Οἰκονομική καί δημοσιονομική Ἀναφορά


Ἡ Βίκυ Χαραλάμπους ἀναλύει διεξοδικά τήν κατάστασιν 

 Τά ἐκπονηθέντα προγράμματα  γιά τούς δήμους


Viky's Charalambous report of 28/10/2014
Μία σοβαρήν ἒρευναν σέ βάθος, διατυπωμένην μέ σαφήνειαν, μέ λεπτομερῆ γιά τό μέγεθός της ἀναφοράν, στόν κάθε εἲδους τομέαν που χρήζει προσοχῆς κι ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων του, εἶναι αὐτό τό ἒγγραφον που μᾶς παραδίδει σήμερα ἡ Βίκυ Χαραλάμπους καί που ὃλοι ὀφείλετε νά μελετήσετε, μέ ἰδιαιτέραν προσοχήν. Θά διαπιστώσετε πράγματα καί προβλήματα, που πολλοί ἀπό ἐμᾶς οὒτε κἂν εἶχαν ὑπ' ὂψιν τήν ὓπαρξίν τους. Ἂραγε τί θά εἶναι ἐκεῖνο ἀναρωτιέται κανείς που θά μποροῦσεν νά πυροδοτήσῃ τό ἐνδιαφέρον τῶν συνελλήνων, νά κινηθοῦν πρός τήν σωστήν κατεύθυνσιν ;; Διότι ἂς μήν λησμονοῦμεν τίς ἐπερχόμενες ἐκλογές, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν θά εἶναι καθαρές ἢ ὂχι, ὃπως ἐκεῖνες τοῦ 2012, θά περίμενεν κανείς κρίνων ἀπό τά τόσα παθήματα που ἒχει ὑποστεῖ ἡ ἑλληνική φυλή (στό κράτος μας κυρίως), νά δώσῃ μία ἠχηρήν καί σαφῆ ἀπάντησιν αὐτήν


 τήν φοράν, σέ τρόπον ὣστε νά προβληματίσῃ τοὐλάχιστον καί ταρακουνήσῃ τό καθεστωτικόν τέρας.

Μέ ἀκριβοδίκαιον τρόπον γίνονται ἀναφορές στά ἐπί μέρους θέματα ξεκινώντας ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς διαχειρίσεως τῶν οἰκονομικῶν μας πραγμάτων ἐκ μέρους τῶν κυβερνώντων, καί καταλήγουσα στίς ἐκπονηθεῖσες μελέτες, που μέ ἀρκετόν κόπον ἐπετεύχθησαν στό μέτρον βεβαίως τῶν δυνατοτήτων τῶν ἀναλαβόντων τόν τόσον ἐπίμοχθον τοῦτον ἆθλον. Περαιτέρω εἶναι ἀξία παρατήρησης ἡ ἐπιμέλεια καί τάξις που διακρίνει τήν ὃλην ἀναφοράν που δέν εἶναι παρά συγχαρητηρίων ἀξία γιά τήν ὑπομονήν ἀλλά κι ἐμβρίθειαν ὃσων τήν συνέταξαν. Εὒχομαι ὁλοψύχως νά πιάσῃ τόπον καί νά ἀποδώσῃ τούς ἀναμενομένους καρπούς.

Σᾶς τήν παραδίδω πρός μελέτην

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;