Ἡ ὑπομονή ἒχει τά ὃριά της, τέλος ἡ ἀνοχή μας

Σκάνδαλον hochtief

Ἡ εἲδησις δέν εἶναι καινούργια, τό τελευταῖον καιρόν βλέπωμεν στόν ἒντυπον κι ἠλεκτρονικόν τύπον νά φιγουράρουν μεγάλοι τίτλοι «γιά ἐπιτυχίες» τῆς δικαιοσύνης. Τονίζονται ἂκαιρα ἀλλά καί σκόπιμα ἀπό μερίδαν χρηστῶν μέ συγκεκριμένην ἀποστολήν, ἡ ὁποία κυρίως στοχεύει στήν διαμόρφωσιν τῆς κοινῆς γνώμης. Τό σύνθημα που κυριαρχεῖ αὐτήν ἀκριβῶς τήν περίοδον μετά τόν Ἰούλιον, εἶναι ὃτι «ἡ κυβέρνησις κι ὃλοι οἱ μηχανισμοί της ἀγωνίζονται νά ἐπαναφέρουν τήν χώραν σέ λογαριασμόν, σέ τάξιν καί ὀμαλότηταν». Ἐδῶ που τά λέμεν κάποτε, μερικά χρόνια – κι ὂχι πολλά – θά τό ἐτρώγαμεν καί θά χωνεύαμεν τό παραμῦθι. Σήμερα ὃμως ;; Δυστυχῶς γιά τούς κρατοῦντες ἐπί τοῦ παρόντος κάτι τέτοιον δέν εἶναι καθόλου εὐκολοχώνευτον.

Ἡ εἲδησις κι ὁ μεγαλόσχημος χαρακτηρισμός, «ἀπόφασις βόμβα» – ὑπερβολικός στήν οὐσίαν του – που χρησιμοποιεῖται γιά νά ἐκφράσῃ μίαν δικαίαν ἀπόφασιν που ἐλήφθη ἀπό λειτουργούς τῆς δικαιοσύνης που καθῆκον τους καθημερινόν (καί ὑποχρέωσίς τους) εἶναι νά διεκπεραιώνουν κι ἐπιλύουν τέτοιες ἀφόρητες καταστάσεις στίς ὁποῖες μᾶς ὠδήγησαν, οἱ πρώην φερέλπιδες πολιτικοί μας, που ἐσχάτως μετετράπησαν σέ δημίους γιά τόν ἑλληνικόν λαόν. Γιά ποιόν λόγον πρέπει δηλαδή νά τονίζεται κάτι τό ὁποῖον εἶναι ἐπάγγελμα κι ὑποχρέωσις ὃπως ἐλέχθη γιά τούς δικαστικούς ;; Αὐτή δέν εἶναι ἡ ἀπασχόλησίς τους, τό ἐπάγγελμά τους ;; Ὃ,τι κάνει ὁ καθείς ἐξ ἠμῶν στήν καθημερινότητάν του κάνουν κι ἐκεῖνοι, ἐφαρμόζουν τόν νόμον.

Ἲσως νά πρέπῃ νά ἀναφωνήσωμεν «καλῶς ὣρισαν πάλιν πίσω στό καθῆκον», τίποτε ὃμως πέραν αὐτοῦ. Ἡ εἰλημμένη ἀπόφασις – που ἂργησεν πάρα πολύ – ἀφορᾶ τήν γερμανικήν ἑταιρείαν Hochtief , ἡ ὁποία δέν εἶναι καθόλου ὑπερβολικός ὁ χαρακτηρισμός τοῦ ἂρθρου γιά «ἀποικιοκρατική» συμπεριφορά, ἐντός τοῦ ἑλλ. ἐδάφους, που εἰς ἐπίρρωσίν του θά ἒλεγα πώς ὂχι μόνον τοιαύτη ὑπῆρξεν ἀλλά καί «χαϊδεμένη» τοῦ καθεστῶτος καί «κακομαθημένη» καί δικτατορικά ἐπιβεβλημένη καί αὐτή, ὃπως καί πολλές ἂλλες πολυεθνικές ἢ καί ντόπιες ἑταιρεῖες τῆς γηγενοῦς καθεστηκυΐας τάξης (Μπόμπολας, Κόκκαλης κλπ κλπ). Δέν ἀποτελεῖ μυστικόν πλέον ὁ τρόπος που οἱ κυβερνῶντες μας, κρυφά ἢ ὑπογείως ἐνεργοῦντες, ἒχουν κατά καιρούς τά τελευταῖα 50 χρόνια, εὐνοήσει διαφόρους τυχοδιῶκτες, που ἀπέκτησαν ἑταιρεῖες κι ἀτράνταχτες περιουσίες.

