Τό παραμύθι τῆς ἀνακεφαλαιοποίησης


Τράπεζες καί κοινωνικόν σύνολον

Ποία ἡ σχέσις κοινωνίας καί ἰδιωτικῶν τραπεζῶνΤό πρόβλημα προέκυψεν τά τελευταῖα τέσσερα χρόνια, τό γιατί δέν τό εἲχαμεν πρίν, δέν εἶναι δύσκολον νά τό ἀντιληφθῆ κανείς. Ἀπό τό 1981 (μέ τήν ἂνοδον τοῦ Α.Παπανδρέου) ξεκίνησεν καί τό 1985-6, ἐτέθη σέ ἐφαρμογήν τό "πλάνον" που μέσα του περιέκλειεν καί τίς τράπεζες (θυμηθεῖτε τό σκάνδαλον Κοσκωτᾶ), στά μελλοντικά σχέδια τῶν ἀδηφάγων αὐτῶν Καζάρων διαχειριστῶν, που στό τέλος θά καταπιοῦν καί τόν ἑαυτόν τους καί θά γλυτώσουμε ἀπό αὐτήν τήν μολυσματικήν νόσον που ἐξαπλώθηκεν σέ ὃλον τόν πλανήτην. Στό ἐνδιάμεσον ὃμως δέν εἶχεν γίνει ἀντιληπτόν ἀπό τό εὐρύ κοινόν, τό "εὐγενές" αὐτό σχέδιον, διότι ἀπό ἐκείνην τήν χρονολογίαν που προανέφερα ἒως τά 2000 διανύσαμεν τήν περίοδον τῶν ἀνοιχτῶν κρουνῶν καί τῆς ἀφθονίας. Πολλοί συνέλληνες θά θυμοῦνται πολύ καλά τίς προτρεπτικές ἐπιστολές τῶν τραπεζῶν, πρός τούς πελάτες τους, γιά παροχήν δανείων.
Τήν δεκαετίαν τοῦ 1990, ἰδιαιτέρως πρός τό τέλος της δέν ὑπῆρχεν τίποτε εὐκολώτερον ἀπό τό νά πάρῃς ἓνα δάνειον, ἂς ποῦμεν 5-10 χιλ. ἀλλά καί ὂχι μόνον, διότι πολλοί τότε που ἒπεσαν στήν παγίδαν τῆς ἀφθονίας χρήματος ἐπῆραν καί πολύ μεγαλύτερα δάνεια, μέ περιθώρια ἀποπληρωμῆς πέντε μέ δέκα χρόνια. Αὐτοί εἶναι ἐκεῖνοι που σήμερα χάνουν τά σπίτια τους.  Δέν μιλοῦμεν γιά τά ἐπιτόκια, αὐτό εἶναι μία ἂλλη ἱστορία, διότι ἀνέκαθεν στήν χώραν μας ἀπροκάλυπτα ὑπῆρξαν ληστρικά. Βεβαίως αὐτή ἡ δῆθεν παροχολαγνεία  τῶν τραπεζιτῶν, δέν ἐσήμαινεν κἂν εὐημερία κι αὐτό γινόταν ἂμεσα κατανοητόν μετά τούς πρώτους μῆνες, ὃταν οἱ προϋπολογισμοί τῶν νοικοκυριῶν ἀνέβαιναν κατακόρυφα, καθ' ὃν χρόνον τά ἒσοδα παρέμεναν τά ἲδια, ἢ ἐλαφρῶς μειώνονταν.

