Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

Ἡ ὑπομονή ἒχει τά ὃριά της, τέλος ἡ ἀνοχή μας

Εικόνα
Σκάνδαλον hochtief
Ἡ εἲδησις δέν εἶναι καινούργια, τό τελευταῖον καιρόν βλέπωμεν στόν ἒντυπον κι ἠλεκτρονικόν τύπον νά φιγουράρουν μεγάλοι τίτλοι «γιά ἐπιτυχίες» τῆς δικαιοσύνης. Τονίζονται ἂκαιρα ἀλλά καί σκόπιμα ἀπό μερίδαν χρηστῶν μέ συγκεκριμένην ἀποστολήν, ἡ ὁποία κυρίως στοχεύει στήν διαμόρφωσιν τῆς κοινῆς γνώμης. Τό σύνθημα που κυριαρχεῖ αὐτήν ἀκριβῶς τήν περίοδον μετά τόν Ἰούλιον, εἶναι ὃτι «ἡ κυβέρνησις κι ὃλοι οἱ μηχανισμοί της ἀγωνίζονται νά ἐπαναφέρουν τήν χώραν σέ λογαριασμόν, σέ τάξιν καί ὀμαλότηταν». Ἐδῶ που τά λέμεν κάποτε, μερικά χρόνια – κι ὂχι πολλά – θά τό ἐτρώγαμεν καί θά χωνεύαμεν τό παραμῦθι. Σήμερα ὃμως ;; Δυστυχῶς γιά τούς κρατοῦντες ἐπί τοῦ παρόντος κάτι τέτοιον δέν εἶναι καθόλου εὐκολοχώνευτον.
Ἡ εἲδησις κι ὁ μεγαλόσχημος χαρακτηρισμός, «ἀπόφασις βόμβα» – ὑπερβολικός στήν οὐσίαν του – που χρησιμοποιεῖται γιά νά ἐκφράσῃ μίαν δικαίαν ἀπόφασιν που ἐλήφθη ἀπό λειτουργούς τῆς δικαιοσύνης που καθῆκον τους καθημερινόν (καί ὑποχρέωσίς τους) εἶναι νά διεκπεραιώνουν κ…