Πάντοτε ἐν συνδυασμῷ μέ πολιτικούς «ἂνδρες» οἱ ὁποῖοι ἐνεργοῦν πρός ἀμοιβαῖον ὢφελος κι αἰωνίως εἰς βάρος τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος δίκην ὑποζυγίου σηκώνει τό βάρος ἀδιαμαρτύρητα ἒως τώρα. Διότι ἡ διαπλοκή που κυριαρχεῖ σέ ὃλα τά ὑψηλά στρώματα τῆς κοινωνίας μας, μᾶς ἒφερεν πλέον στά ὂρια τοῦ μή ἀνεκτοῦ. Ἡ μέ τό «ἒτσι θέλω» παράνομη ἀντισυνταγματική ἐπιβολή φόρων, περιορισμῶν καί περικοπῶν ἒχει ὑπερκορέσει τόν ἑλληνικόν λαόν. Ἒφθασαν στό σημεῖον πλέον ἐντελῶς ἀδιάντροπα νά μᾶς λοιδωροῦν μπροστά στά μάτια μας, νά ἐπιμένουν στό «ὃλα καλά, βαίνωμεν πρός ἀπεμπλοκήν ἀπό τά μνημόνια», ἐνῷ τήν ἲδιαν στιγμήν ἐπιβάλλουν καί ἂλλους φόρους κι ἂλλους περιορισμούς εἰσοδημάτων κι ἂλλην καταπίεσιν.

Στοχεύουν στό ἐνεργητικόν ξεσήκωμα τοῦ λαοῦ μέ ἀπώτερον σκοπόν νά πνίξουν στό αἶμα τήν ὃποιαν ἐξέγερσιν. Ὃμως ὁ ἓλλην δέν θά τούς κάνει τό χατῆρι, καιροφυλακτεῖ γιά τό παραμικρόν λάθος τους, που θά τοῦ ἐπιτρέψῃ νά πάρῃ τό πάνω χέρι. Τότε ἂς ἒλθουν νά λογαριασθοῦν μαζί του. Ἡ γερμανική Hochtief εἶναι μόνον ἓνα μικρόν παράδειγμα, ὑπάρχουν πολλές τέτοιες μεγάλες ἑταιρεῖες πολυεθνικές καί μή, που τυγχάνουν εἰδικῶν προνομίων, «χαριστικῶν» διατάξεων που στηρίζονται ἀπό παράνομα ἀντισυνταγματικά καί προδοτικά νομοσχέδια που ψηφίζονται μεταμεσονυκτίως  ἢ μέ πράξεις ἐπιβολῆς κι ἀναγκαστικούς νόμους.

Κατά τήν παραδοχήν στελέχους που ὑπέγραψεν τήν ἀπόφασιν, πολλές ἑταιρεῖες πολυεθνικές, ὂχι μόνον παρανόμως ἐκφεύγουν τήν καταβολήν ΦΠΑ ἢ ἂλλων νομίμων ὑποχρεώσεών τους ἀλλά ἀκόμη καί ἂν ὑπάρχουν δικαστικές ἀποφάσεις ἐναντίον τους δέν συμμορφώνονται. Γιατί ;; Στό σημεῖον αὐτό τί κάνει ἡ δικαιοσύνη ἡ ὑποθετικά ἀνεξάρτητη ἐφ’ ὃσον καί ἡ πρόεδρος τοῦ Ἀρείου πάγου τό διεμήνυσεν στήν κυβέρνησιν ;; Κωφεύει, ἢ ποιεῖ τήν νῆσσαν διά τόν «φόβον τῶν Ἰουδαίων»;; Ποῦ βρίσκεται ἡ τόλμη κι ἀποφασιστικότης τῶν δικαστῶν καί εἰσαγγελέων μας, τῶν Ἑλλήνων εἰσαγγελέων νά ἀντιτάξουν λόγον ;; Ἡ ἁρμοδιότητά τους περιορίζεται μόνον ἐντός τῶν δικαστικῶν αἰθουσῶν ;; Κοινωνία δέν ὑπάρχει ;; Μία κοινωνία που βοᾶ που ὑποφέρει τόν δυσβάστακτον ζυγόν που τῆς ἒχουν ἐπιβάλλει.

Τό παρακάτω ἂρθρον μᾶς δίδει μίαν ἂποψιν τοῦ σκανδάλου τῆς Hochtief, τό ὁποῖον ἐβγῆκεν στήν ἐπιφάνειαν, λόγῳ κυρίως τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἑταιρείας ἀπό τό ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, που πιθανόν νά ἐστέρησεν μερικούς ἀπό κάποια προνόμια στά ὁποῖα εἶχον συνηθίσει ἒως τώρα κι ἐπί 20 ετίαν. Τό ἐάν θά εἰσπραχθοῦν τά περίπου 1,5 δίς ἀπό ὃ,τι βλέπω, θεωρεῖται μᾶλλον ἀπό ἂδηλον ἒως ἀπίθανον. Ποιός θά τά διεκδικήσῃ ;; Ὁ φιλογερμανός Βενιζέλος ἢ ὁ ἀναζητῶν ἀποκοῦμπι στήν καν Μέρκελ Σαμαρᾶς ;; Μᾶλλον τό βλέπω νά ἀναβληθῇ ἐπ’  ἀόριστον, μέχρις ὃτου τό  κακοδιαχειριζόμενον ἑλλ. κράτος ἀποκτήσει ἓλληναν ἡγέτην. Πρᾶγμα βεβαίως που ἀφορᾶ χρόνον μέλλοντα. Κατωτέρῳ μπορεῖτε νά πάρετε μίαν ἰδέαν τῆς εἰδήσεως.


