Μήνυμα ἀπό τό διάστημα :

Ἐπιθυμεῖτε νά ἐμφανισθοῦμεν ; Ἀποφασῖστε..        


Ὁποιοσδήποτε ἐξέπεμψεν αὐτό τό μεταφρασμένον μήνυμα σέ ἐσᾶς εἶναι ἂσχετος καί θά ἒπρεπεν νἀ παραμείνη ἒτσι στό μυαλόν σου. Ἐκεῖνο που μετράει εἶναι τό τί θά κάνῃς ἐσύ μέ αὐτό τό μήνυμα. Καθείς ἀπό ἐσᾶς ἐπιθυμεῖ νά ἐξασκήσῃ τήν ἐλευθέραν του βούλησιν καί νά ἀποκτήσῃ εὐτυχίαν. Αὐτά εἶναι χαρακτηριστικά τά ὁποῖα μᾶς ἐπεδείχθησαν καί τώρα ἒχωμεν πρόσβασιν σέ αὐτά. Ἡ ἐλευθέρα σου βούλησις ἐξαρτᾶται ἀπό τήν γνῶσιν που ἒχεις στήν κατοχήν σου. Ἡ εὐτυχία σου ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀγάπην που δίνεις καί παίρνεις.

Ὃπως ὃλες οἱ φυλές μέ συνειδητότηταν σέ αὐτό τό ἐξελικτικόν στάδιον, ἲσως αἰσθάνεσαι ἀπομονωμένος στόν πλανήτην σου. Αὐτή ἡ ἐντύπωσις σέ κάνει βέβαιον γιά τόν προορισμόν σου. Ἐν τούτοις βρίσκεσαι στήν ἀπαρχήν μεγάλης ἀνελίξεως γιά τήν ὁποίαν μόνον μία μικρή μειονότης γνωρίζει. Δέν εἶναι δική μας εὐθύνη τό νά τροποποιήσωμεν τό μέλλον σας, χωρίς ἐσεῖς νά τό ἐπιλέξετε. Θεώρησε αὐτό τό μήνυμα σάν ἓνα παγκόσμιον μανιφέστον καί τήν ἀπάντησίν σου σάν ψῆφον.


Ποιοί εἲμαστε ;;


Οὒτε οἱ ἐπιστήμονές σας, οὒτε οἱ θρησκευτικοί σας ἐκπρόσωποι, μιλοῦν ὁμοφώνως περί τῶν ἀνεξήγητων οὐρανίων φαινομένων, τά ὁποῖα ἡ ἀνθρωπότης παρατηρεῖ γιά χιλιάδες χρόνια. Προκειμένου νά γνωρίσῃ κανείς τήν ἀλήθειαν, πρέπει νά τά ἀντιμετωπίζῃ, χωρίς τά γυαλιά τῆς πίστεως (θρησκευτικῆς), ὃσον σεβαστή καί ἂν εἶναι.

Ἓνας διαρκῶς αὐξανόμενος ἀριθμός ἀνωνύμων ἐρευνητῶν, διερευνοῦν τά μονοπάτια τῆς νέας γνώσης, καί φθάνουν ν’ ἀγγίζουν τήν πραγματικότηταν. Σήμερα ὁ πολιτισμός σας, εἶναι πλημμυρισμένος ἀπό ἓναν ὠκεανόν πληροφοριῶν, τῶν ὁποίων μόνον ἓνα μικρόν μέρος, οἱ λιγώτερον ἀνησυχητικές, διαχέεται κυρίως.

Ὃ,τι στήν ἱστορίαν σας φαινόταν γελοῖον ἢ ἀπίθανον, συχνά ἀπεδείχθη δυνατόν, εἰδκά τά τελευταῖα 50 χρόνια. Γνώριζε πώς τό μέλλον θά εἶναι ἀκόμη πιό ἐκπληκτικόν. Θά ἀνακαλύψῃς τό χειρότερον, ὃπως καί τό κάλιστον.

Ὃπως δισεκατομμύρια ἂλλοι σ’αὐτόν τόν Γαλαξίαν, εἲμαστε ἐνσυνείδητες ὑπάρξεις τίς ὁποῖες τό ὂνομα «ἐξωγήϊνοι», ἂν καί πραγματικότης, εἶναι πολύ πιό λεπτόν. Δέν ὑπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ ἠμῶν κι ὑμῶν, ἂν ἐξαιρέσῃς τήν ἐμπειρίαν ἀπό ὁρισμένες φάσεις ἐξελίξεως.

Ὃπως σέ οἰανδήποτε ὀργανωμένην δομήν, ἡ ἱεραρχία ὑπάρχει καί στίς δικές μας σχέσεις. Οἱ δικές μας βασίζονται ἐπάνω στήν σοφίαν διαφόρων φυλῶν. Εἶναι μέ τήν ἒγκρισιν αὐτῆς τῆς ἱεραρχίας που στρεφόμαστε πρός ἐσᾶς.

Ὃπως πολλοί ἀπό ἐσᾶς εἲμαστε σέ ἀναζήτησιν τοῦ Ἀνωτάτου Ὂντος. Γι’ αὐτό δέν εἲμαστε θεοί ἢ λιγώτερον θεοί ἀλλά πραγματικοί ὃμοιοί σας στήν Κοσμικήν Ἀδελφότηταν. Στό φυσικόν πεδίον εἲμαστε λίγον διαφορετικοί ἀπό ἐσᾶς, ἀλλά στήν πλειοψηφίαν μας μέ ἀνθρωπίνην μορφήν.

Ἡ ὓπαρξίς μας εἶναι μία πραγματικότης ἀλλά ἡ πλειονότης σας δέν τό ἒχει συλλάβει ἀκόμη. Δέν εἲμαστε ἀπλή παρατήρησις, ἀλλά συνειδήσεις ὃπως ἀκριβῶς ἐσεῖς. Ἀποτυγχάνετε νά μᾶς κατανοήσετε διότι παραμένωμεν ἀόρατοι στίς αἰσθήσεις σας καί τά μετρικά σας συστήματα τόν περισσότερον χρόνον.

Ἐπιθυμοῦμεν νά πληρώσουμεν αὐτό τό κενόν αὐτήν τήν χρονικήν στιγμήν τῆς ἱστορίας σας. Ἐπήραμεν αὐτήν τήν συλλογικήν ἀπόφασιν, ἀλλά δέν εἶναι ἀρκετόν αὐτό. Ἒχωμεν ἀνάγκην καί τήν δικήν σας. Μέσα ἀπό αὐτό τό μήνυμα, καθίστασθε αὐτοί που ἀποφασίζουν. Ἐσύ προσωπικῶς. Δέν ἒχωμεν ἀνθρώπινον ἀντιπρόσωπον στήν Γῇν ὁ ὁποῖος νά καθοδηγήσῃ τήν ἀπόφασίν σου.


