Ἀπόφασις δικαστηρίου : Πλειστηριασμοί


Εἶναι ἀπό τά λίγα ἂν ὂχι μοναδικά πράγματα που θά χαρακτήριζεν κανείς εὐοίωνα κι ὃτι προοιωνίζουν μίαν ἀκόμη πιό εὐχάριστον ἐξέλιξιν, ἡ ἀφύπνισις ἐπί τέλους τῆς δικαιοσύνης, ἡ ὁποία σαφῶς τελευταίως μᾶς δείχνει δείγματα ἐλέγχου τῆς ἀσύδοτης κατάστασης στήν ὁποίαν ἒχει περιπέσει ἡ Ἑλλάς τό τελευταῖον διάστημα τῶν τριῶν - τεσσάρων αὐτῶν χρόνων. Ἐὐελπιστοῦμεν κι εἰς ἀνώτερα 

Ἀπαγορεύεται ὁ πλειστηριασμός ἀκινήτου ὃταν ἡ ἀξία του εἶναι πολλαπλάσια τῆς ὀφειλῆς τοῦ ὑποχρέου

Πλειστηριασμός ἀκινήτου πολλαπλασίας ἀξίας σέ σχέσιν μέ τήν ἀπαίτησιν. Καταχρηστική ἂσκησις τοῦ δικαιώματος ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης (νομολογία) Moν.Πρωτ.Αθ. 402/2014 :

Πλειστηριασμός ἀκινήτου πολλαπλασίας ἀξίας σέ σχέσιν μέ τήν ἀπαίτησιν. Καταχρηστική ἂσκησις τοῦ δικαιώματος ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης - παραβίασις ἀρχῆς ἀναλογικότητος, ἀκυρότης ἐκτέλεσης.


«Ἀπό τόν συνδυασμόν τῶν διατάξεων τῶν ἂρθρων 281 ΑΚ, 116 καί 933 τοῦ ΚΠολΔ, 20 παρ. 1 καί 25 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος συνάγεται ὃτι ἂσκησις οὐσιαστικοῦ δικαιώματος, που ἀνήκει στό δημόσιον δίκαιον, ἀποτελεῖ καί ἡ μέσῳ ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως πραγμάτωσις τῆς ἀπαίτησης τοῦ δανειστοῦ. Ἐπομένως, 
λόγῳ τῆς ἀνακοπῆς τοῦ ἂρθρου 933 ΚΠολΔ, μπορεῖ νά ἀποτελέσῃ καί ἡ ἀντίθεσις τῆς διαδικασίας τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως στά ἀντικειμενικά ὃρια τοῦ ἂρθρου 281 ΑΚ καί ἡ ἐντεῦθεν ἀκυρότης τῆς ἐκτελέσεως. Ἂν μέν, ἡ ἀντίθεσις αὐτή ἀναφέρεται στήν ἐγκυρότηταν τοῦ ἰδίου τοῦ ἐκτελεστοῦ τίτλου, συνιστᾶ οὐσιαστικόν ἐλάττωμά του, μέ τήν ἐπιδίωξιν ἐκτελέσεως διά τίτλου τυπικῶς μἐν ἐγκύρου, ὁ ὁποῖος, ὃμως, ἐπιτεύχθηκεν ἀντιθέτως πρός τό ἂρθρον 281 ΑΚ, ὁ δέ σχετικός λόγος ἀνακοπῆς πρέπει νά προβάλλεται μέσα στήν προθεσμίαν τοῦ ἂρθρου 934 παρ Ια ΚΠολΔ. 

