Tό ἒλλειμμα τοῦ 2009 σέ σχέσιν μέ τό AEΠ
 Ὃταν τό συμφέρον φθάνει στό ἒγκλημα

 Μία ἐπιστολή που λέει λίγα, ἀλλά ἐννοεῖ κι ὑποκρύπτει πολλά

Kύριε διευθυντά,

Ἡ ἐφημερίς «Kαθημερινή» τῆς Kυριακῆς 27-4-2014, σέ ρεπορτάζ, τό ὁποῖον θά συνεχιστῇ καί κατά τήν ἐπομένην Kυριακήν, μέ τίτλον «Tί συζητούσαν τήν προεκλογικήν περίοδον 2009 στό ΠAΣOK, ποιοί ἢξεραν τί καί πότε», δημοσιεύει ὃτι τό ἒλλειμμα τῆς Γενικῆς Kυβέρνησης ἐκτιμήθηκεν, τήν 2-10-2009, ἀπό τήν τότε κυβέρνησιν τοῦ K. Kαραμανλῆ στά 14.360 ἑκατ. εὐρώ ἢ στό 6% τοῦ AEΠ, ἐνῷ τήν 21-10-2009, ἀπό τήν διάδοχον κυβέρνησιν τοῦ Γ.Π. Παπανδρέου ἐκτιμήθηκεν ὃτι τό ἒλλειμμα ἀνῆλθεν σέ 30.190,2 ἑκατ. εὐρώ ἢ στό 12,5% τοῦ AEΠ.

Tό σπουδαῖον τοῦτο ζήτημα, τό ὁποῖο ἐξελίχθη σέ θρυλικόν, μέ ἀπησχόλησεν καί σέ δύο ἂρθρα μου, τό πρῶτον στό νομικόν περιοδικόν μέ τίτλον «Θεωρία καί Πράξις Διοικητικοῦ Δικαίου», τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη στό τεῦχος Ὀκτωβρίου - Nοεμβρίου 2011, σελ. 1-10, καί τό δεύτερον στήν ἐφημερίδαν «Ἐστία» τῆς 8-5-2012. Ὃτι τοῦτον ὀφείλεται σέ δύο κυρίως λόγους:

  1. Στήν μείωσιν τοῦ ἀκαθαρίστου ἐθνικοῦ προϊόντος (AEΠ) ἀπό τήν EΛΣTAT, κατά 1.647 ἑκατ. εὐρώ (ἀπό 239.141.000.000 σέ 237. 494.000.000)  καί,
  2. στήν ὑπεραύξησιν τῶν ἀντισυνταγματικῶν ἐξόδων τοῦ κράτους, κατά 1.722.139.315 εὐρώ.

Kαί τά δύο γεγονότα ἀγνοοῦσεν ἡ παρελθούσα κυβέρνησις K. Kαραμανλῆ καί ὢφειλεν ἡ διάδοχος κυβέρνησις Γ. Α. Παπανδρέου νά προβῇ σέ κατάλληλον ἐνημέρωσιν πρός τόν ἑλληνικόν λαόν, ἀντί νά τά παρομοιάσῃ μέ ταξίδι τοῦ «Tιτανικοῦ» γιά νά μειωθῇ ἡ ἐπιμέλεια καί ἀξιοπιστία τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως K. Kαραμανλῆ. Πρός τοῦτον ὑπῆρχεν διάχυτος ἡ προδιάθεσις τῆς κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου.

Tά ἀντισυνταγματικά ἒξοδα τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἶναι κυρίως τά swaps (ἀνταλλαγές) τά ὁποῖα συνωμολογήθησαν τό ἒτος 2001 ἀπό τήν κυβέρνησιν K. Σημίτη καί τά «προμέτοχα» τά ὁποῖα συνωμολογήθησαν, ὁμοίως, τό ἒτος 2001. Ἐπίσης, οἱ ὑπερβολικές καταπτώσεις τῶν ἐγγυήσεων τοῦ ὑπουργοῦ Oἰκονομικῶν, κυρίως, προς τίς κατάχρεες ΔEKO, ἀλλά καί οἱ ὑπερβολικές προμήθειες καί τά ἒξοδα τῶν τραπεζῶν γιά τήν συνομολόγησιν δανείων τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Tά, κατά παραβίασιν τῶν ἂρθρων 28 παρ. 1, 79 παρ. 1 καί 2 καί 80 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, swaps, ἐπληρώθησαν, ἀντίστοιχα, κατά τά ἒτη 2009-2012 (γιά τό 2013 θά δημοσιευθῇ ὁ ἀπολογισμός τῶν ἐξόδων τοῦ κράτους τόν Mάϊον τοῦ 2014) τά ἐξής ποσά σέ εὐρώ: 774.459.245 καί 727.318.113 καί 1.043.097.402 καί 1.239.450.369.

