Κόσμος, ὁλιστική θεώρησιςΜικρόκοσμος


Γράφει ὁ Ἀνδρέας Μπαξεβανίδης

 Ὃλοι γνωρίζομεν τί σημαίνει καί τί ἀντιπροσωπεύει ἡ ἒννοια ἂτομον. Συμβατικῶς αὐτό θεωρεῖται ὡς ἡ μικροτέρα ὑλική ὀντότης στήν Φύσιν, διότι σήμερα καί αὐτό ἀκόμη τό ἀπειρωστόν ἂτομον ἒχει ὑποστεῖ σχάσιν καί χρησιμοποιεῖται γιά διάφορους σκοπούς, ἡ τεραστία ἰσχύς κι ἐνέργεια που παράγεται κατά τήν διαδικασίαν αὐτήν, εἲτε θετικά ὡς ἐνέργεια, εἲτε ἀρνητικά ὡς καταστροφικόν ὃπλον (κάτι που ἐλπίζομεν στό μέλλον νά μήν ἐπαναληφθῇ). Ἡ Φύσις λοιπόν, στήν σπειροειδῆ της ἐξέλιξιν, χτίζει πρῶτα ἀπό ὃλα τόν μικρόκοσμον, που ἀποτελεῖ τά πάντα γύρω στό περιβάλλον μας, μέσα μας, ἀλλά καί στό Σύμπαν.  
Κάποιοι ἐπιστήμονες ἀποκαλοῦν τά πάντα γύρω μας καί τό παρομοιάζουν σάν μίαν σοῦπαν, που βρίθει ἀπό ζωήν, διότι παρ’ ὃλον τό ὃτι δέν εἶναι ὁρατή στόν ἀνθρώπινον ὀφθαλμόν, ὑφίσταται τό δίχως ἂλλο καί μᾶς περιβάλλει. Ἀκόμη κι ὁ ἀέρας που μᾶς περιτριγυρίζει που στά δικά μας μάτια εἶναι κατανοητός ὡς κενόν, βρίθει ζωῆς καί διαφόρων μικροοργανισμῶν, ἀλλά κυρίαρχα ἀπό μόρια διαφόρων ὑλικῶν, που καί αὐτά εἶναι ἀόρατα στά μάτια μας, παρ’ ὃ,τι ὁρισμένα ἐκ τῶν ἐντόμων, ἒχουν τήν ἱκανότητα νά τά βλέπουν.

Ἐκεῖνο τό ὁποῖον εἶναι λίγον δύσκολον νά ἀντιληφθῇ καί κατανοήσῃ ὁ ἂνθρωπος, εἶναι τό γεγονός ὃτι ὁ μικρόκοσμος αὐτός τῶν διαφόρων σωματιδίων, τῶν ἀτόμων, τῶν πρωτονίων, οὐδετερονίων, ἠλεκτρονίων καί περαιτέρῳ τῶν μορίων, κλπ. ἀποτελεῖ μίαν μικρογραφίαν τοῦ Σύμπαντος. Διότι τά πάντα λειτουργοῦν στό Σύμπαν, ἀκριβῶς μέ τόν ἲδιον τρόπον. Ἀπλῶς ἡ κλίμακα εἶναι κατά πολύ μεγαλυτέρα, ὃπως καί οἱ δυνάμεις κι ἡ ἀπαιτουμένη ἐνέργεια διά τήν κίνησιν. Κι εἶναι οἱ κολοσσιαῖες αὐτές δυνάμεις που ἀπό τήν αὐγήν τῆς ἀνθρωπότητος, διήγειραν τόν θαυμασμόν τοῦ ἀνθρώπου, γιά τό μεγαλειῶδες Σύμπαν καί τόν ἀχανῆ του χαρακτήραν.
Τά τελευταῖα χρόνια ὃμως, κυρίως ἀπό τά μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνος οἱ ἐπιστήμονες ἀντελήφθησαν τόν συσχετισμόν αὐτόν μεταξύ τοῦ μικροκόσμου, τόν ὁποῖον εἶχαν τήν εὐχέρειαν νά μελετήσουν καί τοῦ Σύμπαντος τοῦ ὁποίου τήν τελειότηταν οὒτε καί σήμερον ἀκόμη ἒχομεν οἱ ἂνθρωποι τήν δυνατότηταν νά ἀντιληφθῶμεν, ἀλλά οὒτε καί τήν λειτουργίαν ἢ τό ἀκριβές μέγεθός του. Μόνον εἰκασίες διατυπώνονται.