Ἂν ἡ ἀντίθεσις στά κριτήρια τοῦ ἂρθρου 281 ΑΚ ἀφορᾶ στήν ἀπαίτησιν ἣ στήν διαδικασίαν τῆς ἐκτελέσεως, ὁ λόγος τῆς ἀνακοπῆς πρέπει νά προβάλλεται μέσα στήν προθεσμίαν τοῦ ἂρθρου 934 παρ. 1β΄ ΚΠολΔ, δηλαδή ὡς τήν ἒναρξιν τῆς τελευταίας πράξης  ἐκτελέσεως, ἡ ὁποία, προκειμένου περί ἱκανοποιήσεως χρηματικῶν ἀπαιτήσεων, εἶναι, κατά τό ἂρθρο 934 παρ. 2 ΚΠολΔ, ἡ σύνταξις τῆς ἐκθέσεως πλειστηριασμοῦ καί κατακυρώσεως. Ἂν, ὃμως, ἡ ἀντίθεσις στά κριτήρια τοῦ 281 ΑΚ ἀφορᾶ πρωτογενῶς τήν διενέργειαν τοῦ πλειστηριασμοῦ ὁ λόγος ἀνακοπῆς πρέπει νά προβάλλεται μέσα στήν προθεσμίαν τοῦ ἂρθρου 934 § 1γ ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 12/2009, ΟλΑΠ 49/2005 ΕλλΔνη 2006, 80, ΑΠ 1248/2010, ΑΠ 340/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 95/2006 ΕλλΔνη 2006, 475, ΑΠ 1107/2004 ΕλλΔνη 46,108, ΑΠ 916/2004 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 889/2003 ΕλλΔνη 45, 126, ΑΠ 69/2001 ΕλλΔνη 42, 916, ΑΠ 370/2001 ΝοΒ 50, 345, ΕφΘεσ 587/2009 δημ. ΝΟΜΟΣ). 

Κατά τήν ἒννοιαν τῶν διατάξεων τοῦ ἂρθρου 281 ΑΚ, γιά νά θεωρηθῇ ἡ ἂσκησις τοῦ δικαιώματος, ὡς καταχρηστική, θά πρέπῃ ἡ προφανής ὑπέρβασις τῶν ὁρίων που ἐπιβάλλουν ἡ καλή πίστις ἢ τά χρηστά ἢθη ἢ ὁ οἰκονομικός ἢ κοινωνικός σκοπός τοῦ δικαιώματος νά προκύπτῃ ἀπό τήν προηγηθεῖσα συμπεριφοράν τοῦ δικαιούχου ἣ ἀπό τήν πραγματικήν κατάστασιν που δημιουργήθηκεν ἢ τίς περιστάσεις που μεσολάβησαν ἢ ἀπό ἂλλα περιστατικά, τά ὁποῖα, χωρίς κατά νόμον νά ἐμποδίζουν τήν γέννησιν ἢ νά ἐπάγονται τήν ἀπόσβεσιν τοῦ δικαιώματος, καθιστοῦν μή ἀνεκτήν τήν ἂσκησιν τοῦ κατά τίς περί δικαίου καί ἠθικῆς ἀντιλήψεις τοῦ μέσου κοινωνικοῦ ἀνθρώπου (ΟλΑΠ 1/1997. ΟλΑΠ 17/1995, ΟλΑΠ 62/1990, ΟλΑΠ 56/1990, ΑΠ 1248/2010 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 340/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΔΙΚΗ 2006, 1310, ΑΠ 205/2001 ΕλλΔνη 42. 1571, ΑΠ196/2001 ΕλλΔνη 42,, 1571, ΑΠ 409/2000 ΕλλΔνη 41, 1315, ΑΠ 1875/1999 ΕλλΔνη 41, 1316., ΑΠ 1084/1999 ΕλλΔνη 40, 1541 ΑΠ 971/1998 ΕλλΔνη 40, 278, ΑΠ 551/1998 ΕλλΔνη 39, 1296, ΑΠ 1250/1996 ΕΕΝ 1998, 296, ΑΠ 558/1995 ΕλλΔνη 1996, 591, ΕΕΝ 1996,457, ΝοΒ 1997,35)....

