Οὐκρανία τώρα«Ἀπαγορεύσεις ἐκδόσεως βίζας, πάγωμα περιουσιακῶν στοιχείων εἶναι τό ἐπόμενον βῆμα»

Ἀνακοινώνει ἡ Εὐρώπη καί ἀπειλεῖ μέ τρεῖς κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας

Φωτογραφία AFP / Dominique Faget 

Οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ ἒχουν ἀπειλήσει μέ κυρώσεις τήν Ρωσσίαν, οἱ ὁποῖες θά μπορούσαν νά περιλαμβάνουν ἀπαγορεύσεις χορήγησης θεωρήσεων (βίζας), πάγωμα περιουσιακῶν στοιχείων καί διάφορους οἰκονομικούς περιορισμούς, ἐκτός ἐάν ἐμπλακῇ σέ ἂμεσες συνομιλίες μέ τήν πραξικοματικά κινουμένην οὐκρανικήν κυβέρνησιν. Ὡς πρῶτον βῆμα, ἡ ΕΕ διέκοψεν τίς προετοιμασίες συνόδου κορυφῆς τῆς G8 καί τίς συνομιλίες περί αὐτοματοποίησης ἐκδόσεως βίζας μέ τήν Ρωσσίαν. Ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, τήν Πέμπτην προειδοποίησεν ὃτι ἐάν ἡ Μόσχα δέν διαχειρισθεῖ σωστά μίαν ἀποκλιμάκωσιν τῆς κατάστασης στήν Οὐκρανίαν, θά «ἐπηρεάσῃ σοβαρά τίς σχέσεις μεταξύ τῆς ΕΕ καί τῆς Ρωσσίας.»

«Ἂν δέν ὑπάρξῃ ἀποκλιμάκωσις, ἡ ΕΕ θά ἀποφασίσῃ τήν λῆψιν πρόσθετων μέτρων, ὃπως οἱ περιορισμοί ἐκδόσεως βίζας, πάγωμα περιουσιακῶν στοιχείων καί τήν ἀκύρωσιν τῆς συνόδου κορυφῆς ΕΕ-Ρωσσίας», δήλωσεν ὁ Rompuy σέ συνέντευξιν Τύπου, ὃπως ἀναφέρεται ἀπό τό Interfax. Ὁ Βρεττανός πρωθυπουργός Ντέϊβιντ Κάμερον ἀπείλησεν ὃτι θά μποροῦσεν νά ἐπιβληθῇ τό πάγωμα περιουσιακῶν στοιχείων καί ἀπαγόρευσις τῶν ἀπροσδιόριστων ταξιδιωτικῶν μετακινήσεων σχετικά μέ τή Ρωσσίαν «σχετικά γρήγορα», μέχρις ὃτου ἐπιτευχθεῖ πρόοδος στόν διάλογον μέ τήν Οὐκρανίαν. Ὁ Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ὀλάντ, δήλωσεν ὃτι ἡ περαιτέρῳ ἐπιβολή οἰκονομικῶν μέτρων κατά τῆς Ρωσσίας εἶναι ἐπίσης ἐνδεχόμενες.

 Ὁ Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ὀλάντ μιλάει κατά τήν διάρκειαν συνέντευξης Τύπου στίς 6 Μαρτίου 2014 στίς Βρυξέλλες. (Φωτογραφία AFP / Alain Jocard)
Σύμφωνα μέ τόν Κάμερον, αὐτά θά ἦσαν κυρώσεις σέ τρία βήματα, καί θά μποροῦσεν νά ἐπιφέρῃ «ἐκτεταμένες συνέπειες, ὃπως σέ ἓνα εὐρύ φάσμα τομέων τῆς οἰκονομίας." Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ δήλωσεν ὃτι «δέν ὑπῆρχεν ἐνθουσιασμός» στήν Εὐρώπην γιά τήν ἐπιβολήν κυρώσεων στήν Ρωσσίαν, ἀλλά ἡ κίνησις ἦταν «ἀναπόφευκτη». Ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος Ἂνγκελα Μέρκελ κατηγόρησεν ἐπίσης τό δημοψήφισμα γιά τήν ἒνταξιν στήν Ρωσικήν Ὁμοσπονδίαν, που ἀνακοινώθηκεν ἀπό τό κοινοβούλιον τῆς Κριμαίας τήν Πέμπτη ὡς "παράνομη καί ἀσυμβίβαστη μέ τό σύνταγμα τῆς Οὐκρανίας." Μετά ἀπό μίνα ἒκτακτην συνάντησιν τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν στίς Βρυξέλλες, ἡ Μέρκελ εῖπεν ὃτι "καταδικάζουν τήν παραβίασιν τῆς κυριαρχίας τῆς Οὐκρανίας ὃσον ἀφορᾶ τήν Κριμαίαν," καί "τό νά ἐξετάσουν τήν ἐδαφικήν της ἀκεραιότηταν εἶναι ἀπαραίτητον."

Οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ κάλεσαν τήν ἂμεσην ἀπόσυρσιν τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων ἀποκλεισμοῦ τῶν στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων στήν Κριμαίαν. Ὃσοι στρατιῶτες δέν ἀποτελοῦν μέρος τῶν Ουκρανικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πρέπει νά καταθέσουν τά ὃπλα τους, δήλωσεν ἡ Μέρκελ. Ἡ Οὐκρανία θά πρέπῃ ἐπίσης νά λάβῃ τό πρῶτον μέρος τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας τῆς ΕΕ γρήγορα, πιστεύει ἡ γερμανίδα Καγκελάριος. Ἡ ΕΕ σχεδιάζει νά στείλῃ 610.000.000 € στό Κίεβον στό ἐγγύς μέλλον, τό ὁποῖον ἀργότερα θά ἀκολουθῆται ἀπό ἓνα πακέτον βοηθείας ὓψους 1 δισ. εὐρώ. Μϊα γρήγορη ὑπογραφή τοῦ πολιτικοῦ μέρους τῆς συμφωνίας σύνδεσης τῆς ΕΕ μέ τήν Οὐκρανίαν εἶναι ἐπίσης μία κορυφαία προτεραιότης γιά τούς Εὐρωπαίους ἡγέτες, σύμφωνα μέ τήν Μέρκελ. Τό μέρος αὐτό, σχετίζεται μέ τό ἐμπόριον, καί θά συζητηθῇ περαιτέρῳ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὂψιν τούς στενούς οἰκονομικούς δεσμούς μεταξύ Κιέβου καί Μόσχας, κατέληξεν.

Ὁ πρωθυπουργός τῆς Βρεττανίας Ντέϊβιντ Κάμερον (ἀριστ.) μιλάει μέ τήν γερμανίδαν Καγκελάριον Ἂνγκελα Μέρκελ, δεδομένου τοῦ ὃτι ἡγοῦνται μίας ἐκτάκτου συνόδου κορυφῆς τῶν εὐρωπαίων ἡγέτῶν γιά τήν Οὐκρανίαν, στίς Βρυξέλλες, στίς 6 Μαρτίου 2014. (Φωτογραφία AFP / Yves Herman)


Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπαράκ Ὀμπάμα τήν Πέμπτην ἒδωσεν ἐπίσης μίαν ὁμιλίαν γιά τήν κατάστασιν στήν Οὐκρανίαν, ζητώντας νά ξεκινήσῃ «ἂμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ τῆς Ρωσσίας καί τῆς Οὐκρανίας, μέ τήν συμμετοχήν τῆς διεθνοῦς κοινότητος", ἀναφέρει τό ITAR-TASS. Μιλώντας στόν Λευκόν Οἶκον, ὁ Ὀμπάμα εἶπεν ὃτι ἡ λύσις στήν κρίσιν πρέπει «νά λαμβάνῃ ὑπ’ ὂψιν τά συμφέροντα τῆς Ρωσσίας», ἀλλά νά λάβουν σοβαρά ὑπ’ ὂψιν τήν κυριαρχία καί τήν ἐδαφικήν ἀκεραιότηταν τῆς Οὐκρανίας. Ἓνα προτεινόμενον δημοψήφισμα στήν Κριμαίαν προκειμένου νά ἐνταχθῇ στήν Ρωσσίαν θά παραβιάζῃ τό διεθνές δίκαιον, πρόσθεσεν. Νωρίτερα τήν Πέμπτην, ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ Ρωσσικο][υ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν Ἀλεξάντερ Λουκάσεβιτς δήλωσεν ὃτι ἡ Μόσχα θά ἀντιδράσῃ σέ ὁποιεσδήποτε προσπάθειες γιά παρεμπόδισιν τῆς διαδικασίας ἒκδοσης θεωρήσεων γιά Ρώσσους πολῖτες που ταξιδεύουν σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης.

