Ὁ δικαστικός κλάδος καί πάλινΠοῦ φθάσαμεν ἀλήθεια ;;

Ἒπαυσεν πλέον νά ὑπάρχῃ ἡ ἀνοχή τοῦ κόσμου 


 photo 961185e9-e26a-4a54-99e5-c98982e3b4f3_zpsc33f35be.jpg


Ἐπί κάποιους μῆνες τώρα παρηκολουθήσαμεν τίς διάφορες μηχανεύσεις τοῦ δικαστικοῦ κλάδου νά ἐπανέλθῃ στά μισθολογικά ἐπίπεδα που εἶχεν πρίν, μετά τίς περικοπές που ἐπιχειρήθησαν ἀπό τήν κυβέρνησιν. Ἐπεβραβεύσαμεν μάλιστα διά πολλῶν κολακευτικῶν σχολίων τήν "κόντραν" που ἐπεχείρισαν μέ τήν κυβέρνησιν καί τό μήνυμα που ἒστειλαν, σέ σοβαρόν κι ὀλίγον ἀγριωπόν ὓφος, πώς ἡ κυβέρνησις, ὡς ἐκτελεστική ἐξουσία ποσῶς  λαμβάνει ὑπ' ὂψιν της τίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης. Αὐτό τό καμπανάκι τό ἒκρουσαν διότι ἒνοιωθαν τίς ἀδικίες που γίνονται στόν ἑλληνικόν χῶρον, εἰς βάρος τοῦ λαοῦ ;; Δέν νομίζω. Ἐννοούσαν ἂραγε ὃταν ἒγραφαν στό σοβαροφανές μήνυμά τους ὃτι τά ἐφαρμοζόμενα μέτρα εἶναι ὑπέρ ἂγαν σκληρά γιά ὁρισμένες ἐπαγγελματικές ὁμάδες κλπ. ;; Πάλιν δέν τό πιστεύω. Ἂς δοῦμεν τί διεμήνυαν στήν κυβέρνησιν :


Τό ....τελεσίγραφον

" Ἡ ἒνωσις διοικητικῶν δικαστῶν, ἐξέφρασεν τήν ἒντονον ἀνησυχίαν της, γιά τήν σταθεράν ἂρνησιν τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας νά συμμορφωθῇ μέ τίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης. Τό διοικητικόν συμβούλιον τῆς ἒνωσης διοικητικῶν δικαστῶν ἐκφράζει τήν ἒντονον ἀνησυχίαν τῶν διοικητικῶν δικαστῶν, γιά τήν σταθεράν ἂρνησιν τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, νά συμμορφώνεται μέ τίς δικαστικές ἀποφάσεις, που παρεκκλίνουν ἀπ’ τήν πολιτικήν της. Στό ἲδιον κλῖμα οἱ διοικητικοί δικαστές ἀποδοκιμάζουν τόν κοινωνικόν ἐκβιασμόν, που ἐπιχειρεῖται διά μέσου τῆς εὐρείας δημοσιότητος, προσφάτων διαρροῶν τοῦ ὐπουργείου οἰκονομικῶν, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες, ἂν τά δικαστήρια κρίνουν ἀντισυνταγματικές, τίς περικοπές ἀποδοχῶν ἐπαγγελματικῶν ὁμάδων ἢ περικοπές συντάξεων, τότε τό προκύπτον δημοσιονομικόν κόστος θά καλύπτεται μέ νέα μέτρα. Που θά θίγουν τίς ἲδιες ἐπαγγελματικές ὁμάδες που θά ἀφοροῦν οἱ συγκεκριμένες διατάξεις. Ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία ὀφείλει νά σέβεται τίς δικαστικές ἀποφάσεις, σέ κάθε περίπτωσιν κι ὂχι νά ἐπικαλῆται τήν ἀνεξαρτησίαν τῆς δικαιοσύνης, μόνον ὃταν αὐτές εἶναι ἀρεστές". 

