Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;« λλάς εναι να ργαστήριον γιά θλιες πολιτικές δοκιμές"
 

τῶν  Philippe Menut , Alex Anfruns

22 τοῦ Ὀκτώβρη 2014                                                                     Τό ἂρθρον σέ μορφήν PDF : ἐδῶPhilippe Menut, πρώην δημοσιογράφος τοῦ France 2 καί France 3, ὁ ὁποος ἒγινεν ἀνεξάρτητος δημοσιογράφος, κανεν ἓνα ντοκιμαντέρ... να κοντινόν πλάνον τόσον γιαά τά ἀνθρώπινα ὃσον κι οκονομικά ατια καί τίς συνέπειες τς λληνικς κρίσης, ταινία δίνει φωνήν στούς  ἐργαζομένους, στούς ἀκτιβιστές, στούς οκονομολόγους, γιατρούς, πουργούς, νεργους, στούς  φιλοσόφους... που δίνουν τήν προσωπικήν τους προοπτικήν γιά τήν κρίσιν που γνώρισαν ἀπό μέσα, καί μαρτυρον τήν δύναμιν καί τήν λληλεγγύην τοῦ ἑλληνικο λαο. Ἡ Ἑλλάς εναι να ργαστήριον. ταινία νοίγει τήν συζήτησιν γιά τό μέλλον τς κρίσεως τς ερωζώνης, ἡ ὁποία παραδίδεται σ’ ἓναν στυγνόν χρηματο-πιστωτικόν καπιταλισμόν. να ντοκιμαντέρ πληροφοριοδότη ἐν ἐγρηγόρσει.


Στήν ταινίαν σας «ἡ ἑλληνική καταιγίς», μία σειρά πό χειραγωγήσεις τν μέσων νημέρωσης εναι ἀποκαλυπτόμενη. πιδιώκουν νά δικαιολογήσουν ἓναν πραγματικόν οκονομικόν καί κοινωνικόν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Πς σες, ς δημοσιογράφος κρίνετε τήν ἀντιστροφήν ατῶν τῶν ρόλων καί τά θύματα, που ἐνῷ  εἶναι οἱ  Ἓλληνες πολτες, παρουσιάζονται ς πεύθυνοι γιά τήν κρίσιν ;

Εναι ἀκριβῶς ἐπάνω σ ατό τό σκεπτικόν που ρχισα τά γυρίσματα. μουν σοκαρισμένος γιά τό ὃτι οἱ Ἓλληνες παρουσιάζονται συχνά - μάλιστα πό τήν ρχήν τς κρίσης - ς πεύθυνοι γιά μίαν κατάστασιν τῆς ὁποίας εναι θύματα. πό τότε χω μεταφερθεῖ περαιτέρω ἀκόμη καί  γιά τούς λόγους τς κρίσης.

Ατές ο φμες, ατή ἡ παραπληροφόρησις, βεβαίως, λειτουργοῦν κατάλληλα  γιά νά κρύβουν μίαν οκονομικήν πολιτικήν ἐπί τό ἒργον, ἡ ὁποία καθορίζει να φοβερόν καθεστώς λιτότητος ἐνάντια στόν λληνικόν λαόν καί τίς δημόσιες πηρεσίες μέ μίαν μαζικήν μεταφοράν δημοσίων κεφαλαίων στήν διεθν κερδοσκοπίαν. Πρόκειται ἐξ  ἂλλου ὂχι μόνον γιά ἑλληνικόν δημόσιον χρμα, λλά κι εὐρωπαϊκόν.

 245 δίς καταβλήθηκαν στό λεγόμενον ερωπαϊκόν σχέδιον διάσωσης, τόποον ολληνες καίλληνική πραγματική οκονομία δέν ἒχουν κἂν δε τό χρμα τους. Ατό εἶναι ἒκδηλον στήν ταινίαν, ατά τά τεράστια ποσά που πηγαίνουν κατεθεαν στίς τσέπες τῶν δημιουργῶν τοῦ ἑλληνικο δημοσίου χρέους που δάνεισεν σέ ποσοστά μερικές φορές που ὑπερβαίνουν  τό 20 %... Τά δάνεια ατά εναι γγυημένα ἀπό τόν Ερωπαον φορολογούμενον !