Ἐν τούτοις πρέπει νά σημειωθῇ πώς ἀφ’ ὃτου τό ἀνθρώπινον ὂν ἢρχισεν σκεπτόμενον, ἐξῆψεν τήν φαντασίαν καί περιέργειάν του τό ἂπειρον, τό ἀχανές τοῦ Σύμπαντος κι ἒκτοτε ἡ περιέργειά του τό ὢθησεν στήν παρατήρησιν τῶν οὐρανίων φαινομένων, πρᾶγμα τό ὁποῖον μέ τήν πάροδον τῶν χιλιετηρίδων τό ὡδήγησεν καί στήν μελέτην τοῦ μικροκόσμου. Τό ἒναυσμα ὡστόσον ἐδόθη πρῶτον ἐκ τῆς παρατηρήσεως τοῦ μακροκόσμου. Ἀργότερα ἡ ἐξέλιξις τῆς τεχνολογίας τοῦ ἐπέτρεψεν τήν ἐκτενεστέραν μελέτην τῆς Φύσεως, κατέστη δέ δυνατή ἡ μέτρησις καί καταγραφή τῶν φαινομένων που ἐλάμβανον χώραν καθ’ ἡμέραν γύρω του.
Ἐν τούτοις ὁ μικρόκοσμος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δημιουργεῖ τά πάντα, κτίζει στήν κυριολεξίαν τόν κόσμον ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ γιά ἐμᾶς τό ὁρατόν μας περιβάλλον, δηλ. τόν μεσόκοσμον που στήν οὐσίαν ειναι ὁ χῶρος ἐντός τοῦ ὁποίου ἐνδιαιτώμεθα. Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες καλοί γνῶστες αὐτῶν τῶν θεμάτων μελέτησαν κι ἒθεσαν τά θεμέλια τῶν ἐπιστημῶν τίς ὁποῖες ἐξέλιξαν σέ μερικές περιπτώσεις πέραν τῶν ὁρίων που ἡ σημερινή πλήρως τεχνολογικά ἀνεπτυγμένη ἐπιστήμη ἒχει κατορθώσει νά φθάσῃ. Τό ἐρώτημα που πιστεύεται πώς θά ἀπαντηθῇ συντόμως, εἶναι τό ἂν τά κατάφεραν μόνοι τους ἢ μέ τήν βοήθειαν κάποιου ἂλλου ἐξελιγμένου (ἐκτός Γαίας) πολιτισμοῦ.

Ἡ ἀφθαρσία τοῦ Σύμπαντος κατεδείχθη διά τῆς ἐμβριθοῦς μελέτης τοῦ μικροκόσμου, ὃπου ἡ ὓλη στάς διαφόρους μορφάς που λαμβάνει ἀλλάζει ἀπλῶς μορφήν, χωρίς ποτέ νά φθείρεται. Ἒτσι ἒφθασαν στό συμπέρασμα πώς ὁ μικρόκοσμος ἀποτελεῖ ἓνα τρόπον τινά κύτταρον τοῦ μεσοκόσμου, ὁ ὁποῖος μέ τήν σειράν του ἀποτελεῖ ἓνα κύτταρον ἢ τόν μικρόκοσμον τοῦ Σύμπαντος. Εἰς παναρχαίας ἐποχάς οἱ πρόγονοί μας ἀντελήφθησαν τόν φυσικόν νόμον ὁ ὁποῖος διέπει τά πάντα εἰς τό Σύμπαν, ρυθμίζων κατ’ ἀπόλυτον τιμήν, τά οὐράνια καί γήϊνα φαινόμενα καί ἀσφαλῶς δέν ἠννόουν τά εἰς τόν πλανήτην μας μόνον, ἀλλά ὃλους τούς πλανῆτες, μέ τήν ἒκφρασιν «γήϊνα». Ἡ συμπαντικότης τοῦ νόμου συμπεριλαμβάνει καί αὐτόν τοῦτον τόν μικρόκοσμον, ἀντικείμενον μελέτης τῶν ἐργαστηριακῶν ἐπιστημόνων.