Θά πῆ κανείς ἲσως πώς ὃλα αὐτά εἶναι στό πρόγραμμα ὡς ἓνα βαθμόν κι ὃτι πιθανόν αὐτά τά πάνω-κάτω στήν οἰκονομία εἶναι ἀναμενόμενα. Ἀλλά ἐτούτη ἡ περίπτωσις εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Διότι ὃλον αὐτό ἦταν καταστρωμένον σχέδιον ἀπό 10ετίες, ἀπλῶς μελετήθηκεν, ὀργανώθηκεν κι ἐφαρμόστηκεν χωρίς τήν παραμικρήν παρέκκλισιν. Κι αὐτό διότι ἐξ ἀρχῆς τό σχέδιον προέβλεπεν ὂχι μόνον νά παρασύρουν τόν ἑλληνικόν λαόν που ἐδιάλεξαν ὡς τό πειραματόζωον, που τό πείραμα ἐπάνω του θά κατεδείκνυε τό ἐφικτόν τοῦ ὃλου σχεδίου, μέ σκοπόν νά τό ἐφαρμόσουν σέ ὃλα τά κράτη τοῦ κόσμου. Κάπως ἒτσι ξεκίνησεν αὐτή ἡ ἱστορία καί φθάσαμεν στό δραματικόν σημεῖον που βρισκόμαστε τώρα. Δραματικόν τό ὀνομάζω διότι ἀπό μόνη της ἡ κοροϊδία που ὑφίσταται ὁ περήφανος ἑλληνικός λαός, παραπέμπει σέ δρᾶμα.
Πῶς νά τό κάνουμεν τελικῶς φίλοι συνέλληνες ;; Δρᾶμα δέν λέγεται αὐτή ἡ κατάντια στήν ὁποίαν ἒχωμεν περιπέσει, τά τελευταῖα χρόνια. Μᾶς δουλεύουν ψιλό γαζί καί διαμαρτυρία μηδέν, μᾶς κλέβουν, χώνοντες τό χέρι βαθειά μέσα στήν πενιχρήν μας τσέπην καί σφυρίζουμεν στόν ἀέρα ἀνέμελοι. Δηλαδή διερωτῶμαι τί θά ἒπρεπεν νά μᾶς κάνουν γιά νά ἀγανακτήσουμεν καί νά ξεσηκωθοῦμεν ;; Νά μᾶς ἀφήσουν στόν δρόμον ζητιάνους, ἀπένταρους, ρακένδυτους, ἂθλιους μέσα στήν ἀπελπισίαν βουτηγμένους ;; Κι ὃμως οἱ διάφοροι συνειρμοί που θά ἒπρεπεν νά γίνονται μέσα στό μυαλόν  μας καί που θά ἒπρεπεν νά μᾶς δραστηριοποιοῦν στό ἒπακρον σέ τέτοιες δύσκολες, ἀλλά καί πονηρές στιγμές, οὒτε κἂν περνοῦν ἀπό τόν νοῦν μας.

Κάνω πχ. μίαν ἐρώτησιν, που ἀποτείνεται σέ ὃλους τούς συνέλληνες, ἂς μοῦ πεῖ κανείς ρέ παιδιά, τί μέ ἐνδιαφέρει ἐμένα σάν ἓλληναν, τί καί πῶς θά κάνουν οἱ τράπεζες τήν ἀνακεφαλαιοποίησίν τους ;; Εἶναι μήπως ἑλληνικές ;; Ἀπαντῶ, ὂχι, κάποτε ὑπῆρχαν, ὃμως οἱ Καραμανλῆδες, Σημίτηδες, Παπανδρέου κλπ ἐφρόντισαν ἐγκαίρως  χρησιμοποιοῦντες πρόστυχες, εὐκαιριακές μεθόδους νά τίς ξεπουλήσουν ἀντί πινακίου φακῆς στούς μεγαλοτραπεζίτες διαχειριστές που ἐποφθαλμιοῦν τό κάθε τιμαλφές τῆς πατρίδος μας. Μήπως δροῦν κι ἐργάζονται γιά τά ἑλληνικά συμφέροντα ;; Ἀπαντῶ, ὂχι, διότι ὃ,τι κάνουν τό κάνουν μέ μοναδικά ὀργανωμένον τρόπον νά βλάψουν τήν Ἑλλάδαν. Ἲσως ὃλα αὐτά τά περίπου 300 δίς που ἒχουν πάρει καί καθημερινῶς παίρνουν θά χρησιμοποιηθοῦν γιά νά βοηθηθῆ ἡ ρευστότης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ;; Ἀπαντῶ, ὂχι καί πάλιν ὂχι.
Ὃσοι ἀπό ἐσᾶς διατηρεῖτε καί τήν παραμικρήν ἀμφιβολίαν, περί αὐτοῦ, σημαίνει πώς δέν γνωρίζετε τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον σκέπτονται αὐτοί οἱ εἰδεχθεῖς ἐγληματίες που κάθε τόσον οἱ διάφοροι ὑπουργοί στηρίζουν μέ παντοειδεῖς δηλώσεις. Οἱ ...."τραπεζῖτες", αὐτοί φίλοι μου , νοιάζονται πρῶτα νά στοκάρουν τό χρῆμα, κι ἐν συνεχείᾳ ἰσχυρώτεροι ἀπό πρίν, νά ξαναβγοῦν καί πάλιν στό παραμῦθι περί νέας κεφαλαιοποίησης. Κι αὐτό τό ἐζήσαμεν τά τελευταῖα χρόνια, πόσα δίς ἒχουν λάβει ἀπανωτά ;; Τά θυμάσθε ;; Ἀπό αὐτά τό 10% ἂν εἶχεν πέσει στήν ἀγοράν θά εἶχε αὐτομάτως ἀνακάμψει ἡ ἀγορά στήν μικρήν μας χώραν. Ἀλλά ἐδῶ ἒχωμεν νά κάνωμεν μέ ὀργανωμένον σχέδιον ἀφανισμοῦ τῶν Ἑλλήνων πρωταρχικά. Δέν χωρεῖ ἀμφιβολία. Κάνετε τούς συνειρμούς στό μυαλό σας βάλετέ ο νά δουλέψη. Τί κάνει ἡ πολιτεία ;; Τί κάνει ἡ κυβέρνησις καί πῶς ἀντιδροῦν στό παγκοσμίως πρωτοφανές φαινόμενον διαλύσεως μίας ὑγιοῦς οἰκονομίας ;;