λα ατά διοργανώνονται πό τήν Τρόικαν, τούς πραγματικούς δηλ. ἰδιοκττες τς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἀποστέλλονται πό τήν Ερωπαϊκήν Ἐπιτροπήν, τήν Ερωπαϊκήν Κεντρικήν Τράπεζαν καί τό Διεθνές Νομισματικόν Ταμεονό ὁποον μλλον νεργεῖ ὡς μπειρογνώμων).

Ποία εναι εθύνη κατά τήν γνώμην σας ὃλων τῶν ερωπαϊκῶν μέσων ἐνημέρωσης στήν μεροληπτικήν παρουσίασιν τς πραγματικότητος ατς τς χώρας ;

Τά εὐρωπαϊκά μέσα ἐνημέρωσης, πρτα καί πάνω π’ ὃλα γερμανική Bild, μέ τήν μεγαλυτέραν  ἡμερησίαν κυκλοφορίαν στήν Ερώπην, διαδραματίζουν σημαντικόν ρόλον στήν κατασκευήν τς γνώμης. πίσης, δέν εναι μόνον ἡ ἑλληνική πραγματικότης που μεροληπτεῖ, ἀλλ’ εναι ἐκείνη ὃλης τῆς κρίσης στήν Ερώπην.

Ὁ γαλλικός «μεγάλος τύπος​​», λιγώτερον βίαιος, λλά ξ σου ποτελεσματικός μᾶς μιλάει γιά «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» (διάβαζε : «λιτότητος που πιβάλλεται στόν λαόν»), γιά «καθησυχασμόν τῶν ἀγορῶν» (χρημοτο-οικονομικόν βεβαίως, λλά ατό δέν λέγεται ποτέ), γιά νά «ποκατασταθ ἡ ἐμπιστοσύνη» (παρομοίως, λλά κι ατό δέν λέγεται). στόχος εναι νά διατηρηθ τό μοιρολατρικόν πρόσωπον σέ ἓνα νεοφιλελεύθερον οκονομικόν σύστημα «που δέν χει ἐναλλακτικήν λύσιν» νά παραθέσῃ, ὃπως ἒλεγεν ἡ  Μάργκαρετ Θάτσερ.

Τό ἱσχυρώτερον ἐπιχείρημα σ ατήν τήν κυρίαρχον ἰδεολογίαν εναι τό ὃτι  φθάσαμεν νά πιστεύωμεν τι δέν πάρχει κυρίαρχη δεολογία... ναγκάζει τούς νθρώπους νά λένε «εγώ δέν κάνω πολιτικήν», ταν νέχονται κι ὑποβάλλονται σατό...

Γνωρίζω τι μπορ νά χρησιμοποιήσω, πως λοι οἱ ἂλλοι, τήν λέξιν «κρίσις» γιά τήν εκολίαν τς ἒκφρασης στήν γλσσαν. Ὡς τόσον, δέν εναι σωστόν. Στήν Ερώπην, κρίσις δέν εναι μία ναπόφευκτη καταστροφή. Ατό εναι τελικά μία σκόπιμη καί βάναυση αξησις τν νισοτήτων.

