρισκόμαστε ἢδη στήν τελευταίαν φάσιν ἐξελίξεως τῆς ἑλληνικῆς ὑποθέσεως κι αὐτό που λέω, ἒχει νά κάνῃ μέ ὃσους ἒχουν καθυστερήσει. Εἶναι φυσικόν νά ὑπάρχουν συμπατριῶτες μας που γιά διαφόρους λόγους κινδυνεύουν νά χάσουν τό τραῖνον. Ἲσως γιά κάποιους αὐτό φαίνεται ἀπογοητευτικόν, ἀλλά στήν πραγματικότηταν αὐτό συμβαίνει λόγῳ εἰδικῶν συνθηκῶν πιέσεως καί θιερμοκρασίας, που ἐλπίζω, πολλοί θά ἀντιλαμβάνονται πώς ἐπικρατοῦν, τήν περίοδον αὐτήν στήν πατρίδαν μας. Διότι κατά τά ἂλλα, εἶναι πέραν γιά πέραν σίγουρον, πώς δέν ὑπάρχει οὒτε ἓνας συνέλλην που δέν θέλει νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν θηλειάν τοῦ ψευδοχρέους ἡ χώρα μας. Παρ' ὃλα αὐτά ἡ συγκυρία δέν περιμένει.
Ὁ χρόνος ἐξακολουθεῖ νά ῥέῃ ἀσταμάτητα, ἡ ἱστορία (ἡ πραγματική) κυλάει κι ἐκείνη καταγράφοντας τά πάντα στό ἀτελεύτητον διάβα της αδιάκοπα, ἐνῶ τά γεγονότα ἐκεῖνα που μᾶς ἐπρόσφεραν τήν εὐκαιρίαν που ἒχουμεν τώρα μπροστά μας, ἀλλά καί ὃσα ἐμεῖς δημιουργήσαμεν ἒως τώρα,…