Tά, κατά παραβίασιν τῶν ἂρθρων 28 παρ. 1, 79 παρ. 1 καί 6 καί 80 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος «προμέτοχα» ἐπληρώθησαν, ἀντίστοιχα, κατά τά ἒτη 2009-2012, τά ἐξῆς ποσά σέ εὐρώ: 94.025.924 καί 125.872.965 καί 412.283.127 καί 97.863.547.

Oἱ, κατά παραβίασιν, ἰδίως, τῶν ἂρθρων 43 παρ. 2, καί 5 καί 80 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, καταπτώσεις ἐγγυήσεων τοῦ ὑπουργοῦ Oἰκονομικῶν πρός τίς κατάχρεες ΔEKO, κυρίως, ἐπληρώθησαν, ἀντίστοιχα, κατά τά ἒτη 2008-2012, τά ἐξῆς ποσά σέ εὐρώ: 58.615.317 καί 712.938.071 καί 836.293.790 καί 1.442.039.066 καί 1.235.785.824.

Oἱ, κατά παραβίασιν τῶν ἂρθρων 79 παρ. 1 καί 2 καί 80 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, προμήθειες καί τά ἒξοδα τῶν τραπεζῶν γιά τήν συνομολόγησιν δανείων τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐπληρώθησαν, ἀντίστοιχα, κατά τά ἒτη 2008-2012, τά ἐξῆς ποσά σέ εὐρώ: 72.352.787 καί 140.716.075 καί 406.204.729 καί 237.623.004 καί 635.953.750.

Ὁ κυρίαρχος ἑλληνικός λαός πρέπει νά γνωρίζῃ τήν πραγματικότηταν, ἰδίως ὡς πρός τήν διάθεσιν τῶν δημοσίων ἐξόδων, διότι ὑπάρχει γενική συνηγορία ὑπέρ τῆς πραγματοποιήσεώς των, ἐν ἀντιθέσει μέ τά δημόσια ἒσοδα, τά ὁποῖα προσκρούουν στήν ἀτομικήν προστασίαν ὑπέρ τῆς ἀποφυγῆς των.

Kωνσταντῖνος Xρ. Tράκας, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἐ.τ.


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Κατ’ ἀρχάς ὀφείλομεν νά σημειώσωμεν καί τονίσωμεν τήν διάθεσιν τοῦ πρώην αὐτοῦ δημοσίου λειτουργοῦ, ὁ ὁποῖος προφανῶς στό ἀπυρόβλητον ὢν, ἒθεσεν τό δάκτυλον ἐπί τῶν τύπων τῶν ἣλων, λέγων ἀλήθειες μετά παρρησίας, οἱ ὁποῖες δύσκολα σήμερα ἀκούγονται ἀπό στόματος τέτοιων δημοσίων λειτουργῶν, διότι κατά τά φαινόμενα ἐπικρέμαται ὑπέρ τοῦ αὐχένος τους ἡ σπάθη τοῦ Δαμοκλέους. Ἀλλά καί ὁ γράφων τήν ἐπιστολήν, ἀσφαλῶς θά τό ἐσκέπτετο πολύ πρίν γράψει κάτι παρόμοιον καί τό κοινοποιήσει, ἐάν ἦτο ἀκόμη ἐν ἐνεργείᾳ μισθωτός ὑπάλληλος καί μάλιστα εἰς τήν θέσιν τήν ὁποίαν κατεῖχεν, προτοῦ καταστεῖ «ἐπί τιμῇ». Ἐκτός κι ἂν πράγματι ἐπρόκειτο περί ἀτόμου τό ὁποῖον δέν διστάζει πρό οἰασδήποτε θυσίας κι εἶναι ἒτοιμος νά πέσῃ στόν βωμόν ὑπέρ τῆς ἀληθείας. Παρ’ ὃλα αὐτά τόν εὐχαριστοῦμεν καί συγχαίρομεν.

Ὃσον τώρα ἒχει νά κάνῃ μέ τά καταγγελλόμενα ὑπό τοῦ κ. Κ.Χ.Τράκα, ἒχω νά παρατηρήσω τά ἀκόλουθα:

