Τά μετά τῶν ἐκλογῶν


Ὠμά, μαγειρευμένα ἢ ready made ;;

(Μεταξύ σοβαροῦ καί ἀστείου)


Πολλές φορές ἀναρωτιέμαι ἐάν ὂντως αὐτός ὁ τόπος εἶναι ἡ πάλαι ποτέ ἒνδοξος Ἑλλάς, ἒτσι ὃπως τήν γνωρίσαμεν τήν ἐδιαβάσαμεν μέσα ἀπό τήν ἀναδίφησιν στήν ἱστορίαν. Ἐάν ὂντως κατοικεῖται ἀπό γνησίους Ἓλληνες ( τό ἀποκλειστικά τό παραλείπω γιά προφανεῖς λόγους) κι ἂν πράγματι ἡ λέξις ἓλλην χαρακτηρίζει ρεαλιστικά τήν ταυτότητάν μου ὡς ἓλληνος πολίτου. Κατά τήν πρόσφατον  προεκλογικήν περίοδον, ἂκουσα ἀπό πάρα πολλά στόματα, τήν ἀπογοήτευσιν, τήν ἀηδίαν γιά τό πολιτικόν μας σύστημα κι ὃλα κι ὃλους ὃσους τό συναποτελοῦν. Ἂκουσα ὑβριστικούς χαρακτηρισμούς γιά τήν κυβέρνησιν καί τά μέλη τοῦ κοινοβουλίου μας, χωρίς ἐξαιρέσεις. 

Ὃπως ἐπίσης εἶδα καί ἂκουσα ἂτομα ἐγνωσμένης πολιτικῆς κατεύθυνσης (κυρίως ΝΔκράτες καί Πασόκους), οἱ ὁποῖοι ἐφαίνοντο σέ κατάστασιν ἀπελπισίας, γιά τά ἒως τώρα πεπραγμένα τῆς κυβέρνησης, μετανοιωμένους γιά τήν ἐμπιστοσύνην που ἒδειξαν στούς δικούς τους, ἒτοιμοι νά ἐκστομίσουν βρισιές κι ἀνάθεμα, σέ ὃλους ἐκείνους που κατά τήν γνώμην τῶν ἰδίων αὐτῶν, εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν κατάντια τῆς πατρίδος μας. Δέν τούς ἀδικῶ βεβαίως, διότι ἀπό νοικοκυραῖοι κι ἒχοντες (που τούς εἶχαν ἀνάγει τά ρουσφέτια καί τά πολιτικά μέσα που εἶχαν χρησιμοποιήσει κι ἐπωφεληθεῖ), βρέθηκαν ξαφνικά, μέ τό 1/3 τοῦ εἰσοδήματός τους.

Ὂντες ἐν τῶ μεταξύ στά 50, 55, ἢ 60 τους χρόνια, τώρα πρέπει νά σκέπτονται πῶς θά βροῦν κι ἂλλην ἐργασίαν, νά τσοντάρουν γιά νά τήν βγάλουν καθαρήν. Ἂλλωστε ποῦ νά βροῦν δουλειά τώρα μέ αὐτήν τήν ἀνεργίαν, τήν γενικήν κατήφειαν κι ἀπαισιοδοξίαν που Ἒχει καταλάβει τόν ἐπιχειρηματικόν κόσμον ;; Πῶς νά μήν εἶναι ἀπαισιόδοξος κανείς βλέποντας γύρω του τίς αὐτοκτονίες νά πολλαπλασιάζονται, ἐνῶ τίποτε δέν δείχνει νά πηγαίνῃ καλά;; Ὃ,τι λεφτουδάκια τούς εἶχαν ἀπομείνει , στήν τσέπην τῶν μικροεπιχειρηματιῶν τά ἒρριξαν στήν διαφήμισιν, λανθασμένα πιστεύοντες πώς ἡ δική τους ἀγορά θά ἀνακάμψῃ.

Εἰς μάτην ὃμως, οἱ μόνοι που κινοῦνται τώρα, εἶναι οἱ ἐργολάβοι καναλάρχες, που οὓτως ἢ ἂλλως δέν πληρώνουν καί δεκάραν, ὡς ἐβραιοστηριζόμενοι καί σιωνοτραφεῖς, οὒτε φόρους, οὒτε γιά δικαιώματα χρήσης τῶν συχνοτήτων, που δυστυχῶς γι' αὐτούς, ἀνήκουν στόν ἑλληνικόν λαόν, που τόσον κακοποιοῦν, παρέχοντάς του, τήν χειρίστην ποιότηταν πληροφόρησης, χιλιοφιλτραρισμένην καί πλήρην ἀνακριβειῶν, ψεύδους καί προπαγάνδας [διάβαζε γλείψιμον τῶν κυβερνητικῶν χαρισματικῶν (!!!) παιδιῶν-στελεχῶν].