Ἀπόφασις Δικαστηρίου :
Τό διοικ. Ἐφετεῖον δικαιώνει τό ἑλλ. Δημόσιον ἒναντι τῆς γερμανικῆς Hochtief
Μέ μίαν ἀπόφασιν-βόμβα τό διοικητικόν Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν δικαιώνει τό ἑλληνικόν Δημόσιον στήν πολύχρονην δικαστικήν διαμάχην του, μέ τήν γερμανικήν ἑταιρείαν Hochtief, γιά τό σκάνδαλον τῆς παρακράτησης ΦΠΑ καί τήν ἀναδεικνύει στόν μεγαλύτερον φοροφυγάν τῆς Ἑλλάδος. Ἀνοίγει ἒτσι ὁ δρόμος γιά τἰς ἑλληνικές ἀρχές νά διεκδικήσουν ἂμεσα ἒως καί 600 ἑκατ. εὐρώ γιά τόν ΦΠΑ που ἐπί 20 χρόνια δέν ἀπέδιδεν στό Δημόσιον γιά τήν λειτουργίαν τοῦ «Ἐλ. Βενιζέλος», τό ὁποῖο κατεσκεύασεν καί διαχειριζόταν ἡ θυγατρική ἑταιρεία ἐκμετάλλευσης ἀεροδρομίων στήν Εὐρώπην.

Οἱ Γερμανοί ἀπεχώρησαν ἀπό τό "Ἐλευθέριος Βενιζέλος" πουλῶντες τό μερίδιόν τους σέ Καναδικόν Fund μέ τίς πλάτες καί ἀνοχήν Παπακωνσταντίνου καί μετέπειτα τοῦ ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν Στουρνάρα. Προσέφυγαν μάλιστα στά Βρεττανικά δικαστήρια γιά νά κρύψουν τό κολοσσιαῖον χρέος ἒναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου.

Ἡ ἀπόφασηις τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης ὃμως, ὂχι μόνον ἀναγνωρίζει τό ἒγκλημα τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας, ἀλλά νομιμοποιεῖ καί τά πρόστιμα που θά ἐπιβάλλουν οἱ φορολογικές ἀρχές,  πέραν τοῦ χρέους τῶν 600 ἑκατ. Εὐρώ. Ἓνα προσδοκώμενον ἒσοδον που θά φθάσῃ τίς ἀναμενόμενες εἰσπράξεις ἀπό τήν φοροεπιδρομήν στόν ἓλληναν πολίτην μέσῳ τοῦ ΕΝΦΙΑ !!

Ἡ δικαστική ἀπόφασις, κατά πολλούς, καθιστᾶ πλέον τόν γερμανικόν κολοσσόν τόν μεγαλύτερον «ἐν ἐνεργείᾳ» μεγαλοφειλέτην καί φοροφυγάν στήν χώραν μας. Μαζί μέ ἂλλες οἰκονομικές ὀφειλές της (σέ ἀσφαλιστικά ταμεῖα, ΟΤΑ κ.λπ.), ἡ συνολική ὀφειλή τῆς Hochtief μπορεῖ νά ἀγγίξῃ καί τό 1 δισ. εὐρώ.

Ἂν τά ποσά αὐτά πληρώνονταν στήν ἐποχήν τῆς παντοδυναμίας τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας που διαχειριζόταν τόν ἀερολιμέναν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», θά μπορούσαν νά εἶχαν ἀποφευχθεῖ πολλά ἀπό τά ἐπαχθῆ μέτρα τοῦ μνημονίου, ὃπως τά 400 ἑκατ. που ἐξοικονομήθησαν ἀπό τήν περικοπήν ἢ τήν κατάργησιν τῶν δώρων σέ μισθούς καί συντάξεις.

Ἡ ἀπόφασις-σταθμός τοῦ διοικητικοῦ Ἐφετείου δημοσιεύθηκεν τήν περασμένην Δευτέραν καί θεωρεῖται πλέον ἂμεσα ἐκτελεστή. Τό ἐπόμενον βῆμα θά εἶναι μόλις τήν παραλάβει ἡ ἁρμόδια ΔΟΥ νά βεβαιώσῃ τό ἀκριβές ποσόν γιά εἲσπραξιν σέ βάρος τῆς ἑταιρείας «Διεθνής Ἀερολιμένας Ἀθηνῶν Α.Ε.». Ποσόν τό ὁποῖον ἐκτιμᾶται πώς θά ἀνέλθῃ ἢ καί θά ξεπεράσῃ τά 500 ἑκατ. εὐρώ γιά τόν ΦΠΑ καί ἐπί πλέον τά πρόστιμα που ἡ Hochtief  ὢφειλεν ἀλλά ἠρνεῖτο νά καταβάλῃ, ἐπιμένοντας νά ὑποστηρίζῃ μάλιστα πώς δέν χρωστάει τίποτε στό ἑλληνικόν Δημόσιον.