"Θά πρέπῃ ἐάν οἱ προξενικές ἀρχές ὁποιουδήποτε ἀπό τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ προχωρήσει πρός κάποιαν αὐστηροποίησιν τῶν διαδικασιῶν αἲτησης θεώρησης, νά ἀντιδράσωμεν ἂμεσα σ’ αὐτό», εἶπεν. Ὁ ἲδιος πρόσθεσεν ὃτι ἡ Ρωσία «ἐξεπλάγη» ἀπό τήν ἀπόφασιν τῆς ΕΕ νά διακόψῃ τίς συνομιλίες γιά ἐλεύθερον καθεστώς βίζας μέ τήν Ρωσσίαν. «Εἶναι προφανῶς μία πολιτικοποιημένη, ἀνεδαφική καί ἀβάσιμη προσέγγισις, ἡ ὁποία ἒρχεται σέ ἀντίθεσιν μέ τίς ὑφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ τῆς Ρωσσίας καί τῆς ΕΕ γιά τήν περαιτέρῳ ἀπλοποίησιν τῶν κανόνων γιά τήν ἀμοιβαίαν ἀνταλλαγήν ταξιδίων τῶν πολιτῶν», τόνισεν ὁ Λουκάσεβιτς.

Ὁ Ρῶσσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσεν τούς ἡγέτες τοῦ κόσμου νά ἐξετάσουν τίς «συνέπειες» τῶν κυρώσεων ἐναντίον τῆς Ρωσσίας τήν Τρίτην. «Πιστεύω ὃτι στόν σύγχρονον κόσμον, ὃπου τά πάντα εἶναι ἀλληλένδετα καί ἀλληλοεξαρτώμενα, εἶναι δυνατόν νά προκληθῇ βλάβη καί σέ ἂλλην χώραν, ἀλλά αὐτό τελικῶς θά εἶναι ἀμοιβαία βλάβη καί θά πρέπῃ νά τό ἒχωμεν κατά νοῦν αὐτό», δήλωσεν ὁ Ποῦτιν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ πρωθυπουργός τῆς Κριμαίας, Σεργκέϊ Ἀξιόνωβ, εἶπεν ὃτι ἦταν μπερδεμένος ἀπό τίς ἀπειλές ἐπιβολῆς κυρώσεων που προέρχονται ἀπό τήν Δύσιν, ὃσον ἀφορᾶ τήν κατάστασιν στήν Κριμαίαν. «Ζοῦμεν ἐδῶ, καί μποροῦμεν νά ἐπιλέξωμεν τό μέλλον μας στόν τόπον μας - ἀπό πότε εἶναι νόμιμον νά τιμωρούμεθα μέ κυρώσεις; Τί εἶναι αὐτή, ἡ πολιτική δίωξις; Στό Λβώβ, μίαν στρατιωτικήν ἐγκατάστασις, κατασχέθηκεν, οἱ εἰσαγγελεῖς καί ἡ τοπική ἀστυνομία πετάχτηκαν ἒξω καί οἱ αὐτοαποκαλούμενες περιφερειακές ἀρχές ἦσαν παροῦσες - καί κανείς δέν ἐπέβαλλεν κυρώσεις», δήλωσεν ὁ Ἀξιόνωβ στούς δημοσιογράφους σέ μίαν σύσκεψιν μέ τά μέσα ἐνημέρωσης.

 Ὁ Σεργκέϊ Ἀξιόνωβ, πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν τῆς Κριμαίας, στό κοινοβούλιον τῆς Κριμαίας, στίς 28 Φεβρουαρίου 2014. (Φωτογραφία RIA Novosti / Andrey Stenin)
«Ἀπό τήν στιγμήν που οἱ Ρῶσσοι γιά πρώτην φοράν ἐπικεντρώθηκαν στήν προάσπισιν τῶν συμφερόντων τους - καί ὂχι μόνον οἱ Ρῶσσοι, οἱ Οὐκρανοί που ζοῦν ἐδῶ, ἐπίσης, ὁ καθείς ἀνησύχησεν καί ἂρχισεν νά μιλάῃ γιά κυρώσεις. Μήπως ἐμεῖς συμβουλεύσαμεν τήν Ἀμερικήν ἢ τήν Γερμανίαν πῶς νά ἀσχοληθῇ μέ τίς αὐτόνομες περιοχές τους καί νά ποῦν στούς ἀνθρώπους ἐκείνους τί νά κάνουν; Αὐτό εἶναι δικόν τους δικαίωμα, ὃπως ἀκριβῶς εἶναι δικαίωμα τῶν Κριμαιανῶν γιά αὐτοδιάθεσιν», τόνισεν ὁ Ἀξιόνωβ. Οἱ ἀρχές τῆς Κριμαίας ἒχουν καταγγείλει τήν αὐτοαποκαλούμενη κυβέρνησις στό Κίεβον καί δήλωσεν ὃτι ὃλες οἱ οὐκρανικές ἀρχές ἐπιβολῆς τοῦ νόμου καί ὁ στρατός ἒχει ἀναπτυχθεῖ στήν χερσόνησον καί πρέπει νά λαμβάνουν ἐντολές ἀπό αὐτούς. ΟἸ Ἀρχές τῆς Κριμαίας ἒχουν ζητήσει ἀπό τήν Ρωσσίαν νά παράσχῃ βοήθειαν γιά τήν ἐξασφάλισιν τῆς εἰρήνης καί τῆς τάξης στήν περιοχήν. Οἱ κάτοικοι τῆς Κριμαίας ἢρχισαν νά διαμαρτύρονται ἀφοῦ οἱ νέες ἀρχές τοῦ Κιέβου εἰσήγαγαν ἓναν νόμον καταργώντας τήν χρῆσιν ἂλλων γλωσσῶν γιά ἐπίσημους σκοπούς(σχέσεις μέ τό δημόσιον) στήν Οὐκρανίαν. Περισσότερον ἀπό τό ἣμισυ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κριμαίας εἶναι Ρῶσσοι καί χρησιμοποιοῦν μόνον τήν ρωσσικήν σάν γλῶσσαν γιά τήν ἐπικοινωνίαν τους.Τά πραγματικά περιστατικά που πρέπει νά ξέρετε γιά τήν Κριμαίαν καί τό γιατί εἶναι σέ ἀναταραχήν