Γιατί δέν εἲμαστε ὁρατοί ;;


Σέ ὡρισμένα στάδια ἐξέλιξης, κοσμικές ἀνθρωπότητες ἀνακαλύπτουν νέες μορφές ἐπιστημῶν, πέραν τοῦ ἐμφανοῦς, ἐλέγχου τῆς ὓλης. Δομημένη ἀποϋλοποίησις καί ὑλοποίησις εἶναι μέρος αὐτῶν. Αὐτό εἶναι κάτι που ἡ δική σας ἀνθρωπότης ἒχει ἀγγίξει σέ μερικά ἐργαστήρια, σέ στενήν συνεργασίαν μέ ἂλλα ἐξωγήϊνα πλάσματα, μέ κόστος ἐπικίνδυνους συμβιβασμούς, οἱ ὁποῖοι μένουν κρυμμένοι ἀπό ἐσᾶς ἀπό μερικούς ἐκ τῶν ἐκπροσώπων σας.

Χώρια ἀπό τά ἐναέρια ἢ διαστημικά ἀντικείμενα ἢ φαινόμενα γνωστά στήν ἐπιστημονικήν σας κοινότηταν, τά ὃποῖα ἀποκαλεῖ UFO, ὑπάρχουν θεμελιωδῶς πολυδιάστατα κατασκευασμένα διαστημόπλοια, τά ὁποῖα πληροῦν αὐτές τίς ἱκανότητες.

Πολλοί ἂνθρωποι ἒχουν ἒλθει σέ ὀπτικήν, ἀκουστικήν, τακτικήν ἢ ψυχικήν ἐπαφήν μέ τέτοια σκάφη, μερικοί ἐκ τῶν ὁποίων βρίσκονται ὑπό τόν ἒλεγχον ἀποκρύφων δυνάμεων που σᾶς κυβερνοῦν. Ἡ δυσκολία κατά τήν παρατήρησίν σας ἒγκειται στά προηγμένα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τά συστήματα ἀποϋλοποίησης αὐτῶν τῶν σκαφῶν.

Μέ τό νά μήν τά βλέπετε ἐσεῖς οἱ ἲδιοι, δέν πιστεύετε στήν ὓπαρξίν τους. Τό κατανοοῦμεν πλήρως αὐτό. Ἡ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν παρατηρήσεων, γίνεται σέ μεμονωμένην βάσιν, ἀτομικήν, ἒτσι ὣστε νά μήν ἀγγίξουν τήν ψυχήν καί νά μήν τροποποιήσουν κανένα ὀργανωμένον σύτημα.

Αὐτό γίνεται ἐσκεμμένως ἀπό τίς φυλές που σᾶς περιτριγυρίζουν, ἀλλά γιά πολύ διαφορετικούς λόγους καί ἀποτελέσματα. Γιά τά ἀρνητικά πολυδιάστα ὀντα που παίζουν ρόλον στήν ἐξάσκησιν ἐξουσίας στήν σκιάν τῆς ἀνθρωπίνης ὀλιγαρχίας, ἡ διακριτικότης ἒχει κίνητρον τήν πρόθεσίν τους νά διατηρήσουν τήν ὓπαρξίν τους καί ἒλεγχον ἂγνωστον (γιά σᾶς).

Γιά ἐμᾶς, ἡ διακριτικότης ἒχει σάν κίνητρον τόν σεβασμόν τῆς ἐλευθέρας σας βούλησης, τήν ὁποίαν μπορεῖ ὁ κόσμος νά ἀσκήσῃ προκειμένου νά διευθετῇ τίς ὑποθέσεις του, μέχρις ὃτου ἀποκτήσει τήν τεχνικήν καί ψυχικήν ὡριμότηταν ἀπό μόνος του. Ἡ εἲσοδος τοῦ ἀνθρωπίνου εἲδους στήν οἰκογένειαν τῶν γαλαξιακῶν πολιτισμῶν ἀναμένεται μεγάλως.

Τί μπορεῖ νά ἐμφανισθῇ στό φῶς τῆς ἡμέρας καί νά σᾶς βοηθήσῃ νά ἐπιτύχετε αὐτήν τήν συνένωσιν. Δέν τό κάναμεν μέχρι τώρα, ἐπειδή πολύ λίγοι ἀπό ἐσᾶς τό ἐπιθυμούσατε  πραγματικά, ἓνεκα ἀγνοίας, ἀδιαφορίας ἢ φόβου κι ἲσως ἐπειδή τό ἐπεῖγον τῆς κατάστασης δέν τό δικαιολογοῦσεν. Πολλοί ἀπό ἐκείνους που μελετοῦν τίς ἐμφανίσεις μας μετροῦν τά φῶτα τήν νύχτα στά σκοτεινά.Συχνά σκέπτονται μέ βάσιν ἀντικείμενα, ὃταν ὃλον τό θέμα εἶναι τά  συνειδητά ὂντα.


Ποιοί εἶστε ἐσεῖς ;;

Εἶσθε γέννημα πολλῶν παραδόσεων που διαχρονικά ἒχουν ἀμοιβαία ἐμπλουτισθεῖ μέ τήν συνεισφορά τοῦ ἑνός πρός τόν ἂλλον. Τό ἳδιον συμβαίνει  στίς φυλές στήν ἐπιφάνειαν τῆς Γῇς. Στόχος σας εἶναι νά ἐνωθῆτε μέ σεβασμόν αὐτῶν τῶν ριζῶν γιά νά ἐπιτύχετε τό κοινόν ἒργον. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ πολιτισμοῦ σας μοιάζει νά σᾶς χωρίζῃ διότι τόν ὑποκαθιστᾶτε στήν βαθυτέραν σας ὓπαρξιν. Ἡ μορφή εἶναι τώρα πιό ἐνδιαφέρουσα ἀπό τήν οὐσίαν τῆς εὐαίσθητης φύσης σας. Γιά τίς δυνάμεις σας ἡ ἐπικράτησις τοῦ σχήματος ἀποτελεῖ τίς ἐπάλξεις ἐνάντια σέ κάθε μορφήν διακινδύνευσης.

Θά κληθῆτε νά ξεπεράσετε τήν μορφήν, τό σχῆμα ἀν κι ἀκόμη θά τό σέβεσθε γιά τόν πλοῦτον καί τήν ὀμορφιάν του. Κατανοῶντες τήν συνειδητότηταν τῆς μορφῆς, μᾶς κάνει νά ἀγαποῦμεν τούς ἀνθρώπους στήν διαφορετικότητάν τους. Ἡ εἰρήνη δέν σημαίνει νά μήν κάνεις πόλεμον, συντελεῖ στό νά γίνεσαι αὐτό που εἶσαι στήν πραγματικόηταν, μιά ἲδια ἀδελφότητα. Γιά νά τό ἀντιληφθῇς αὐτό, ὁ ἀριθμός τῶν λύσεων που ἒχεις στίς διάθεσίν σου μειώνονται. Μία ἀπ’ αὐτές συνιστᾶ ἐπαφήν μέ ἂλλες φυλές που θά ἀντανακλοῦν αὐτό που εἶσαι στήν πραγματικότηταν.