Ἐρωτήματα γεννῶνται ὃμως γιά τό πότε καί ποιός θά πληρώσῃ τελικά τά χρέη αὐτά. Τά πράγματα περιπλέκει τό γεγονός ὃτι πρίν ἀπό ἑνάμισυ χρόνον τά ἀφεντικά τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας στό Ἒσσεν προνόησαν νά «ἀπογειωθοῦν» ἀπό τήν χώραν μας, πουλώντας σέ καναδικόν fund τό μερίδιον που κατεῖχον στήν «Διεθνής Ἀερολιμένας Ἀθηνῶν Α.Ε».

Πάντως, τό ἀκριβές ποσόν που θά βεβαιωθῇ παραμένει ἀνυπολόγιστον, καθώς δέν ἒχουν προσμετρηθεῖ ἀκόμη ἀπό τήν ἐφορίαν οἱ χρήσεις μέχρι τό 2013. Ἡ εἲσπραξις μπορεῖ νά γίνῃ μέσῳ ρύθμισης ἀπό τά μελλοντικά κέρδη τοῦ ἀεροδρομίου (ἐφέτος καταγράφεται αὒξησις ἀφίξεων κατά 25 %).

Μέχρι σήμερα, πάντως, τό ἑλληνικόν Δημόσιον δέν ἒχει ἀσκήσει μέτρα εἲσπραξης καί κατασχέσεις, οὒτε ἒγινεν ποτέ συμψηφισμός, ὃπως θά ἒπραττεν γιά κάθε ἓλληναν πολίτην που παρακρατᾶ τόν ΦΠΑ.

Τό διοικητικόν Ἐφετεῖον ἒδωσε τέλος στό σήριαλ τῆς πολύχρονης διένεξης τῆς Hochtief μέ τό ἑλληνικόν Δημόσιον – ἡ ὁποία εἶχεν φθάσει καί στά βρεττανικά δικαστήρια – καθώς ἒκρινεν ὃτι, παρά τή λεόντειον σύμβασιν που ἐπέτυχεν νά συνάψῃ τό 1992 προκειμένου νά ἀναλάβῃ νά κατασκευάσῃ τό νέον ἀεροδρόμιον, ἡ γερμανική διοίκησις τῆς «Διεθνής Ἀερολιμένας Ἀθηνῶν» ἒκανεν κακήν χρήσιν τῆς ἐξαίρεσης ἀπό τόν ΦΠΑ που ἐδικαιοῦτο γιά συγκεκριμένες μόνον δραστηριότητές της, ἀλλά παρανόμως τήν ἐπεξέτεινεν καί σέ ὃλες τίς ἂλλες!

Πολύπειρον στέλεχος τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν που ἒβαλεν τήν ὑπογραφήν του στά «βαριά» πρόστιμα σέ βάρος τῆς Hochtief, ἐτόνισεν πώς «σχεδόν πάντα, ὃταν κάνουμεν ἒλεγχον σέ πολυεθνικές, διαπιστώνουμεν ὃτι ἀποδίδουν ἐλάχιστους φόρους. Τό θέμα εἶναι ὃμως ὃτι οἱ φόροι δέν εἰσπράττονται καί ὃταν ἀκόμη πιάνονται νά φοροδιαφεύγουν οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτές».

Τά τελευταῖα 7 χρόνια ἒχουν γίνει τοὐλάχιστον δύο φορολογικοί ἐπανέλεγχοι ἀπό ἐπιτροπές, μέ πορίσματα ἐλεγκτῶν τοῦ ΔΕΚ, ἀλλά καί ἀπό οἰκονομικούς ἐπιθεωρητές, ἀπό τούς ὁποίους διεπιστώθη ὃτι ὁ ΦΠΑ που ἒπρεπεν νά ἀποδώσῃ ἡ ἑταιρεία ξεπερνᾶ τά 250 ἑκατ. εὐρώ (κι ἂλλα τόσα γιά πρόστιμα καί προσαυξήσεις που φθάνουν στό 120 %). Ἐλέγχθηκεν, λόγου χάριν, γιά τό πάρκινγκ που ἐπενοικίαζεν σέ ἑλληνικήν ἑταιρείαν καί διεπιστώθη ὃτι, ἂν κι ὢφειλεν νά χρεώνῃ ΦΠΑ, δέν τόν ἀπέδιδεν στό Δημόσιον.
Γιά παρόμοιον ἀδίκημα δηλ. μή ἀπόδοσιν ΦΠΑ, ἓνας ἓλλην φορολογούμενος θά κινδύνευεν καί μέ φυλάκισιν. Ἡ Hochtief ἐν τούτοις ἐπεδείκνυεν μίαν σχεδόν ἀποικιοκρατικοῦ τύπου συμπεριφοράν, ἀρνούμενη νά συμμορφωθῇ ἐπιμόνως στούς ἐλέγχους τῆς ἐφορίας καί στόν ἑλληνικόν νόμον.
Ἐπί τῇ βάσει τῆς εἰλημμένης ἀπόφασης που ἐξέδωσεν τό διοικητικόν Ἐφετεῖον, ἀποτελούμενον ἀπό τήν πρόεδρον ἐφετῶν Μαρίναν Πιπεράκη-Πρέκα καί τούς ἐφέτες Νικόλαον Παπαμιχαλόπουλον (εἰσηγητήν) καί Ἑλένην Ιατροῦ:

