Ἡ σύμβασις Κοῦπερ


Ἀναδημοσίευσις 

                                 Μία ἁμαρτωλή σύμβασις,


Τό αἰώνιον πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος μέ τίς πουλημένες κυβερνήσεις, που πάντοτε ἐνεργοῦν βάσει τῶν προσωπικῶν τους συμφερόντων κι ἐπιδιώξεων, ἐνῶ  ξεχνοῦν τό συμφέρον τῆς χώρας

Ἀπεφάσισα νά δώσω μίαν ξεχωριστήν σελίδαν γιά τήν σύμβασιν Κοῦπερ, ἐπειδή μᾶς εἶχεν ἀπασχολήσει ἐδᾶ καί μίαν δεκαετίαν. Συζητούσα μέ τόν “Φαέθωναν” πολλές φορές καί μοῦ εἶχε ἀναφέρει τήν περίπτωσιν Μπάτση, καί τήν ὓπαρξιν συμφερόντων, που δέν ἐπέτρεπαν στήν Ἑλλάδαν νά ἐκμεταλλευθῇ τούς ὀρυκτούς της ἐθνικούς πόρους. Φυσικά δέν γνωρίζαμεν κι οἱ δύο μας τίποτε πιό συγκεκριμένον, ἀλλά ὁ Φαέθων εἶχεν ὑπ’ ὂψιν του τό βιβλίον που ἐγώ ἀγνοούσα. Κάποιαν στιγμήν τό 2010 νομίζω ἂκουσα γιά πρώτην φοράν γιά τήν σύμβασιν Κοῦπερ, στά σχόλια τοῦ Ἀντινιούζ. Ἒψαξα στό Γκούγκλ, ἀλλά ἡ ἀναζήτησις δέν ἒδωσε τίποτε. Αὐτό μέχρι μερικές μέρες πρίν, ὃπου μοῦ ἦλθεν ἓνα μαίηλ που τήν ἀνέφερεν. Ἀμέσως ἒκανα τήν ἀνάρτησιν κι ἂρχισα νά τό ψάχνω.
Μοῦ ἒκανεν ἐντύπωσιν ἡ κρακελαρισμένη φωτό τοῦ ἀρχαίου. Στά σχόλια βρῆκα διάφορα θέματα σχετικά, καθώς κι ἀφιερώματα κάποιου μπλόγγερ ἀπό τήν Πελοπόννησον τά ὁποῖα, παρά τό γεγονός ὃτι διαφωνῶ σέ κάποια σημεῖα, τά ἀναρτῶ χωρίς προσθήκη ἢ ἀλλαγή. Ὃταν ἂτομα μέ διαφορετικήν κοσμοθεώρησιν ἒχουν κοινά σημεῖα κάτι πολύ σοβαρό ὑπάρχει.

Θεωρῶ ὃτι ἡ σύμβασις Κοῦπερ που ἒληξεν τό 2010 ἀκριβῶς τήν στιγμήν που ὁ ΓΑΠας μᾶς ἒβαλεν στό ΔΝΤ ἀπό τό Καστελλόριζον ἦταν τά ἀναγκαῖον σκηνικόν γιά νά φύγωμεν ἀπό μίαν σχέσιν ἐξάρτησης, γιά νά πέσωμεν σέ μίαν νέαν. Μεθοδικά λοιπόν, οἱ ἀπικυρίαρχοι χρησιμοποίησαν ὡς δούρειον ἳππον τό ΠΑΣΟΚ γιά νά φέρουν τήν κατάστασιν στά μέτρα τους κι ἒτσι φθάσαμεν ἐδῶ που εἲμαστε σήμερα. Ἐννοεῖται πώς οἱ προδότες που μᾶς ἒφεραν ἐδῶ, μέ τήν βοήθειαν τῶν αὐλικῶν τους, τούς βυσματωμένους κομματικούς παρατρεχάμενους, ἀλλά καί γενικώτερα τόν καθέναν μας που κλείνει τά μάτια του σέ μίαν στρεβλήν κατάστασιν προκειμένου νά κάνῃ τήν δουλίτσα του ἢ γιά νά κονομήσῃ δηλαδή, ἀλλά δέν πρέπει μέ τίποτε νά γλυτώσουν ἀπό τήν τιμωρίαν αὐτήν τήν φοράν.