Σέ τί κατάστασιν βρίσκεσαι ;;

Ἐκτός σπανίων περιπτώσεων, οἱ παρεμβάσεις μας πάντοτε εἶχαν πολύ μικρήν ἐπίπτωσιν στήν ἱκανότητάν σου νά παίρνῃς συλλογικές καί ἀτομικές ἀποφάσεις γιά τό μέλλον σου. Αὐτό ἒχει σάν κίνητρον τήν γνῶσιν μας τοῦ βαθυτέρου ψυχολογικοῦ σου μηχανισμοῦ. Φθάσαμεν στό συμπέρασμα πώς ἡ ἐλευθερία κτίζεται μέσα μας, ὃσον ἓνα ὂν ἀποκτᾶ γνῶθι σ’ αὐτόν καί τοῦ περιβάλλοντός του, ἀπαλλασσόμενος βαθμηδόν τῶν περιορισμῶν καί τῆς ἀδρανείας, ὃποια κι ἂν εἶναι. Παρά τίς πολυάριθμες, γενναῖες καί πρόθυμες συνειδήσεις, αὐτές οἱ ἐσωστρέφειες εἶναι τεχνητά συντηρούμενες γιά τό κέρδος μιᾶς αὐξανόμενης κεντρικῆς ἐξουσίας.

Μέχρι πρόσφατα, ἡ ἀνθρωπότης ἒζησεν ἓναν ἱκανοποιητικόν ἒλεγχον τῶν ἀποφάσεών της. Ἀλλά χάνει ὁλοέν καί περισσότερον τόν ἒλεγχον τοῦ προορισμοῦ της, ἐξ αἰτίας τῆς αὐξανόμενης χρήσεως τεχνολογιῶν, μέ θανατηφόρες συνέπειες στό γήϊνον κι ἀνθρώπινον οἰκοσύστημα νά γίνονται ἀναπότρεπτες. Χάνετε ἀργά ἀλλά σίγουρα τίς ἐξαιρετικές σας ἱκανότητες νά κάνετε τήν ζωήν ἐπιθυμητήν. Ἡ ἀνθεκτικότης σας τεχνητά μειώνεται, ἀνεξαρτήρτως τῆς θελήσεώς σας. Ὑπάρχουν τέτοιες τεχνολογίες που ἐπηρεάζουν τόσον τό σῶμα ὃσον καί τόν νοῦν σας. Τέτοια σχέδια ἒχουν πάρει τόν δρόμον τους.

Αὐτό μπορεῖ νά ἀλλάξῃ ἐφ’ ὃσον διατηρεῖτε τήν δημιουργικήν δύναμιν μέσα σας, ἀκόμη κι ἂν συνυπάρχει μέ τίς σκοτεινές προθέσεις τῶν ἰσχυρῶν σας δυναστῶν. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον παραμένωμεν ἀόρατοι. Αὐτή ἡ ἰδιαίτερη ἀτομική δύναμις εἶναι καταδικασμένη νά ἐξαφανισθῇ, ἒτσι καί μία συλλογική ἀντίδρασις μεγάλου βεληνεκοῦς δέν συμβεῖ. Ἡ περίοδος που ἒρχεται εἶναι αὐτή τῆς ρήξεως, ὁποιαδήποτε θά μποροῦσεν νά εἶναι. Ἀλλά θά περιμένῃς τήν τελευταίαν στιγμήν νά βρῇς λύσεις ;; Θά ἒπρεπεν νά ἀναμείνῃς ἢ νά ὑποφέρεις τόν πόνον ;;

Ἡ ἱστορία σας ποτέ δέν ἒπαψεν νά σημαδεύεται ἀπό ἐπαφές μεταξύ ἀνθρώπων, λαῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν νά ἀνακαλύψουν ὁ ἓνας τόν ἂλλον, σέ συνθῆκες συχνά συγκρουσιακές. Κατακτήσεις σχεδόν πάντα συνέβησαν εἰς βλάβην ἂλλων. Ἡ Γῇ τώρα ἒγινεν ἓνα χωριόν ὃπου ὁ καθείς γνωρίζει τόν καθέναν, ἀλλά ἀκόμη συγκρούσεις ἐπιμένουν νά ἐπικρατοῦν κι ἀπειλές ὃλων τῶν εἰδῶν ἀποβαίνουν χειρότερες σέ διάρκειαν καί ἒντασιν.

Ἂν καί μία ἀνθρώπινη ὓπαρξις σάν ἂτομον, ἒχει ἀκόμη πολλές ἱκανότητες, δέν μπορεῖ νά τίς ἐξασκήσῃ μέ ἀξιοπρέπειαν. Αὐτή εἶναι ἡ περίπτωσις γιά τήν πλειοψηφίαν σας, γιά λόγους που οὐσιαστικά εἶναι γεωπολιτικοί.

Ὑπάρχουν ἀρκετά δισεκατομμύρια ἀπό ἐσᾶς. Ἡ μόρφωσις τῶν παιδιῶν σας κι οἱ ὃροι διαβίωσής σας, ὃπως κι οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν πολυαρίθμων ζώων καί πολλῶν φυτῶν, ὑπόκεινται στήν θέλησιν τῶν πολιτικῶν, οἰκονομικῶν, στρατιωτικῶν καί θρησκευτικῶν σας ἐκπροσώπων. Οἱ σκέψεις καί πεποιθήσεις σας διεμορφώθησαν ἀπό ἐπαναστατικά ἐνδιαφέροντα γιά νά σᾶς μετατρέψουν σέ σκλάβους, ἐνῷ ταυτοχρόνως σᾶς δίνουν τήν αἲσθησιν ὃτι ἒχετε τόν ἀπόλυτον ἒλεγχον τῆς μοῖρας σας, ἡ ὁποία στήν οὐσίαν εἶναι ἡ πραγματικότης.

Ἀλλά ὑπάρχει μεγάλη ἀπό στασις μεταξύ μίας ἐπιθυμίας καί τῆς πραγματοποιήσεώς της, ὃταν οἱ ἀληθινοί κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ ἀνά χεῖρας εἶναι ἂγνωστοι. Αὐτόν τόν καιρόν δέν εἶστε οἱ κατακτητές. προκαλαμβάνοντας πληροφορίες εἶναι μία στρατιωτική στρατηγική γιά ἀνθρώπινα ὂντα. Ἡ ἐγκατάστασις σκέψεων, συναισθημάτων ἢ ὀργανισμῶν που δέν ἀνήκουν σέ ἐσένα, μέσῳ κατάλληλων τεχνολογιῶν εἶναι μία ἀκόμη παλαιότερη στρατηγική.