Ἀπορρίπτει τήν προσφυγήν τῆς Hochtief δικαιώνοντας τήν κρίσιν τῶν φορολογικῶν ἀρχῶν τῆς χώρας μας.

Ἀπορρίπτει καί καθιστᾶ ἂκυρον τήν ἀπόφασιν τοῦ βρεττανικοῦ δικαστηρίου που δικαίωνεν τήν Hochtief, τονίζοντας πώς  βάσει τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἡ διαιτησία δέν ἒχει τήν ἐξουσίαν νά σβήσῃ τά διοικητικά πρόστιμα που τῆς ἒχουν ἐπιβληθεῖ.

Ἀκόμη κι ἂν ἡ ἑταιρεία προσφύγει στό Συμβούλιον τῆς ἐπικρατείας, ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἐφετείου εἶναι δεσμευτική καί ἐκτελεστέα, ἐνῷ τό ΣτΕ μπορεῖ νά τήν ἀπορρίψῃ μόνον γιά τυπικούς κι ὂχι γιά λόγους οὐσίας. Ἐπί πλέον τό δικαστήριον καταρρίπτει καί τούς ἰσχυρισμούς ὃτι τό ἑλληνικόν Δημόσιον παρεβίασεν τήν «καλήν πίστην» ἢ τό εὐρωπαϊκόν δίκαιον, ὃπως ὑπεστήριζεν ἡ Hochtief, ἀπειλώντας νά διεκδικήσῃ καί  εἰσπράξῃ κι ἀποζημίωσιν ἀπό τήν χώραν μας.


(Τμῆμα εἰδήσεων defenecenet.gr)


Ὁ ἑλλ. λαός ἒχει δεῖ καί βιώσει ἀρκετά, ὂχι μόνον αὐτά τά τελευταῖα χρόνια που ἡ πολιτική ζωή τῆς χώρας κατήντησεν μία κακοστημένη θεατρική παράστασις μέ ἀτάλαντους καί κάκιστους ἠθοποιούς, οἱ ὁποῖοι δέν παράγουν πλέον ἦθος, ἀλλά συνεχῆ, ἀδιάκοπον καί ἐν πολλοῖς σιχαμερήν ἀήθειαν, αἰσχρότηταν καί φαυλότηταν γενικῶς εἰς ὃ,τι ἒχει νά κάνῃ μέ τήν διοίκησιν αὐτοῦ τοῦ κράτους που ἒγινεν «ἂκρατον» ἀπό τήν μίαν ἂκρην ἒως τήν ἂλλην. Τό μόνον που ἀπομένει εἶναι νά τό διαλύσουν ἢ κατακερματίσουν, ὃπως ἂλλωστε ἦσαν τά μέχρις τοῦδε σχέδιά τους. Οὐχί βεβαίως τῶν ὁρατῶν ταγῶν μας, ἀλλά μᾶλλον ἐκείνων που βρίσκονται ἀπό πίσω, ἀνάμεσα στούς ὁποίους βρίσκονται κι ἐξέχοντα μέλη τῆς ἐπιχειρηματικῆς μας ἐλίτ. Ἂς μήν τούς ἐξαιροῦμεν παρακαλῶ, διότι εἰς πλεῖστας τῶν περιπτώσεων, αὐτοί εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι.