Μεσόκοσμος


Εἶναι τό ἂμεσον περιβάλλον μας, ὁ χῶρος ὃπου γεννώμεθα, ζοῦμεν, ἀναπτυσσόμεθα, γηράσκομεν κι αὐτό ἒως σήμερα τοὐλάχιστον, που οἱ πενιχρές σέ σχέσιν μέ ἂλλους πολιτισμούς γνώσεις τίς ὁποῖες ἒχομεν ἀποκτήσει, μᾶς ὑπαγορεύουν σάν τήν πιθανωτέραν ἐξέλιξίν μας. Ἀπέφυγα τήν φράσιν «πεθαίνομεν», διότι ἡ ἑλληνική κοσμοθεώρησις, ἀντιμετωπίζει τόν θάνατον σάν ὂχι φυσιολογικήν ἐξέλιξιν τῆς ζωῆς. Οἱ ἂνθρωποι δέν πρέπει νά πεθαίνουν, τό ὃτι δέ αὐτό συνέβη ἒως τήν ἐποχήν μας, ὀφείλεται σέ «εἰδικήν ρύθμισιν» καί κακόβουλον χειραγώγησιν τοῦ γονιδιακοῦ μας ἰδιώματος, που ὁδηγεῖ τό ἀνθρώπινον ὂν, σέ φθοράν, γήρανσιν καί κατάληξιν τόν θάνατον.
Τά ὂντα που τροποποίησαν τό DNA μας καί που γιά ἀρκετές χιλιάδες χρόνια ἐξεμεταλλεύθησαν τό ἀνθρώπινον εἶδος, παρενθέτοντες καί ἂλλα τεχνητῶς παραχθέντα ὂντα (ὑβρίδια) ἀνάμεσά μας, που κατευθυνόμενα κατέληξαν νά μᾶς κυβερνοῦν, εἶναι εἰσβολεῖς στόν πλανήτην μας. Πρόκειται γιά κατώτερες μορφές ζωῆς ἒναντι τοῦ ἀνθρώπου μέ πολύ ἀνεπτυγμένον ὃμως τεχνολογικόν ἐξοπλισμόν που τούς ἐπιτρέπει νά μᾶς ἐλέγχουν, τοὐλάχιστον μέχρις τό πρόσφατον παρελθόν.

Ὁ μεσόκοσμος εἶναι ἐκεῖνος που ἒχει ὑποστεῖ τίς μεγαλύτερες καταστροφές στήν παρούσαν περίοδον μέ τήν κρίσιν που διανύομεν, ἡ ὁποία εἶναι τεχνητή κι ἐλεγχόμενη. Ὃμως ὁ κόσμος αὐτός δέν ἀποτελεῖ μόνον ἐνδιαίτημα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί πολλῶν ἂλλων μορφῶν ζωῆς, οἱ ὁποῖες ἒχουν ἐπίσης ὑποστεῖ τεράστιες ἀπώλειες. Ὃλοι γνωρίζουμεν τά εἲδη ζωῆς που ἢδη ἒχουν ἐξαφανισθεῖ καί που σέ πολλές περιπτώσεις μετροῦν χιλιάδες ἂν ὂχι ἑκατομμύρια που ἒχουν διά παντός ἐκλείψει ἀπό τό ζωϊκόν βασίλειον καί τόν πλανήτην. Ἐδῶ βεβαίως δέν περικλείονται μόνον ζῶα ἢ δέν ἀναφέρομαι μόνον στήν πανίδαν, ἀλλά καί τήν χλωρίδαν, τό φυτικόν βασίλειον που ἐπίσης ἀριθμεῖ πάμπολλα εἲδη τά ὁποῖα μέ τήν βοήθειαν καί τῆς κάθε εἲδους μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος ἒχουν ἐκλείψει.
Πάλιν ὃμως ὃλα ξεκινοῦν ἀπό τόν μικρόκοσμον, διότι ἐκεῖ ἐπιδρᾶ ἡ χημική ἀλλοίωσις, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό τά σωματίδια, τά ὁποῖα συγκροτοῦν τίς διάφορες ἐνώσεις, που μεταλλάσσονται δημιουργώντας κάθε εἲδους τερατογενέσεις ἢ πρωτοεμφανιζόμενες πολλές φορές ἐνώσεις που μεταλλάσσουν τά μόρια καί καταστρέφουν διάφορες μορφές ζωῆς μέ ἀσθένειες.

Θά μποροῦσεν νά ἰσχυρισθῇ κανείς πώς τό κύριον αἲτιον γιά τήν φθοράν που ὑφίσταται ὁ μεσόκοσμος, εἶναι ἡ ἂγνοια. Διότι πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά ἑρμηνευθῇ ἡ ἀδιαφορία γιά τόν πλανήτην ὁ ὁποῖος ἀργοπεθαίνει, που ἂν ὃ μή γένοιτο καταλήξῃ θά συμπαρασύρῃ μαζί του τόν κάθε ἓναν ἀπό ἐκείνους που ρυθμίζουν τίς πολιτικές που ἐφαρμόζονται (καί στό περιβάλλον), εἲτε στοχεύουν στό κέρδος αὐτοί, εἲτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ. Ἲσως ἓνα πρᾶγμα που τούς διαφεύγει, εἶναι ὃτι καί αὐτοί οἱ ἲδιοι εἶναι μέρος αὐτοῦ τοῦ μεσόκοσμου που προσπαθοῦν νά φθείρουν.
Ὃμως τά χρησιμοποιούμενα μέσα γι’ αὐτήν τήν φθοράν σήμερα, που εἶναι τίς περισσότερες φορές χημικοῦ τύπου στίς μᾶζες τοῦ πληθυσμοῦ, συμπεριλαμβανομένης τῆς ραδιενεργείας, εἶναι τόσον ἰσχυρά που δέν σταματοῦν μπροστά σέ φίλα διακείμενα ἂτομα καί μή, ἐπιδροῦν στούς πάντες καί καταστρέφουν γενικῶς ὃ,τι προσβάλλουν.