Ἀπό τήν ἐκτίμησιν τῆς ἐνόρκου κατάθεσης τῆς μάρτυρος ἀποδείξεως, ....., που ἐξετάστηκεν στό ἀκροατήριον αυτοῦ τοῦ δικαστηρίου καί τῶν ἐγγράφων που οἱ διάδικοι ἐπικαλοῦνται καί προσκομίζουν πιθανολογεῖται ἡ εὐδοκίμησις τοῦ πρώτου λόγου τῆς ἀσκηθείσης ἀνακοπῆς, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον ὁ ἀνακόπτων ζητάει νά ἀκυρωθῇ ὁ πλειστηριασμός, που ὁρίσθηκεν γιά τήν 15.1.2014, μέ τήν ὑπ’ ἀρ. 2537/17.1.2013 Γ` Ἐπαναληπτικήν Περίληψιν τοῦ δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ τοῆ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, Κωνσταντίνου Ἒξαρχου, ἐπειδή ἡ ἀπαίτησις τῆς καθ’ ἧς, ὃπως συνομολογεῖται καί ἀπό τήν τελευταίαν, ἀνέρχεται στό ποσόν τῶν  56.842,00 εὐρώ, ἐνῷ ἡ ἀξία τοῦ κατασχεθέντος ἀκινήτου του, σύμφωνα καί μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 382/2013 ἀπόφασιν αὐτοῦ τοῦ Δικαστηρίου, ἀνέρχεται στό ποσόν τῶν 1.200.000 εὐρώ καί ἐπομένως ἡ καθ’  ἧς ἐνεργεῖ καταχρηστικά, ἐπισπεύδοντας τόν ἐπίδικον πλειστηριασμόν, καθώς ἡ ἀξία τοῦ ἀκινήτου εἶναι δυσανάλογα μεγάλη σέ σχέσιν μέ τό ποσόν τῆς ἀπαίτησής της. 

Πράγματι, ἡ συμπεριφορά τῆς καθ’ ἧς ἒρχεται σέ ἀντίθεσιν μέ τό ἂρθρον 281 ΑΚ, σύμφωνα καί μέ ὃσα ἐλέχθησαν ἀνωτέρῳ στήν μείζοναν πρότασιν τῆς παρούσης. Τοῦτον, διότι, ὑπάρχει προφανής δυσαναλογία ἀνάμεσα στό ἐκτελούμενον ἀνωτέρῳ χρέος καί τήν πραγματικήν ἀξίαν τοῦ ἀκινήτου τοῦ καθ’ οὗ, γιά τήν ἱκανοποίησιν τοῦ ὁποίου κατασχέθηκεν καί συγκεκριμένα ἑνός ἀγροτεμαχίου, ἐκτάσεως 5.167,55 τ.μ., μετά τοῦ ἐπ’ αὐτού κτιριακοῦ συγκροτήματος τυροκομείου καί τῶν σέ αὐτό ἐγκαταστάσεων καί πάσης φύσεως μηχανημάτων που βρίσκεται στήν θέσιν ΓΚΟΥΡΙΖΙ, ἢ ΓΚΡΕΜΕΝΙΤΣΑ, ἢ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ, τῆς περιοχῆς ΔΑΓΛΑ, τῆς πρώην κτηματικῆς περιφερείας τοῦ Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ἀττικῆς, τοῦ τέως Δήμου Κρωπίας, ἐκτός σχεδίου πόλεως καί ἢδη τοῦ Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ἀττικῆς τῆς Περιφερειακῆς Ἐνότητος Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς. 