Ὑπάρχει καταγγελία ἀμερικανοῦ καθηγητοῦ οἰκονομολόγου τῆς ὁποίας ἀπόσπασμα σᾶς παραθέτω ἀπό προηγουμένην ἀνάρτησίν μας, (ἀπό στόματος τοῦ χειρουργοῦ ἰατροῦ κ. Λαμπράκη προέδρου τῆς ΕΙ-END) :

[...τήν συνέντευξιν που ἒδωσεν ὁ κ. ΝτέΪβιντ Κάφρεϋ αὐτός ὁ καταξιωμένος καθηγητής οἰκονομολόγος ὃπως σᾶς προείπα. ἀκοῦστε τί εἶπεν καί θά καταλάβετε τί ἀκριβῶς κάνομεν ἐμεῖς τώρα :

«..Οἱ Βρυξέλλες θά πρέπῃ νά στείλουν κατ’ εὐθεῖαν τά χρήματα στούς ἀποδέκτες, παρακρατοῦντο ἀπό τήν κυβέρνησιν διότι τά χρήματα ἒως τώρα ἐπήγαιναν συχνά σέ λάθος κανάλια, ὃ,τι ἐπροορίζοντο τά χρήματα γιά κακές καί διεφθαρμένες κυβερνήσεις καί διοικήσεις, τό πλεονέκτημα τῆς ἀπ’ εὐθεῖας καταβολῆς στόν λαόν,  εἶναι ἡ αὒξησις τῆςε κατανάλωσης καί ἡ ταχεῖα ἀνάκαμψις τῆς οἰκονομίας..»

Ὁ καθηγητής δέ ξεκαθαρίζει καί ὃτι αὐτή ἡ κυβέρνησις δέν ἀξίζει τήν ἐμπιστοσύνην τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Θεωρεῖ ὃτι εἶναι βουτηγμένη στίς ἁμαρτίες κι ὃτι δέν ἀφήνει νά φθάσουν τά λεφτά στόν ἑλληνικόν λαόν. Θεωρεῖ δέ ὃτι πρέπει νά  ἐξυπηρετηθοῦν οἱ κοινωνικές ἀνάγκες..., ὃτι ἡ κυβέρνησις αὐτή ἐκτελεῖ ἐντολές, ἀλλότριων κέντρων ἐξουσίας καί δέν δίνει σημασία στούς ἀνθρώπους που τήν ἐψήφισαν. Τό θέμα ἐπίσης λέει τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς εἶναι τεράστιον. Χωρίς τήν ἐξασφάλισιν τροφῆς, ἐφ’ ὃσον θά ἀνήκῃ σέ ξένα χέρια, (σέ περιπτώσεις κατασχέσων ἀπό τράπεζες ἀγροτικῆς γης) πῶς θά μποροῦσεν ἡ χώρα νά διαχειρισθῇ τήν κατάστασιν ὃταν τήν ἐπομένην μέραν δέν θά εἶχεν νά θρέψῃ τούς πολῖτες της. Ἡ χώρα ξεπουλήθηκεν, αὐτό εἶναι ἢδη γνωστόν (συνεχίζει), αὐτό ὃμως που προκαλεῖ ἐντύπωσιν,  εἶναι τό πόσον γρήγορα ἒγινεν καί πρό παντός τό γιατί κανείς δέν ἀντιστάθηκεν.

Αὐτό εἶναι ἓνα ἂπό αὐτά τά προσβλητικά που ἀκοῦμεν σέ διάφορες συναντήσεις ἀπό ἀξιόλογα ἂτομα, που ἀφοῦ ἀκοῦν τό τί γίνεται μᾶς ἐρωτοῦν,  «ἐντάξει μπορῶ νά τό καταλάβω αὐτό που μοῦ περιγράφετε, ὃμως οἱ Ἓλληνες ποῦ εἶναι ;; Μᾶς λέτε ὃτι εἶναι 11 ἑκατ. μά ποῦ βρίσκονται, μήπως κρύβονται ;; Δέν τά βλέπουν αὐτά, γιατί δέν ἀντιστέκονται ;; » ]
Ἀνάρτησις τῆς 26/9/2014

Κάποιος ἂλλος ἓνα ἀπό τά λεγόμενα γεράκια τῶν ἀγορῶν καταθέτει τήν δικήν του ἐκδοχήν, τοῦ γιατί κατήντησεν ἐδῶ που ἒφθασεν ἠ χώρα μας :

[Ἓνας «οἰκονομικός ἐκτελεστής χωρῶν» λοιπόν ἀποκαλύπτει, γιατί καί μέ ποιόν τρόπον τά διεθνῆ ἐπενδυτικά/κερδοσκοπικά κεφάλαια, σταύρωσαν τήν Ἑλλάδαν. Μιλάει γιά τό παιχνίδι τῶν οἲκων ἀνασυγκρότησης, ἓνας οἰκονομικός ἐκτελεστής χωρῶν ἀποκαλύπτει, γιατί τά διεθνῆ οἰκονομικά Funds κτύπησαν καί σκλάβωσαν τήν Ἑλλάδαν. Μιλώντας σέ διαδικτυακήν ἱστοσελίδαν ὁ Τζών Πέπκινς, ἓνας διεθνής κερδοσκόπος, ἓνα ἀπό τά λεγόμενα «κοράκια» τῶν ἀγορῶν περιγράφει τόν τρόπον διά τοῦ ὁποίου παγιδεύτηκεν ἡ Ἑλλάς στά μνημόνια καί προχωρεῖ σέ  .......

