Ὁμολογιοῦχοι


Τό δράμα τῶν μικρομολογιούχων

15.000 οίκογένειες, περίπου 150.000 ἂτομα ἀγωνιοῦν γιά τό αὒριονἚχει πλέον κουρελιαστεῖ κάθε ἒννοια πίστεως καί ἐμπιστοσύνης σέ αὐτό που λέγεται ἑλληνικόν κράτος. Αὐτό διότι "φρόντισαν καί πάσχισαν" σκληρά κάποιοι γιά νά γίνῃ. Μιλῶ βεβαίως γιά τούς 302 ἐκλεκτούς ἀντιπροσώπους μας στό κοινοβούλιον, οἱ ὁποῖοι γιά δύο χρόνια ἢδη ἒως σήμερα, ἒπαψαν νά ἐνδιαφέρονται γιά ὁ,τιδήποτε, ἐκτός τοῦ στενά ἐννοουμένου προσωπικοῦ τους συμφέροντος, ἐνῶ πλήρεις ἀδιαφορίας, ἠρκέσθησαν στίς ἂνευ ἐρεισμάτων ὑποσχέσεις τῶν δύο πρωτεργατῶν μίας ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἀδικιῶν που ἒχουν γίνει ποτέ σέ συντεταγμένον (ὑποτίθεται) κράτος. Ὁ Βενιζέλος ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐπιλεγμένου ἀπό τόν πρωθυπουργόν Σαμαρᾶν κυβερνητικοῦ σχήματος, συνεργασίας μεταξύ τοῦ ἀνυπάρκτου πλέον Πασόκ καί τῆς πνεούσης τά λοίσθια ΝΔ, ἀλλά καί ὁ ἲδιος ὁ Σαμαρᾶς, ἒχουν κατ' ἐπανάληψιν καί δημοσίᾳ μάλιστα δηλώσει, πώς θά μεριμνήσουν δεόντως γιά εὒρεσιν λύσεως στό φλέγον θέμα τῶν φυσικῶν προσώπων, ἀποταμιευτῶν ὁμολόγων ἑλληνικοῦ δημοσίου.

Ἡ κατηγορία αὐτοῦ τοῦ εἲδους τῶν ἀποταμιευτῶν που στήν πλειοψηφίαν τους εἶναι κατά μέσον ὃρον ἂνω τῶν 60-65 ἐτῶν, εἶναι θά μποροῦσεν νά τήν χαρακτηρίσῃ κανείς μηδαμινῆς σπουδαιότητος ἀπό πλευρᾶς ὂγκου κεφαλαίων περί τῶν ὁποίων πρόκειται. Κατά γενικήν ὁμολογίαν τά χρήματα που θά ἐχρειάζοντο προκειμένου νά καλυφθῆ τό ἀπωλεσθέν κεφάλαιόν των ἐν συνόλῳ, δέν ὑπερβαίνει τά 800-900 ἑκατομμύρια. Κι αὐτό ἀσφαλῶς σημαίνει πρῶτα καί κυρίαρχα, πώς εἶναι μία πολύ προσιτή ἀξία γιά τό ἑλλ. κράτος, ἀκόμη καί στήν κατάστασιν που τό ἒχουν ὡδηγήσει οἱ ἐπίδοξοι σωτῆρες του. Ἀπλά τό πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, πρᾶγμα τό ὁποῖον καί προξένησεν τίς 16 ἒως σήμερα αὐτοκτονίες,  εἶναι, τό ὃτι ἡ κυβέρνησις καί τό ἐπιτελεῖον ἐκείνων τῶν ὑπευθύνων γιά τήν διακυβέρνησιν τῆς χώρας, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ  νά κάνουν κάτι γιά νά ἐπιλυθῆ τό καυτό ἐτοῦτον πρόβλημα.

Βεβαίως τά ὠφέλη που θά προέκυπταν θά ἦσαν πολλαπλά, μέ κυριώτερον τήν εὐρυτάτην διάχυσιν τῆς ἐντυπώσεως στό ἑλληνικόν κοινόν πώς τό κράτος καί ἡ κυβέρνησις πράττουν κάτι πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν πολιτῶν ἒναντί των. Τοῦτο συγκρινόμενον πρός ὃλα τά ὑπόλοιπα θά ἦταν τεράστιον ὢφελος ὑπέρ τῶν κυβερνώντων, ἡ δέ ἀντίδρασις τοῦ κόσμου θά ἦταν ὑπέρ τό δέον εὐνοϊκή καί θά παρεῖχεν ἐπί πλέον στήριξιν στίς τράπεζες οἱ ὁποῖες θεωρητικά βεβαίως παραπαίουν, διότι στήν οὐσίαν, τήν τελευταίαν δεκαετίαν εἶχαν πραγματοποιήσει ὑπέρκέρδη, ἒως καί 12.000 %, ἰδιαιτέρως κατά τό διάστημα 1998-2008.