Ὁ μέσος ἂνθρωπος σήμερα ἒχει χάσει πρό πολλοῦ τήν ἐπαφήν του μέ τήν Φύσιν. Ζεῖ δέ καί ἐπιβιώνει μέ μέσα που κάθε ἂλλον παρά φιλικά πρός τό περιβάλλον εἶναι. Ἂν θεωροῦνται τά μεταλλαγμένα τρόφιμα ὡς ὑγιεινά, ἢ ἡ καῦσις τοῦ πετρελαίου καί τά χημικά λύματα ἢ οἱ ἐκπομπές κάθε εἲδους καυσαερίων ἀπό τά ἐργοστάσια ἢ τήν θέρμανσιν ἢ τίς μηχανές ἐσωτερικῆς καύσεως, τότε κάνω λάθος βεβαίως. Χωρίς νά ὑπολογίσῃ κανείς τούς ἀεροψεκασμούς, τά chemtrails που ἒχουν ὡδηγήσει πολλούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί σέ θάνατο. Μά δέν εἶναι καί τά μόνα, οἱ κάθε τόσο πόλεμοι που ξεσποῦν μόνον καί μόνον γιά τά συμφέροντα μερικῶν ἀνθρώπων μετρημένων στά δάκτυλα, μέ τά βλήματα ἐμπλουτισμένου οὐρανίου που χρησιμοποιοῦν ;;
Ἡ προσπάθεια τῶν ἐπικυριάρχων νά ἀκυρώσουν τήν παντοδύναμην δημιουργικήν λειτουργίαν τῆς Φύσεως, ἒχει βεβαίως πέσει στό κενόν ἒως τώρα. Διότι ἡ μητέρα Φύσις, καλουμένη ὑπό τῶν ἀρχαίων προγόνων μας  «κοσμήτειρ», δέν ἒχει ἀπλῶς τήν θεϊκήν δύναμιν νά δημιουργῇ ἐκ τοῦ μηδενός τήν ζωήν (τόν κόσμον), ἀλλά κέκτηται καί ὃλων τῶν ἀπαραιτήτων ἐφοδίων ἢ ἂν θέλετε ἰδιοτήτων νά ἐπουλώνει τίς πληγές που τῆς προξενεῖ ἡ ἀπληστία καί ἂγνοια μερικῶν ἀνθρώπων που νοιάζονται μόνον γιά τά συμφέροντά τους. Αὐτή ἀκριβῶς ἡ πρόθεσις αὐτῶν εἶναι που ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὃτι ἲσως τελικῶς αὐτοί νά μήν εἶναι κἂν ἂνθρωποι.

Φυσικόν εἶναι καί ὁ μεσόκοσμος νά ὑπακούῃ στόν παγκόσμιον, τόν συμπαντικόν νόμον, ὁ ὁποῖος διέπει τά πάντα, ὃσα ἐν οὐρανῷ κι ἐπί Γῇς ὑπάρχοντα καί ὁ ὁποῖος κατά τούς ἀρχαίους ἓλληνας εἶναι ἀμείλικτος, ἐπιβλέπων τά πάντα καί φροντίζων γιά τήν σωστήν καί ἀκριβῆ λειτουργίαν τῶν φυσικῶν λειτουργιῶν που συντηροῦν τήν ζωήν κι ἐπομένως τήν ἀέναον ὓπαρξιν τοῦ Σύμπαντος. Διότι τελικῶς κι ὁ μεσόκοσμος εἶναι ἓνα μέρος, ἓνα κύτταρον κι αὐτός τοῦ ἀπείρου σέ μέγεθος μακροκόσμου. Ἒχει πλέον καταδειχθεῖ ἡ δομή τοῦ παντός, που εἶναι ὁμοία παντοῦ μέ μόνην διαφοράν τά μεγέθη.
Αὐτό καί μόνον εἶναι ἱκανόν νά ἐγείρῃ τόν ἀπέραντον θαυμασμόν στόν ἂνθρωπον καί ὂχι μόνον γιά τό μεγαλεῖον τῆς Φύσεως καί τῶν μορφῶν ζωῆς που αὐτή δημιουργεῖ. Ἡ Φύσις εἶναι τό θεῖον που ἐπικαλούμεθα μέ διάφορα ὀνόματα, αὐτή φέρει τήν ζωήν, τήν συντηρεῖ καί τήν ἀναπτύσσει ἢ τερματίζει ἐάν αὐτό καθίσταται ἀναγκαῖον, ἓνεκα τῆς φυσικῆς οἰκονομίας που μόνον αὐτή γνωρίζει. Ἐνῷ ὁ μεσόκοσμος εἶναι ἐκεῖνος που μᾶς περιτυλίγει μέ ὃλα τά θαύματα τῆς δημιουργίας της καί που μόνον σέ αὐτόν μποροῦμεν νά δοῦμεν καί νά διαπιστώσωμεν τήν ὓπαρξιν καί παρουσίαν της.


