Ὑπενθύμησις Γιά ὃσους καθυστέρησαν
Ἢ δέν ἒχουν ἀκόμη ἀντιληφθεῖ τί συμβαίνει 

Βρισκόμαστε ἢδη στήν τελευταίαν φάσιν ἐξελίξεως τῆς ἑλληνικῆς ὑποθέσεως κι αὐτό που λέω, ἒχει νά κάνῃ μέ ὃσους ἒχουν καθυστερήσει. Εἶναι φυσικόν νά ὑπάρχουν συμπατριῶτες μας που γιά διαφόρους λόγους κινδυνεύουν νά χάσουν τό τραῖνον. Ἲσως γιά κάποιους αὐτό φαίνεται ἀπογοητευτικόν, ἀλλά στήν πραγματικότηταν αὐτό συμβαίνει λόγῳ εἰδικῶν συνθηκῶν πιέσεως καί θιερμοκρασίας, που ἐλπίζω, πολλοί θά ἀντιλαμβάνονται πώς ἐπικρατοῦν, τήν περίοδον αὐτήν στήν πατρίδαν μας. Διότι κατά τά ἂλλα, εἶναι πέραν γιά πέραν σίγουρον, πώς δέν ὑπάρχει οὒτε ἓνας συνέλλην που δέν θέλει νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν θηλειάν τοῦ ψευδοχρέους ἡ χώρα μας. Παρ' ὃλα αὐτά ἡ συγκυρία δέν περιμένει.

Ὁ χρόνος ἐξακολουθεῖ νά ῥέῃ ἀσταμάτητα, ἡ ἱστορία (ἡ πραγματική) κυλάει κι ἐκείνη καταγράφοντας τά πάντα στό ἀτελεύτητον διάβα της αδιάκοπα, ἐνῶ τά γεγονότα ἐκεῖνα που μᾶς ἐπρόσφεραν τήν εὐκαιρίαν που ἒχουμεν τώρα μπροστά μας, ἀλλά καί ὃσα ἐμεῖς δημιουργήσαμεν ἒως τώρα, ἂν καί μέ λειψές δυνάμεις, ἀπομακρύνονται κι αὐτά διαρκῶς. Φίλοι συνέλληνες, νοιώθω πώς οἱ προτροπές νά προχωρήσωμεν μπροστά ἒχουν τελικῶς πολλά ἐρείσματα, δέν νομίζω πώς θά παρουσιασθῆ καί ἂλλη παρομοία εὐκαιρία, ὂχι μόνον στό ἂμεσον, ἀλλά καί τό ἀπώτερον μέλλον. Ἐάν τήν στιγμήν αὐτήν, εἲτε δειλιάσωμεν, εἲτε γιά διαφόρους λόγους ὀλιγωρίσωμεν καί δέν κάνωμεν αὐτό τό μεγάλον βῆμα, τό ὁποῖον θά κρίνῃ τό μέλλον μας, δέν θά ἒχωμεν πάλιν σύντομα αὐτήν τήν εὐκαιρίαν.

Εἶναι πολύ πιθανόν συνέλληνες νά βρῆ κανείς πολλές δικαιολογίες, γιά τήν δeυτέραν σκέψιν που θέλει νά κάνῃ, ἢ ἀκόμη κι ὁ στιγμιαῖος δισταγμός, ἑνός, πέντε, δέκα, χιλίων ἢ περισσοτέρων συνελλήνων, μέ σκέψεις γιά τό  τί συμβῆ ἂν..., καί ἂν δέν..., ἢ ἀκόμη καί  μήπως καί θά δημιουργήσω ἂλλα προβλήματα..., ..κι ἂν ὑποστῶ συνέπειες...;; Ὃλα αὐτά φίλοι συνέλληνες, εἲχαμεν ἀρκετόν καιρόν νά τά σκεφθοῦμεν, σχεδόν τρία χρόνια τώρα, πολλοί ἀπό ἐμᾶς βασανίζονται μέ μύρια ὃσα προβλήματα. Παθογένειες ὂχι μόνον 40 ἐτῶν ἀπό τήν μεταπολίτευσιν ἒως σήμερα, ἀλλά πολλῶν δεκαετιῶν. Ναί, παραδέχομαι πώς δέν φταῖμεν 100 % ἐμεῖς, ἀλλά πολλά ἀπό αὐτά μᾶς κληροδοτήθηκαν ἀπό τούς γονεῖς μας κι ἀπό προγενεστέρους μας προγόνους.