Οἰκονομια & Ἀντιθέσεις 07-02-14 ἀπό Egnatiatv

Ἐν τούτοις, οὐδέν ἐπράχθη οὐσιαστικά, ἐκτός ἀπό ἐπανειλημμένες διαβεβαιώσεις ἀπό στόματος τῶν παντελῶς ἀνευθύνων κκ. Βενιζέλου καί Σαμαρᾶ. Ὁ μέν πρῶτος παρεδέχθη τό πρόβλημα ὡς ὑπάρχον, ἀλλά μετέθεσεν  τήν ἐπίλυσίν του, ἂνευ οὐδεμίας περαιτέρῳ ἐξηγήσεως "ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ", ὃπως εἶπεν, ὃπου καί ὃταν θά ὑπάρξουν οἱ κατάλληλες πρός τοῦτον συνθῆκες. Θέμα βεβαίως που παραπέμπει στό ποτέ, διότι εἰς τήν δεινοτάτην θέσιν στήν ὁποίαν εὐρίσκεται ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως ἡ χώρα, μέ τά σκάνδαλα ὑπεξαιρέσεων, κομπίνας καί λοβιτούρας στόν ἒπακρον, θά ἦταν ἐξωπραγματικόν νά προσδοκῆ κανείς λύσιν. Ὁ δέ ἓτερος καππαδόκης, κ. Σαμαρᾶς, μέ τά Ζάππειά του 1, 2, 3, κλπ ἐστόχευε πολλῶ μᾶλλον στό ἐπόμενον τότε ἀναμενόμενον ἐκλογικόν ἀποτέλεσμα, γιά τό ὁποῖον εἶχεν ἀπειληθεῖ ἀπό τίς Βρυξέλλες "κύττα μήν τυχόν καί δέν βγεῖς...., γιατί ξέχασέ μας ἐμᾶς...." Ἐκεῖνος φυσικά ὑπήκουσεν κάνοντας τά ΠΑΝΤΑ, προκειμένου νά ἐκλεγῆ.Ἐδῶ μπορεῖτε ἐπίσης νά ἀκούσετε τίς διαβεβαιώσεις τοῦ ὁμιλητικωτάτου καί ρητορικωτάτου κ. Βενιζέλου που διαβεβαιώνει γιά τό δίκαιον τῶν αἰτημάτων τῶν ἀποταμιευτῶν φυσικῶν προσώπων ΟΕΔ, καθώς κι ὃτι ἐπ' οὐδενί θά ξεχαστῆ τό θέμα τό ὁποῖον ἐξελίσσεται οὓτως, λόγῳ στρατηγικῶν που ἐφαρμόζουν ἀπό κοινοῦ μέ τήν εὐρωπαϊκήν ἒνωσιν. Μπαροῦφες δυστυχῶς κι ἀσύστολα ψεύδη, τά ὁποῖα ὃπως θά παρακολουθήσετε ἀπό τό στιγμιότυπον 1.10.00 στό βίντεον που ἀκολουθεῖ ἀπό τήν ἐκπομπήν τοῦ enikos τοῦ Ν.Χατζηνικολάου, ὁ ὁποῖος καί αὐτός ἀπεδείχθη μέγα δεκανίκι τοῦ καθεστῶτος ἀτυχῶς. Κάποιοι ἒχουν φροντίσει νά ἒχουν φωνήν μόνον ἂνθρωποι κατευθυνόμενοι ἀπό ἐκείνους. Στά ΜΜΕ κυκλοφοροῦν γιά 10ετίες τά ἲδια πρόσωπα οἱ μισθοδοτούμενοι ἐντεταλμένοι .Μ' ὃλον ὃτι λοιπόν οἱ ἀνωτέρω "ταγοί" μας ὑπόσχονται λαγούς μέ πετραχήλια, κανείς ἀπό τό σύνολον τῶν ὁμολογιούχων, κυρίως δέ οἱ πτωχότεροι καί γηραιότεροι, ἂρα καί πλέον εὐάλωτοι ἐξ αὐτῶν, ἃμα δέ καί ἐν μεγαλυτέρᾳ ἀνάγκῃ εὐρισκόμενοι, δέν διατηρεῖ τήν παραμικρήν ἀμφιβολίαν πώς τά "παιδιά" πᾶνε νά τό κουκουλώσουν τό θέμα σιγά-σιγά, μέ στόχον νά μήν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις εὐρύτερες. Θά ἀποτελοῦσεν σύμφωνα μέ πολλούς ἒκπληξιν, μία θετικώτερη προβολή υἱοθετήσεως τοῦ αἰτήματός τους, μέ ἒκδοσιν θετικῆς ὑπέρ τῶν ὁμολογιούχων ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ, που κατά τά φαινόμενα, παρά τήν ὀφθαλμοφανῆ διαμάχη στό ἐσωτερικόν του, ὁδεύει μᾶλλον πρός ἀπόρριψίν του.