Μακρόκοσμος

Μέ τόν μακρόκοσμον ἐρχόμαστε καθημερινῶς σέ ἐπαφήν, μολονότι δέν ἒχομεν τήν ἀνάλογον αἲσθησιν κάθε φορά που ἀτενίζομεν τό οὐράνιον στερέωμα. Ἐνώπιόν μας ἐκτυλίσσεται τά ἀχανές «Ὃλον», ἢ ἂλλιῶς τό Σύν-πᾶν τό ὁποῖον κατά τήν γνώμην τοῦ γράφοντος ἦτο ἢδη γνωστόν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων πώς δέν εἶναι ἓν ἀδιαίρετον σύνολον, ἀλλά ἓνα σύνολον συνόλων, λόγον γιά τόν ὁποῖον ὠνομάσθη ἒτσι. Τό «σύν» συγκεκριμένα ἀνάγει σέ σύνθετον ἢ πολλαπλήν ὀντότηταν, ἐνῷ τό «πᾶν» σημαίνει τό ὃλον. Ἡ ἒκφρασις παράλληλα σύμπαντα ἂν κι ὂχι κατά τήν γνώμην μου ἐπιτυχημένη περιγράφει ἐν μέρει τήν ἀλήθειαν. Ἂλλωστε δέν νομίζω πώς θά ἦτο ποτέ δυνατόν νά ὑπάρξῃ λέξις τέτοια ὣστε νά δύναται νά περιγράψῃ ταυτοχρόνως σέ μίαν ἒννοιαν, τήν ὡραιότηταν, τήν μεγαλωσύνην, τό ἀχανές, τήν τελειότηταν καί ἀκρίβειαν μέ τήν ὁποίαν λειτουργεῖ αὐτή ἡ τέλεια ρυθμισμένη φυσική μηχανή.
Ὃπως ἐπίσης παρομοίως δέν θά ἦτο ποτέ δυνατόν νά ὑπάρξῃ καλλιτέχνης, ζωγράφος, φωτογράφος, που νά ζωντανέψῃ σέ μίαν εἰκόναν τήν ἀσύγκριτον ὁμορφιάν, τό κάλλος τῆς Δημιουργίας. Λέγουν πώς μία εἰκών εἶναι καλύτερη ἀπό χίλιες λέξεις. Ἡ ὡραιότης τῆς Φύσεως ὃμως εἶναι ἀπαράμιλλος σέ σχέσιν μέ τό οἰονδήποτε ἀνθρώπινον δημιούργημα, ἀπλά διότι εἶναι τό «τέλειον».

Ὁ ἂνθρωπος βρίσκεται στήν κορυφήν τῶν δημιουργημάτων τῆς φύσεως, ἀπλά διότι τοῦ ἐδόθη ἡ ἀνωτέρα δυνατότης τῆς νοήσεως, κατ’ εἰκόναν καί ὁμοίωσιν τοῦ θείου συμπαντικοῦ νοός. Ὁ ἂνθρωπος ἀποτελεῖ τόν κρῖκον, μεταξύ τοῦ μικροκόσμου, μέρος τοῦ ὁποίου φέρει μέσα του καί τοῦ μακροκόσμου που βλέπει κι αἰσθάνεται νά τόν περικλείει. Ἐτέθη ἀπό τήν Φύσιν στήν κορυφήν τῆς Δημιουργίας ὡς διαχειριστής ὃλου τοῦ κάλλους της. Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν ποτέ τό ἒχει ἀναλογισθεῖ, ἐάν τό ἒχει ἐμπεδώσει. Τό πιθανόν εἶναι νά τό ἒχει ἀντιληφθεῖ, ἀλλά νά ἀδυνατῇ νά ἀνταπεξέλθῃ.
Ἒχομεν ὓψιστον καθῆκον, ἒναντι τῆς θείας δημιουργοῦ δυνάμεως νά προστατεύσωμεν τό ἒργον της, που οὒτως ἢ ἂλλως εἲμεθα παντελῶς ἀνίσχυροι νά πραγματοποιήσωμεν, οὐ μήν ἀλλά ἒστω καί μόνον νά ἀπομιμηθῶμεν. Ἀντ’ αὐτοῦ φεῦ ὁ ἂνθρωπος ἐδιδάχθη (κι αὐτό ἒγινεν κατανοητόν τελευταίως), νά ἀφήνῃ ἑαυτόν ἒρμαιον τῶν ἑκάστοτε βουλήσεων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κάθε ἂλλον παρά φιλικά διακείμενοι πρός τήν φύσιν καί τό περιβάλλον εἶναι, ἐντιθέτως στόχος τους διακαής εἶναι ἡ καταστροφή τους.