Μέσα σέ 20 χρόνια διέλυσαν τήν βιομηχανίαν μας, τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις που ἦταν ἡ ραχοκοκκαλιά τῆς δικῆς μας οἰκονομίας, διέλυσαν κι ἐξουθένωσαν τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα μας, μᾶς διέλυσαν τόν τομέα ὑγείας, τήν Παιδείαν μας, μᾶς ἒκαναν ἐξαρτώμενους ἀπό τά τραπεζικά τους δάνεια , μέσω τῶν ὃποίων θά φτάσουν νά μᾶς κατασχέσουν τά σπίτια μας. Αὐτό ἦταν, ὑπῆρξεν κι ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται τό κυρίως σχέδιόν τους. Νά μᾶς στερήσουν δηλ. τήν ἰδιοκτησίαν μας, τήν ὁποίαν νά μεταβιβάσουν σ' ἐκείνους, ἒτσι ἂπλά κι ἀνώδυνα καί τό ἐργαλεῖον γι' αὐτόν τους τόν στόχον εἶναι οἱ τράπεζες. Ἆ καί κάτι ἂλλο..., ἒχουν κι ἀκόμη ἓνα σοβαρόν ἐργαλεῖον, κι αὐτό εἶναι ἡ Βουλή που ψηφίζει νομοσχέδια καί νόμους κατά βούλησιν, ὃπως καί ὃ,τι τούς βολεύει, τό περνοῦν μέσα ἀπό τήν Βουλήν μέ τούς παραδόπιστους ἐθνοπροδότες "βολευτές" καί κάνουν μιά χαρά τήν δουλειάν τους.
Μέ μίαν διαφοράν, δυστυχῶς, τό ἐργαλεῖον αὐτό τούς τό δώσαμεν ἐμεῖς, ὃλοι ἐμεῖς οἱ ἀποτελοῦντες τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν, τήν ὑποτίθεται σκεπτομένην καί πνευματικά προηγμένην, που ὃμως τελεῖ ἐν ὑπνώσει δυστυχῶς ἀκόμη καί σήμερα μετά τά τόσα που ἒχουν ἰδεῖ τά μάτια μας, ἀπό αὐτούς ὃλους τούς ἀλῆτες, που προσποιοῦνται τούς γραβατωμένους κυρίους, που δέν εἶναι παρά μέλη καί τσιράκια μιᾶς κοινῆς συμμορίας κλεπτῶν. Πῶς ἀλλιῶς νά χαρακτηρίσης ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μεγάλωσαν, ἐτράφησαν, ἀνεπτύχθησαν, ἐσπούδασαν γιά νά φτάσουν στό σημεῖον σήμερα, ἀντί νά προσφέρουν χεῖραν βοηθείας στήν ταλαιπωρουμένην χώραν που τούς ἐξέθρεψεν, στρέφονται ἐναντίον της γινόμενοι κοινοί κλέφτες καί σφετεριστές τοῦ ἀγώνα, τοῦ κόπου καί τοῦ μόχθου τῶν συμπατριωτῶν τους Ἑλλήνων.ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ, ἲσως δέ καλόν θά ἦταν νά ἀποβληθοῦν διά παντός ἀπό τόν τόπον μας.