Ἀκόμη, πρόθεσίς μου εἶναι νά ἐμπλουτίζεται αὐτή ἡ σελίδα, θεοῦ θέλοντος.
18 Μαΐου 2011

Ἡ ἐνεργειακή πολιτική τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος


– 1. «Ἡ βαρειά βιομηχανία στήν Ἑλλάδαν»

Τά ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 30 Μαρτίου 1952, ἐκτελέσθησαν στοῦ  Γουδῆ, ὁ Νίκος Μπελογιάννης, ὁ Ἡλίας Ἀργυριάδης, ὁ Νίκος Καλούμενος κι ὁ Δημήτρης Μπάτσης. Κι ἂν γιά τούς τρεῖς πρώτους μποροῦμεν νά ποῦμεν ὃτι ἐπλήρωσαν μέ τήν ζωήν τους, τό ὃποιον «ἒγκλημά» τους, δηλ.  νά εἶναι μαχητικοί κομμουνιστές, δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὁτι ὁ τέταρτος ἐκτελέσθηκεν γιά ....ἒνα βιβλίο! 
Πράγματι, ἡ καταδίκη τοῦ Δημήτρη Μπάτση σέ θάνατον ἀπετέλεσεν δυσάρεστον ἒκπληξιν πρώτου μεγέθους. Γόνος πλουσίας μεγαλοαστικῆς οἰκογενείας (ὁ πατέρας του Ἀντώνης ἦταν ναύαρχος !), εἶχεν σπουδάσει νομικά, οἰκονομικά καί κοινωνιολογία. Τό κακόν ἦταν ὃτι ἀσχολήθηκεν καί μέ τήν μαρξιστικήν θεωρίαν. Τό ἀκόμη χειρότερον ἦταν ὃτι, ὑπό τό πρῖσμα αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς θεωρίας, ἐτόλμησεν τό 1947 νά γράψῃ ἒνα πολύκροτον βιβλίον πραγματικά ὃσον ἀφορᾶ στό περιεχόμενόν του, μέ τίτλον «Ἡ βαρειά βιομηχανία στήν Ἑλλάδαν». Μέσα ἀπό τίς σελίδες ἐκείνου τοῦ βιβλίου κατέδειξεν, μέ ἐξαιρετικήν σαφήνειαν κι ἀπλότηταν, τίς δυνατότητες τῆς βιομηχανικῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας μας. Φυσικά, μέσα ἀπό τήν ἐμπεριστατωμένην ἀνάλυσιν τοῦ Μπάτση, προέκυπταν ἀβίαστα ἐρωτηματικά ὃπως καί συμπεράσματα, κατά τῆς ἀκολουθουμένης πολιτικῆς τοῦ ξεπουλήματος τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας στό ξένον κεφάλαιον, ἀνῆκον σέ μίαν ἰδιαιτέραν μερίδαν ἀνθρώπων.
Πράγματι, τόσον τό κατεστημένον τῆς ἐποχῆς ὃσον κι οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ἐγχωρίου και ξένου κεφαλαίου, ταράχτηκαν ὃταν κυκλοφόρησεν τό βιβλίον τοῦ Μπάτση. Ἒτσι, ὂχι μόνον δέν ἒσκυψαν ἐπάνω του γιά νά ἀντλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα, ἀλλά ἒκαναν ὃ,τι μπορούσαν γιά νά ἐμποδίσουν τήν κυκλοφορίαν του. Εὒλογα, λοιπόν, ἀνάμεσα στά μέτρα που πῆραν ἦταν καί ἡ δολοφονία τοῦ συγγραφέως, ὣστε νά τοῦ κλείσουν τό στόμα μιά γιά πάντα. Τό βιβλίον τοῦ Μπάτση ἐξαφανίστηκεν γιά 30 ὁλόκληρα χρόνια, ὣσπου ὁ «Κέδρος» τό ξανακυκλοφόρησεν τό 1977, σέ συνεργασίαν μέ τήν κόρην τοῦ συγγραφέως, Ἐλένη Μπάτση-Λυκιαρδοπούλου.