Ὑπέροχες εὐκαιρίες προόδου ἳστανται πλάϊ σέ ὑποδεέστερες καί καταστροφικές ἀπειλές. Αὐτοί οἱ κίνδυνοι κι οἱ εὐκαιρίες ὑφίστανται τώρα. Ἐν τούτοις μπορεῖτε νά συλλάβετε ὃ,τι σᾶς ἐπιδεικνύεται μόνον. Τό τέλος τῶν φυσικῶν πηγῶν εἶναι προγραμματισμένον, ἐνῷ κανέν μακρόπνοον συλλογικόν πρόγραμμα-ἒργον δέν ἒχει ἀκόμη ἐκπονηθεῖ.

Ὁ μηχανισμός ἐξόδου ρύπων τοῦ οἰκοσυστήματος, ἒχει ὑπερβεῖ τά ὃρια τοῦ ἀνεπανόρθωτου. Ἡ ἒλλειψις πὀρων καί ἀποθεμάτων καί ἡ λανθασμένη κι ἂδικη κατανομή τῶν πόρων ὃπου ἡ ἀρχική τιμή μέρα μέ τήν ἡμέραν αὐξάνεται καί θά φέρῃ ἀδελφοκτόνες μάχες μεγάλης κλίμακος, ἀλλά ἐπίσης μέσα στήν καρδιάν τῶν πόλεων καί τῆς ὑπαίθρου σας. Τό μῖσος αὐξάνει ἀλλά κι ἡ ἀγάπη ἐπίσης. Ἐκεῖνο σᾶς δίνει τήν αὐτοπεποίθησιν στήν ἱκανότητάν σας νά βρῆτε τίς λύσεις σας. ἀλλά ἡ κρίσιμος μᾶζα εἶναι ἀνεπαρκής ἐνῷ ἓνα σαμποτάζ ἒχει στηθεῖ ἒξυπνα.

Οἱ ἀνθρώπινες συμπεριφορές, συνιστάμενες ἀπό παλαιές συνήθειες κι ἐκπαίδευσιν ἒχουν τόσην ἀδράνειαν που αὐτή ἡ προοπτική σᾶς ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδον. Ἐμπιστεύεστε αὐτά τά προβλήματα σέ ἐκπροσώπους τῶν ὁποίων ἡ «συνείδησις τοῦ κοινοῦ καλῶς ἒχειν» σιγά-σιγά σβήνει, ἐμπρός στά συντεχνιακά τους ἐνδιαφέρντα, μέ αὐτές τίς δυσκολίες. Πάντοτε δείχνουν νά τό παλεύουν, ἀλλά τυπικά κι ὂχι στήν οὐσίαν.

Ἀκριβῶς τήν στιγμήν τῆς δράσης, οἱ καθυστερήσεις θά ἀθροίζονται σέ σημεῖον ὃπου θά πρέπῃ νά ὑποβάλλεσαι, νά ὑποκύπτῃς παρά νά ἐπιλέγῃς. Νά γιατί περισσότερον ἀπό ποτέ στήν ἱστορίαν σου, οἱ ἀποφάσεις σου τοῦ σήμερα ἒμεσα καί σημαντικά θά ἐπηρεἀσουν τήν αὐριανήν σου ἐπιβίωσιν.

Ποιά ἐκδήλωσις μπορεῖ ριζικά νά τροποποιήσῃ αὐτήν τήν ἀδράνειαν, ἡ ὁποία εἶναι τυπική κάθε πολιτισμοῦ ;; Ἀπό ποῦ θά ἓλθῃ μία συλλογική κι  ἐνωτική συνειδητότης, που θά ἀνακόψῃ αὐτήν τήν τυφλήν βιασύνην πρός τά ἐμπρός ;; Κοινότητες, φυλές, πληθυσμοί κι ἀνθρώπινα ἒθνη, ἒχουν πάντοτε συγχρωτισθεῖ καί διέδρασαν τό ἓνα μέ τό ἂλλον.

Ἐρχόμενοι κατά μέτωπον μέ τίς ἀπειλές που βαραίνουν πάνω στήν ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν, ἲσως εἶναι καιρός νά λάβῃ χώραν μία ἀκόμη μεγαλύτερη διάδρασις. Ἓνα τσουνάμι ἒρχεται. Φέρει ἀνάμικτα τόσον θετικές ὃσον κι ἀρνητικές ἐπιπτώσεις.Ποιός εἶναι ὀ «Τρίτος»  παράγων ;;

Ὑπάρχουν δύο τρόποι νά δημιουργήσῃς ἐπαφήν μέ ἓναν ἂλλον πολιτισμόν. μέσῳ τῆς παρουσίας άντιπροσώπων ἢ ἂπ’ εὐθεῖας μέ ατομα ἂνευ διακρίσεως. Ὁ πρῶτος τρόπος ἀκολουθεῖται ἀπό συγκρούσεις ἐνδιαφερόντων, ὁ δεύτερος τρόπος φέρνει ἐνημέρωσιν καί γνῶσιν. Ὁ πρῶτος τρόπος ἒχει ἐπιλεγεῖ ἀπό μίαν ὁμάδαν φυλῶν μέ κίνητρον τήν διατήρησιν τῆς ἀνθρωπότητος σέ συνθῆκες σκλαβιᾶς κι ὡς ἐκ τούτου τόν ἒλεγχον τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων, τήν δεξαμενήν γονιδίων καί τήν ἐνέργειαν τῶν ἀνθρωπίνων συναισθημάτων.

Ὁ δεύτερος τρόπος ἒχει ἐπιλεγεῖ ἀπό μίαν ὁμάδαν φυλῶν συμμάχων, μέ κύριον σκεπτικόν τό πνεῦμα ἐξυπηρέτησης. Ἒχωμεν τελικῶς, προσυπογράψει αὐτήν τήν ἀνιδιοτελῆ αἰτίαν καί συστηθήκαμεν μερικά χρόνια πρίν, μέ ἀντιπροσώπους τῶν ἀνθρωπίνων δυνάμεων οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν τό ἀπλωμένον μας χέρι, μέ τήν δικαιολογίαν ἀσυμβατότητος συμφερόντων μέ τό στρατηγικόν τους ὃραμα.

Νά γιατί σήμερα, ἂτομα καλοῦνται νά κάνουν αὐτήν τήν ἐπιλογήν ἀπό μόνα τους χωρίς διαμεσολάβησιν ἀντιπροσώπων. Ὃ,τι προτείναμεν στό παρελθόν σέ ἐκείνους που πιστέψαμεν πώς εἶχαν τήν δυνατότηταν νά συμβάλλουν στήν εὐτυχίαν σας, τό προτείνωμεν τώρα σέ ἐσᾶς.