Αὐτοί δέν εἶναι ἂλλοι ἀπό τούς πολιτικούς διαχειριστές τῆς ζωῆς μας, ἀντιπρόσωποι τῶν ἐπικυριάρχων καί πειθήνια ὂργανά τους. Ὃμως ὁ ἂνθρωπος ἒχει κάθε δυνατότηταν νά ἀφυπνισθῇ κι ἀπαλλάξῃ τόν τόπον ἀπό τήν παρουσίαν καί ἐξουσίαν τους. Αὐτό γιά νά γίνῃ θά πρέπῃ πρωταρχικά νά ἐνεργοποιηθῇ, νά ἀποτινάξῃ τόν Μορφέαν, που τόν ἀποδυναμώνει καί νά κάνῃ χρῆσιν τοῦ νοός καί τῆς ἰσχυρῆς του βούλησης. Τά ὑπόλοιπα εἶναι θέμα ρουτίνας, χρόνου, τό πρῶτον εἶναι νά ἀποφασίσῃ αὐτός νά διαχειρισθῇ τήν ζωήν καί τό μέλλον του. Ἡ Δημιουργία δέν μπορεῖ νά περιμένῃ τόν ἓλληνα πότε θά ἀποφασίσῃ νά κινητοποιηθῇ, ἡ Φύσις εἶναι ζωντανή ὀντότης καί κινεῖται ἀενάως, ὃπως εἶπεν κι ὁ παπποῦς Ἡράκλειτος, «τά πάντα ρεῖ», τά πάντα ρέουν ἀσταμάτητα. Αὐτό ἀφορᾶ ἀσφαλῶς ὃλον τόν πληθυσμόν τῆς Γῇς, ὂχι μόνον τούς Ἓλληνες, ὃμως οἱ Ἓλληνες ἒχουν ἐκεῖνον τό «κάτι» παραπάνω, ἒχουν τήν δυνατότηταν νά πραγματοποιοῦν εὒκολα ἐκεῖνο που ἀντιλαμβάνονται ὡς καλόν.
Αἰσθανόμεθα ὃλοι οἱ συνέλληνες τήν ἀνάγκην συναδέλφωσης, τήν χρείαν που ἒχει ἡ πατρίς μας, τό ἒθνος καί ὁ πλανήτης ὁλόκληρος, νά ἀποτινάξῃ μίαν ἀρρώστειαν που μᾶς ἒχει προσβάλλει πολλαπλῶς ;; Νομίζω πώς ναί, ὁ ἓλλην ἒχει συνείδησιν, τό νοιώθει στό γονιδιακόν του ἰδίωμα, ὃτι ἀποτελεῖ συμπαντικόν ρυθμιστήν. Τό θέμα εἶναι ὃμως καί νά ἒχῃ ταυτοχρόνως τήν βούλησιν νά τό πράξῃ. Ἡ προσωπική μου ἂποψις εἶναι πώς θά τό πράξῃ.

Tό Σύμπαν ἢ μακρόκοσμος ὃπως ἀποκαλεῖται ἓνεκα τῆς ἐκ τοῦ μακρόθεν παρατηρήσεώς του, ἐξετάζεται ἀπό μίαν τρόπον τινά νέαν ἐπιστήμην τήν κοσμογονικήν. Ἡ ὀντότης αὐτή συνιστᾶ ἓναν ὀργανισμόν ὃστις λειτουργεῖ ἀενάως στήν ροήν τοῦ χρόνου, τόν ὁποῖον καθορίζει. Ἡ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος κατά τήν γνώμην τῶν νεωτέρων ἀστρονόμων που ἠσχολήθησαν μέ τόν ὑπολογισμόν της εἶναι περίπου 10 δισεκατομμύρια ἒτη κατά μίαν ἐκδοχήν, ἐνῶ μία ἂλλη θέλει τήν ἡλικίαν αὐτήν νά ἐπιμηκύνεται στά 5-10 τρισεκατομμύρια ἒτη. Φυσικόν εἶναι ὃλα αὐτά νά εἶναι ἀπλές εἰκασίες ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἒως σήμερα δέν εἶχαν ἐμπειρίαν τῶν κολοσσιαίων διαστάσεων τοῦ διαρκῶς διαστελλομένου Σύμπαντος, ἐάν θεωρήσουμεν ὡς ἀρχήν του τήν θεωρίαν τοῦ Bing Bang.
Αὐτό ἐν τούτοις δέν ἀναιρεῖ τό γεγονός ὃτι ὁ μακρόκοσμος εἶναι ἓνας ζωντανός ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος σάν μέρη ἢ ἂν θέλετε μέλη του, ἒχει τούς γαλαξίες, μόριά του τά πλανητικά συστήματα που κινοῦνται πέριξ τῶν ἀστέρων, ἐνῷ περαιτέρω κύτταρά του ἀποτελοῦν ὃ,τι μορφή ζωῆς διαβιεῖ ἐπ’ αὐτῶν. Πρόκειται γιά τό μεγαλειωδέστερον δημιούργημα τοῦ συμπαντικοῦ νοός, ὃπως ταυτόχρονα ἀποτελεῖ τόν θρίαμβον τοῦ φαινομένου τῆς ζωῆς, στήν τελειοτέρα του μορφήν.