«Ἡ βαρειά βιομηχανία στήν Ἑλλάδαν» δέν εἶναι ἓνα εὒκολον βιβλίον. Ὁ μεγάλος του ὂγκος (κάπου 600 σελίδες, μαζί μέ τά παραρτήματα), οἱ ἀπαραίτητοι οἰκονομικοί καί τεχνικοί ὃροι που περιλαμβάνει, ἡ θεωρητική καί τεχνική του ἀνάλυσις, σέ κάθε ἐπί μέρους θέμα καί τό κόστος του (45 ευρώ), δέν τό καθιστοῦν προσιτόν στόν ὁποιονδήποτε. Ὃμως, ἀποτελεῖ ἀπαραίτητον πηγήν γιά κάθε μελετητήν τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς ἱστορίας, μιᾶς καί καταδεικνύει, σχεδόν προφητικά, τήν πορείαν τοῦ τόπου ἀπό τότε μέχρι σήμερα. Ἀπολύτως δικαιολογημένα, τό βιβλίον τοῦ Μπάτση κι ἡ περίφημος «ἒκθεσις Βαρβαρέσσου» συνιστοῦν τά δύο πολυτιμώτερα κείμενα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὃταν ὁ τόπος ἒβγαινε ἀπό τό καμίνι τῆς κατοχῆς καί πάλευεν νά ἀναστηλώσῃ τά ἐρείπιά του.

Ἡ ἀναφορά μας στό βιβλίον τοῦ Μπάτση, δέν ἀνήκει στό πλαίσιον τῶν βιβλιοπαρουσιάσεων, στίς ὁποῖες ἀρέσκεται τοῦτον τό ἱστολόγιον, ἂν καί θά μποροῦσεν νά ἐκληφθῇ ὡς τέτοια. Γίνεται ἐν εἲδει προλόγου γιά μίαν σειράν κειμένων που θά ἀκολουθήσουν καί θά ἒχουν ὡς γενικόν θέμα τήν ἀκολουθουμένην κρατικήν πολιτικήν στό θέμα τῆς ἐνεργείας. Βλέπετε, ἐκτιμῶ ὃτι δέν μπορεῖ κανείς νά μιλήσῃ γιά τό ὑλοποιούμενον ξεπούλημα τῆς ΔΕΗ, χωρίς νά ἒχη ὑπ’ ὂψιν του τήν διαβόητον «σύμβασιν Κοῦπερ» τοῦ 1940. Κι ὁ πλέον ἁρμόδιος γιά νά μᾶς μιλήσῃ γι’ αὐτήν τήν σύμβασιν (ἀλλά καί γιά πολλά ἂλλα) εἶναι ὁ μακαρίτης ὁ Μπάτσης, μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου, στό ὁποῖον θά ἀνατρέξωμεν κατ’ ἐπανάληψιν».– 2. Ἡ σύμβασις Κοῦπερ

Τό 1940, ἡ μεταξική δικτατορία κύρωσεν μέ τόν ἀναγκαστικόν νόμον 2220 τήν ἐπαίσχυντον καί ἀποικιοκρατική «σύμβασιν Κοῦπερ». Ἀντιγράφω σχετικά ἀπό τό βιβλίον τοῦ Δημήτρη Μπάτση «Ἡ βαρειά βιομηχανία στήν Ἑλλάδαν» (σελίδες 92-94), τηρώντας τήν στίξιν καί τήν ὀρθογραφίαν τοῦ πρωτοτύπου:


«Η σύμβασις αὐτή…συνομολογήθηκεν γιά διάρκειαν 70 ἐτῶν ὡς τό 2010 μ.Χ.(σημ.: νά μήν παραξενευόμαστε, λοιπόν, ὃταν ἀκοῦμεν ὃτι τό τωρινόν μνημόνιον μπορεῖ νά κρατήσῃ ὡς τό 2050)! Δίνει ἀποκλειστικόν δικαίωμα ἐκμετάλλευσης τῆς δύναμης τῶν νερῶν τοῦ ποταμοῦ Ἀχελώου στίς θέσεις Κρεμαστά, Πρεβέντζα, Κριεκοῦκι, καί τῶν παραποτάμων Μέγδοβα, Ἀγραφιώτικου, Ἀσπροποτάμου, δικαίωμα ἲδρυσης ὑδροηλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων γιά παραγωγήν ἠλεκτρενεργείας καί ἐγκαταστάσεων μεταφορᾶς ἐνεργείας στά κέντρα κατανάλωσης, δικαίωμα χρησιμοποίησης τῆς ἐνεργείας που θα παραχθῇ γιά τίς ἠλεκτροχημικές καί ἠλεκτρομεταλλουργικές βιομηχανίες που θά ἰδρύσῃ ἡ ἀνάδοχος ἑταιρεία. Τέλος δικαίωμα μεταφορᾶς καί χρησιμοποίησης τῆς ἠλεκτρενεργείας γιά φωτισμόν καί κίνησιν σέ ἂλλες περιοχές(…).

Προβλέπεται ἡ ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωσις τῶν ἐδαφῶν που εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἐκτέλεσιν τῆς σύμβασης, ἡ σύστασις δουλειῶν, ἡ χρησιμοποίησις δωρεάν δημοσίων κτημάτων, ἡ προμήθεια δωρεάν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν καί κοιτασμάτων ἀπό λατομεῖα κρατικά(…), ἀτέλειες κι ἀφορολόγητον γιά εἰσαγωγήν τῶν ὑλικῶν της, ἐκτός ἀπό εἰσαγωγικόν δασμόν ὂχι πάνω ἀπό 2,5 % τῆς ἀξίας των(…), προστασία τιμῶν τῶν προϊόντων της κ.ά. Ἀκόμη προβλέπεται δικαίωμα εἰδοποίησης τῆς ἑταιρείας στήν περίπτωσιν που τό κράτος θά ἀπεφάσιζεν τήν ἐκμετάλλευσιν τῶν ποταμῶν Ἀλιάκμονος, Μόρνου, Φίδαρη, ὁπότε ἡ ἑταιρεία θά ἒχῃ τό δικαίωμα νά ὑποβάλῃ καί γι’ αὐτούς τούς ποταμούς μελέτες καί προτάσεις. Προβλέπεται (…) ὃτι τά ἒργα που θά κατασκευασθοῦν θά πρέπῃ νά δώσουν ἠλεκτρενέργειαν τοὐλάχιστον…(σημ.: παρατίθενται ποσά γιά κάθε θέσιν).

Τά ποσά αὐτά ὃμως κάθε ἂλλο παρά ἀνταποκρίνονται πρός τήν μέσην δυνατήν παροχήν τῶν θέσεων αὐτῶν τοῦ Ἀχελώου(…). Τά  ἑκατομ. ΩΧΒ που ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νά παράγῃ τόν χρόνον σάν ἐλάχιστον ὃριον ἀποτελεῖ ἓνα αὐθαίρετον δικαίωμα που τοῦ δίνεται νά μήν ὁλοκληρώσῃ, ἐφ’ ὃσον αὐτό θά τόν συμφέρῃ, τήν ἐκμετάλλευσιν τῶν ὑδραυλικῶν δυνάμεων μίας ἀπό τίς πιό σημαντικές πηγές ὃπως εἶναι ὁ Ἀχελῶος. Ὁ καθορισμός ὃμως ἀπό τήν ἂλλην ἑνός τόσον χαμηλοῦ ποσοστοῦ ἠλεκτρενεργείας κρύβει ἀπό τά μάτια μας καί τά τεράστια περιθώρια κέρδους που θά ἒχῃ ὁ «ἀνάδοχος» ἀπό τήν δυνατότηταν ἒμπορικῆς χρησιμοποίησης 1.300 ἑκατομ. ΩΧΒ τόν χρόνον κι ὂχι 410 ἑκατομ. ΩΧΒ, ὃπως λέει ἡ σύμβασις, ἂν θελήσῃ νά ἐκμεταλλευθῇ ὁλοκληρωτικά τίς παραχωρούμενες ὑδραυλικές δυνάμεις…(…).

