Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2014

Ζητούμενον : Δικαοσύνη

Εικόνα
H δικαστική εξουσία


Γράφει ὁ Α.Ζ.Μπαξεβανίδης

Ἂς βάλουμεν πάλιν λίγον νερόν στό κρασί μας ὃπως λέει ὁ λαός, διότι διότι ὃλα τά στραβά ψωμιά δέν τά κάνει πάντα ἡ νύφη, ὃπως λέει ἡ σκωπτική μας ἀλλά τόσον ἀληθινή παροιμία. Καταφερόμαστε μετά μένους, σέ ὁλόκληρον τόν κλάδον τῶν δικαστικῶν, ἐνῷ εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας βέβαιον, πώς δέν εἶναι ὃλοι οἱ δικαστές ἀνθέλληνες, οὒτε προδότες, ἢ ἐπίορκοι. Εἶναι βέβαιον ἐπίσης πώς ὑπάρχουν στίς τάξεις των ἂνθρωποι εὐσυνεἰδητοι που ἐνεργοῦν μέ βάσιν τήν ἀνθρωπίνην διάστασιν τῆς κάθε ὑποθέσεως τήν ὁποίαν συμβαίνει νά δικάζουν, ὃπως ἐπίσης ἐκδίδουν ἀποφάσεις ἒντιμες καί κατά τό δυνατόν δίκαιες καί ὀρθές. Ἐάν συμβαίνει νά παρεξηγοῦνται ἀπό τήν μᾶζαν, αὐτό γίνεται διότι ἒτσι συμφέρει στό καθεστώς τό ὁποῖον φροντίζει νά ἀποξενώνῃ ψυχικά, συναισθηματικά, ἀλλά καί τυπιικά τόν κλάδον ἀπό τόν λαόν, οὓτως ὣστε νά ρυθμίζῃ κατά βούλησιν τήν συμπεριφορά κι ἀντιδράσεις του.

Ξεκινοῦμεν λοιπόν καί πάλιν μέ τήν ἀρχήν, ὡς Ἓλληνες που εἲμεθα ὃτι σεβόμεθα τόν δικαστ…

Ὁ δικαστικός κλάδος καί πάλιν

Εικόνα
Widget
Ποῦ φθάσαμεν ἀλήθεια ;; Ἒπαυσεν πλέον νά ὑπάρχῃ ἡ ἀνοχή τοῦ κόσμου Ἐπί κάποιους μῆνες τώρα παρηκολουθήσαμεν τίς διάφορες μηχανεύσεις τοῦ δικαστικοῦ κλάδου νά ἐπανέλθῃ στά μισθολογικά ἐπίπεδα που εἶχεν πρίν, μετά τίς περικοπές που ἐπιχειρήθησαν ἀπό τήν κυβέρνησιν. Ἐπεβραβεύσαμεν μάλιστα διά πολλῶν κολακευτικῶν σχολίων τήν "κόντραν" που ἐπεχείρισαν μέ τήν κυβέρνησιν καί τό μήνυμα που ἒστειλαν, σέ σοβαρόν κι ὀλίγον ἀγριωπόν ὓφος, πώς ἡ κυβέρνησις, ὡς ἐκτελεστική ἐξουσία ποσῶς  λαμβάνει ὑπ' ὂψιν της τίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης. Αὐτό τό καμπανάκι τό ἒκρουσαν διότι ἒνοιωθαν τίς ἀδικίες που γίνονται στόν ἑλληνικόν χῶρον, εἰς βάρος τοῦ λαοῦ ;; Δέν νομίζω. Ἐννοούσαν ἂραγε ὃταν ἒγραφαν στό σοβαροφανές μήνυμά τους ὃτι τά ἐφαρμοζόμενα μέτρα εἶναι ὑπέρ ἂγαν σκληρά γιά ὁρισμένες ἐπαγγελματικές ὁμάδες κλπ. ;; Πάλιν δέν τό πιστεύω. Ἂς δοῦμεν τί διεμήνυαν στήν κυβέρνησιν :
Τό ....τελεσίγραφον" Ἡ ἒνωσις διοικητικῶν δικαστῶν, ἐξέφρασεν τήν ἒντονον ἀνησυχίαν της, γιά τήν σταθε…

Τά μετά τῶν ἐκλογῶν

Εικόνα
Ὠμά, μαγειρευμένα ἢ ready made ;;(Μεταξύ σοβαροῦ καί ἀστείου)

Πολλές φορές ἀναρωτιέμαι ἐάν ὂντως αὐτός ὁ τόπος εἶναι ἡ πάλαι ποτέ ἒνδοξος Ἑλλάς, ἒτσι ὃπως τήν γνωρίσαμεν τήν ἐδιαβάσαμεν μέσα ἀπό τήν ἀναδίφησιν στήν ἱστορίαν. Ἐάν ὂντως κατοικεῖται ἀπό γνησίους Ἓλληνες ( τό ἀποκλειστικά τό παραλείπω γιά προφανεῖς λόγους) κι ἂν πράγματι ἡ λέξις ἓλλην χαρακτηρίζει ρεαλιστικά τήν ταυτότητάν μου ὡς ἓλληνος πολίτου. Κατά τήν πρόσφατον  προεκλογικήν περίοδον, ἂκουσα ἀπό πάρα πολλά στόματα, τήν ἀπογοήτευσιν, τήν ἀηδίαν γιά τό πολιτικόν μας σύστημα κι ὃλα κι ὃλους ὃσους τό συναποτελοῦν. Ἂκουσα ὑβριστικούς χαρακτηρισμούς γιά τήν κυβέρνησιν καί τά μέλη τοῦ κοινοβουλίου μας, χωρίς ἐξαιρέσεις. 
Ὃπως ἐπίσης εἶδα καί ἂκουσα ἂτομα ἐγνωσμένης πολιτικῆς κατεύθυνσης (κυρίως ΝΔκράτες καί Πασόκους), οἱ ὁποῖοι ἐφαίνοντο σέ κατάστασιν ἀπελπισίας, γιά τά ἒως τώρα πεπραγμένα τῆς κυβέρνησης, μετανοιωμένους γιά τήν ἐμπιστοσύνην που ἒδειξαν στούς δικούς τους, ἒτοιμοι νά ἐκστομίσουν βρισιές κι ἀνάθεμα, σέ ὃλους ἐ…