Ἂς μήν λησμονοῦμεν ὃμως πώς μιλοῦμεν γιά τόν τόπον που μᾶς ἐγέννησεν. Αὐτόν τόν φωτεινόν βράχον, τήν πατρίδαν, τήν Ἑλλάδαν μας που εἶναι ταυτοχρόνως καί μάνα μας κι ἒχει ἲδιαν ἀξίαν ὃπως μέ τήν φυσικήν μας μητέρα, διότι κι αὐτή μᾶς ἐγαλούχησεν, αὐτή μᾶς ἀνέπτυξεν κι ἂν τό γάλα της δέν ἂμοιαζεν μέ αὐτό τῆς φυσικῆς μας μητρός δέν παίζει κανέναν ρόλον διότι μᾶς τό παρεῖχεν γενναιόδωρα καί πλουσιοπάροχα. Ὃμως ἒχουμε βάλει κοντά μας, δίπλα μας, ἂτομα που δέν ἂξιζαν τήν ἐμπιστοσύνην μας, ὂχι μόνον ἀλλά τούς ἐδώσαμεν ἐμεῖς τά ὃπλα που ἐν συνεχείᾳ ἒστρεψαν ἐπάνω μας, προδίδοντάς μας, τούς ἀνεβάσαμεν ἀνιδιοτελῶς σέ θρόνους που δέν τούς ταίριαζαν καί σήμερα μᾶς κυβερνοῦν.

Αὐτήν τήν συνήθειαν τήν ἒχωμεν ὡς Ἓλληνες, νά παρέχωμεν δηλ. σέ τρίτους δικαιώματα ἀφιλοκερδῶς, ἀντί νά τά ἐπεφυλάσσωμεν γιά τόν ἑαυτόν μας, παρ’ ὃτι θεωρούμεθα (λανθασμένως) ὡς ἒθνος ἀρχηγῶν. Αὐτή ἡ φιλαρχία εἶναι πολλ μᾶλλον ἰδιάζον χαρακτηριστικόν τῶν καθεστωτικῶν ἂσπονδων συστεγαζομένων στήν πατρίδαν μας ἀπογόνων τῶν πάλαι ποτέ Γεφυραίων καί ὂχι δικόν μας. Ἀλλά τούς συμφέρει νά τό χρησιμοποιοῦν ἐναντίον μας ὡς γνήσιοι διαβολεῖς Κρόνιοι που εἶναι. Ἒτσι φέρονται αὐτοί, μέ τά ἐλαττώματά των χαρακτηρίζουν ἐμᾶς, ἀλλά μέ τά δικά μας προτερήματα, χαρακτηρίζουν ἑαυτούς. Εἶναι κι αὐτός ἓνας τρόπος νά ἐπιβιώνῃ κάποιος στερημένος ἀπό τήν Φύσιν.

Ἐν τούτοις, οἱ ἂσπονδοι αὐτοί συστεγαζόμενοι Κρόνιοι, θά πρέπῃ νά θυμῶνται κι ἓνα ἀκόμη ἰδιωματικόν στοιχεῖον ὃσων βρίσκονται ὑπό τήν ἐπήρειαν καί κυριαρχίαν τοῦ Θεοῦ ἀποστάτου τους, τοῦ Κρόνου δηλ., πώς ὁ Κρόνος πλήττει μέ τήν φθοράν. Ἡ φθορά εἶναι τό μόνον του ἐργαλεῖον καί τά 13500 χρόνια, που ἐπέβαλλον τήν θέλησίν τους στόν πλανήτην, εἶναι ἀρκετά πλέον. Ἡ φθορά τούς ἒχει πλέον ξεφτίσει σέ σημεῖον που μόνον, οἱ κακές μνῆμες ἀπό τά πεπραγμένα τους θά παραμείνουν γιά λίγον ἀκόμη διάστημα. Ἡ πρό πολλοῦ ἀναμενόμενη φθορά τους ἒχει συντελεσθεῖ, ὂχι μόνον αὐτῶν, ἀλλά καί τῶν ἀοράτων φίλων τους που εἶναι τό στήριγμά τους. Ὃλες τους οἱ ἐπιδιώξεις, κερδοσκοπία, Μ.Κ.Ο, ἀρχαιοκαπηλεία, ἀπληστία ἰσχύος, ναρκωτικά, πορνογραφία, στοές κάθε εἲδους, ἀνατροπές καθεστώτων, νέες τάξεις πραγμάτων, πόλεμοι γιά πετρέλαια, γιά νερά, γιά..., γιά..., ὃλων τῶν εἰδῶν οἱ ἀρλοῦμπες, τέλειωσαν.