Ἐδῶ θά καταθέσω τήν προσωπικήν μου ἂποψιν γιά τά τεκταινόμενα στό ΣτΕ. Πιστεύω πώς καί τό ἀνώτατον ἀκυρωτικόν συμβούλιον-δικαστήριον, ἒχει πέσει καί αὐτό στά δίχτυα σιωνιστῶν, τῆς συμμορίας δηλ. αὐτῆς που λυμαίνεται ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια τόν δημόσιον πλοῦτον τῆς χώρας μας, ἐπιζητοῦντες τόν πλήρην ἀφανισμόν τοῦ ἑλλ. μας ἒθνους. Ὂχι, αὐτοί δέν ἒχουν βάλει σκοπόν καί στόχον μόνον τούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ἐπιζητοῦν τήν διάλυσίν μας ὡς ἐθνικῆς ὀντότητος καί το λέγω μετά λόγου γνώσεως. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά που ὑποβάλλουν τόν ἓλληναν σέ τοιούτου εἲδους ἐξευτελισμόν τῆς περηφάνειας τῆς προσωπικῆς του ἀξιοπρεπείας, αὐτό γίνεται περιοδικῶς, ἀνά ὁρισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, μέ μέθοδον, μέ σύστημα.

Αὐτό ἐξεκίνησεν πολύ παλιά, ἀπό τόν πόλεμον καί ὓστερα, ἀποδομοῦν τούς θεσμούς στό κράτος μας μεθοδικά, ξεκίνησαν τήν νεωτέραν προσπάθειάν τους πρῶτα μέ τόν ἐμφύλιον, ἐν συνεχείᾳ μέ τήν ἀστυφιλίαν, ἐρημώνοντες τά χωριά καί προκαλοῦντες συμφόρησιν στίς ἀπροετοίμαστες πόλεις, ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ γεωργική μας παραγωγή ἒπεφτεν σέ δευτέραν μοῖραν.Τήν 10ετία τοῦ '60 ἒμπλεξαν τήν νεολαία μας, ἀρχικά μέ ὑποβάθμισιν τῆς Παιδείας μας που συνεχίστηκεν μέ ἀμείωτον ρυθμόν ἒως σήμερα, τούς χίππις, τήν μουσικήν καί τό οὐΐσκυ, γιά νά τήν ὁδηγήσουν στά '70 στά ναρκωτικά, που θέριεψαν στά '80 καί '90. Ταυτόχρονα οἱ πόλεις τέρατα ἀσφυκτιούσαν. Οἱ νέοι ἀπό τό '50 ξενητεύονταν κι ὡς σήμερα συνεχίζουν διότι ὁ βίος ἐδῶ εἶναι ἀβίωτος, χωρίς κάποιο μέλλον νά διαγράφεται στόν ὁρίζονταν.

Τώρα λοιπόν ἒγινεν αἰσθητός κι ὁ ἐπηρεασμός τοῦ δικαστικοῦ κλάδου, πρῶτα ξεκινώντας ἀπό τούς εἰσαγγελεῖς που ἀνέλαβον κι ἀναλαμβάνουν καθημερινῶς νέες ὑποθέσεις σκάνδάλων πρός διαλεύκανσιν, κι οἱ ὁποῖοι παύονται μόλις φθάσουν στά καίρια σημεῖα τῶν δικογραφιῶν, διότι "ἀγγίζουν πρόσωπα που κάνουν τζίζ", ἢ ἐμποδίζονται ἀπό τηλέφωνα ἂνωθεν που τούς προειδοποιοῦν μέ χίλια δύο ἀπειλητικά πράγματα που θά ἒπονται ἃμα τῆ δημοσιεύσει καί κοινοποιήσει ἀπαγορευμένων "πτυχῶν" τῶν δικογραφιῶν ἢ θεμάτων που τούς ἐνδιαφέρουν. Βαθμιαῖα ἒφθασαν λοιπόν καί στόν Ἂρειον Πάγον, ὃπου κι ἐγκαθίδρυσαν κι ἐκεῖ κάποιαν μικρήν παράγκαν, ἀλλά καί προσφάτως ἀπεδείχθη περίτρανα τό ἲδιον καί γιά τό συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας, τό ὁποῖον ἐντελῶς ἀδικαιολογήτως κυοφορεῖ τήν ἒκδοσιν ἀποφάσεως, μίας ἀσυλλήπτου ἀδικίας ὑποθέσεως, εἰς βάρος μιᾶς εὐάλωτης κατηγορίας συμπολιτῶν συνελλήνων, οἱ ὁποῖοι ἐνεπιστεύθησαν τό κράτος τους (τόν ἑαυτόν τους δηλ.) κι οἱ ἐκπρόσωποί τους τούς ἐπώλησαν στά ξένα θηριώδη συμφέροντα γιά μιά δεκάρα, γιά τίποτε.