Τό κλείσιμον τς λληνικς δημοσίας τηλεοράσεως τό 2013 καιί ἡ  ἀπόφασις τν ργαζομένων της γιά τήν νάπτυξιν ἀνεξάρτητου μέσου ἐνημέρωσης ξακολουθε νά ἀποτελε ζωντανόν παράδειγμα τῆς ἀνθεκτικότητος τοῦ ἑλληνικο λαο. Τί μάθημα  παίρνομεν ἀπό ατήν τήν μπειρίαν ;

πάρχουν φορές ὃπου οἱ ἂνθρωποι εναι σχυροί, μέ φαντασιῶδες καί τολμηρόν πρόσωπον σέ μίαν ἰσχύν ἀποδυναμωμένην. Ὁ ἀγών τς δημοσίας ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ) εναι να παράδειγμα. ναπτύσσεται στήν ταινίαν μου καί θά τήν συνοψίσω σ’ ἐσς : στίς 11 ουνίου 2013, κυβέρνησις, στερα πό ατημα τς τρόϊκας, κλείνει τήν κεραίαν κι πολύει 2650 ργαζομένους. μέσως αὐτό πυροδοτε μιίαν μαζικήν κινητοποίησιν στήν λλάδαν καί ἐκτεταμένες διαμαρτυρίες σέ ὃλον τόν κόσμον. Ο δημοσιογράφοι καί ο τεχνικοί καταλαμβάνουν τό κτίριον, λλά κι ἡ ἑλληνική κυβέρνησις, ἒλαβεν ἀντίμετρα, χωρίς νά τολμον ὃμως νά κινητοποιήσῆ τά ΜΑΤ (μονάδες καταστολῆς) νάντια στό προσωπικόν.

κατάληψις διήρκεσεν γιά καιρόν περίπου πέντε μνες, σέ μίαν περίοδον ἀληθινῆς ατοδιαχερίσεως μέ τήν πανεκκίνησιν τν προγραμμάτων που μεταδίδονται ἀπό τό διαδίκτυον. Οἱ ἐκπομπές ατές, που χαρακτηρίζονται πό πλήρην ἀνεξαρτησίαν καί πραγματικήν πολυμορφίαν κι εχαν μεγάλην ἐπιτυχίαν.
Πάνω στούς 5 μνες, κυβέρνησις - πάντοτε συμβουλευομένη ἀπό τήν Τρόϊκαν ! - πεφάσισεν νά ἐκκενώσουν τό προσωπικόν στίς 7 Νοεμβρίου 2013. πό τότε, πρώην ΕΡΤ ξεκίνησεν μίαν νέαν τηλεόρασιν–ραδιόφωνον, τήν ἀνοικτήν ΕΡΤ.


ταν μιλοῦμεν γιά τό χρέος στήν λλάδαν, φαίνεται τι Γερμανία θά εἶχεν ἐνδιαφέρον νά κρύψῃ ἓνα σημαντικόν ἐπεισόδιον τς στορίας, σχετικά μέ τά χρήματα που χρωστάει στήν λλάδαν ἀπό τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον. Μπορετε νά μᾶς ἐξηγήσετε ατό τό σημαντικόν κεφάλαιον που ναφέρεται στην ταινία κατά μῆκος τῆς μαρτυρίας τῆς μάχης μίας παλαιᾶς ἀντίστασης ;

Μανώλης Γλέζος, 92 ἐτῶν σήμερα, εναι να «μνημεον» στήν λλάδαν. Εναι νας ἀπό τούς πρώτους ἀντιστασιακούς στήν Ερώπην, που εναι γνωστός διότι ξεκρέμασεν τόν Μάϊον το 1941 τήν ναζιστικήν σημαίαν ἀπό ψηλά στήν κρόπολιν. Μία πό τίς τρέχουσες μάχες του εναι νά ζητήσ τήν πληρωμήν ἀπό τή Γερμανίαν τν ζημιν το πολέμου καί τοῦ ἀναγκαστικοῦ ἀναμφισβήτητου δανείου ἀπό τήν κεντρικήν τράπεζαν τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τούς Ναζί.