Ὣρα γιά νέα διαδρομήν, στόν καθαρόν ἀέραν

Συνέλληνες, ὃπως ἀντιλαμβάνεσθε, καθίσταται πιά ἀναγκαῖον, ὁ κόσμος νά ἀνασάνῃ. Ἀρκετά μέ τήν μολυσμένην ἀτμόσφαιραν, τήν δυσωδίαν που ἒχωμεν γιά αἰῶνες ὑποφέρει. Ἀναπνέωμεν σαπίλαν καί σέ λίγο ἂν δέν ἐνεργοποιθοῦμεν θά σαπίσωμεν κι ἐμεῖς καί τά παιδιά μας. Φτάνει πλέον ἡ ἀσυγχώρητη ἀνοχή μας. Ἒχωμεν ἓνα καθῆκον νά ἐπιτελέσωμεν, ἒναντι τῶν αὐριανῶν μας ἀπογόνων,  ἒναντι ἠμῶν ἂν τό θέλετε νά τό θέσω σάν προτεραιότηταν, ἀλλά κι ἒναντι τῆς μητέρας πατρίδος, τῆς ὁποίας τήν σκέπην νοσταλγοῦμεν εὐθύς μόλις βρεθοῦμεν μακράν της καί ὂχι μόνον, ἀλλά ἒναντι ἐπίσης τῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία ποτέ μά ποτέ δέν ξεχνάει. Αὐτό ὑπ’ ὂψιν διότι ἐκείνη εἶναι που δέν ἐξέχασεν τούς Ἐφιᾶλτες, καθ’ ὃλην τήν διάρκειάν της στήν πορείαν χιλιάδων χρόνων.

Εἶναι λοιπόν δικόν μας καθῆκον νά καθαρίσωμεν τήν ὂζουσαν αὐτήν πληγήν κι ὃλα πλέον ἐπαφίενται στά δικά μας χέρια, ἂν μήν ἀναζητῶμεν στηρίγματα ἐδῶ ἢ ἐκεῖ, ἂς ἀναλάβωμεν τήν εὐθύνην, μέ πλήρην συναίσθησιν τῆς ἀποστολῆς μας. Διότι οἱ γονεῖς μας, οἱ προπάτορές μας εἶχαν καί κάποια ἐλαφρυντικά. Ἒζησαν ὑπό συνθῆκες που μέ κανέναν τρόπον δέν ἐθύμιζαν τίς σημερινές. Ἒζησαν μίαν τουρκοκρατίαν 400 χρόνων (στήν Κρήτην 500), ἒζησαν ὑπό συνθῆκες ἀληθινῆς ἐξαθλίωσης, ἀπαιδευσίας, ἀναλφαβητισμοῦ, πεῖνας ἐπανειλημμένως, τῶν ὁποίων μοναδική ἐπιδίωξις ἦταν τό νά βροῦν ἓνα κομμάτι ψωμί γιά νά ἐπιβιώσουν καί πολλάκις ἐπεβίωσαν χάρις στήν ὓπαρξιν σκουπιδιῶν.

Δέν χρειάζεται νά ἐπεκταθῶ, σέ διάφορα ἱστορικά γεγονότα που οἱ περισσότεροι γνωρίζετε καλῶς, ἀκόμη κι ἀπό τήν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας, ἒχετε ἰδεῖ ὃλοι πίνακες ζωγράφων καί φωτογραφίες τοῦ περασμένου καί πρόπερασμένου αἰῶνος. Ἦταν ἡ περίοδος που οἱ ἂσπονδοι «συμπατριῶτες» μας, ἒκλεβαν κι ἐμπορεύονταν τά στολίδια τῆς πατρίδος μας, τίς ἀρχαιότητές μας, γιά νά γεμίζουν τά ἐντελῶς ἂδεια μουσεῖα τους, ἐξ ἂλλου τί διέθεταν αὐτοί, ὣστε νά εἶναι ἂξιον θαυμασμοῦ καί νά τό ἐπιδεικνύουν ;; Ἐν κατακλεῖδι λοιπόν, ἂς μήν μεμφόμεθα τούς προηγουμένους που ἐπέρασαν ἀπό αὐτόν τόν τόπον, διότι δέν τούς ἒλλειπεν μόνον τό φαΐ ἀλλά καί ἡ ἀπαραίτητος καλλιέργεια, διότι δέν ἐγνώριζαν τίς συνέπειες τῶν πράξεών τους.

