Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2014

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;

Εικόνα
«ἩἙλλάς εἶναι ἓνα ἐργαστήριον γιάἂθλιες πολιτικές δοκιμές"
τῶν  Philippe Menut ,Alex Anfruns
22 τοῦ Ὀκτώβρη 2014                                                                     Τό ἂρθρον σέ μορφήν PDF : ἐδῶ


Ὁ Philippe Menut, πρώην δημοσιογράφος τοῦ France 2 καί France 3, ὁ ὁποῖος ἒγινεν ἀνεξάρτητος δημοσιογράφος, ἒκανεν ἓνα ντοκιμαντέρ... ἓνα κοντινόν πλάνον τόσον γιαά τά ἀνθρώπινα ὃσον κι οἰκονομικά αἲτια καί τίς συνέπειες τῆς ἑλληνικῆς κρίσης, ἡ ταινία δίνει φωνήν στούς  ἐργαζομένους, στούς ἀκτιβιστές, στούς οἰκονομολόγους, γιατρούς, ὑπουργούς, ἂνεργους, στούς  φιλοσόφους... που δίνουν τήν προσωπικήν τους προοπτικήν γιά τήν κρίσιν που γνώρισαν ἀπό μέσα, καί μαρτυροῦν τήν δύναμιν καί τήν ἀλληλεγγύην τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἓνα ἐργαστήριον. Ἡ ταινία ἀνοίγει τήν συζήτησιν γιά τό μέλλον τῆς κρίσεως τῆς εὐρωζώνης, ἡ ὁποία παραδίδεται σ’ ἓναν στυγνόν χρηματο-πιστωτικόν καπιταλισμόν. Ἓνα ντοκιμαντέρ πληροφοριοδότη ἐν ἐγρηγόρσει.

Στήν ταινίαν σας «ἡ ἑλληνική καταιγίς», μία …

Ὁ ἀπόηχος τῆς διενέξεως

Εικόνα
Ἓνα ξέσπασμα εἰλικρίνειας (Μέ ἀφορμήν τά γεγονότα τῆς END)

Ἒχω μόνον νά πῶ ἓνα πρᾶγμα καί παρ' ὃλον που εἶναι ἀληθινά πικρόν νά τό ἀναλογίζεται κανείς. Ἐννοῶ τόν ρόλον τοῦ νά λές ἐσύ πάντοτε στό κοινόν, τήν ἀλήθειαν, που εἶναι πικρή μέν , ἀλλά ὃπως καί νά ἒχῃ, εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ πραγματικότης καί πρέπει νά λέγεται, ἢ τό λιγώτερον νά συζητῆται.Ἡ εἲδησις που δέν εἶναι κἂν εἲδησις καί που εἶμαι βέβαιος ὃτι πολλοί συνέλληνες τό ἒχουν ἢδη καταλάβει, εἶναι ἡ διαπίστωσις, πώς ἀκόμη καί σέ τέτοιες δύσκολες στιγμές, που ὃλος ὁ πλανήτης βρίσκεται στό πόδι, κατάφεραν ἐμᾶς τούς Ἓλληνες νά μᾶς διαιρέσουν καί μάλιστα οἱ δικοί μας ἂνθρωποι.
Γιά μίαν ἀκόμη φοράν, κατάφεραν ἂνθρωποι, μυαλά σίγουρα πολύ λιγώτερον σπινθιροβόλα ἀπό ἐμᾶς τούς Ἓλληνες (τοῦ κατεστημένου), νά μᾶς χωρίσουν σέ στρατόπεδα, σέ μερίδες, σέ κομμάτια, ἐπιτυγχάνοντες νά μειώσουν τήν δύναμίν μας, φεῦ ἀγαπητοί μου συνέλληνες. Τό φάγαμεν καί πάλιν τό κουτόχορτον καί καθίσαμεν στ' αὐγά μας ἀρκούμενοι νά χειροκροτοῦμεν τόν Α …

Ρωσσία καί Κίνα ἐναντίον ΗΠΑ ;;