Ὁ ἠλεκτρομαγνητισμός, ζευκτική δύναμις που συνέχει τά πάντα

Πῶς συνδέονται ὃμως ὃλα τά συστήματα μεταξύ τους ;; Ἡ ζωή ἐξελίσσεται σπειροειδῶς, θά ἒλεγεν κανείς σέ μίαν ἀτέρμονα πορείαν. Ποία εἶναι ἡ δύναμις ἐκείνη που καταφέρνει νά συνδέει, ζευγνύει, συνέχει κάθε τί στό Σύμπαν ;; Ἡ κίνησις, ἡ ἀείποτε ἒλκουσα δύναμις, ἡ βαρυντική ἰδιότης τῶν πλανητικῶν συστημάτων, ὃλα δημιουργοῦν τόν ἠλεκτρομαγνητισμόν μέσῳ τοῦ ὁποίου φαίνεται νά λειτουργεῖ ὁλη αὐτή ἠ φανταστικῆς τελειότητος ζῶσα ὓπαρξις, μέ ἀπλά λόγια, χωρίς νά ὑπεισερχόμεθα σέ τεχνικούς ὂρους ἢ λεπτομερεῖς ἐπεξηγήσεις. Ἡ ἐνέργεια στό Σύμπαν παράγεται ἀπό τήν ἀτέρμονα κίνησιν, ἀλλά ποῖος ὁ πρῶτος κινήσας ;; Ὁ Ἀριστοτέλης ἒθεσεν πρῶτος τόν ὃρον «τό κινοῦν ἀκίνητον», ὑπονοῶν τήν θείαν ἐκείνην ἐπενέργειαν μέσῳ τῆς ὁποίας τό πᾶν ἐτέθη εἰς κίνησιν.
Ὑπήρξαν μαθηματικοί ὃπως ὁ Ἱπποκτάτης Δάκογλου οἱ ὁποῖοι ὑπελόγισαν τίς δυνάμεις που ἐπενήργησαν κατά τά πρῶτα δευτερόλεπτα τῆς διαστολῆς τοῦ Σύμπαντος καί τό ἐκπέφρασεν μέ μαθηματικόν λογισμόν, στήν σπειροειδῆ ἐξελικτικήν κίνησίν του.

Μέχρι τήν ἐβδόμην δεκαετία, μέ ἐκκίνησιν τό 1950 ἡ ἀστρονομία ἀνεκάλυψεν τίς ἀόρατες ἀκτινοβολίες τοῦ ἠλεκτρομαγνητικοῦ φάσματος. Ἒτσι διεχώρησεν τίς μεγάλου μήκους κύματος ἀκτινοβολίες ὃπως ραδιοκύματα, μικροκύματα κλπ, δηλ. τοῦ ὁρατοῦ φωτός, ἀπό τίς βραχέως μήκους κύματος που εἶναι ἡ ὑπεριώδης ἀτινοβολία καί οἱ ἀκτῖνες Χ καί Γ. Μέ τήν νέαν αὐτήν τεχνολογίαν χρησιμοποίησαν ραδιοτηλεσκόπια καί ὁριοθέτησαν τήν ἀόρατην ἀκτινοβολίαν τῶν αστρικῶν σωμάτων, ὃπως καί τήν βαρυντικήν τους δύναμιν.
Ἡ ἠλεκτρομαγνητική καί ἡ βαρυντική ἀλληλεπίδρασις, εἶναι πανομοιότυπος μεταξύ δύο ἀπειροελαχίστων σωματιδίων ἑνός ἀτόμου ὃσον καί μεταξύ δύο ἀστρικῶν μεγασωμάτων, ἀκολουθούσα ὃπως ἀρχικῶς στό ἂρθρον ἐτέθη, τήν ἰδίαν δομικήν σχέσιν, σέ ὃλα τά ἐπίπεδα τοῦ Σύμπαντος. Διότι ὁ φυσικός νόμος διέπει τά πάντα καί καθορίζει ἀπό τήν χημικήν σύστασιν τοῦ κάθε σώματος, ἀσχέτως ὂγκου, μέχρι καί τήν τελευταίαν κίνησιν ἐντός τῶν πλαισίων που περιλαμβάνει τό Σύμπαν.