Πολλές μονάδες ἐντός τῶν ἐθνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων ἢρχισαν νά συμμετέχουν μέ τό μέρος τῆς φιλορωσικῆς κυβέρνησης τῆς Κριμαίας καί τῶν ντόπιων που διοργάνωσαν αὐτοάμυνα κατά τῶν ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων. Πρόσφατα, ὁ διοικητής τοῦ οὐκρανικοῦ ναυτικοῦ καί τό μεγαλύτερον μέρος τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, σταθμεύουν στήν χερσόνησον καί πῆραν νέους ὂρκους. Σύμφωνα μέ τήν συνθήκην Ρωσσίας-Οὐκρανίας καθορισμοῦ τῶν στρατιωτικῶν βάσεων καί τῆς μοίρας πολεμικῶν πλοίων που θά σταθμεύουν στήν Κριμαίαν - ἡ ὁποία ὑπεγράφη τό 1997 καί παρατάθηκεν τό 2010 - ἡ Ρωσσία δέν ἐπιτρέπεται νά ἒχῃ παρά μόνον μέχρι 25.000 στρατιῶτες, 24 ὁπλικά συστήματα (μέ διαμέτρημα μικρότερο ἀπό 100 mm), 132 τεθωρακισμένα ὁχήματα καί 22 στρατιωτικά ἀεροσκάφη, στό ἒδαφος τῆς χερσονήσου. Ὁ ρωσσικός στόλος τῆς Μαύρης Θάλασσας ἒχει τό δικαίωμα νά παραμείνῃ στήν Κριμαίαν ἒως τό 2042. Ἡ Μόσχα διαγράφει ἐτησίως ἀπό 97.750.000 δολλάρια τοῦ χρέους τοῦ Κιέβου, γιά τό δικαίωμα χρήσης τῶν οὐκρανικῶν ὑδάτων καί τίς ραδιοφωνικές συχνότητες, καθώς καί γιά τήν ἀντιστάθμισιν τῶν περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων τοῦ Στόλου τῆς Μαύρης Θαλάσσης.

Οἱ συμμετέχοντες τοῦ ράλλυ στό Εύπατόρια τῆς Κριμαίας ἐκφράζουν τήν ὑποστήριξίν τους πρός τήν Ρωσσίαν στίς 5 Μαρτίου 2014. (Φωτογραφία RIA Novosti / Andrey Stenin) 


Σχόλιον zeuxisblog46 :