Ἒμεῖς ὃμως γνωρίζωμεν πολύ καλῶς σήμερα, τί μέλλει γενέσθαι, ὂχι μόνον ἀλλά ἒχωμεν ἐπίγνωσιν τοῦ τί προυπῆρξεν, τί συμβαίνει σήμερα καί ποιές θά εἶναι οἱ συνέπειες τῆς τυχόν ἀβελτηρίας μας, νά πράξωμεν Ἃ ΔΕΙ, αὐτά που πρέπει μέ ἂλλα λόγια  Ἂς ἀποκτήσωμεν λοιπόν γνῶσιν τοῦ πῶς δουλεύει τό νυστέρι, προκειμένου νά ἀρχίσωμεν νά καθαρίζωμεν τήν βρωμισμένην γεμάτην σαπίλαν αὐτήν πληγήν. Πρέπει νά τό κάνωμεν, δέν ὐπάρχουν δικαιολογίες γιά κανέναν μας, πρός ἀποφυγήν τοῦ δυσαρέστου αὐτοῦ καθήκοντος. Φαντασθεῖτε ὃτι βρίσκεσθε σέ ἓνα ἒρημον νησί στήν μέσην τοῦ ὠκεανοῦ κι ἒχετε μίαν πληγήν ἐπάνω σας που θά σᾶς σκοτώσῃ, δέν θά τήν καθαρίσετε, πάσῃ θυσίᾳ ;;

Οἱ συνθῆκες ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι ἰδεωδεις, μά στήν οὐσίαν ποτέ οἱ συνθῆκες δέν εἶναι ἰδεώδεις γιά κάποιον ἀμυνόμενον ἐν καιρ πολέμου. Ἒχεις σχεδόν πάντοτε δύο ἐπιλογές, ἢ νά καθίσῃς νά σέ φάῃ τό θηρίον, ἢ νά τό φᾶς ἐσύ, στήν δικήν μας περίπτωσιν φαντάζομαι νά μήν ὑπάρχει οὒτε ἓνας που νά θέλῃ μετά ἀπό τόσα χρόνια καταναγκασμοῦ πάλιν νά σκύψωμεν τό κεφάλι καί νά βαδίσουμεν τήν ὁδόν πρός τήν λαιμητόμον ἒτσι ἀδιαμαρτύρητα. Ἂρα μήν ψάχνωμεν δικαιολογίες κι ἂς ἀναλάβωμεν τήν εὐθύνην καί γιά νά μιλήσω καί πιό ἀνοιχτά μνημομνεύοντας τούς παράγοντες τῆς END που μέ ἀρκετην εὐαισθησίαν οἱ ἂνθρωποι μᾶς ἒχουν περιβάλλει, ἒχουν ἀπόλυτον δίκιον ὃταν λένε, «..αὐτή εἶναι δική σου δουλειά ἓλληνα κι ἂνοιξε καλά τά μάτια, τ’ αὐτιά καί τό μυαλό σου νά καταλάβῃς τί πρέπει νά κάνῃς..»

