Οἱ ὁμολογιοῦχοι τώρα ἒγιναν οἱ ....ἀδικήσαντες


Ἒντασις δικαιολογημένη στήν ὁμιλίαν τοῦ Βενιζέλου

Μέσα σέ πανδαιμόνιον οἱ ὁμολογιοῦχοι κακήν κακῶς ὁδηγοῦνται μέ ξύλον στό ἀστ. τμῆμα Πετραλώνων


Μέσα στήν ἒκδηλην ἀπελπισίαν τους οἱ ὁμολογιοῦχοι, ἂνθρωποι νοικοκύρηδες, ὑπερήλικες στήν πλειοψηφίαν τους, κατέφυγαν σέ λύσεις ἀνάγκης. Ἐκμεταλλευόμενοι τήν παρουσίαν τοῦ Βενιζέλου στήν προεκλογικήν ὁμιλίαν του που θά ἒκανεν χθές στήν αἲθουσαν τοῦ μουσείου Μπενάκη, ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου, ὑπέρ τῶν 200 ἀτόμων (!!), προσεπάθησαν νά τραβήξουν τήν προσοχήν τοῦ ὁμιλοῦντος, μέ τήν ἐλπίδαν νά τούς ἀπευθύνῃ ἒστω ἓναν παρηγορητικόν λόγον (νέας ὑποσχέσεως, μετατιθεμένης στό ...ἀπώτερον μέλλον). Ἡ ἀντίδρασης τῶν μπράβων του ἦταν ἂμεση. Οἱ ἂνθρωποι μέ πολύ συνοπτικές διαδικασίες, ὃπως ἁρμόζει σέ ἓνα ἂρτια ὂργανωμένον ὁλοκληρωτικόν καθεστώς, τοῦ δικοῦ μας τύπου, συνελήφθησαν κι ὡδηγήθησαν στό ἀστυνομικόν τμῆμα Πετραλώνων.


Οἱ διαμαρτυρόμενοι καί μέ τό δίκιον τους μικρομολογιοῦχοι, ἒμειναν ἂναυδοι, ἀπό τήν ἂμεσον καί  σκαιήν ἀντιμετώπισιν που τούς ἒγινεν. Ἀργότερα κρατήθηκαν στό ἀστυνομικόν τμῆμα, δῆθεν πρός ἐξακρίβωσιν στοιχείων, πραγματικῶς ὃμως πρός τρομοκράτησίν τους κι ἐκφοβισμόν τῶν ὑπολοίπων που τελευταίως, φαίνεται ὃτι ἐνοχλοῦν μέ τίς διαμαρτυρίες τους. Ὃταν ἐκλήθησαν νά δηλώσουν στά ΜΜΕ τό τί ἀκριβῶς συνέβη, διεβεβαίωσαν ὃτι οὒτε σέ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις προέβησαν, οὒτε πανώ κρατούσαν. Ἀλλά καταλήγοντας ἀργότερα ἒξω ἀπό τό τμῆμα ὁ πρόεδρός τους κ. Μαρινόπουλος, εἶπεν  ὃτι, οἱ ἀδικημένοι ὁμολογιοῦχοι, ἐξευτελίζονται ὁδηγούμενοι στήν ἀστυνομίαν καί τό κρατητήριον, ἐνῶ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ  παραμένουν ἐκτός φυλακῆς, ἐλεύθεροι νά διακηρύσσουν πώς τ ώ ρ α  πλέον θά μᾶς σώσουν (!!!), κι ὃτι αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάς καί ἡ δημοκρατία της.

Ἀκούστηκεν καί τό ἐπιτυχημένον, ὃτι "ὁ Βενιζέλος τό κομματάκι του ἀντί ἐλιά, ἒπρεπεν νά τό ὀνομάσῃ  πλάτανον διότι θά τόν χαιρετήσῃ σύντομα", ἀπό κυρίαν που διηγήθηκεν ἐκνευρισμένη τά γεγονότα που ἒλαβον χώραν.Δεῖτε τά σύντομα βίντεο.Ἂς ληφθεῖ ὑπ' ὂψιν, πώς μεταξύ τῶν ἡλικιωμένων που δέν ὑπερέβαινον τά 30 ἂτομα ἐν συνόλῳ ἐκ τῶν ὁποίων οἱ μισοί εἰσῆλθον, διότι ἐζητεῖτο ἡ κομματική τους ταυτότης, ὑπῆρχαν κι ἂτομα μέ καρδιακά προβλήματα, που ἂν καί ἒγιναν γνωστά στούς ἀστυνομικούς, οὐδόλως ἐφείσθησαν σέ προπηλακισμούς ἐναντίον τους. Μία κυρία άγανακτισμένη ἀνεφώνησεν, ὁ Βενιζέλος χρησιμοποιεῖ σάν σωματοφύλακες ἀστυνομικούς που ΕΜΕΙΣ πληρώνουμεν, γιά νά μᾶς ἀντιμετωπίζουν ἒτσι. 

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;