Δίνεται στόν «ἀνάδοχον» μέγιστη προθεσμία…(σημ.: ἀπό 12 ἒως 23 ἒτη, ἀνάλογα τήν θέσιν). Στό μεταξύ μπορεῖ νά παραιτηθῇ ἀπό τήν κατασκευήν τῶν ἒργων στίς θέσεις Πρεβέντζα καί Κριεκοῦκι… Αὐτά σημαίνουν ὃτι ἐνῷ ἡ ξένη ἑταιρεία παίρνει τό προνόμιον ἀποκλειστικῆς ἐκμεττάλευσης μίας τέτοιας σημαντικῆς πηγῆς ἐνεργείας, μπορεῖ ἂν τήν συμφέρει νά προχωρήσῃ μέ τόσον ἀργόν ρυθμόν ὣστε στήν οὐσίαν νά ἀφήσῃ ἀναξιοποίητες τίς πτώσεις της, ἐπί δεκάδες χρόνων κρατώντας συμβατικά δεσμευμένον τό δημόσιον. Μπορεῖ ἀκόμη χωρίς νά ὑποχρεώνεται σέ ἀποζημίωσιν νά ἐγκαταλείψῃ μερικά ἢ ὁλικά τήν συνέχισιν τῶν ἒργων. Ἒτσι ἡ ἑταιρεία εἶναι ἀσύδοτη νά κατακομματιάσῃ τήν ἀκτέλεσιν ἑνός μεγάλης κλίμακος τεχνικοῦ ἒργου σέ ἐκτελέσεις μικρῆς κλίμακος ἒργων ἀνάλογα κάθε φορά μέ τά κερδοσκοπικά της συμφέροντα.

Ὁ «ἀνάδοχος» ὑποχρεώνεται νά συστήσῃ «ἑλληνικήν ἑταιρείαν» μετά τήν κατασκευήν τοῦ ἒργου τῶν Κρεμαστῶν. Ἡ «ἑλληνική» ἑταιρεία…μπορεῖ νά ἐκδίδῃ  ὁμολογίες σέ δολλάρια καί νά «ὑπολογίζεται» τό κεφάλαιον κι οἱ μετοχές της στό ἲδιον νόμισμα. Ἀπό αὐτό καί μόνον φαίνεται ἡ ἐλληνικότητα τῆς ἑταιρείας! Ἡ λῆξις τῆς σύμβασης γιά τά ὑδροηλεκτρικά ἒργα ὁρίζεται στίς 31-12-2010 μ.Χ. ἀλλά ἂν θέλῃ τό δημόσιον ἢ δέν ἀπαντήσει ἀρνητικά στήν ἑταιρείαν μπορεῖ νά παραταθῇ γιά 25 χρόνια ἀκόμη. Σέ περίπτωσιν λήξης τῆς σύμβασης(…), τό δημόσιον «ὑποκαθίσταται μέν» στά δικαιώματα τοῦ «ἀναδόχου», ὑποχρεώνεται ὃμως νά πληρώσῃ σ’ αὐτόν τίς μή ἀποσβεσθεῖσες δαπάνες! Δέν φθάνει δηλ. ὃτι ἡ ξένη ἐπιχείρησις θά ἒχῃ πραγματοποιήσει στό μεταξύ ἀμύθητα κέρδη, ἀλλά θά ζητάῃ κι…ἀπόσβεσιν τῶν ἐγκαταστάσεών της ἀπό τήν ἐθνικήν οἰκονομίαν.

Ἡ ἑταιρεία μπορεῖ νά διατηρῇ ξένον τεχνικόν προσωπικόν κι εἰδικευμένους ἐργάτες (…), σέ ποσοστόν 10% τοῦ συνολικοῦ προσωπικοῦ κι ἐργάτες ἀπλούς σέ ποσοστόν 3 %. Ἒχει δικαίωμα ἀκόμη(…) νά διατηρῇ ἀστυνομικόν προσωπικόν ἀπό ἐπόπτες κλπ που θά φέρουν «διακριτικόν σῆμα» καί θά ἐξομοιώνονται μέ τά ὂργανα τῆς χωροφυλακῆς  κλπ «θεωρούμενοι ὡς πρόσθετοι ἀστυνομικοί ὑπάλληλοι» !   (σημ.: οὑ ὑπογραμμίσεις εἶναι τοῦ συγγραφέως).