Παρέπεται ὃτι ἠ ἂσκησις ἀπό τήν καθ’ ἧς τοῦ δικαιώματος της νά κατάσχῃ πρός πλειστηριασμόν τό πολλαπλασίας ἀξίας, σέ σχέσιν μέ τήν ἀπαίτησιν της, ἀκίνητον τοῦ ἀνακόπτοντος ὑπερβαίνει προφανῶς τά ὃρια τά ἐπιβαλλόμενα ἀπό τήν καλήν πίστην καί τά χρηστά ἢθη, ἀλλά καί ἀπό τόν κοινωνικόν καί οἰκονομικόν σκοπόν τοῦ δικαιώματος καί ἐπομένως, εἶναι καταχρηστική, κατά τήν ἒννοιαν τῆς διατάξεως τοῦ ἂρθρου 281 ΑΚ καί ἐντεῦθεν ἂκυρη, διότι ἡ δήλωσις ἐπίσπευσης τοῦ ἐπιδίκου πλειστηριασμοῦ καί ὁ συνακόλουθος πλειστηριασμός ἐμφανίζονται σάν μέτρα ἐξαιρετικῆς σκληρότητος γιά τόν ἀνακόπτοντα, τά ὁποῖα ὑπερβαίνουν τά ἀνεκτά ὃρια θυσίας του, ἀφοῦ εἶναι ἒκδηλη ἡ μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ τοῦ μέσου ἐκτελέσεως καί τοῦ σκοποῦ, γιά τόν ὁποῖον ἐπιβάλλεται, κατά παραβίασιν τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητος, που ἀποτελεῖ θεμελιώδην κανόναν ρυθμιστικόν τῶν σχέσεων ἐξουσίας συνεπάγεται δέ ἰδιαιτέρως ἐπαχθείς γι’ αὐτόν συνέπειες, που καθιστοῦν μή ἀνεκτήν τήν πραγμάτωσιν τῆς ἀπαίτησης τῆς καθ’ ἧς, μέσῳ τῆς ἐκπλειστηρίασης τοῦ δυσανάλογα μείζονος ἀξίας κατασχεθέντος ἀκινήτου του, κατά τίς περί δικαίου καί ἠθικῆς ἀντιλήψεις τοῦ μέσου κοινωνικοῦ ἀνθρώπου. 

Κατ’ ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρῳ, ἐφ’ ὃσον πιθανολογήθηκεν ἡ εὐδοκίμησις τοῦ ἀνωτέρω λόγου τῆς ἀνακοπῆς καί περαιτέρω ἡ ἀνεπανόρθωτη βλάβη τοῦ αὐτοῦντος, πρέπει ἡ αἲτησις νά γίνῃ δεκτή καί ὡς οὐσιαστικά βάσιμη. Τά δικαστικά ἒξοδα τῆς καθ’ ἧς ἢ αἲτησις πρέπει νά ἐπιβληθοῦν, κατ’ ἂρθρον 178 § 3 τοῦ Κώδικος Δικηγόρων, σέ βάρος τοῦ αἰτοῦντος, κατά τά ὁριζόμενα στό διατακτικόν». (τνπ Nomos)

Πληροφορίες
LegalNews24.gr Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος LL.M Greecewestgreecelawyers.com

Κατά παρώτρυνσιν τοῦ δικηγόρου ὁ ὁποῖος κοινοποίησεν τήν ἀπόφασιν, οἱ συρόμενοι ὑπό τραπεζῶν στά δικαστήρια δέν ἒχουν παρά νά προσκομίσουν τήν ἀνωτέρω ἀπόφασιν, ἐξυπακούεται βεβαίως, ὃτι τό πρόβλημά τους εἶναι παρεμφερές, δηλ. διώκονται καί δικάζονται γιά καθυστερήσεις καταβολῶν δόσεων κλπ γιά στεγαστικά δάνεια, κινδυνεύει δέ ἡ ἀτομική τους ἰδιοκτησία ἀπό τήν ἀδηφάγον ὂρεξιν τῆς τραπέζης εἰς τήν ὁποίαν εἶχαν τήν ἀτυχίαν νά ἀπευθυνθοῦν γιά δανειοδότησιν. Γιά περαιτέρῳ πληροφορίες παρακαλεῖσθε νά ἀπευθύνεσθε στήν ἀνωτέρω ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν.


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;