Καί ὁ σχολιασμός τοῦ δημοσιογράφου :
"Ἀπό τήν ἀνακοίνωσιν καθίσταται σαφές πώς οἱ δικαστικοί φωτογραφίζουν τήν ὑπόθεσιν τῶν καθαριστριῶν, που ἐδικαιώθησαν στό πρωτοδικεῖον, ἀλλά τό ΥΠΟΙΚ ἀγνόησεν ἐντελῶς τήν ἀπόφασιν. Ἰδιαιτέραν αἲσθησιν καί μεγάλην ἀνησυχίαν προκαλοῦν τά ὃσα ἀναφέρονται στήν ἒκθεσιν τοῦ ΔΝΤ γιά τήν Ἑλλάδαν, άναφορικά μέ τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων".

Τώρα βεβαίως μποροῦμεν ἐλεύθερα νά φαντασθῶμεν, ποιές ἂλλες ὑποκριτικές καί γλυκανάλατες προσπάθειες θά μπορούσαν νά κάνουν οἱ ἀγαπητοί μας δικαστές που κυριολεκτικά "κόπτονται" γιά τά συμφέροντα τοῦ δεινοπαθοῦντος λαοῦ μας, ὃπως τό ἒχουν ἐκδηλώσει κι ἂλλοι μισθοδίαιτοι ἐξαρτώμενοι ἀπό τό καθεστώς καί τούς ἐγκαθέτους ταγούς μας. ἐκεῖνον ὃμως που προκαλεῖ θυμηδίαν εἶναι ὁ κουτοπόνηρος ἢ μᾶλλον ὑποκριτικός τρόπος μέ τόν ὁποῖον οἱ φίλτατοί μας δικαστές, βρῆκαν τόν τρόπον νά ἀναβαθμίσουν τά ἢδη γεμάτα τους πορτοφόλια. Ἀφοῦ συσκέφθηκαν ἐπ' ἀρκετόν χρόνον, ἐν συνεχείᾳ βρῆκαν τήν διέξοδον τοῦ ἀντιπερισπασμοῦ.

Σοῦ λέει Θά τούς κοντράρουμεν ἒντονα, προσποιούμενοι τούς παραμερισθέντες δικαστικούς λειτουργούς που πασχίζουν γιά τό καλόν τῆς πατρίδος, ἐκεῖνοι θά στρέψουν τήν προσοχήν τους ἐπάνω μας καί θά μᾶς μπουκώσουν γιά νά μήν μιλοῦμεν καί παραπονούμεθα. Τῶ ὂντι δέ μετά πάροδον οὒτε καλά-καλά ἑνός μηνός, τό κακότροπον καθεστώς τούς ἀντήμειψεν πλουσιοπάροχα, ὂχι μόνον ἀπλῶς παρέχον ἀναβαθμισμένους μισθούς, ἀλλά κι ἐπιδόματα κι ὃ,τι ἂλλες παροχές προκειμένου νά τό βουλώσουν. Αὐτό ἒγινεν σέ φοβερά σύντομον χρονικόν διάστημα, σέ σύγκρισιν μέ ἂλλες ἐποχές, ὃπως ὃλοι θυμόμαστε κι αὐτό διότι τό καθεστώς τήν στιγμήν αὐτήν ἒχει τόσα προβλήματα, που δέν ξέρει τί νά πρωτοκάνῃ. Ποιό νά πιάσῃ καί ποιό ν' ἀφήσῃ.