Γιά μίαν ἀκόμη φοράν καταδεικνύεται ἐντελῶς ἐμφανῶς μάλιστα, πώς οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ κατεστημένου κι ἰδιαιτέρως τῶν Καζαροεβραίων, κάθε ἂλλον παρά ἀγαθόν σκοπόν ἒχουν. τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν γνωρίζουν ἀπό χέρι  πιά ὃτι ἒχασαν τό παιχνίδι, ἐπιχειροῦν ἒστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, νά παρακινήσουν καί ἂλλην χώραν σέ ἓναν ἐμφύλιον. Δέν χορταίνουν μέ τίποτε οἱ φαῦλοι αὐτοί ὑπάνθρωποι, που στόχον ζωῆς ἒχουν θέσει τό κέρδος καί μόνον. τό χρῆμα εἶναι ὁ θεός τους κι ἐπιδιώκουν τήν ἀπόκτησίν του μέ κάθε μέσον, ἀνεξαρτήτως τοῦ πόσον ἀνήθικον εἶναι, τοῦ πόσον ματαιόδοξον εἶναι, τοῦ πόσον ἀντίθετον μέ τόν συμπαντικόν νόμον εἶναι. Ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου, ἒχει γίνει τό δικόν τους modus vivendi. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ἀποτελοῦν ἐπικίνδυνον μολυσματικήν νόσον, ἓνεκα τῆς ὁποίας πρέπει νά ἀπομονωθοῦν καί τεθοῦν ὑπό συνθῆκες καραντίνας ἐπ'  ἀόριστον, εἲτε στόν πλανήτην εἲτε κάπου ἀλλοῦ.

Τά ἐπικίνδυνα ἀπόβλητα πρέπει νά ἀπομακρύνονται διότι κρίνονται ἐπικίνδυνα γιά τήν δημοσίαν ὑγείαν κι ὡς ἐκ τούτου εἲτε θάβονται, εἲτε περιορίζεται εἲτε παύει ἡ παραγωγή τους. Στήν παρούσαν φᾶσιν, ἡ μέν εὐρωπαϊκή ἒνωσις ἐποφθαλμιᾶ τήν κερδοφόρον ἀγορά τῆς εἰρηνικῆς Οὐκρανίας ἡ ὁποία οὐδέποτε προκάλεσεν τόν οἰονδήποτε γείτονά της, οἱ δέ ΗΠΑ διά στόματος αὐτοῦ τοῦ ἀνεκδιήγητου ἀμερικανοῦ προέδρου καί ὂχι μόνον, τολμάει παρά τήν οἰκτρήν κατάστασιν στήν ὁποίαν βρίσκεται δημοσιονομικῶς, νά ὑψώνῃ τό δάκτυλον καί νά ὑποδεικνύῃ κατευθύνσεις στόν οὐκρανικόν λαόν, που δικαίως δέν ἐπιθυμεῖ κανενός εἲδους παρεμβάσεις καί μέ τό δίκιον του. Ἡ Ρωσσία ἀπό τήν πλευράν της τελεῖ ἐν γνώσει τῆς ὑπεροχῆς της καί τηρεῖ στάσιν ἀναμονῆς καί ὑπομένει τίς πιέσεις τῶν Καζάρων που ἐξαπολύονται πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, μέ μόνον στόχον τήν πολεμικήν ἐμπλοκήν τῆς Μόσχας σέ σύρραξιν.

Οἱ λαοί πάντοτε ἒχουν τό δίκαιον μέ τό μέρος τους ἀγαπητοί συνέλληνες. Ἐλπίζω πώς ὁ πρόεδρος Ποῦτιν μέ τήν προειδοποίησιν πρός τούς ἀρχηγούς κρατῶν παγκοσμίως που κρούει τόν κώδωναν τοῦ κινδύνου σέ ὃλην τήν ἀνθρωπότηταν, θά συναντήσῃ τήν λογικήν γύρω ἀπό τίς ἐπόμενες κινήσεις ὃλων. Εὐτυχῶς ὁ κόσμος ἢρχισεν πλέον νά συνειδητοποιῆ τήν πραγματικά ὑφισταμένην κατάστασιν καί δέν πέφτει εὒκολα θῦμα στίς παγίδες που στήνουν τά ἀνδρείκελα τῶν καζάρικων κυβερνήσεων, ἀπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Ὁ ἑλληνισμός φαίνεται νά κινητοποιῆται γιά ἀκόμη μίαν φοράν κι αὐτό εἶναι τό μόνον παρήγορον κι ἐλπιδοφόρον γεγονός μέσα στόν ὀρυμαγδόν τῶν παγκοσμίων ἐξελίξεων. Ἀγάντα συνέλληνες καί κοντοφθάσαμεν στό ποθητόν ἀποτέλεσμα... «ἔστ' ἦμαρ ὅτε Φοῖβος πάλιν ἐλεύσεται καὶ ἐς ἀεί ἔσσεται»
(Θά ἒλθῃ ἡ ἡμέρα που θά ἒλθῃ ὁ Φωτοδότης Ἀπόλλων καί θά μείνη γιά πάντα)


Μετάφρασις προσαρμογή κειμένου Α. Ζ. Μπαξεβανίδης


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Subscribe to zeuxisblog.46 by Email Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;