Οἱ πιό πολλοί ἀπό σᾶς ἀγνοοῦν ὁτι μή ἀνθρώπινα ὂντα λαμβάνουν μέρος στήν ἂσκησιν αὐτῆς τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας που ἐπιχειρεῖται (ΝΤΠ) χωρίς νά γίνονται προσιτοί στίς αἰσθήσεις σας οὒτε καί νά τούς ὑποψιάζεσθε. Αὐτό εἶναι τόσον ἀλήθεια ὣστε ἒχουν σχεδόν πολύ διακριτικά πάρει τόν ἒλεγχον. Δέν χρειάζεται ἀναγκαστικά νά στέκονται στά ὑλικά σας σχέδια κι αὐτό εἶναι ἀκριβῶς που μπορεῖ νά τούς κάνῃ ἐξαιρετικά ἀποτελεσματικούς καί ἐκφοβιστικούς στό ἐγγύς μέλλον.

 Ἐν τούτοις, νά εἶσθε ἐν γνώσει, ὃτι ἓνας μεγάλος ἀριθμός ἐκπροσώπων σας πολεμοῦν αὐτόν τόν κίνδυνον ! Νά τελῆτε ἐν γνώσει ὃτι ὂχι ὃλες  οἱ ἀπαγωγές γίνονται ἐναντίον σας. Εἶναι δύσκολον νά ἀναγνωρίσῃς τήν ἀλήθειαν.

Πῶς θά μποροῦσες ὑπό τοιαῦτες συνθῆκες νά ἀσκῆς τήν ἐλευθέραν σου βούλησιν, ὃταν εἶναι τόσον πολύ χειραγωγούμενη ;; Σέ τί ἀκριβῶς εἶσαι ἐλεύθερος ;;

Εἰρήνη κι ἐπανένωσις τῶν λαῶν σας θά εἶναι τό πρῶτον βῆμα πρός τήν ἁρμονίαν μέ πολιτισμούς ἂλλους ἀπό τόν δικόν σας. Ἐκεῖνον εἶναι ἐπακριβῶς τό ὁποῖον ἐκεῖνοι που σᾶς χειραγωγοῦν ἀπό τό παρασκήνιον, θέλουν νά ἀποφύγουν μέ κάθε κόστος διότι, διαιρώντας ἐκεῖνοι βασιλεύουν! Βασιλεύουν ἐπίσης ἐπί αὐτῶν που σᾶς κυβερνοῦν. Ἡ ἰσχύς τους ἀπορρέει ἀπό τήν ἱκανότητάν τους νά διηθίζουν ἒλλειψιν αὐτοπεποίθησης καί φόβον μέσα σας. Αὐτό ἀποφασιστικά βλάπτει τήν ἀληθινήν κοσμικήν σας φύσιν.

Αὐτό τό μήνυμα θά ἦταν ἂνευ ἐνδιαφέροντος ἐάν ἡ καθοδήγησις αὐτῶν τῶν χειραγωγούντων σας, δέν ἒφθανεν στό ἀποκορύφωμά της καί ἂν τά ἀποπροσανατολιστικά καί δολοφονικά τους σχέδια δέν ὑλοποιούνταν σέ μερικά χρόνια ἀπό σήμερα. Ἀλλά οἱ ὁριογραμμές τους εἶναι κοντά, κι ἡ ἀνθρωπότης θά ὑποστῇ ἀνεπανάληπτα μαρτύρια στούς ἐπόμενους δέκα κύκλους.

Γιά νά ἀμυνθῆτε ἀπέναντι στήν ἐπιθετικότηταν αὐτήν, τήν χωρίς πρόσωπον, χρειάζεστε τοὐλάχιστον νά ἒχετε ἀρκετήν πληροφόρησιν που θά ὁδηγήσῃ στήν λύσιν.

Ὡς ἒχει ἡ κατάστασις μέ τούς ἀνθρώπους, ἀντίστασις ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἐκεῖνες τίς φυλές που κυριαρχοῦν. Ἐδῶ καί πάλιν, ἡ ἐμφάνισις δέν θά εἶναι ἀρκετόν κριτήριον γιά νά διαχωρίσῃ τόν ἐπικυρίαρχον ἀπό τόν σύμμαχον. Στήν παρούσαν ψυχικήν σας κατάστασιν εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολον νά τούς ξεχωρίσετε. Ἐπιπροσθέτως στό ἐνστικτόν σας, ἐξάσκησις θά εἶναι ἀναγκαία ὃταν ἒλθει ἐκείνη ἡ ὣρα.

Ὂντες έν γνώσει τῆς πολύτιμης ἀξίας τῆς ἐλευθέρας βούλησης, σᾶς προσκαλοῦμεν σέ μίαν ἐναλλακτικήν.


Τί μποροῦμεν νά προσφέρωμεν ;;

Ἒχωμεν τήν δυνατότηταν νά σᾶς προσφέρωμεν μίαν πιό ὁλιστικήν ἂποψιν τοῦ σύμπαντος καί τῆς ζωῆς, ἐποικοδομητικές διαδράσεις, τήν ἐμπειρίαν τῆς ἀνοιχτῆς ἐπαφῆς κι ἀδελφικῶν σχέσεων, ἀπελευθερωτικήν τεχνικήν γνῶσιν, ἀπεκρίζωσιν τῶν βασάνων σας, ἐλεγχομένην ἂσκησιν ἀτομικῶν δυνάμεων, πρόσβασιν σέ νέες μορφές ἐνεργείας καί, τελικῶς μίαν καλυτέραν κατανόησιν τῆς συνειδητότητος.

Δέν μποροῦμεν νά σᾶς βοηθήσωμεν νά ξεπεράσετε τούς ἀτομικούς καί συλλογικούς σας φόβους, ἢ νά σᾶς φέρωμεν νόμους που δέν θά ἒχετε ἐπιλέξει, κι ἐπεξεργασθεῖ μόνοι σας, ἀτομική καί συλλογική προσπάθεια δομήσεως ἑνός κόσμου που ἐπιθυμεῖτε, τό πνεῦμα τῆς ἀνακάλυψης νέων οὐρανῶν.


Τί μποροῦμεν νά λάβωμεν ;;

Ἃπαξ καί ἀποφασίσεις ὃτι μία τέτοια ἐπαφή μπορεῖ νά λάβῃ χώραν, θά χαιρόμασταν γιά τήν προστασίαν τῆς ἀδελφικῆς ἰσορροπίας, σέ αὐτήν τήν περιοχήν τοῦ Σύμπαντος, τίς πρόσφορες διπλωματικές ἀνταλλαγές, καί τήν ἒντονον χαράν νά γνωρίζωμεν ὃτι διατελεῖτε ἐνωμένοι, προκειμένου νά ἐπιτελέσετε ἐκεῖνον γιά τό ὁποῖον εἶσθε ἱκανοί. Τό αἲσθημα χαρᾶς εἶναι ἐντόνως ἀναζητούμενον στό Σύμπαν, διότι ἡ ἐνέργειά του εῑναι θεία.