Τό δημόσιον παρουσιάζεται καί μέ μερικά «δικαιώματα ἐλέγχου» (ἒκπτωσης [‘ἀναδόχου) που εἶναι ὁλότελα σκιώδη, μέ τόν τρόπον που ὁρίζεται ἡ ἂσκησίς τους. Ἀξίζει νά λεχθῇ ὃτι τό δημόσιον μπορεῖ ἀκόμη νά «ἐξαγοράσῃ» ἀπό τό 1990 μ.Χ. κι ἒπειτα τίς ἐγκαταστάσεις κλπ. Ὑποχρεώνεται ὃμως τότε νά καταβάλλῃ γιά εἲκοσι χρόνια ποσόν ἲσον κάθε χρόνον πρός τά καθαρά κέρδη τοῦ «ἀναδόχου» γιά τό διάστημα αὐτό(…). Ἒτσι ἡ «ἐπιχείρησις» ἀπαλλάσσεται ἀπό τόν κόπον νά εἰσπράττῃ ἀπό τούς πελάτες τά καθαρά κέρδη, ἀφοῦ θά τά παίρνῃ μαζεμμένα ἀπό τό δημόσιον που σ’ αὐτήν τήν περίπτωσιν δέν παίζει παρά τόν ρόλον εἰσπράκτορος τῆς ἑταιρείας «Hydroelectric κλπ»!  (σημ.: ἡ ὑπογράμμισις εἶναι τοῦ συγγραφέως).

Σταματῶ ἐδῶ γιά νά μήν κουράσω περισσότερον τόν ἀναγνώστην. Θά ὁλοκληρώσωμεν αὒριον τά τῆς σύμβασης Κοῦπερ, παραθέτοντες τόν εὒστοχον σχολιασμόν τοῦ Δημήτρη Μπάτση.– 3. Κριτική τῶν ξένων ἐπενδύσεων

Στό προηγούμενον σημείωμά μας, εἲδαμεν τίς λεπτομέρειες τῆς περίφημης «σύμβασης Κοῦπερ», ὃπως τίς κατέγραψεν καί τίς σχολίασεν τό 1947 ὁ Δημήτρης Μπάτσης, στό βιβλίον του «Ἡ βαρειά βιομηχανία στήν Ἑλλάδαν». Γιά νά εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ εἰκών, πρέπει νά συμπληρώσωμεν τήν κριτικήν καί τά συμπεράσματα στά ὁποῖα καταλήγει ὁ συγγραφεύς-μελετητής:

"Τούς ἀποικιοκρατικούς αὐτούς ὃρους τῆς σύμβασης Κοῦπερ ἐκτός ἀπό τούς ἀντιδραστικούς κεφαλαιοκρατικούς κύκλους, πολλοί καί «σοσιαλισταί» ἀκόμη θεωροῦν ἀπόλυτα «φυσικούς» καί «ἀνεκτούς» ἀφοῦ κατά τήν γνώμην τους, «ἒτσι δίνεται ἡ δυνατότης ν’ ἀναπτυχθῇ πλουτοπαραγωγικά ὁ τόπος». Τήν ἂποψιν αὐτήν προσπαθοῦν νά μεταγγίσουν καί σέ μερικούς καλόπιστους τεχνικούς ἐπιστήμονες που τούς ἀρκεῖ ἡ διαβεβαίωσις ὃτι θά πραγματοποιηθῇ μία σειρά τεχνικῶν ἒργων ἀπό τό ξένον κεφάλαιον, γιά νά παραδεχθοῦν ἀμέσως τήν «εὐεργετικότηταν» καί τόν «προοδευτικόν» του χαρακτήραν.