Ἒτσι κάπως ἒφθασεν καί ἡ πολυαναμενόμενη μέρα καί ὣρα τῶν ἐκλογῶν κι ὃλοι οἱ ἀρειμάνιοι πολιτικοί μας, ξεχύθηκαν στίς στράτες καί στά μπαλκόνια, προκειμένου νά διαλαλήσσουν τά καινούργια (;;;) προγράμματά τους, που ἐφέτως ἦσαν κάπως πιό περιορισμένα σέ ΘΑ καί σαλαγούσαν τό κοπάδι τῶν κοιμισμένων ἀκόμη ὁπαδῶν τους, που δίκην προβάτων ἀκολουθοῦν παντοῦ τόν ἀρχηγόν τοῦ κοπαδιοῦ καί στόν γκρεμόν ἀκόμη. Εὐτυχῶς ἐφέτως, παρά τό ὃτι φρόντισαν οἱ πονηροί πρώην ἐπικυρίαρχοι νά ἐξοπλίσουν μέ κάπου 10-15 κομματίδια ἀκόμη τό πολιτικόν σκηνικόν τῶν "ἀντιπροσώπων", ὑπῆρξεν ἐλάχιστη κινητοποίησις πολιτῶν, που κυρίως περιορίσθηκεν εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐξασφαλίσει τό κάτι τίς τους.

Ἀσφαλῶς μέσα σέ ὃλες τίς κακοδαιμονίες που ἒτυχαν σ' ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέχρι τούς τελευταίους ἓξ μῆνες, διεφέντευαν τήν πολιτικήν σκηνήν, βλέπεις εἶχαν καί τήν ἀτυχίαν νά ἒχουν "μέσ' τά πόδια τους" καί τήν END μέ τούς δυναμικούς της συνεργάτες καί παράγοντες που ἂοκνοι καί εἰλικρινεῖς ὂντες, ἐδημιούργησαν μίαν τέτοιαν κατάστασιν ἀμφιβολίας γιά τόν πολιτικόν μας σύστημα (καί δικαίως), που οἱ φουκαράδες ἒχασαν τ' αὐγά καί τά πασχάλια. Κάπου ἐκεῖ ἢρχισεν κι ὁ πανικός σ' ἐκείνους (κυβέρνησιν κι ἀφεντικά τους), ὃπως κι ἡ ἒλλειψις προσανατολισμοῦ στό κοινόν, που δέν ἢξερεν πιά πρός τά ποῦ νά κατευθυνθῆ. Καί ἐψήφισαν ἃπαντες στό ἃπαντες ἀντιστοιχεῖ περίπου τό 30-35 % ὃπως εἶχεν ἀπό πολλούς προβλεφθεῖ.

Δέν βαρυέσαι ὃμως, ἂν τό καλοσκεφθῆς ποτέ δέν εἶναι ἀργά γιά τόν κοιμισμένον ἓλληναν νά ἒλθῃ στά συγκαλά του καί νά κάνῃ αὐτό που γνωρίζει καλά ὣστε ἐπί τέλους νά νοικοκοιρευθῆ ὁ τόπος μας, διότι γιά ὁτιδήποτε ἂλλο μπορεῖ κανείς νά κατηγορήσῃ τόν ἓλληναν ἐκτός τοῦ ὃτι δέν εἶναι νοικοκύρης. Ὁ ἓλλην ἒχει στό DNA του τήν νοικοκυρωσύνην.

Ἒτσι ἐφθάσαμεν αἰσίως καί στά ἀποτελέσματα (που μεταξύ μας ἀμφιβάλλω ἂν  πράγματι ἦσαν αὐτά που ἀνεκοινώθησαν). Τώρα βλέπωμεν τόν ὁλοένα καί περισσότερον προβαλλόμενον ἀπό τά ΜΜΕ, τσεχοτεξανόν Τσίπραν (Ἂξελ) νά πιάνῃ κάπου 26 % καί τόν Ἀντωνάκην τόν γερμανοπροσανατολισμένον νά πιάνῃ κάπου 22 % . Καλά ἂσε τό Πασόκ, αὐτό πρέπει νά εἶχεν κάτω ἀπό 3 %, ἀλλ' ὡς φαίνεται ἐκεῖ ἐπενέβησαν κάποιοι ἀπό Κολωνάκι μεριά κι εἶπαν "ἂντε ρέ παιδιά δῶστε κεῖ πέρα κάτι καί στόν χονδρόν, μπάς καί ρεφάρει, διότι θά φάῃ που θά φάῃ κλωτσιά μεθαύριον.."