Γιά νά μήν τούς τά χρεώνωμεν  καί ὃλα ὀφείλουμεν νά τονίσωμεν πώς ἡ πρώτη κροῦσις ἡ ὁποία ἐπυροδότησεν τήν ἀντίδρασίν τους αὐτήν ἦταν τό ΔΝΤ, τό ὁποῖον οὒτε λίγο οὒτε πολύ, ἐξέδωσεν μία ὀλιγόλογον ἀνακοίνωσιν, που ἒλεγεν παρεφρασμένη ὃτι,"δέν περιμέναμεν ἀπό ἐσᾶς βρέ ραγιᾶδες νά σηκώσετε κεφάλι τόσον σύντομα καί νά ἒχετε κι ἀπαιτήσεις ἀπό ἐπάνω ;; Δέν φθάνει που σᾶς ΣΩΣΑΜΕΝ, ζητεῖτε καί τά ρέστα τώρα ;; Καλά, τό ΔΝΤ δέν τοῦ πολυδίνωμεν καί μεγάλην σημασίαν στήν προκειμένην περίπτωσιν, διότι ἀμερικανοί εἶναι, σιωνιστές εἶναι, καζαρομογγόλοι τοῦ κερατᾶ εἶναι, ἂς τους αὐτούς ἒχουν τήν δικήν τους τυπικήν λογικήν. Ἀλλά οἱ μεγάλοι μας δικαστές ἐδῶ ;; Οἱ διανοούμενοι δικαστές μας που γυρεύουν ἂν εἶναι δυνατόν ν' ἀνέβουν πιό ψηλά κι ἀπ' τήν Βουλήν ;;

Ἀλλά ὡς ἓνα σημεῖον τούς δικαιολογῶ, ἂνθρωποι εἶναι, οἰκογένειες παιδιά ἒχουν, σοῦ λέει προσοχή παιδιά, μήν παρακούσουμεν τό ΔΝΤ καί βροῦν τά δικά μας τά σαΐνια εὐκαιρίαν καί μᾶς σιχτιρίσουν ;; Ἂς παίξωμεν τό δικόν μας πονηρόν παιχνιδάκι νά ὠφεληθῶμεν κιόλας. Αὐτά χονδρικά τά ἒργα καί ἡμέρες τοῦ σεβαστοῦ δικαστικοῦ μας κλάδου. Ὀρθῶς παρετήρησεν ὁ Λαμπράκης τῆς END που εἶπεν πώς δέν χρειάζεται πλέον νά τούς πληρώνετε τούς δικαστές ἃπαξ καί δέν λειτουργοῦν στηρίζοντες τήν πραγματικήν δικαιοσύνην καί τόν πολύ βασανισμένον μας λαόν που ὑποφέρει. Εἶναι πλέον ὀφθαλμοφανές πώς τό μόνον που τούς ἐνδιαφέρει, εἶναι ἡ τσέπη τους καί τό καλῶς ἢ ἀνέτως διάγειν, ὃπως κι ἡ μακροημέρευσίς τους στήν δικαστικήν ἀρχήν.

Αὐτήν τήν φοράν μάλιστα, σταματοῦμεν νά τούς ἀνεχόμαστε πλέον, οὐδείς ἐξ αὐτῶν δέν ἒχει τό παραμικρόν ἐλαφρυντικόν, ἂς μήν ἐπικαλοῦνται πλέον διάφορες διακιολογίες, διότι ἀκόμη κι οἱ μικρότεροι στήν ἱεραρχίαν δικαστικοί δέν ἒχουν ἀπολύτως καμμίαν δικαιολογίαν. Ἐάν σιωποῦν ἐνῶ βλέπουν καί γνωρίζουν τί γίνεται γύρω τους, ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΚΑΚΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ. Μήπως εἶμαι ὑπέρ τό δέον αὐστηρός μαζί τους ἢ παριστάνω τόν ἀδέκαστον δικαστήν τους ;; Κάθε ἂλλον. Μήπως εἲδατε ἐσεῖς ἒστω καί ἓναν νά παραιτηθῆ γιά ὃλα αὐτά που ἰσχυρίζονται (κι εἶναι ἡ ἀλήθεια) ὃτι συμβαίνουν μέ τίς ἐφαρμοζόμενες πολιτικές στήν Ἑλλάδαν ;; Ἂν εἶναι ἓνας ἢ μία θά παραδεχθῶ πώς ἀκόμη ὑπάρχουν ἂνθρωποι, ὃσον γιά δικαστές δέν βάζω καί τό χέρι μου στήν φωτιάν. Ἀπό τήν στιγμήν που ἐκδίδουν ἀνακοινώσεις ἀπόρροια ἀποφάσεων που λένε ὃτι, ἂν συντρέχῃ ἀποδεδειγμένα λόγος κατάσχεσης τῆς οἰκίας ὀφειλέτου πρός τό δημόσιον, ἒχετε τό πράσινον φῶς νά κάνετε κατάσχεσιν ἀκόμη κι ἂνευ εἰδοποιήσως. Διότι ἀπό τό ΣτΕ κάτι τέτοιον ἐκυκλοφόρησεν ἐχθές.