Ἐάν λοιπόν καθίσωμεν ὃπως πάντοτε στό πρόσφατον παρελθόν ἐκάναμεν, περιμένοντες ἀπό τρίτους τέταρτους κλπ. νά μᾶς προσφέρουν βοήθειαν, θά παραμείνωμεν ἀενάως ὑπό κάποιον καθεστώς τέτοιον ἢ χειρότερον κατά πᾶσαν πιθανότηταν, ἀναμένοντες λύσιν ἀπό ἂλλους οἱ ὁποῖοι φυσικά πρῶτα θά κυττάζουν τίς ἀτομικές των προτεραιότητες κι ἒπειτα τίς δικές μας. Κι ἐνῶ θά παίζουν τάβλι στήν πλάτην μας, ἀντλῶντες κάθε ζωτικόν πόρον ἀπό τήν Ἑλλαδίτσαν μας, ταυτοχρόνως, θά περνοῦν τά chips ἐλέγχου ταυτότητος στά παιδιά μας ἀφ’ ὃτου γεννιῶνται ἐν συνάμα θά μᾶς περάσουν κι ἓναν χαλκᾶν στήν μύτην νά μᾶς σέρνουν σάν ἀρκούδια πίσω τους, διαλέξατε λοιπόν συνέλληνες, ΣΚΛΑΒΟΙ Ἢ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ...;;

Ὀπισθοδρόμησις ἢ καθυστέρησις ;;

Ἒχω ὡς τόσον ἓνα παράπονον καί θά τό πῶ, μιᾶς κι ἐτοῦτον τό ἂρθρον εἶναι κι ἐν μέρει κατάθεσις ψυχῆς. Δέν βλέπω βρέ παιδιά αὐτόν τόν ἒρμον τόν ἓλληναν νά κινῆται καθόλου, ἢ τοὐλάχιστον νά τό ἐκφράσω καλύτερα δέν βλέπω τούς πολλούς νά δείχνουν πώς ἀντιλαμβάνονται τί συμβαίνει γύρω τους. Ἒχω 35 χρόνια τοὐλάχιστον που ἀσχολοῦμαι μέ τήν ἑλλ. γλῶσσαν, ἱστορίαν  καί τόν πολιτισμόν καί πολύς κόσμος γνωρίζει, ἐπιβραβεύει, ἐπικροτεῖ αὐτό που κάνω, ἒχω ἐπαινεθεῖ πολλάκις γιά ὃ,τι κάνω, μά δέν ἐνθυμοῦμαι ποτέ καί κανέναν νά ἐνδιαφερθ καί νά ζητήσῃ νά μάθῃ τό παραμικρόν. Ὃταν παρωτρύνω κάποιον στήν μελέτην τοῦ τάδε βιβλίου ἢ ὃτιδήποτε ἒχει νά κάνῃ μέ κάποιου εἲδους παιδείαν, ἡ στερεότυπη ἀπάντησις που λαμβάνω εἶναι, «..ἆααα.., ἐγώ δέν τό μπορῶ τό βιβλίον δέν μπορῶ νά διαβάζω...»

Φαντασθεῖτε φίλοι συνέλληνες, ὃτι δέν ἀναφέρω κἂν τά παιδιά τους, ἐάν δηλ. θά ἢθελαν νά τά προωθήσουν μέ τρόπον πρός κάτι ἀνώτερον. Οὒτε βεβαίως θά ἢθελα νά φαντασθ κανείς πώς προτείνω κάποιον ἀρχαῖον σύγγραμμα τοῦ Ἀριστοτέλους, μιλοῦμεν γιά πολύ ἀπλά πράγματα τοῦ τύπου φυλλαδίου μέ ἀπλές συμβουλές ἐπί διαφόρων θεμάτων. Ἁναρωτιέμαι λοιπόν, οἱ ἂνθρωποι που διαβάζουν εἶναι κάποιον εἶδος διαφορετικόν ;; Μήπως εἶναι ἐξωγήϊνοι ἀπό ἂλλους πλανῆτες ;; Διότι ἂλλως δέν ἐξηγεῖται. Ὓστερα παραπονιέται ὁ Ἓλλην πώς κάποιοι τόν ἐδούλευαν τόσα χρόνια κι ἒγιναν ζάμπλουτοι εἰς βάρος του. Ἀκόμη πώς οἱ κυβερνήσεις του κάνουν ὃ,τι γουστάρουν χωρίς ποτέ νά τόν ρωτοῦν, ἢ νά τοῦ γνωρίζουν τά πεπραγμένα τους.