Ὃμως ἀπορῶ μά τήν ἀλήθειαν,Ὃλοι ἐκεῖνοι οἱ βαρυεστημένοι, ἀγανακτισμένοι, ἀηδιασμένοι, οἱ πεινασμένοι, οἱ ἂνεργοι, τί ἒγιναν ὃλοι αὐτοί ;; Ἐδῶ δύο τινά διαφαίνονται νά συμβαίνουν, ἢ μᾶς δουλεύουν ψιλόν γαζί καί ἐνόθευσαν (πολύ) τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα, ὡς συνήθως, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖον ἒχουν διάφορες μεθόδους νά τό ἐπιτυγχάνουν (ὃπως καί στίς προηγούμενες ἐκλογές), ἢ πλέον ἐμεῖς οἱ περισσότεροι ἒχομεν καταλάβει λάθος τίς ἀναλογίες ἐδῶ, ἀλλιῶς δέν γίνεται. Ἀλλά ἡ ὀργανωμένη τους μηχανή μᾶλλον δούλεψεν καλά κι αὐτήν τήν φοράν, μέ τό ΥΠΕΣ συνεργαζόμενον ἐπίσης, ἀλλιῶς πῶς νά τό ἐξηγήσεις ;;

Τό σκέφτομαι ἒτσι κι ἀλλιῶς, ὂχι δηλ. ὁ Σύριζα ἒχει πάνω ἀπό 5-8 % ;; Βέβαια μάζεψεν ὃλον τό Πασόκ ἐκεῖ μέσα, ἒγινεν ἓνας Μανωλιός που φόρεσεν τά ροῦχα του ἀλλιῶς. Ἐδῶ που τά λέμε δηλ. ὁ κόσμος ἒχει τόσον πολύ καεῖ στόν χυλόν (κατατσουρουφλίστηκεν) που φυσσάῃ καί τό γιαοῦρτι, νά λέμε τήν ἀλήθειαν τώρα, πῶς εἶναι δυνατόν νά βγῆκεν αὐτό τό 26 % ρέ παιδιά, χονδρόν δέν φαίνεται ;; Ἢ μήπως στά σοβαρά πιστεύει κάποιος τό ἀντίθετον ;; Ἀκόμη κι ἂν ἐμάζεψεν σκοῦπα καί φαράσι ὃλον τό Πασόκ κι ὃλους τούς δυσαρεστημένους διψῶντες ὃμως γιά καρέκλα τό καζαράκι ὁ Τσίπρας,
πάλιν ὁ λαός ἒχει σιχαθεῖ τόσον πολύ τούς ἲδιους κερχανατζῆδες στόν ἲδιον κερχανέν που οὒτε κἂν πλησιάζει.

Τελευταῖα καί μή ἐξαιρετέα ἡ Χ.Α. που μαζεύει ἀκόμη τά κομμάτια της, ἀφοῦ πεισματικά ἡ κυβέρνησις τούς θέλει μαντρωμένους, μιᾶς κι ἒτσι "διέταξεν" ὁ Δαυΐδ άπό τό Ἀμέρικα, ἀκόμη κι αὐτοί οὐσιαστικά ἒπεσαν, ἐφ' ὃσον ἀσχολοῦνται διαρκῶς μέ τά λουκέτα, τά μάνταλα καί τά σίδερα που μπαινοβγαίνουν. Πᾶνε οἱ ὑποσχέσεις, πᾶνε οἱ ἀγαθοεργίες, ὃπως κι ὃλα τά μεγαλεπήβολα σχέδια κι αὐτῶν τῶν ὀργισμένων νειάτων. Ἀλλά πάει καλά ρέ παιδιά, οἱ Ἓλληνες ὃμως ποῦ πῆγαν ;; Δηλαδή αὐτοί ἒχουν ἐγκαταλείψει ;; Πέσανε ὃλοι στίς ξόβεργες τῶν κομμάτων ;; Ἀκόμη τρῶνε αὐτό τό κουτόχορτο ;;

Ἐν πάσει περιπτώσει φίλοι μου ὃ,τι κι ἂν λέμεν ὀφείλουμεν νά συνειδητοποιήσωμεν, πώς ἒχει ἒλθει ἡ ὣρα, που ἀνοίγει ἡ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ἡ ὁποία δέν θά μείνῃ γιά πάντα ἀνοικτή μπροστά στόν ἑλληνικόν λαόν. Ὃποιος λοιπόν τήν βλέπει ἂς ἐκμεταλλευθῆ τήν εὐκαιρίαν που τοῦ δίδεται. Ὃσοι κρατοῦν τά μάτια τους σφικτά σφαλισμένα, διότι ΔΕΝ θέλουν νά τήν βλέπουν ἐνῶ εἶναι Ἓλληνες, ἂς τό διευθετήσουν μέ τήν συνείδησίν τους, που ἀργά ἢ γρήγορα θά δουλέψῃ καί θά ἒχουν τίς τύψεις ἀργότερα νά τούς βασανίζουν.

Τά μάτια ὀρθάνοιχτα λοιπόν........
 photo Author_zps9525c409.png


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;