Εικόνα
Ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα ἀπορρίπτουν τό δολλάριον ;; The Dollar Vigilante

[Editor's Note: The following post is by TDV Editor-in-Chief, Jeff Berwick]
Οἱ χῶρες σέ ὃλον τόν κόσμον συναντῶνται γιά ἓναν σκοπόν που σᾶς ἀπασχολεῖ σέ μεγάλον βαθμόν, ἀνεξαρτήτως ἐάν  εἶστε ἢ ὂχι Ἀμερικανοί:  ἡ ἀχρήστευσις τοῦ δολλαρίου τῶν ΗΠΑ.
Μέ ἀφορμήν τό ξέσπασμα τῆς Οὐκρανικῆς κρίσης, τό τέλος τοῦ δολλαρίου τῶν ΗΠΑ φαίνεται πιό κοντά ἀπό ποτέ. Μέ σταδιακές κινήσεις, ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα ἒχουν γίνει στενοί σύμμαχοι. Ὑπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα ἀπό αὐτό. Γιά λόγους συντομίας, δύο πρόσφατα παραδείγματα που ἒπιασεν τό μάτι μου. Ἡ Gazprom ἐξέδωσεν ὁμόλογα σέ κινεζικόν Γουάν κι ἡ Ρωσσία μέ τήν Κίναν ὑπέγραψαν ἐπίσης συμφωνία φυσικοῦ ἀερίου. Ὑπάρχουν πολλά ἀκόμη παραδείγματα. 40 κεντρικές τράπεζες ἒχουν ἀκόμητοποθετήσειστοιχήματα γιά τό γουάν ὡς ἀποθεματικόν νόμισμα τοῦ μέλλοντος.
Μέχρι τό 2014 ἱστορίες κατάρρευσης τοῦ δολλαρίου φαίνονταν νά εἶναι σενάρια συνωμοσίας, ἀλλά μόνον στήν  γεωπολιτικήν ἀντικατοπτρί…

Τό μέλλον τοῦ χρήματος

Εικόνα
Ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα ἀπορρίπτουν τό δολλάριον ;; The Dollar Vigilante


[Editor's Note: The following post is by TDV Editor-in-Chief, Jeff Berwick]
Οἱ χῶρες σέ ὃλον τόν κόσμον συναντῶνται γιά ἓναν σκοπόν που σᾶς ἀπασχολεῖ σέ μεγάλον βαθμόν, ἀνεξαρτήτως ἐάν  εἶστε ἢ ὂχι Ἀμερικανοί:  ἡ ἀχρήστευσις τοῦ δολλαρίου τῶν ΗΠΑ.
Μέ ἀφορμήν τό ξέσπασμα τῆς Οὐκρανικῆς κρίσης, τό τέλος τοῦ δολλαρίου τῶν ΗΠΑ φαίνεται πιό κοντά ἀπό ποτέ. Μέ σταδιακές κινήσεις, ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα ἒχουν γίνει στενοί σύμμαχοι. Ὑπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα ἀπό αὐτό. Γιά λόγους συντομίας, δύο πρόσφατα παραδείγματα που ἒπιασεν τό μάτι μου. Ἡ Gazprom ἐξέδωσεν ὁμόλογα σέ κινεζικόν Γουάν κι ἡ Ρωσσία μέ τήν Κίναν ὑπέγραψαν ἐπίσης συμφωνία φυσικοῦ ἀερίου. Ὑπάρχουν πολλά ἀκόμη παραδείγματα. 40 κεντρικές τράπεζες ἒχουν ἀκόμητοποθετήσειστοιχήματα γιά τό γουάν ὡς ἀποθεματικόν νόμισμα τοῦ μέλλοντος.
Μέχρι τό 2014 ἱστορίες κατάρρευσης τοῦ δολλαρίου φαίνονταν νά εἶναι σενάρια συνωμοσίας, ἀλλά μόνον στήν  γεωπολιτικήν ἀντικατοπτρίζε…