Ποιά εἶναι ἡ ἐρώτησίς που σᾶς κάνωμεν ;;ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΜΕΝ ;;


Πῶς θά μπορούσατε νά ἀπαντήσετε σέ αὐτήν τήν ἐρώτησιν ;; Ἡ ἀλήθεια τῆς ψυχῆς μπορεῖ νά διαβαστῇ μέ τηλεπάθεια. Τό μόνον που χρειάζεσαι εἶναι νά κάνῃς αὐτήν τήν ἐρώτησιν στόν ἑαυτόν σου καί νά δώσῃς τήν ἀπάντησιν ὃσον καθαρώτερα μπορεῖς, μόνος σου ἢ μέ μίαν ὁμάδαν, ὃπως θέλεις. Ὂντας στήν καρδιάν μιᾶς πόλεως ἢ στό μέσον τῆς ἐρήμου, δέν ἐπηρεάζει τήν ἀποτελεσματικότηταν τῆς ἀπάντησης, ΝΑΙ  ἣ ΟΧΙ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΙΝ. απλῶς κάνε το σάν νά μιλᾶς στόν ἑαυτόν σου ἀλλά σκεπτόμενος τό μήνυμα.

Αὐτή εἶναι μία συμπαντική ἐρώτησις κι αὐτές οἱ λίγες ἀπλές λέξεις, μέ τά συμφραζόμενα, ἒχουν μίαν πανίσχυρην σημασίαν. Δέν θά πρέπῃ νά ἀφήσῃς τόν δισταγμόν σου ἐνδιάμεσα. Γι’ αὐτό πρέπει ἢρεμα νά τό σκεφθῆς ἐν πλήρει συνειδήσει. γιά νά συνδέσῃς ἀπόλυτα τήν ἀπάντησιν μέ τήν ἐρώτησιν, προτείνεται νά ἀπαντήσῃς ἀμέσως μόλις ξαναδιαβάσῃς  πάλιν τό μήνυμα.

Μήν βιαστεῖς νά  ἀπαντήσῃς. Ἀνάσανε κι ἂφησε ὃλην τήν δύναμιν τῆς ἐλευθέρας σου βούλησης νά σέ διαπεράσῃ. Νά εἶσαι περήφανος γι’ αὐτό που εἶσαι ! Τά προβλήματα που μπορεῖ νά ἒχῃς σέ καθιστοῦν ἀδύναμον. Ξέχασέ τα γιά λίγα λεπτά γιά νά γίνῃς ἐσύ. Νοιῶσε τήν δύναμιν νἀ ἀναπηδᾶ μέσα σου. Ἒχεις τόν ἒλεγχόν σου !

Μιά μοναδική σκέψις, μία μοναδική ἀπάντησις μπορεῖ δραστικά νά ἀλλάξῃ τό κοντινό σου μέλλον, κατά τόν ἓνα ἢ τόν ἂλλον τρόπον.

Ἡ ἀτομική σου ἀπόφασις ἐρωτώντας τόν ἑαυτόν σου γιά νά ἐμφανισθοῦμεν στόν ὑλικόν σου κόσμον καί στό ἀπόλυτον φῶς τῆς ἡμέρας εἶναι πολύτιμη καί θεμελιώδης  γιά μᾶς.

Ἂν καί μπορεῖς νά διαλέξῃς τόν τρόπον που σοῦ ταιριάζει καλύτερα, οἱ τελετουργίες βασικά εἶναι ἂχρηστες. Ἓνα εἰλικρινές αἲτημα μέσα ἀπό τήν καρδιάν σου καί τήν θέλησίν σου, θά γίνουν πάντα καταληπτά ἀπό ἐκείνους ἀπό ἐμᾶς που ἒχουν σταλεῖ γι’ αὐτό.

Στό ἰδιωτικόν σας ἐκλογικόν κέντρον τῆς κρυφῆς σας βούλησης, θά ἀποφασίσετε τό μέλλον.


 Τί εἶναι ἡ μόχλευσις ;;

Ἡ ἀπόφασις πρέπει νά ληφθῇ ἀπό τόν μεγσλύτερον δυνατόν ἀριθμόν ἀτόμων ἀνάμεσά σας, ἀκόμη κι ἂν θά φαίνεται σάν μειονότης. Προτείνεται νά διαδοθῇ τό μήνυμα μέ ὃλους τούς ὁρατούς τρόπους, σέ ὃσον τό δυνατόν περισσότερες γλῶσσες, σ’ ἐκείνους γύρω σας, εἲτε φαίνονται εἲτε ὂχι δεκτικοί σ’ αὐτήν τήν νέαν ἂποψιν τοῦ μέλλοντος.

Κάντε το χρησιμοποιῶντες ἓνα χιουμοριστικόν τόνον, ἢ χλευαστικόν ἀν σᾶς βολεύει. Ἀκόμη καί δημοσίως κι ἀνοικτά νά τό διαδώσετε σάν ἀστεῖον, ἂν αὐτό σᾶς κάνει νά αἰσθάνεστε πιό ἂνετα, ἀλλά μήν ἀδιαφορήσετε διότι τοὐλάχιστον θά ἒχετε γυμνάσει τήν ἐλευθέραν σας βούλησιν.

Ξεχάσετε τούς ψευτοπροφῆτες καί τίς φῆμες που σᾶς ἒχουν διαδοθεῖ γιά μᾶς. Τό ἐρώτημα εἶναι ἓνα ἀπό τά πιό ἰδιαίτερα που μποροῦν νά σᾶς ὑποβληθοῦν. Παίρνοντας μίαν ἀπόφασιν σάν ἂτομον, εἶναι δικαίωμά σου ὃσον κι εὐθύνη σου.

Ἡ παθητικότης ὁδηγεῖ μόνον στήν ἀπουσίαν ἐλευθερίας. Ὁμοίως, ἡ ἀναποφασιστικότης δέν εἶναι ποτέ ἀποτελεσματική. Ἐάν πραγματικά θέλεις νά κλίνῃς πρός τά πιστεύω σου, τό ὁποῖον εἶναι κάτι που καταλαβαίνωμεν, τότε πές ΟΧΙ. Ἐάν δέν ξέρεις τί νά ἐπιλέξῃς, τότε μήν λές ΝΑΙ, απλῶς ἀπό περιέργεια. αὐτό δέν εἶναι θέαμα, αὐτό εἶναι ἀληθινή καθημερινή ζωή, ΕΙΜΑΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ! Καί ζοῦμεν !