Ἡ συνέχουσα τόν μακρόκοσμον δύναμις, εἶναι ἡ βαρυντική ἰδιότης τῶν σωμάτων που λειτουργεῖ Καθ’ ὃμοιον τρόπον σέ ἓνα σωμάτιον ὃσον καί σέ ἓναν ἀστέραν 25ου μεγέθους ἢ μεγαλυτέρου. Ἡ ἠλεκτρο μαγνητική ἀκτινοβολία σέ συνδυασμόν μέ τήν βαρυντικήν ἰδιότηταν τῶν σωμάτων ἀλληλεπιδρᾶ καί καθορίζει τήν συμπεριφοράν τους. Σημαντικόν ρόλον ἐπίσης παίζει καί ἡ μεσοαστρική ὓλη, αὐτή που μέχρι πρότινος ὠνομάζαμεν κενόν, ἀλλά που οἱ παναρχαῖοι Ἓλληνες ὠνόμαζον αἰθέραν. Ὁ Αἰθήρ ἀποτελεῖ καί βασικόν στοιχεῖον στήν δομήν τῶν σωμάτων, ὃπως καί τοῦ Σύμπαντος.
Ἐπίσης ἓνα παράδειγμα που θά μποροῦσεν νά δώσῃ στόν ἀναγνώστην μίαν ἰδέαν γιά τό μέγεθος τοῦ μακροκόσμου, εἶναι καί ἡ παρατήρησις ὃτι ἓνας μόνον γαλαξίας (που θά μποροῦσεν νά χαρακτηρισθῇ ὡς ἓνα μικρόν Σύμπαν) ἒχει διάμετρον στήν σπειροειδῆ του μορφήν ἀρκετές χιλιάδες ἒτη φωτός. Δηλαδή προκειμένου τό φῶς νά φθάσῃ ἀπό τό ἓνα ἂκρον του στό ἂλλον, πρέπει νά ταξιδέψῃ μερικές δεκάδες χιλιάδες ἒτη. Ἡ δέ διάστασις τοῦ Σύμπαντος ὑπολογίζεται στά 40 δισεκατομμύρια ἒτη φωτός, ἀποτελεῖ δέ ἀπόστασιν ἠ ὁποία δέν μπορεῖ νά ἐκφρασθῇ σέ μονάδες μήκους, λόγῳ τοῦ τεραστίου μεγέθους της.

Ἐπαναλαμβάνω πώς ὀφείλομεν ὃλοι νά ἒχωμεν κατά νοῦν τήν συμπαντικήν δομήν καί λειτουργίαν, ἰδίᾳ δέ ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες κι ἂς ἐνθυμούμεθα πώς εἲμεθα μέρος αὐτῆς τῆς δομῆς καί λειτουργίας, ἡ ὁποία μέχρι σήμερα ἐλειτούργησεν ἀλάνθαστα κι ἂς ἐντάξωμεν τήν σκέψιν καί συμπεριφοράν μας στήν ἀνάλογην βαθμίδαν που (μᾶς) πρέπει. Ἂς μήν ἀφεθῶμεν ἒρμαιο τῶν ἀλλοτρίων βουλήσεων κι ἂς χρησιμοποιήσωμεν τήν ὑψηλήν νόησιν μέ τήν ὁποίαν μᾶς ἐπροίκισαν οἱ φημισμένοι μας πρόγονοι. Σήμερα ἒχομεν ἓνα πρόβλημα νά ἐπιλύσωμεν κι αὐτό θά ἐπιλυθῇ μόνον ἂν συμβάλλωμεν ἃπαντες. Ἐπίσης νά ἐνθυμῶνται οἱ φἰλτατοι συνέλληνες πώς τό σήμερα οὐδέποτε ὑπῆρξεν τόσον σοβαρόν, ὃσον τό αὒριον. Ἂς τό ἀναλογισθῶμεν λοιπόν διότι αὐτό δέν ἀφορᾶ μόνον ἐμᾶς ἀλλά καί τά παιδιά μας, τίς μελλοντικές γενιές, που δέν χρωστοῦν τίποτε νά πληρώνουν τά λάθη τά δικά μας καί τῶν προτέρων γενεῶν.

Ἒρρωσθε καί ἀγαλλιᾶσθε


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46 


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;