Ἀγαπητοί μου συνέλληνες, βλέπετε σέ ποιό σημεῖον σήψης βρίσκεται σήμερα ἡ ἀποκαλουμένη (κακῶς) ἀνωτέρα τάξις ;; Σέ ποιό σημεῖον βρωμιᾶς ἒχουν φθάσει ὃλοι αὐτοί οἱ δῆθεν διανοούμενοι στά ἀνώτερα ἀλλά καί πιό χαμηλά στρώματα καί βαθμῖδες τῆς δημοσίας ζωῆς τοῦ τόπου μας ;; Αὐτοί ὃλοι οἱ καλοπερασάκηδες που οὒτε κἂν σκέφτονται πῶς περνάει ὁ ἂνθρωπος τῆς διπλανῆς τους πόρτας ;; Αὐτοί ὃλοι οἱ εὐνοημένοι που ἢγκικεν ἡ ὣρα που θά κληθοῦν νά λογοδοτήσουν γιά τήν ἀνίερον συνομολόγησιν που ἒκαναν μέ τίς συνειδήσεις τους προκειμένου νά μήν ὑποστοῦν τήν παραμικρήν θυσίαν-βλάβην καί νά μήν θιγοῦν τά κεκτημένα τους δικαιώματα . Θά λογοδοτήσουν στόν δεύτερον μετά τόν φυσικόν τους δικαστήν (τόν θεόν) που εἶναι ὁ λαός κι ὁ λαός δέν συγχωρεῖ εὒκολα.

Ὃλη αὐτή ἡ σαπίλα θά πληρώσῃ κι ὂχι ἀργά, ἀλλά τώρα. Ἲσως δέν ἰδρώνει τό αὐτί τους αὐτῶν που καλοταϊσμένοι ἀπολαμβά;νουν μίαν ζωήν χωρίς ἐμπόδια κι ἀντιξοότητες ὃπως οἱ ἀδικημένοι πολῖτες αὐτῆς τῆς παναρχαίας χώρας. Ὃμως σύντομα θά ἒλθῃ ἡ ὣρα τους καί τά παρακάλια τους τότε δέν θά τούς ὠφελοῦν σέ τίποτε. Διότι αὐτή ἡ πατρίδα που τώρα τῆς γυρνοῦν τήν πλάτην τούς ἒθρεψεν, ἐμόρφωσεν κι ἀνεβίβασεν ἒως τίς ὑψηλές βαθμῖδες στίς ὀποῖες σήμερα καμαρώνουν καί περηφανεύονται γιά τά ἐπιτεύγματά τους. Δέν ἀξίζει ὃμως μίας στιγμῆς σκέψιν κι αὐτή ἡ χιλιοβασανισμένη πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάς ;; Ποιός εἶναι ὑπεύθυνος γιά τόν θάνατον 6.000 ἀνθρώπων που ηὐτοκτόνησαν ;; Ποιός εἶναι ὑπεύθυνος γιά ὃλον αὐτόν τόν κόσμον που ἒχασεν τά σπίτια τους, που δέν ἒχει νά ταΐσῃ τά παιδιά του ;; Γιά τούς ἀνέργους ;; Γιά τούς φτωχούς ὁμολογιούχους που ἒχασαν τά πάντα ;; Γιά τήν κατεστραμμένην μας παιδείαν ;; Γιά τήν διαρκῶς πλουτίζουσαν ἐκκλησίαν ;; Γιά...γιά...γιά.., δέν ἒχει τελειωμόν ἡ λίστα.