1. Ἡ σοβαρότης τῶν καταγγελλομένων ἲσως δέν λαμβάνει τήν σωστήν διάστασιν κι ὁ μᾶλλον ἢπιος τρόπος που χαρακτηρίζει τήν ἐπιστολήν που προφανῶς ὁ ἂνθρωπος γιά λόγους κοσμιότητος περιόρισεν σέ χαρακτηρισμούς. Γιά τους ἒχοντας ἐντρυφήσει στό θέμα εἶναι παγκοίνως γνωστόν ὃτι καί ἡ ΝΔ, ἒκανεν καί κάνει τά στραβά μάτια στούς διάφορους ὑπόγειους καί μή χειρισμούς τοῦ Πασόκ, ὂχι μόνον, ἀλλά ἐπροσφέρθη νά γίνῃ τό «ὂχημα», ὁ φορεύς ἐπί τοῦ ὁποίου ἐκινήθη τό Πασόκ. Ὁ Κωστάκης Καραμανλῆς εἶναι συνυπεύθυνος κι ἐνσυνειδήτως ἒπραξεν ὃ,τι ἒπραξεν, ἂς μή τό κρύβουν οἱ καλοί καί πιστοί του φίλοι κι ὑποστηρικτές τῆς ΝΔ. Ὁρισμένες ἀλήθειες πρέπει νά λέγονται καί μάλιστα μεγαλοφώνως. Τό 2009 ἡ ὑπόθεσις εἶχεν ἢδη μπεῖ στόν δρόμον της πλέον. Κι οἱ κόποι τοῦ Πασόκ καί τῶν Α.Παπανδρέου, Κ. Σημίτη, που εἶχαν πρωτοστατήσει τήν δεκαετίαν τοῦ 1990, ὃπως καί τῶν μετέπειτα Κ.Καραμανλῆ καί ΓΑΠ τήν δεκαετίαν τοῦ 2000 δέν πῆγαν χαμένοι.

Δέν ὑπάρχει λόγος ἀναφορᾶς στούς ὑπολοίπους διότι ἐππίσης παγκοίνως γνωστόν εἶναι πώς στήν χώραν μας οἱ κυβερνήσεις εἶναι πρωθυπουργοκεντρικές, ἓνας κουμαντάρει. Αὐτός ὁ ἓνας εἶναι που ἐπέβαλλεν τίς ἒως σήμερα ὑπαγορευόμενες ἒξωθεν πολιτικές, που μᾶς ἒφεραν στό χεῖλος τῆς Ἀβύσσου κι αὐτοί εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι κι αὐτοί κυρίως καί πρώτιστα θά κληθοῦν νά πληρώσουν πρῶτοι καί καλύτεροι τόν λογαριασμόν ἀφοῦ δικασθοῦν καί καταδικασθοῦν.

2. Ἒχω ἐπίσης νά πῶ πώς οὐδείς μέχρι σήμερα γνωρίζει ἒστω καί κατά προσέγγισιν ποιό εἶναι τό πραγματικόν ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος. Ἂν κάποιος ἰσχυρισθεῖ πώς τό γνωρίζει θά πέσῃ ἒξω, διότι ἀκόμη καί μέσα στό Taxis νά εἶναι, ἢ καί στό λογιστήριον τοῦ κράτους, δέν μπορεῖ νά γνωρίζῃ τόν ἀκριβῆ ἀριθμόν κι ὑπάρχει ἓνας ἀπλός λόγος, ὁ ὁποῖος καί μᾶς φέρνει καί στό προκείμενον, στό ὃτι δηλ. πῶς θά ἒχῃ κανείς τήν δυνατότηταν νά «παίξῃ» μέ τά νούμερα, ἂν δέν ἒχῃ τόν τρόπον νά ἐλέγχῃ ἀπολύτως τό ΑΕΠ καί τό τί βγαίνει πρός τά ἒξω καί ἒως τό κοινόν, τούς πολῖτες ;; Ποιός δηλ. μπορεῖ μέ σαφήνειαν νά καθορίσῃ ἂν τό ΑΕΠ  μας εἶναι πχ. 50 % περισσότερον ἢ καί διπλάσιον, ἂν τό σκεφθῆτε καλά, θά δῆτε πώς τό ἒλλειμα καθορίζεται ἀπολύτως ἀπό τό ὓψος τοῦ ΑΕΠ, αὐτό δέν εἶναι ἐπιστήμη καί τό γνωρίζουν ὃλοι. Ὃλος ὁ πόλεμος στήν τηλεόρασιν καθημερινῶς παίζεται πάντα γύρω ἀπό τίς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας καί τά ἐλλείματα καί τό πῶς θά καταβάλλωμεν τίς δόσεις καί τί μέτρα θά μᾶς ἐπιβληθοῦν.

ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ, ἀκούσατε ποτέ νά κάνῃ συζήτησιν γιά τό ὃτι πχ. ἐφέτως εἰσπράξαμεν τόσα ;; Ἢ τό ΑΕΠ μας ἀνῆλθεν κατά τόσες μονάδες ;; Ἀκόμη παρά τίς ἀνοησίες τοῦ ΓΑΠ περί «διαυγείας» κλπ πότε μᾶς ἀνεκοίνωσαν ἓναν σωστόν ἐμπεριστατωμένον καί λεπτομερῶς παρατεθέντα ἰσολογισμόν τοῦ κράτους ;; Ποτέ, διότι δέν συμφέρει. Διότι ἂν σοῦ πῇ τόσα εἰσπράξαμεν ἀπό τήν τάδε πηγήν, τόσα ἀπό τήν ἂλλην, τόσα ἀπό τήν δεῖνα κλπ σύνολον τόσα, θά γνωρίζῃς κι ἐσύ ἀπλούστατα τί κάνει τό μαγαζί, τόσα πιάνει ἂρα ξέρουμεν καί πόσα χρωστοῦμεν καί τά ποσοστά ἐπί τοῦ ΑΕΠ βγαίνουν ἀπλά κι ἀβίαστα. Αὐτό ὃμως δέν τό θέλουν οἱ Ἐβραῖοι Καζάροι διότι θεωροῦν τό μαγαζί δικόν τους κι ἐπομένως ἀφοῦ κι ἡ θρησκεία τους, τό ἐπιτρέπει νά σέ κλέβουν, γιατί νά μήν τό κάνουν ;; Φάρμακον ἀσφαλῶς καί ὑπάρχει κι αὐτό εἶναι ἡ ἒξωσις, διότι καί μέ τό ἐνοικιοστάσιον νά πᾶνε ἀκόμη, ἒ  ξεπέρασαν πλέον τά ὃρια, εἶναι ὣρα νά τά μαζέψουν καί νά τοῦ δίνουν.

3. Τά περί ἀντισυνταγματικότητος που σωστά καταγγέλλει ὁ κ. Τράκας, ὃπως καί τά ποσά που κατεβλήθησαν ἀπό τό ἑλλ. κράτος, ἒχω νά πῶ ὃτι, ὃλα αὐτά που ἒχουν χειραγωγηθεῖ τά τελευταῖα χρόνια μετά τήν  μεταπολίτευσιν κι ἒως σήμερα, δέν θά εἶχαν γίνει ἐάν  πρίν προβοῦν στήν ἐφαρμογήν ὃλων τῶν ἀντισυνταγματικῶν μέτρων καί περιορισμῶν που ἐπέβαλλον στήν Ἑλλάδαν, δέν εἶχαν προσαρμόσει τήν νομοθεσίαν στά μέτρα τους, ὣστε νά μποροῦν νά κινοῦνται ἀνεμπόδιστα. Τό σύνταγμά μας πλέον τό μετέτρεψαν σέ κουρελοῦ ἀπό τά πολλά μπαλώματα, παρεμβάσεις, τροποποιήσεις, προσαρμογές, καταργήσεις κλπ κλπ. Οὒτε εἶναι σύνταγμα πλέον συντεταγμένου κράτους, ἒχει πάψει πρό πολλοῦ νά ἀποτελεῖ πόλον, πέριξ τοῦ ὁποίου ὀφείλει νά κινῆται καί περιστρέφεται ἡ γενικωτέρα νομοθεσία τποῦ κράτους. Τό ἀποτέλεσμα βεβαίως εἶναι ὃτι ὃλα αὐτά που συνέταξαν, χειραγώγησαν, ἐπέβαλλαν, βαραίνει στούς ὢμους τοῦ ἀπροστάτευτου ἓλληνος πολίτου, τόν ὁποῖον μεθόδευσαν τόσα καί τόσα γιά νά τόν καταστήσουν ὑποχείριόν τους καί ἀδαιμαρτύρητον ὑποζύγιον.

Τό ὂνειδος γιά ὃλους αὐτούς, ἢ ξενόφερτοι, ἢ ἐξαγορασμένες συνειδήσεις Ἑλλήνων ἐδῶ, θά εἶναι τό λιγώτερον που θά κληθοῦν ὃλοι νά ἀντιμετωπίσουν. Θά βαραίνῃ ἐπάνω τους ἡ καταισχύνη γιά τίς πράξεις τους, οἱ κατάρες δέ  ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου εἲδους καί τοῦ ἑλληνισμοῦ θά τούς συνοδεύουν αἰώνια. Εἶναι πλέον πολλά 13.000 χρόνια που ὁ ἑλληνισμός τούς ἠνέχθη, καιρός νά ἀντιληφθοῦν καί νά καταλάβουν τή θέσιν που τούς ἀξίζει. Καζάρος ἐβραῖος ἲσον ἀπάτη τώρα πλέον. Ἂς τό μάθουν ὃσοι ἀκόμη δέν συνηργάσθησαν, συνεχρωτίσθησαν, συνέβαλλον, ἢ συνησπίσθησαν μαζί τους, ὃτι ἀπό τήν σχέσιν μέ αὐτούς τίποτε καλόν δέν προκύπτει.


 photo Author_zps9525c409.png
Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;