Ὑπάρχει ἐπομένως σχέσις μεταξύ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί τοῦ τραπεζικοῦ θεσμοῦ, ἒτσι ὃπως ἒχει διεστραφεῖ κι ὑπαρχει ἐδῶ στήν Ἑλλάδαν, ἐσχάτως ;; Ποιά θά μποροῦσεν νά εἶναι αὐτή ;; Μέχρις καί τήν κεντρικήν μας τράπεζαν ξένος τήν ἒχει, τήν δέ λεγομένην "ἐθνικήν" που μέχρι πρότινος πιστεύαμεν ὡς ἑλληνικήν, τήν κατέχει ὁ ἲδιος ανθρωπος, ὁ Ρότσιλδ, ὃπως καί τόσες ἂλλες, καί γιά χρόνια ἀναρωτιόμουν πῶς κι ὃλα τά ταμεῖα ἦσαν συμβεβλημένα μ' αὐτήν κι ὃλες οἱ συντάξεις ἐπήγαιναν ἐκεῖ (!!!). Φίλοι μου δέν εἶμαι ἐμπαθής, ἐκφράζω ἀπλῶς μίαν γνώμην ὡς ἓνας ἀπλός καθημερινός ἀθρωπος, που μιλάει μέ τήν φωνήν τῆς ἀλήθειας καί τῆς πραγματικότητος. Λυποῦμαι καί πονῶ γι'αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον, ὃπως ὃλοι σας, διότι ἒζησα καί πολύ καλύτερες ἡμέρες κάποτε, τότε που δέν ὑπῆρχεν οὒτε εὐρώ, οὒτε πλοῦτος ἢ ἀφθονία καλῶς ἢ κακῶς ἐνννοουμένη.
Ζούσαμε πιό φτωχικά καί περιορισμένα, ἀλλά μέ μεγαλυτέραν ὑπερηφάνειαν καί ἀξιοπρέπεια καί, τό σπουδαιότερον, ἢμασταν αὐτάρκεις μ' ἐκεῖνες τίς λιγοστές δραχμοῦλες που εἲχαμεν. Ἒπειτα ὃμως ὃταν ἒρριξεν τά μάτια του ἐπάνω μας ὁ σιωνιστικός παράγων, ξεκίνησαν νά μᾶς ἀποδομοῦν ὀλίγον κατ' ὀλίγον, χωρίς νά τό ἀντιληφθιοῦμεν καί μᾶς κατήντησαν στήν σημερινήν κατάστασιν, νά ντρεπόμαστε που βλέπουμεν τόν γείτονα, τόν συντοπίτην μας νά τρέχῃ στά συσσίτια, νά βλέπουμεν τά παιδιά νά μήν ἒχουν χαράν στό βλέμμα τους, τά γερόντια νά παρακαλοῦν νά πεθάνουν νά μήν βαραίνουν τόν τόπον. Κι ἂλλους συμπατριῶτες μας νά ὁδηγοῦνται στήν αὐτοκτονίαν. Κι 150.000 ἂλολους νά τούς ἒχει καταχρασθεῖ τίς ἀποταμιεύσεις μιᾶς ζωῆς τό ἲδιον τους τό κράτος που τούς εἶχεν ἐγγυηθεῖ τά ὁμόλογά τους.  Ἒτσι εἲμαστε ἐμεῖς μωρέ Ἓλληνες ;; Σίγουρα ὂχι...Θά ἢθελα ὃμως,  νά εἶστε βέβαιοι πώς παραμένετε ἀκόμη ΕΛΛΗΝΕΣ......καί νά φροντίζετε γι' αὐτό.

Ὑγιαίνετε κι ἀγαλλιᾶσθε

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;