Μά πῶς βρέ συνέλληνα ;; Πῶς εἶναι δυνατόν λοιπόν, νά αἰσθάνεσαι ὑπερήφανος ;; Ποῦ βασίζεις αὐτήν τήν ὑπερηφάνειάν σου ;; Στό ὃτι γεννήθηκες ἓλλην ἢ στό τί κάποτε  ἒπραξαν οἱ ἒνδοξοί σου πρόγονοι ;; Μά φίλε μου ἒτσι ὃπως κατήντησες ἐσύ, ἀπεμπολεῖς τήν βασικωτέραν ἰδιότηταν τοῦ ἓλληνος. Ἐσύ ἐκ προοιμίου ἀπορρίπτεις τήν Ἀρετήν, τό χαρακτηριστικώτερον ἰδιωματικόν στοιχεῖον τῶν Ἑλλήνων, που μέσα της ὡς ἒννοια περικλείει τήν παληκαριά, ἀλλά καί τήν γνῶσιν. Καί τήν μέν παληκαριάν τήν ἒχεις κλειδωμένην σέ κάποια πολύ παλιά συρτάρια τῆς καρδιᾶς σου ἒχοντας χάσει τό κλειδί, τήν δέ γνῶσιν, τήν ἀποκλείεις θεληματικῶς, μέ τήν ἀδιαφορίαν ἢ τήν μόνιμον ἀβελτηρίαν σου ἒναντι κάθε τι ἀνωτέρου.

Τά ἀποτελέσματα λοιπόν τῆς συμπεριφορᾶς ἑνός συλλογικά ἐνεργοῦντος κατ’ αὐτόν τόν τρόπον λαοῦ τό ἒχεις μπροστά σου. Εἶναι ἡ σημερινή κατάστασις. Γιά τοῦτον καί συχνάκις ἐπαναλαμβάνω πώς φταῖμεν ἐμεῖς σχεδόν γιά τό σύνολον τῶν κακῶν ἐπισυμβαινομένων στήν πατρίδαν μας. Χωρίς ἐξαιρέσεις ὃλοι, καί κυρίως τά ἂτομα μέ ἀνωτέραν καί ἀνωτάτην μόρφωσιν, εἰς τούς ὁποίους καί πέφτει τό μεγαλύτερον μέρος εὐθύνης σέ σχέσιν μέ τόν λαόν. Διότι ἐκεῖνοι εἶχαν τά ἐφόδια, ἀλλά καί τό γνωστικόν ἐπίπεδον καί τίς θέσεις ἰσχύος που θά μπορούσαν νά ἐκμεταλλευθοῦν γιά νά ἐπιβάλλουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων τό λάθος φέρει ἐγκληματικόν χαρακτηρισμόν. Καί ὃμως σήμερα αὐτοί οἱ ἲδιοι ζητοῦν ἀπό τόν ἀπλόν λαόν νά κινηθῇ, νά δράσῃ, βγάζοντας καί πάλιν τόν ἑαυτόν τους ἐκτός κάδρου εὐθύνης.

Αὐτό λοιπόν ἀποτελεῖ τό παράπονον καί ταυτοχρόνως κραυγήν ἀγωνίας γιά τό τί θέλει συμβεῖ σέ ἓναν λαόν τόσον προικισμένον, σέ μίαν χώραν τόσον χαρισματικήν σέ ὃλον τόν πλανήτην. Πάντες ἐποφθαλμιοῦν νά ἒχουν ἓνα κομμάτι Ἑλλάδος. Ἀγαπητοί συνέλληνες, δέν εἶναι μόνον ο πλοῦτος που τούς ἐλκύει ἐδῶ, δέν εἶναι μόνον τό μαλακόν κλῖμα, δέν εἶναι μόνον ἡ καθ’ ἠμᾶς θάλασσα που τούς στέλνουν ἐδῶ, ἀλλά κύρια κι ας μήν τό ἐκφράζουν διότι νοιώθουν μειονεκτικά ἂν τό ποῦν, εἶναι ἡ αἲγλη τοῦ ἑλληνισμοῦ, αὐτή που πάντοτε καί στό παρελθόν καί τώρα δημιουργεῖ τήν ἓλξιν καί τούς τραβάει ἐδῶ. Μά συνέλληνα δέν ἒχεις ἀντιληφθεῖ ἀλήθεια μετά ἀπό ἀτέλειωτες χιλιετίες πώς ἀποτελεῖς τό κέντρον τοῦ κόσμου ;; ΕΙΝΑΙ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΖΗΛΕΥΟΥΝ, ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ, ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΚΙΖΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ, ΕΝΩ ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ..