Ἡ ἱστορία σας εἶναι γεμάτη ἐπεισόδια ὃπου ἀποφασισμένοι ἂνδρες καί γυναῖκες ἦσαν ἱκανοί νά ἐπηρεάσουν τό μέλλον τῆς πλειοψηφίας, ἓνας μικρός ἀριθμός ἀπό ἐσᾶς μποροῦν ριζικά ν’ ἀλλάξουν τήν μοῖραν σας σάν μία ἀπάντησις στήν ἀνικανότηταν στό πρόσωπον τόσης ἀδρανείας κι ἐμποδίων ! Μπορεῖς νά διευκολύνῃς τήν γέννησιν τῆς ἀνθιρωπότητος μέσα στήν ἀδελφότηταν.

Ἓνας ἀπό τούς σοφούς σας κάποτε εἶπεν «Δῶσε μου ποῦ νά σταθῶ καί θά κινήσω τήν Γῇν» (Ἀρχιμήδης).

Διαδίδοντας τό μήνυμα θά ὑπάρξῃ ὁ μοχλός γιά νά δυναμώσῃς, Θά γίνωμεν ὁ ἒτη φωτός μακρύς μοχλός, θά γίνετε οἱ τεχνῖτες νά σηκώσετε τήν γῇν σάν συνέπεια τῆς ἐμφανίσεώς σας.


 Ποιές θά εἶναι οἱ συνέπειες μίας θετικῆς ἀπόφασης ;;

 Γιά ἐμᾶς, ἡ ἂμεση συνέπεια μίας συλλογικῆς εὐνοϊκῆς ἀποφάσεως θά ἦταν ἡ ἐπαναϋλοποίησις πολλῶν σκαφῶν, στόν οὐρανόν καί τήν Γῇν.

Γιά σᾶς, τό ἂμεσον ἀποτέλεσμα θά ἦταν ἡ ταχεῖα ἐγκατάλειψις πολλῶν βεβαιοτήτων καί πεποιθήσεων.

Μία ἀπλή συπερασματική ὀπτική ἐπαφή θά εἶχεν τεράστιον ἀντίκτυπον στό μέλλον σας. Πολλή γνῶσις θά τρποποιηθῇ γιά πάντα. Ἡ ὀργάνωσις τῶν κοινωνιῶν σας θά ἀνελιχθῇ σέ μεγάλον βαθμόν, σέ ὃλα τά πεδία δραστηριότητος. Ἡ ἰσχύς θά γίνῃ ἀτομική διότι θά βλέπατε μόνοι σας ὃτι ὑπάρχωμεν καί ζοῦμεν. Συγκεκριμένως, θά ἀλλάζατε τήν κλίμακαν τῶν ἀξιῶν σας.

Τό πιό ἐνδιαφέρον πρᾶγμα γιά μᾶς εἶναι ὃτι τό ἀνθρώπινον εἶδος θά συμπληρωνόταν σέ μίαν οἰκογένειαν, ἒναντι τοῦ «ἀγνώστου» που ἀντιπροσωπεύωμεν τώρα.

Ὁ κίνδυνος θά λυώσῃ σιγά-σιγά ἀπό τά σπίτια σας διότι ἒμμεσα θά ἀναγκάζατε τούς ἀνεπιθήμητους, αὐτούς που ὀνομάζωμεν «τρίτον μέρος», νά φανῇ κι ἐξαφανισθῇ. Θά φέρατε ὃλοι τό ἲδιον ὂνομα καί θά μοιραζόσασταν τίς ἲδιες ρίζες, ἀνθρωπότης.

Ἀργότερα, εἰρηνικές καί πλήρεις σεβασμοῦ ἀνταλλαγές θά ἦσαν ἒτσι ἐφικτές ἂν αὐτή θά ἦταν ἡ ἐπιθυμία σας. Γιά τώρα, αὐτός που πεινάει δέν μπορεῖ νά χαμογελάσῃ, ὁ πλήρης φόβου δέν μπορεῖ νά μᾶς καλωσορίσῃ. Λυπούμαστε νά βλέπωμεν ἀνθρώπους, ἂνδρες, γυναῖκες, καί παιδιά ὑποφέροντες σέ τέτοιον βαθμόν στό σῶμα καί τήν καρδιάν τους, ὃταν μποροῦν νά ἒχουν τέτοιον ἐσωτερικόν φῶς.


Τό φῶς μπορεῖ νά εἶναι τό μέλλον σας. Οἱ σχέσεις μας μποροῦν νά εἶναι προοδευτικές.


Διάφορα στάδια γιά χρόνια, δεκαετίες θά ἒρχονταν, ἐπιδεικτική ἐμφάνισις τῶν σκαφῶν μας, φυσική παρουσία στό πλάϊ τῶν ἀνθρώπων, συνεργασία στήν τεχνολογικήν καί πνευματικήν σας ἐξέλιξιν, ἀνακαλύψεις τμημάτων τοῦ Γαλαξία μας.

Κάθε φοράν καινούργιες ἐπιλογές θά σᾶς προσφέρονταν. Θά ἀποφασίζατε τότε μόνοι σας, νά διασχίσετε καινούργια στάδια, ἂν τό θεωρούσατε ἀναγκαῖον γιά τό ἐξωτερικόν κι ἐσωτερικόν σας καλῶς ἒχειν. Καμμία παρέμβασις δέν θά ἀπεφασίζετο μονομερῶς. Θά φεύγαμεν εὐθύς μόλις συλλογικά τό ἐπιθυμούσατε.

Ἀναλόγως τῆς ταχύτητος διαδόσεως τοῦ μηνύματος, σέ ὃλον τόν κόσμον, ἀρκετές ἐβδομάδες ἢ ἀκόμη ἀρκετούς μῆνες θά χρειασθοῦν πρίν τήν «μεγαλειώδη μας ἐμφάνισιν» ἐάν αὐτή εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς πλειοψηφίας αὐτῶν που ἐχρησιμοποιίησαν τήν δυνατότηταν ἐπιλογῆς, ἐάν αὐτό τό μήνυμα ἒτυχεν τῆς ἀναγκαίας ὑποστηρίξεως.

Ἡ κυρίως διαφορά μεταξύ τῶν καθημερινῶν σας προσευχῶν σέ ὀντότητες καθαρῶς πνευματικῆς φύσεως καί τῆς παρούσης ἀπόφασης εἶναι ἐξαιρετικά ἀπλή, εἲμαστε τενολογικά ἐξοπλισμένοι νά ὑλοποιούμεθα !


Γιατί ἓνα τέτοιον ἱστορικόν δίλημμα ;;

Γνωρίζωμεν ὃτι οἱ «ξένοι» θεωροῦνται ἐχθροί, τόσον ὃσον ἐνσωματώνουν τό «ἂγνωστον». Σέ ἓνα πρῶτον στάδιον, ἡ συναισθηματική φόρτισις ὃτι ἡ ἐμφάνισίς μας θά ἐνεργοποιήσῃ, θά δυναμώσῃ τούς δεσμούς σας σέ μίαν παγκόσμιον κλίμακαν.