Ὃμως κάτι τούς ἒχει διαφύγει ἐντελῶς ἀδικαιολογήτως διότι, ἂν εἶχαν νά κάνουν μέ κάποιαν ἂλλην εὐρωπαϊκήν φυλήν, ἲσως τά πράγματα νά ἦσαν κάπως ἠπιώτερα. Ἐδῶ ὃμως εἶναι ἂλλος τόπος, ἂλλος κόσμος, μήν ἀρχίσω νά ἀραδιάζω, παροιμίες κι ἀποφθέγματα τώρα, κύριοι, ἒχετε νά κάνετε μέ Ἓλληνες  κι οἱ Ἓλληνες ὃταν ἀντιληφθοῦν ὃτι πάνε σέ τελικήν ἀνάλυσιν νά τούς πιάσουν κορόϊδα δέν τό σηκώνουν. Προσπαθῶ νά τό ἐξηγήσω ὃσον σαφέστερον μοῦ εἶναι δυνατόν, δέν ἒχετε ἀλλα περιθώρια κύριοι, ὃσον κι ἂν ἐμεῖς σᾶς φτύνουμεν κι ἐσεῖς νομίζετε πώς βρέχει, ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΛΛΟ, καταλάβετέ το ὃσον ἀκόμη εἶναι καιρός, διότι κατόπιν δικαιολογίες τοῦ τύπου "δέν ἢξερα, δέν κατάλαβα"δέν θά ὑπάρξουν, κι οὒτε θά ὑπάρξῃ γωνιά γιά νά κρυφθῆτε..., αὐτό πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσιν, ὃλων τῶν ἰθυνόντων ἀλλά καί τῶν διεφθαρμένων δικαστικῶν . Κι αὐτό τό μήνυμα δέν σᾶς στέλνουν μόνον οἱ ὁμολογιοῦχοι, αὐτό εἶναι μήνυμα ὃλων τῶν Ἑλλήνων που τούς συμπαραστέκονται.

Ὃλα λέει ὁ λαός μας διορθώνονται κι ὃμως ἓνα πρᾶγμα δέν γίνεται ποτέ νά διορθωθῆ. Εἶναι αὐτή ἡ πληγή μέσα στίς ψυχές ὃλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων που σήμερα οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς τρέχουν σέ γιατρούς, σέ ψυχιάτρους νά θεραπεύσουν τίς ψυχικές τους διαταραχές, διά τίς ὁποῖες οἱ κ.κ. τῆς κυβέρνησης θά κομπορρημονοῦν, ἐπειδή τούς κατήντησαν σέ αὐτό τό σημεῖον. Ἀνίατη θά μείνῃ αὐτή ἡ πληγή που ἂνοιξαν σέ αὐτούς τούς ἒντιμους ὐπερήλικες ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐπί σειράν δεκαετιῶν ἀντιπαρερχόμενοι τίς ὃποιες ἀντιξοότητες κατάφεραν νά δημιουργήσουν αὐτό τό μικρόν κομπόδεμα, που γιά κάποιους σάν τούς κ.κ. Βενιζέλον, Σαμαρᾶν καί Παπαδῆμον, δέν εἶναι παρά ἓνα μικροέξοδον, ὃπως ἂς ποῦμεν ἡ ἀλλαγή τοῦ αὐτοκινήτου τους, ἢ τῶν ἐξόδων γιά μίαν τους μετακίνησιν. Ντροπή, αἰδώς Ἀργεῖοι, ἀλλά εἲπαμεν καί πάλιν, πώς οἱ μεγαλόσχημοι αὐτοί κύριοι δέν κοκκινίζουν ποτέ καί μέ τίποτε, διότι στήν θέσιν τοῦ δέρματος ἒχουν ψυχρήν λαμαρίναν.

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Περισσότερες πληροφορίες


Subscribe to zeuxisblog.46 by Email Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;