Ζητούμενον : Δικαοσύνη

H δικαστική εξουσίαΓράφει ὁ Α.Ζ.Μπαξεβανίδης 


Ἂς βάλουμεν πάλιν λίγον νερόν στό κρασί μας ὃπως λέει ὁ λαός, διότι διότι ὃλα τά στραβά ψωμιά δέν τά κάνει πάντα ἡ νύφη, ὃπως λέει ἡ σκωπτική μας ἀλλά τόσον ἀληθινή παροιμία. Καταφερόμαστε μετά μένους, σέ ὁλόκληρον τόν κλάδον τῶν δικαστικῶν, ἐνῷ εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας βέβαιον, πώς δέν εἶναι ὃλοι οἱ δικαστές ἀνθέλληνες, οὒτε προδότες, ἢ ἐπίορκοι. Εἶναι βέβαιον ἐπίσης πώς ὑπάρχουν στίς τάξεις των ἂνθρωποι εὐσυνεἰδητοι που ἐνεργοῦν μέ βάσιν τήν ἀνθρωπίνην διάστασιν τῆς κάθε ὑποθέσεως τήν ὁποίαν συμβαίνει νά δικάζουν, ὃπως ἐπίσης ἐκδίδουν ἀποφάσεις ἒντιμες καί κατά τό δυνατόν δίκαιες καί ὀρθές. Ἐάν συμβαίνει νά παρεξηγοῦνται ἀπό τήν μᾶζαν, αὐτό γίνεται διότι ἒτσι συμφέρει στό καθεστώς τό ὁποῖον φροντίζει νά ἀποξενώνῃ ψυχικά, συναισθηματικά, ἀλλά καί τυπιικά τόν κλάδον ἀπό τόν λαόν, οὓτως ὣστε νά ρυθμίζῃ κατά βούλησιν τήν συμπεριφορά κι ἀντιδράσεις του.

Ξεκινοῦμεν λοιπόν καί πάλιν μέ τήν ἀρχήν, ὡς Ἓλληνες που εἲμεθα ὃτι σεβόμεθα τόν δικαστικόν κλάδον ὡς σύνολον, τήν ἐμπειρίαν καί τίς ἀποφάσεις των, θεωρῶντες πώς ἐνεργοῦν πάντοτε μέ γνώμοναν τό Δίκαιον. Κι ὃτι ἐκπροσωποῦν ἐπαξίως τήν δικαιοσύνην. Σήμερα ἐπαναδημοσιεύουμεν ἓνα δημοσίευμα τῆς «Καθημερινῆς» ἀπό ἐπιστολήν ἀναγνώστου τῆς ἐφημερίδος που ἐπισημαίνει τήν ὑπέρβασιν ἐξουσίας ἑνίοτε ἀπό δικαστικούς, που θέλουν νά εἰσβάλλουν στά χωράφια τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας (που ὁ θεός νά τήν κάνῃ). Διότι σέ πολλές περιπτώσεις τείνω νά πιστέψω πώς μέ τά προδιαγεγραμένα σχέδια που εἶχεν ἡ λεγομένη ἐκτελεστική ἐξουσία που στόχευεν στήν καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος, μᾶλλον καλόν ἒκανε ἡ δικαστική ἐξουσία που ἀνέκοπτε τίς ἐπιδιώξεις καί τήν πορείαν της.

Kύριε διευθυντά
Στήν «K» της 30.3.2014 ὁ κ. Γ. Kουβελάκης θίγει καί τό θέμα τῆς ὑπέρβασης τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας σέ θέματα τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας.

Nομίζω ὃτι τοῦτον μεγιστοποιήθηκεν κατά τήν περίοδον τῆς μεταπολίτευσης, κατά τήν ὁποίαν ἡ ροπή τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας ἦτο νά εἰσβάλῃ πολλές φορές ἀνεξέλεγκτα στά πεδία τῆς ἁρμοδιότητος τῆς ἐκτελεστικῆς ἢ ἀκόμη καί τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας. Ἒτσι πολλές φορές διά τῶν ἀποφάσεών της ἀνέτρεπεν εἰλημμένες ἀποφάσεις τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας καθαρά δημοσιονομικοῦ χαρακτῆρος. Θέματα, ὃμως, ὃπως τά δημοσιονομικά δεδομένα καί δημοσιονομικές δυνατότητες τῆς χώρας γνωρίζει, κατά τεκμήριον, μόνον ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία. Ἒτσι στήν ἀνευθυνότηταν κι ἀβελτηρίαν που ἐπέδειξεν ὁ τοὐλάχιστον ἀνεπαρκής πολιτικός κόσμος τῆς μεταπολίτευσης, ὁ ὁποῖος διώγκωσεν ἀπίστευτα τό Δημόσιον καί πολλαπλασίασεν τίς δαπάνες τῆς χώρας, πολύ πέραν τῶν δημοσιονομικῶν αὐτῆς δυνατοτήτων, προσῆλθεν, πολλές φορές, ἀρωγός καί ἡ δικαστική ἐξουσία, ἡ ὁποία ἐπικαλουμένη ἀόριστες νομικές ἒννοιες, ἀγνοούσα ἢ ἀδιαφορούσα γιά τά δημοσιονομικά δεδομένα τῆς χώρας, συνέβαλεν πλειστάκις διά τῶν ἀποφάσεών της στήν πορείαν τῆς χώρας πρός τήν δημοσιονομικήν κατάρρευσιν. Ἀλλά καί μετά τήν ἒναρξιν τῆς κρίσης, ὃταν πλέον ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία προσπάθησεν νά μειώσει δραστικά τά ἐλλείμματα, ἠ δικαστική ἐξουσία διά τῶν δικαστηρίων κηρύσσει πολλά μέτρα ὡς ἀντισυνταγματικά, κι ἒτσι ἐμποδίζει ἒτι περαιτέρῳ τήν δημοσιονομικήν ἐξυγίανσιν τῆς χώρας (;;).