Ἐδῶ πρέπει νά τονίσωμεν ξανά πρός αὐτούς τούς τεχνικούς κι οἰκονομολόγους, ὃτι ὃσον ἀπαραίτητον εἶναι γιά τήν χώραν μας νά ἀξιοποιηθῇ ὁ πλοῦτος της, ἂλλον τόσον καταστροφικόν εἶναι ἡ ἐκτέλεσις τῆς ἀξιοποίησης νά γίνῃ ἀπό τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς τοῦ μονοπωλιακοῦ κεφαλαίου. Ἡ αἰτία εἶναι ὁλοφάνερη, ἂν σταθοῦμε στή διαλεκτικήν τοποθέτησιν τοῦ ζητήματος: σκοπός στρατηγικός τῆς ἀξιοποίησης εἶναι νά ἀποδεσμευθοῦν οἱ παραγωγικές δυνάμεις ἀπό τά δεσμά τοῦ ξένου κεφαλαίου που χρησιμοποιεῖ τόν τόπον μας γιά πεδίον ἰμπεριαλιστικῆς δράσης καί νά ἀνασυντεθοῦν σέ μίαν ἀνωτέραν μορφήν παραγωγικῆς δράσης που εἶναιἀαναντίρρητα ἡ σοσιαλιστική. Ὃταν λοιπόν φέρουμεν τό ξένον κεφάλαιον νά ἐκμεταλλευθῇ τίς δυνάμεις αὐτές, εἶναι σάν νά μεταχειριζόμαστε ἓνα τακτικόν μέσον που βρίσκεται σέ ἀντίθεσιν μέ τόν στρατηγικόν μας σκοπόν. Διαφορετικά, ἡ κατασκευή «τῶν ἒργων γιά τά ἒργα» μέσα στά ἲδια πλαίσια καί τίς ἲδιες μεθόδους κοινωνικῆς ἐκμετάλλευσης δέν θά εἶχεν ἀπό κοινωνικήν ἂποψιν παρά ἀπόλυτα ἀρνητικήν ἒννοιαν.

Ἀκόμη χειρότερη παρωδία τῆς πραγματικῆς σοσιαλιστικῆς θέσης, θά ἦταν νά δεχόμαστε αὐτό που ὑποστηρίζουν διάφοροι κάθε λογῆς ψευτοαριστεροί ἢ «ὑπεραριστεροί σοσιαλιστές» που θυμίζουν σύγχρονους μενσεβίκους, λέγοντας πώς, «ἡ πραγματοποίησις τῶν ἒργων ἀπό τήν ἀστικήν τάξιν ὠφελεῖ γιατί ὡριμάζει τίς συνθῆκες γιά τήν σοσιαλιστικήν μεταβολήν». Ἒτσι στήν πρᾶξιν καταντοῦν οὐραγοί τῆς χρεωκοπημένης ἀστικῆς τάξης στήν ἀστικοδημοκρατικήν μετατροπήν που δέ θά μπορέσῃ πιά αὐτή νά πραγματοποιήσῃ ποτέ. Ἡ ρίζα τοῦ λάθους τους βρίσκεται στήν ἀντιμαρξιστικήν-δογματικήν ἂποψιν ὃτι τό ξένον κεφάλαιον εἶναι παράγων ἰσόμετρης θετικῆς ὀμαλῆς ἀνάπτυξης τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων ἐνῷ, ὃπως τονίσαμεν καί πιό πάνω, ἡ δρᾶσις τοῦ ξένου κεφαλαίου γιά μίαν ἐξαρτημένην χώραν, γίνεται συντελεστής δέσμευσης τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων σέ μορφές μονόπλευρης ἐκμετάλλευσης".