Ὁ Τζών Πέπκινς εἶναι ἓνας διεθνής κερδοσκόπος, ἓνας ἀπό αὐτούς που ἀποκαλοῦνται διεθνῶς «οἱκονομικοί ἐκτελεστές» περιέρχεται ἀπό χώρας σέ χώραν κι ἐπιβάλλει κανόνες σέ χῶρες που βρίσκονται στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Σέ ἓνα ὑψηλώτερον ἐπίπεδον ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς τρόϊκας. Ὁ ἲδιος γνωρίζει ἀπό μέσα τό ὃλον σύστημα, καθώς ὃπως λέγεται στήν γλῶσσαν τους ὑπῆρξεν γιά χρόνια ἐλεύθερος σκοπευτής. Ἐξηγεῖ πῶς γίνεται τό μπλοκάρισμα τοῦ κράτους. Βρίσκομεν χῶρες λέει που ἒχουν κάτι νά μᾶς δώσουν, πετρέλαιον, φυσικόν πλοῦτον, συστήματα μεταφορῶν.

Στήν συνέχειαν τούς φορτώνομεν μέ ὑπέρογκα δάνεια, σέ γρήγορον χρονικόν διάστημα καί αὐτά δέν φτάνουν ποτέ στίς χῶρες παρά σέ λίγα χέρια πλουσίων, κάτι τέτοιον συνέβη καί στήν Ἑλλάδαν, μᾶς λέει. Ὃταν πλέον αὐτές οἱ χῶρες θά εἶναι δεσμευμένες μέ ὑψηλόν χρέος, ἒρχεται τό ΔΝΤ καί ἡ Ε.Ε. καί ζητοῦν ἀπό τίς χῶρες ἀπίστευτα πράγματα. Νά ἀνεβάσουν τούς φόρους, νά κόψουν μισθούς, νά πουλήσουν σημαντικά κομμάτια τοῦ δημοσίου τομέα, βασικά δηλ. νά γίνουν σκλάβοι στά Τράστ. Τό ΔΝΤ κι ἡ Εὐρ. Ἒνωσις ἀποτελοῦν μέρος αὐτῶν τῶν τράστ. Φυσικά δέν πρέπει νά ξεχνοῦμεν τήν παγκόσμιαν τράπεζαν κι ὃλην αὐτήν τήν συνομωσίαν τοῦ χρήματος, μᾶς λέει.

Ὁ Πέπκινς ἐξειδικεύει τήν ἀνάλυσίν του γιά τήν περίπτωσιν τῆς Ἑλλάδος. Παρακολουθῶ τήν Ἑλλάδαν ἐδῶ καί πάρα πολύν καιρόν μᾶς λέει, ὃπως καί τήν Ἰσλανδίαν καί τήν Ἰρλανδίαν. Ἡ Ἰσλανδία που ἐψήφισεν κατά τῆς ἀποπληρωμῆς τῶν χρεῶν, πηγαίνει καλύτερα, σχετικά μέ τήν ὑπόλοιπον Εὐρώπην. Ἡ Ἰρλανδία ἀντιθέτως πέρασεν μέσα ἀπό αὐτήν τήν σκληρήν διαδικασίαν τῶν  χρεῶν καί τοῦ σκληροῦ νομίσματος. Γιά τήν περίπτωσιν τῆς Ἑλλάδος, εἶναι σίγουρον, χτυπήθηκεν ἀνηλεῶς. Σίγουρα ἡ Ἑλλάς ἒκανεν πολλά, οἱ ἡγέτες της δηλ. ἒκαναν πολλά λάθη. Ἀλλά φυσικά δέν τά ἒκαναν οἱ ἂνθρωποι που ὑφίστανται τά μέτρα. Τώρα ὃμως, αὐτοί καλοῦνται νά πληρώσουν τά λάθη τῶν ἡγετῶν τους. Τό ἲδιον συμβαίνει στήν Λατ. Ἀμερικήν καί στήν Ἀσίαν. Σήμερα ἡ Ἑλλάς ἒχει πολύ μεγαλύτερον χρέος κι ἀντιμετωπίζει τήν κατάρευσιν τοῦ ΑΕΠ  της.

Ἀλλά περιέργως οἱ διεθνεῖς οἲκοι που πρίν τρία χρόνια τήν κατεβαράθρωναν στίς πιστοποιήσεις τους, σήμερα τήν ἀναβαθμίζουν. Ἐνῶ λέει τά πραγματικά μεγέθη εἶναι ἀπείρως χειρότερα, γιατί ;; Διότι τώρα πῆραν αὐτό που ἢθελαν, ἐλέγχουν πλέον τήν χώραν. Ὁ Πέπκινς δέν θεωρεῖ παράδοξον στήν Ἑλλάδαν τά κόμματα που ὑποστηρίζουν τά μνημόνια. Ὂχι δέν μοῦ προκαλεῖ αἲσθησιν ἂν καί εἶναι γελοῖον, λέει. Ἡ ὓφεσις δέν βοηθάει κι ἐξηγεῖ γιά τήν μεγάλην ὓφεσιν τῶν ΗΠΑ τό 1929. Τό μήνυμα που στέλνει στήν Ἑλλάδαν, εἶναι τό ἐξῆς καί δῶστε ἰδιατέραν σημασίαν..