Ἒτσι διά τῶν ἀποφάσεών της προστατεύονται ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐπωφελήθησαν ἀπό τό πελατειακόν σύστημα που ἒστησεν ὁ πολιτικός κόσμος καί ἒτσι εἰσήλασαν κατά χιλιάδες στό Δημόσιον. Tοὐναντίον ἡ ἲδια ἡ δικαστική ἐξουσία ἀποφαίνεται, φερ’ εἰπεῖν γιά τό «κούρεμα» τῶν ὁμολόγων (PSI), ὡς συνταγματικά ἐπιτρεπτόν, ὡς ἂν οἱ δυστυχεῖς ὁμολογιοῦχοι νά συνέβαλον στήν δημοσιονομικήν κρίσιν, ἐπειδή ἀνταποκρίθησαν στίς τότε ἀνάγκες τῆς πατρίδος. Σέ περιόδους κρίσης, αὐτό φρονῶ πρέπει νά εἶναι τό κριτήριον μίας εὐνομουμένης πολιτείας. Πλήττονται κατά πρῶτον ὃσοι συνέβαλον στήν δημοσιονομικήν κατάρρευσιν τῆς χώρας ἢ ὃσοι ὠφελήθησαν ἀπό τήν προηγηθείσαν κατάστασιν, ἡ ὁποία ὡδήγησεν τήν χώραν στήν κρίσιν κι ὂχι νά πλήττονται ὃσοι, ἐξ ὑπαιτιότητος τῆς πολιτείας, ἐζημιώθησαν.

Ἀντώνης N. Bενέτης - Mοναστηράκι Δωρίδος

Σχόλιον :

Ὡς πρός τούς ὁμολογιούχους, ἀναμφισβήτητα ἒχει δίκιον ὁ κ. Βενέτης, ἡ «ἀθώωσις» ἢ ἂν θέλετε νά τό ὀνομάσωμεν τό ξελάσπωμα τῆς κυβέρνησης καί κυρίως τοῦ ἂμεσα ὑπευθύνου κου Βενιζέλου ὁ ὁποῖος καί ἐπρωτοστάτησεν στό PSI καί ὁ ὁποῖος παρά τούς ἐνδοιασμούς τοῦ λογιστηρίου τοῦ κράτους ἐπέμεινεν νά συμπεριληφθοῦν οἱ ἀδαεῖς κι ἀνύποπτοι περί τά οἰκονομικά τερτίπια τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου ὁμολογιοῦχοι, ἀλλά καί ὁ κ. Παπακωνσταντίνου καί Παπαδῆμος, Οἱ ὁποῖοι δύο ἐφέτως μόλις καί γλύτωσαν τήν τσιμπίδαν τοῦ νόμου δραπετεύοντες καί κλείνοντας ἡ Βουλή γιά νά μήν καταρρεύσῃ ἡ κυβέρνησις. Διότι τό ΣτΕ ἒπαιξεν ἀπλῶς τόν ρόλον τοῦ καπακιοῦ στήν προκειμένην περίπτωσιν που ἒκλεισεν τό δυσῶδες περιεχόμενον τοῦ δοχείου που λέγεται ὑπόθεσις ὁμολογιούχων. Ἀναμφιβόλως ἒπαιξεν κι αὐτό τόν ρόλον του, διότι δέν ἐξήτασεν τήν ὐπόθεσιν «κατ’ οὐσίαν», ἀλλά μόνον στό τυπικόν της μέρος, ἀδαφορώντας γιά τόν κατάφωρα ἀντισυνταγματικόν νόμον, τόν ἀνθρώπινον κι ἐθνικόν παράγονταν, δίδοντας τό περιθώριον στόν ξένον δάκτυλον νά ὑπεισέλθῃ στά ἐσωτερικά μας (τά ὁποῖα οὒτε κἂν ὑφίστανται πλέον ἐδῶ που ἐφθάσαμεν).Ἐν κατακλεῖδι πιστεύω ὁμιλοῦντες βεβαίως γιά τόν δικαστικόν κλάδον πώς σίγουρα ἐκεῖνοι που ἐλάχιστα εὐθύνονται γιά τέτοιες καταστάσεις δέν εἶναι οἱ χαμηλά ἱστάμενοι στήν ἱεραρχίαν δικαστές, οἱ διαβρωμένοι κι ὡς ἐκ τούτου κυρίως ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ἐπίκεφαλῆς τοῦ κλάδου ὑψηλά ἱστάμενοι δικαστικοί, ὃπως οἰ Ἀρεοπαγῖτες κι οἱ τοῦ ΣτΕ.

Ἒτσι λοιπόν προσοχή κ.κ.. δικασταί, ἒχομεν τήν πρόθεσιν καί τήν θέλησιν νά γράφωμεν πάντοτε ἐπαινετικά σχόλια γιά τόν κλάδον σας, αὐτό ὃμως πρέπει νά σᾶς κάνῃ ὑπευθύνους ἒναντι αὐτοῦ τοῦ λαοῦ που ὑποφέρει, κι ἓνα ἀπό τά καθήκοντά σας εἶναι νά τούς ἐλαφρύνετε αὐτήν τήν βάσανον, ἐνεργήσατε λοιπόν συλλογικά καί δίκαια, δέν ζητεῖ τίποτε περισσότερον ἀπό ἐσᾶς ὁ κόσμος, ἐμεῖς, ἐφ' ὃσον συντρέχει αὐτή ἡ προϋπόθεσις θά εὐχόμεθα καί θά ἐπιθυμοῦμεν τήν μακροημέρευσίν σας.


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;