Λοιπόν ἀγαπητοί συνέλληνες δικαστές, ὃσοι ἀπό ἐσᾶς αἰσθάνονται ἒστω κι ὀλίγην ὑπερηφάνειαν γιά τό ὃτι εἶναι Ἓλληνες, δέν εἶναι καιρός πλέον νά βαδισετε σύμφωνα μέ αὐτό γιά τό ὁποῖον σᾶς ἒχει προορίσει τό DNA σας ;; Δηλ. τό λιγώτερον που μπορεῖτε νά κάνετε εἶναι νά ζήσετε ὡς Ἓλληνες, χωρίς τήν ρετσινιά τοῦ ἀποστάτη, τοῦ ἐπίορκου, ὂχι τοῦ ὂρκου που ἐδώσατε γιά τήν ἐξάσκησιν τῶν καθηκόντων σας τόσον, ὃσον γιά νά ὑπηρετῆτε πάντοτε αὐτήν τήν πατρίδαν μέ εἰλικρινῆ ἀφοσίωσιν, καθῆκον σύμφυτον μέ τήν / κι ἀπό τήν γέννησίν σας ὡς Ἓλληνες. Διότι ὁ Θουκυδίδης εἶπεν :


"..τήν τε ὁλόφυρσιν μή οἰκιῶν καί γῆς ποιεῖσθαι, ἀλλά τῶν σωμάτων۠  οὐ γάρ τάδε τούς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται,  .." Δηλ. Δεν πρέπει να θρηνῶμεν διά τήν καταστροφήν τῆς γῆς καί τῶν οἰκιῶν, ἀλλά διά την ἀπώλειαν τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων۠ διότι δεν κάμνουν ἐκείνα τους ἀνθρώπους, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι αὐτά.

Δέν εἶναι σωστόν αὐτό ;; Ἀλλά καί γιά τά ἀποκτήματα καί τήν πραγματικήν σας ἀξίαν, μήν φοβεῖσθε ἀγαπητοί δικαστές, διότι τίποτε δέν χάνεται, μέ τίς μικρές ἢ μεγάλες θυσίες που κάνομεν γιά τήν πατρίδαν, διότι ὃπως λέγει κι ὁ μεγάλος μας ἱστορικός,

"..ἐκ τε τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καί πόλῃ καί ἰδιώτῃ μέγισται τιμαί περιγίγνονται." Δηλ. ..να γνωρίζητε ακόμη, ὅτι ἀπό τους μεγίστους κινδύνους προέρχονται καΙ αἱ μέγισται τιμαί καί τά ὠφελήματα καί εἰς τάς πόλεις καί εἰς τά ἄτομα.

Ἐπομένως τά περιθώρια πάντοτε ὑπάρχουν ἀρκεῖ νά μποροῦμεν νά τά βλέπωμεν, νά τά διακρίνωμεν καί νά ἐνεργῶμεν σύμφωνα μέ τήν φωνήν τῆς συνειδήσεώς μας. Τώρα θά μοῦ πῆτε, ποιός λογαριάζει τήν συνείδησιν τέτοιες στιγμές που ζοῦμεν . Ναί ἀλλά ἡ ζωή ἐν τῶ συνόλῳ ἐξαρτᾶται ἀκόμη κι ἀπό τήν ἐλευθέραν βούλησιν ἒστω κι ἑνός μόνον ἀτόμου. Ἡ ἐναντίωσις στό ρεῦμα, ἀλλάζει τόν ροῦν ὃλου τοῦ ποταμοῦ, θυμηθεῖτε το αὐτό. Κρίνατε μέ βάσιν ὂχι τούς ψευτονόμους τούς παράνομους κι ἀντισυνταγματικούς, ὂχι συναρτώμενοι στό ἃρμα τῶν καθεστωτικῶν ἐξουσιαστῶν, ἀλλά τῆς ἀληθινῆς δικαιοσύνης ὃπως τήν γνωρίζατε κι ὃπως ὀφείλει νά εἶναι..δηλ. ΔΙΚΑΙΑ.

 photo Author_zps9525c409.png


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;