Αὐτό διότι ὃλα αὐτά τά ὁποῖα ἒως σήμερα λέγατε μεταξύ σας, ἒρχεται καί τά ἐπιρρωνύει ἓνας οἰκονομικός ἐκτελεστής. Προσέξτε τό μήνυμα που στέλνει σέ ὃλους ἐμᾶς καί τήν πατρίδαν μας :

«..Στηριχθεῖτε στήν ἱστορίαν σας, νά εἶσθε περήφανοι, δυνατοί, διότι εἶσθε μία χώρα πολεμιστῶν, εἶσθε ἡ πατρίς τῆς Δημοκρατίας, οἱ περισσότερες δημοκρατίες σήμερα εἶναι διεφθαρμένες, μέ πρώτην αὐτήν τῶν ΗΠΑ, δέν λειτουργεῖ τό δημοκρατικόν σύστημα. Θά ἒλεγα στόν ἑλλ. λαόν νά σταθῇ στά πόδια του καί νά μήν δεχθῇ ὃτι φταίει γιά τά πάντα, νά μήν δεχθῇ τίς πολιτικές (προσέξτε τί λέει) που κάνουν τούς πλούσιους πλουσιώτερους καί νά πολεμήσουν γι’ αὐτό νά στηριχθῆτε στήν ἱστορίαν σας καί νά τ’ ἀποδείξετε σ’ ὁλόκληρον τόν κόσμον.
Αὐτά λέει λοιπόν ἓνας οἰκονομικός ἐκτελεστής κι αὐτό ἢμουν ὑποχρεωμένος νά σᾶς τό μεταβιβάσω γιά ..]
Ἀνάρτησις τῆς 15/9/2014

Εἶναι προφανές πλέον τό τί ἒχει συμβεῖ ἐδῶ στήν Ἐλλάδαν καί ὁ λόγος ἢ οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους ἡ πατρίδα μας ἒλκει τά βουλιμικά βλέμματα, ὃλων τῶν γυπῶν που λυμαίνονται οἰκονομικά τήν ὑφήλειον κι ἐσχάτως ἐπεσκέφθησαν καί τήν Ἑλλάδαν κάνοντες τά οἰκονομικά τους πειράματα ἐπάνω μας. Τά τελευταῖα 20-30 χρόνια  μαζεύτηκεν ἐδῶ ἡ ἐπιχειρηματική σάρα καί ἡ μάρα ἐδῶ, ἐπιχειροῦν, κερδίζουν χωρίς νά πληρώνουν φόρους, κι ὃταν κρίνουν πλέον ὃτι ἒχουν κερδίσει τεράστια γιά τίς προσδοκίες τους ποσά σηκώνονται καί φεύγουν, εξαφανίζονται καί πολλές φορές δέν ἀφήνουν οὒτε ἲχνη. Ἑταιρεῖες πέρασαν ἀπό ἐδῶ τῶν ὁποίων τίς διαφημίσεις ἐβλέπαμεν γιά χρόνια στό γυαλί καί σήμερα ἒχουν χαθεῖ ἀπό προσώπου γῇς, ποῦ πῆγαν;; Τί ἒγιναν ;; Οὐδείς γνωρίζει, ἢ μᾶλλον κάποιοι γνωρίζουν καί μαζί μέ αὐτούς καί οἱ ἐφοριακοί που διαγράφουν τεράστια ποσά, βεβαιωμένους φόρους οἱ ὁποῖοι δέν πληρώθησαν ποτέ.

Ὃμως αὐτά τελείωσαν, μέχρις ἐδῶ ἦταν τό πανηγῦρι. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα κάθε πολίτης μεταβάλλεται σέ λαγωνικόν τοῦ ὁποίου ἡ μύτη δουλεύει σάν καλορυθμισμένον ραντάρ καί οἰαδήποτε ἀτασθαλία ὑποπίπτει στήν ἀντίληψίν μας, ἰδίᾳ «μεγάλων» ἑταιρειῶν μέ ἀλλοπδαπήν προέλευσιν, θά τό καταγγέλουν κατ’ εὐθεῖαν στόν πλησιέστερον εἰσαγγελέαν. Ἐλπίζωμεν ὁ δικαστικός κλάδος νά κάνῃ τό καθῆκον του, διότι ἂς μήν ξεχνοῦν κι οἱ ἀξιότιμοι κκ. Δικαστές πώς ἀνάμεσά μας ζοῦν, καί θά ἐξακολουθήσουν νά ζοῦν. Δέν ὑπάρχει κανείς λόγος λοιπόν νά «κυττοῦν» ἀλλότρια τῶν ἑλληνικῶν συμφέροντα.

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Τag "A simple citizen" photo Author_zpse9e3b4a4.png


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;