Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2014

Μήνυμα ἀπό τό διάστημα :

Εικόνα
Ἐπιθυμεῖτε νά ἐμφανισθοῦμεν ; Ἀποφασῖστε..
Ὁποιοσδήποτε ἐξέπεμψεν αὐτό τό μεταφρασμένον μήνυμα σέ ἐσᾶς εἶναι ἂσχετος καί θά ἒπρεπεν νἀ παραμείνη ἒτσι στό μυαλόν σου. Ἐκεῖνο που μετράει εἶναι τό τί θά κάνῃς ἐσύ μέ αὐτό τό μήνυμα. Καθείς ἀπό ἐσᾶς ἐπιθυμεῖ νά ἐξασκήσῃ τήν ἐλευθέραν του βούλησιν καί νά ἀποκτήσῃ εὐτυχίαν. Αὐτά εἶναι χαρακτηριστικά τά ὁποῖα μᾶς ἐπεδείχθησαν καί τώρα ἒχωμεν πρόσβασιν σέ αὐτά. Ἡ ἐλευθέρα σου βούλησις ἐξαρτᾶται ἀπό τήν γνῶσιν που ἒχεις στήν κατοχήν σου. Ἡ εὐτυχία σου ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀγάπην που δίνεις καί παίρνεις.
Ὃπως ὃλες οἱ φυλές μέ συνειδητότηταν σέ αὐτό τό ἐξελικτικόν στάδιον, ἲσως αἰσθάνεσαι ἀπομονωμένος στόν πλανήτην σου. Αὐτή ἡ ἐντύπωσις σέ κάνει βέβαιον γιά τόν προορισμόν σου. Ἐν τούτοις βρίσκεσαι στήν ἀπαρχήν μεγάλης ἀνελίξεως γιά τήν ὁποίαν μόνον μία μικρή μειονότης γνωρίζει. Δέν εἶναι δική μας εὐθύνη τό νά τροποποιήσωμεν τό μέλλον σας, χωρίς ἐσεῖς νά τό ἐπιλέξετε. Θεώρησε αὐτό τό μήνυμα σάν ἓνα παγκόσμιον μανιφέστον καί τήν ἀπάντησίν σου σάν ψῆφο…

«Η ηθική υποχρέωση» | Panhellenic Post

«Η ηθική υποχρέωση» | Panhellenic Post


Ἡ τελική ἀποτίμησις, ἡ ὁποία δέν ἒχει περατωθεῖ καί ὁλοκληρωτικά, ἀφ' ἧς στιγμῆς καί πολύ ὀρθῶς ὁ δημοσιογράφος κ. Μαλασπίνας, θεωρεῖ ὃτι πέραν τῶν νομικῶν διαδικαστικῶν τερτιπιῶν τοῦ ΣτΕ, ὑπάρχει καί ἡ ἀπαρέγκλητος ἠθική ὑποχρέωσις τῆς κυβερνήσεως, ἒναντι ὃλων αὐτῶν τῶν μικροαποταμιευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνεπιστεύθησαν τήν "ἐγγύησιν" τοῦ κράτους. οἱ κ.κ.Βενιζέλος καί Σαμαρᾶς, ἒχουν ὁμοίως δεσμευθεῖ καί ἐπιρρώσει αὐτήν τήν δέσμευσιν.

Οὐκρανία τώρα

Εικόνα
«Ἀπαγορεύσεις ἐκδόσεως βίζας, πάγωμα περιουσιακῶν στοιχείων εἶναι τό ἐπόμενον βῆμα» Ἀνακοινώνει ἡ Εὐρώπη καί ἀπειλεῖ μέ τρεῖς κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας

Φωτογραφία AFP / Dominique Faget 
Οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ ἒχουν ἀπειλήσει μέ κυρώσεις τήν Ρωσσίαν, οἱ ὁποῖες θά μπορούσαν νά περιλαμβάνουν ἀπαγορεύσεις χορήγησης θεωρήσεων (βίζας), πάγωμα περιουσιακῶν στοιχείων καί διάφορους οἰκονομικούς περιορισμούς, ἐκτός ἐάν ἐμπλακῇ σέ ἂμεσες συνομιλίες μέ τήν πραξικοματικά κινουμένην οὐκρανικήν κυβέρνησιν. Ὡς πρῶτον βῆμα, ἡ ΕΕ διέκοψεν τίς προετοιμασίες συνόδου κορυφῆς τῆς G8 καί τίς συνομιλίες περί αὐτοματοποίησης ἐκδόσεως βίζας μέ τήν Ρωσσίαν. Ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, τήν Πέμπτην προειδοποίησεν ὃτι ἐάν ἡ Μόσχα δέν διαχειρισθεῖ σωστά μίαν ἀποκλιμάκωσιν τῆς κατάστασης στήν Οὐκρανίαν, θά «ἐπηρεάσῃ σοβαρά τίς σχέσεις μεταξύ τῆς ΕΕ καί τῆς Ρωσσίας.»
«Ἂν δέν ὑπάρξῃ ἀποκλιμάκωσις, ἡ ΕΕ θά ἀποφασίσῃ τήν λῆψιν πρόσθετων μέτρων, ὃπως οἱ περιορισμοί ἐκδόσεως βίζας, πάγωμα περιουσιακῶ…