Πῶς θά μπορούσατε νά γνωρίζετε ἐάν ἡ ἂφιξίς μας εἶναι ἡ συνέπαια τῆς συλλογικῆς σας ἐπιλογῆς ;; Γιά τόν ἀπλόν λόγον ὃτι θά μπορούσαμεν ἀλλιώτικα νά εἲμασταν ἢδη ἐκεῖ γιά ἓνα μακρόν διάστημα στό δικόν σας ἐπίπεδον ὓπαρξης ! Ἐάν δέν εἲμαστε ἐδῶ ἀκόμη εἶναι διότι δέν ἒχετε ἀκόμη πάρει ρητῶς αὐτήν τήν ἀπόφασιν.

Μερικοί ἀπό ἐσᾶς θά μπορούσαν νά σκεφθοῦν πώς μποροῦμεν νά σᾶς κάνωμεν νά πιστέψετε σέ μίαν προμελετημένη ἐπιλογήν σας ὣστε νά νομιμοποιήσωμεν τήν ἂφιξίν μας, ἂν κι αὐτό θά μποροῦσεν νά εἶναι ἀλήθεια. Ποιό συμφέρον θά εἲχαμεν νά σᾶς προσφέρωμεν ἀνοιχτά αὐτό στό ὁποῖον δέν εἲχατε ποτέ ἀκόμη πρόσβασιν, γιά τήν ὠφέλειαν μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ ἀπό ἐσᾶς ;;

Πῶς θά μπορούσατε νά εἶσθε βέβαιοι πώς αὐτό δέν εἶναι ἓνας λεπτός, ἐπιδέξιος ἑλιγμός τῶν «τρίτων» νά σᾶς σκλαβώσουν ἀκόμη πιό σίγουρα ;; Διότι κάποιος πάντοτε πιό ἀποτελεσματικά πολεμάει κάτι που εἶναι ταυτοποιημένον. Δέν εἶναι ἡ τρομοκρατία που σᾶς διαβρώνει ἓνα κραυγαλέον παράδειγμα ;;

Ἐν πάσει περιπτώσει ἐσεῖς εἶσθε ὁ μόνος δικαστής μέσα στήν καρδιάν σας καί τήν ψυχήν ! Ὁποιαδήποτε κι ἂν εἶναι ἡ ἀπόφασίς σας, θά ἦταν ἐκτιμητέα καί σεβαστή ! Ἐν ἀπουσίᾳ ἀντιπροσώπων που πιθανόν θά σᾶς παρέσυραν σέ ἓνα λάθος, ἐσεῖς ἀγνοεῖτε τά πάντα γιά ἐμᾶς, τόσον ὃσον καί περί αὐτῶν που σᾶς χειραγωγοῦν χωρίς τήν συγκατάθεσίν σας.

Στήν κατάστασίν σας, ἡ προληπτική ἀρχή που συνίσταται στό νά μήν προσπαθῆτε νά μᾶς ἀνακαλύψετε, δέν ἐπικρατεῖ πλέον. Εἶστε ἢδη στό κουτί τῆς Πανδώρας, που οἱ «τρίτοι» δημιούργησαν γιά ἐσᾶς. ὃποια κι ἂν εἶναι ἡ ἀπόφασίς σας, θά πρέπῃ νά βγῆτε ἒξω ἀπό αὐτό (τό κουτί).

Ἐν ὂψει ἑνός τέτοιου διλήμματος, ἡ μία ἂγνοια ἒναντι τῆς ἂλλης, χρειάζεστε νά ρωτήσετε τό ἒνστικτόν σας. Θέλετε νά μᾶς ἰδῆτε μέ τά ἲδια σας τά μάτια, ἢ ἀπλῶς πιστεύετε αὐτά που οἱ σοφοί σας λέγουν ;; Ἰδού τό ἐρώτημα !

Μετά ἀπό χιλιάδες χρόνια, μία ἡμέρα, αὐτή ἡ ἀπόφασις πρόκειται νά γίνῃ ἀναπόφευκτος, τό νά διαλέξετε μεταξύ δύο ἀγνώστων.


Γιατί νά μεταδώσῃς τό μήνυμα ἀνάμεσά σας ;;

Μετέφρασε καί διέδωσε τό μήνυμα εὐρέως. Αὐτή ἡ δράσις θά ἀλλάξῃ τό μέλλον σου κατά ἓναν ἀμετάκλητον ἱστορικά τρόπον στήν κλίμακαν τῶν χιλιετηρίδων, ἂλλως, θά μετατεθῇ σέ μίαν ἂλλην νέαν εὐκαιρίαν νά ἐπιλέξῃς σέ ἀρκετά χρόνια ἀργότερα, τοὐλάχιστον κατά μίαν γενεάν, ἂν ἐπιβιώσῃ.

Μή ἐπιλέγοντας, σημαίνει πώς ὑποβάλλεσαι στήν ἐπιλογήν ἂλλων ἀνθρώπων. Μή πληροφορώντας ἂλλους σημαίνει πώς διατρέχεις τόν κίνδυνον νά ἐπικρατήσῃ ἓνα ἀποτέλεσμα τό ὁποῖον εἶναι ἀντίθετον στίς προσδοκίες που δυνατόν ὑπάρχουν. Παραμένων ἀδιάφορος σημαίνει ὃτι ἐμποδίζεις τήν ἐλευθέραν βούλησιν κάποιου ἂλλου.


Πρόκειται γιά τό μέλλον σου. Πάνω ἀπ’ ὃλα τήν ἐξέλιξίν σου.

Εἶναι πιθανόν αὐτή ἡ πρόσκλησις δέν θά τύχῃ συλλογικῆς ἀπήχησης καί γνώμης κι αὐτό, ἐξ αἰτίας ἒλλειψης πληροφόρησης,  νά παραβλεφθῇ. Παρ’ ὃλα αὐτά καμμία ἀτομική ἐπιθυμία δέν ἀγνοεῖται στό Σύμπαν.

Φαντάσου τήν ἂφιξίν μας αὒριον. Χιλιάδες σκάφη.  Ἓνα μοναδικόν πολιτιστικόν σόκ στήν Ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος σήμερα. Θά εἶναι πολύ ἀργά μετά νά μετανοήσῃς γιατί δέν ἀποφάσισες καί δέν διέδωσες τό μήνυμα, διότι αὐτή ἡ ἀνακάλυψις θά εἶναι ἀνεπίστρεπτος. Ἐπιμένωμεν νά μήν βιαστῇς, ἀλλά νά σκεφθῇς καλά !


Καί ἀποφἀσισε !'Aνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Subscribe to zeuxisblog.46 by Email

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;