Ἂ ν  σ υ ν έ λ λ η ν ά  μ ο υ  τ ό  κ α τ α λ ά β ε ι ς  α ὐ τ ό,  τ ό τ ε  θ ά  ν ο ι ώ σ η ς  τ ή ν  ἀ ρ ε τ ή ν  καί θά ἒχῃς κερδίσει καί τό παιχνίδι. Καταλαβαίνεις τώρα τί προσπαθεῖ τόσον καιρόν νά σέ διδάξῃ ἡ END ;; Ποτέ δέν εἶναι ἀργά γιά νά γίνῃ ὑπεύθυνον ἓνα ἂτομον, ὂχι ἀτομικά βεβαίως ἀλλά συλλογικά, μέσα στό κοινωνικόν γίγνεσθαι, νά ἀποτελέσῃ δηλ. τόν ὑγιῆν ὀργανισμόν, τό ὑγιές κύτταρον αὐτοῦ τοῦ συνόλου που ἐννοοῦμεν Ἑλλάδα, αὐτός εἶναι ὁ ὀργανισμός  που μᾶς ἐνδιαφέρει κι αὐτόν εἶναι που θέλωμεν νά καθαρίσωμεν, νά ἀποξέσωμεν τήν σαπίλαν καί νά ἀφήσωμεν τό ὑγιές κομμάτι ἀπό κάτω νά ἀναπνεύσῃ. Δέν εἶναι δυνατόν κύριοι νά ἀφήσωμεν ἓνα τόσον μακρόβιον πολυχιλιετῆν ὀργανισμόν νά πεθάνῃ ἐπειδή ὑπάρχει ἓνα τμῆμα του που νοσεῖ ;; Θά τό τμήσωμεν προσεκτικά τηρῶντες τούς κανόνε;ς καθαριότητος καί θά τό ἐκτέμωμεν νά τό πετάξωμεν μακρυά, θάβοντές το βαθειά.  

Ἐπίλογος ἢ παιάν γιά τήν Ἂνοιξιν

Ἀφοῦ λοιπόν πιστεύω ἀρκοῦντος ἐνώχλησα ἐκεῖνες τίς εὐαίσθητες χορδές τῶν Ἑλλήνων (ὃσων θά ἒχουν τήν τύχην ἢ τήν ἀτυχίαν νά μέ διαβάσουν), θέλω νά κλείσω μέ μίαν εὐχήν ἀπό τά μύχια τῆς ψυχῆς, ἑνός ἀπλοῦ ἓλληνος πολίτη, εἲθε οἱ αἰθέριες δυνάμεις νά μᾶς δώσουν τήν ἀπαιτουμένην δύναμιν νά φέρωμεν σέ πέρας αὐτό τό βαρύ δυσάρεστον ἒργον γιά τήν πατρίδαν, τό ὁποῖον ὃσον καί ἂν μᾶς ἀποτροπιάζῃ, εἶναι ἐπιβλητέον νά γίνῃ γιά τό καλόν τῆς Ἑλλάδος μας. Εἲθε καί πάλιν νά τήν ξαναδοῦμεν ὑγιῆν καί ἀπαστράπτουσα ὃπως τό πάλαι ποτέ που δέν εἶναι καί τόσον μακρυά ὃσον φαντάζει. Μόνον 80 γενιές ἒχουν περάσει ἀπό τήν ἒνδοξον κλασσικήν περίοδον . Ἂρωγοί μας θά σταθοῦν στό πλάϊ μας ἀόρατες δυνάμεις, ὑπαρκτές ὡστόσον που θά συνδράμουν μέ μέσα ἂγνωστα σέ μᾶς, μετρήσιμα ὃμως καί ὑπολογίσημα. Μία νέα Ἂνοιξις ἒρχεται ἂς τήν κάνωμεν αἰώνιον, στό χέρι μας εἶναι, προσοχή λοιπόν, μετρᾶμε τά βήματά μας μέ περισσήν σύνεσιν καί σωφροσύνην, στό τί πράττωμεν τοῦ λοιποῦ. Πιστεύω ὃτι στό κάτω-κάτω σέ μεγάλα παιδιά ἀποτείνομαι που καταλαβαίνουν γιά τί μιλοῦμεν.Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Subscribe to zeuxisblog.46 by Email
Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;