Ἐξήντα τόσα χρόνια ἒχουν περάσει ἀπό τότε που ἐγράφησαν τά παραπάνω καί μποροῦμεν πλέον να μιλοῦμεν γιά ἀπόλυτον δικαίωσιν τοῦ Δημήτρη Μπάτση. Πρῶτα-πρῶτα, Ἂγγλοι κι Ἀμερικανοί δέν δίστασαν νά αἰματοκυλίσουν τόν τόπον, σπρώχνοντάς τον σέ ἓναν ἀχρείαστον ἐμφύλιον πόλεμον καί, στήν συνέχειαν, νά ὑποδουλώσουν ἀπολύτως τό πολιτικόν κατεστημένον (μέ ἀποκορύφωμα τήν δικτατορίαν τῶν συνταγματαρχῶν), προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τά ὠφέλη τους ἀπό τήν ἐκμετάλλευσιν τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας (χωρίς νά παραβλέπωμεν τόν ἒλεγχόν τους στόν ζωτικόν γεωγραφικόν χῶρο ὃπου βρίσκεται ὁ τόπος).

Παράλληλα καί παρά τήν ὑλοποίησιν τῶν ἐπενδύσεων ἐκ μέρους τοῦ ξένου κεφαλαίου, ἡ βελτίωσις τῶν συνθηκῶν ζωῆς τῶν λαϊκῶν στρωμάτων δέν ἦταν ἡ ἀναμενόμενη. Μέ ἀπλά λόγια: ὁ ἀπλός κόσμος δέν ἀπήλαυσεν ἰσόμετρα τήν αὒξησιν τοῦ ΑΕΠ, ἡ ὁποία προῆλθεν ἀπό αὐτές τίς ἐπενδύσεις. Γιά παράδειγμα, τριάντα χρόνια μετά τήν ὑπογραφήν τῆς σύμβασης Κοῦπερ, τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα δέν εἶχε φθάσει σέ πολλές περιοχές τῆς χώρας. Ταυτόχρονα, οἱ μεγάλες βιομηχανίες ἀπελάμβαναν (κι ἀπολαμβάνουν ἲσα μέ σήμερα) σκανδαλωδῶς προνομιακά χαμηλήν τιμήν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, τήν ὣραν που τά φτωχότερα νοικοκυριά ἀδυνατοῦν ἢ δυσκολεύονται νά πληρώσουν τούς λογαριασμούς τῆς ΔΕΗ.

Ἂν ὁ ἀναγνώστης ἀντιμετωπίζει μέ δισταγμόν ἢ καί μέ σκεπτικισμόν τά παραπάνω συμπεράσματα καί σχόλια, ἂς ἀναρωτηθῇ πόσον ἒχουν ὠφεληθεῖ οἱ λαοί τῆς Ἀφρικῆς ἢ τῆς λατινικῆς Ἀμερικῆς ἀπό τίς ἀμέτρητες ἐπενδύσεις τῶν ξένων κεφαλαίων. Γιατί αὐτοί οἱ λαοί, παρά τόν ἀστείρευτον πλοῦτον τῶν χωρῶν τους, ἐξακολουθοῦν νά ζοῦν σέ συνθῆκες φτώχειας κι ἐξαθλίωσης ;; Καί γιά νά μείνωμεν στά δικά μας : σέ μίαν ἐποχήν που «ἒτρεχαν» οἱ ἐνισχύσεις τοῦ σχεδίου Μάρσαλ κι οἱ ἐπενδύσεις τῆς σύμβασης Κοῦπερ, πῶς ἐξηγεῖται  ἡ ἂνευ μέτρου, ὀγκώδης μετανάστευσις τῆς ἀφρόκρεμας (τῶν νέων) Ἑλλήνων;
Θα συνεχίσωμεν.Γιά ὃσους θέλουν νά ἐρευνήσουν περαιτέρῳ μπορεῖτε νά μελατήσετε τό συγκεκριμένοπν ΦΕΚ Ἐδῶ

Ἡ ἀνάρτησις ἐθεωρήθη ὡς ἐπίκαιρος γι' αὐτόν τόν λόγον προεβλήθη, ἐπίπλέον δέ διότι ἀναδεικνύει ὁρισμένα ἐκ τῶν πλέον κτυπητῶν παραδειγμάτων φαυλότητος τῶν ἒργων καί τῶν ἡμερῶν τοῦ πολιτικοῦ μας καθεστῶτος τό ὁποῖον δυστυχῶς συνεχίζει ἀμετανόητον τήν φθοροποιόν του δρᾶσιν.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;