Τό συνολικόν χρέος που φείλεται στήν Ἑλλάδαν εἶναι € 162 δίς... Ἢτοι σήμερα περισσότερον ἀπό τό ἣμισυ το χρέους που παιτεται τώρα πό τήν λλάδαν μέ μίαν συνολικήν ἀδιαλλαξίαν ἐπιδεικνυομένην ἀπό τήν Γερμανίαν !

νας πό τούς γιατρούς που μαρτυρε στήν ταινίαν, κατά τήν διάρκειαν διαδήλωσης, δήλωσεν τό κλείσιμον τν πτά νοσοκομείων τς θήνας,  αὐτό μέ ἀπλά λόγια σημαίνει τι περισσότεροι νθρωποι θά πεθάνουν στόν δρόμον. Ὁ ἀντίκτυπος τν μέτρων λιτότητος στήν λλάδαν, δίως στόν τομέαν τς γείας φαίνεται ποκαλυπτική ...

Μία μόνον ὑπογραφή θά ἀρκοσεν : σύμφωνα μέ μίαν νέαν βρεττανικόν ἐπιστημονικόν περιοδικόν καί τούς γιατρούς το Κόσμου : βρεφική θνησιμότης αξήθηκεν κατά 43 % πό τήν ρχήν τν μέτρων λιτότητος. Στήν Ἑλλάδαν, λλά καί στήν Ερώπη τῆς κρίσης, γεία εναι κύριος στόχος τν περικοπν το προϋπολογισμο. Γιατί μήπως δέν εἶναι ἡ ἐθνική Παιδεία ;; πειδή δέν μποροῦν νά μειώσουν τόν συνολικόν ἀριθμόν τν μαθητν. Ὡς τόσον, μποροῦν νά ρυθμίζουν τήν πρόνοιαν φυσικά, τήν μείωσιν τν πιστροφῶν ΦΠΑ, κ.λπ. Στήν ταινίαν, βλέπομεν ἓνα μεγάλον νοσοκομεον που παραμένει νοικτόν, λλά εναι στό ρελαντί, δηλ. σχεδόν δειον λόγῳ ἒλλειψης μέσων.

Ἡ πανοραμική θέα σας στήν λλάδαν μπορε σύντομα νά ἐπεκταθ καί σ’  ἂλλες χρες .

Δέν εχα μέχρι τά πρτα μου γυρίσματα προβλέψει νά μιλήσω γιά τήν σημασίαν το χρηματοπιστωτικο καπιταλισμο, τοὐλάχιστον ὂχι πέραν τῆς Ερωπαϊκῆς Ἒνωσης. Ὡδηγήθηκα ἐκεῖ φυσικά ἒπειτα ἀπό τίς ρευνές μου, μέ τίς ἐπαφές μέ τίς ὁποῖες κι ἐμίλησα. ταινία νοίγει μίαν συζήτησιν σχετικά μέ τήν Οκονομικήν καί Νομισματικήν Ἒνωσιν. Δυνατές συνεντεύξεις ξηγον τήν νάγκην γιά μίαν ρξιν μέ τήν ερωζώνην, λλοι πάλιν ἐξηγον τι πρέπει νά εμαστε πραγματιστές καί πρέπει πρτα νά ἀντιταχθοῦμεν στήν λιτότηταν καί τό παράνομον χρέος.

Δέν τό ξεκόβω, λλά ν θέλετε νά θέσωμεν τό ἐρώτημα τς αλλαγς τς οκονομικς καί τς κοινωνικς πολιτικς, καθώς πίσης καί τῆς δημοκρατίας, θά πρέπ νά θέσωμεν τό ἐρώτημα τς πανίσχυρης δύναμης τς σημερινς Ερώπης. χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός ἐκεῖ εναι αθεντία στν δικήν του ργάνωσιν, στίς συνθκες του, κι ἡ ἐπιρροή τν πανίσχυρων λόμπις.

Τί μήνυμα στέλνετε στούς νθρώπους που σς παρακολουθον πό μακρυά στήν Ἑλλάδαν, που  ὑποφέρουν τεράστιες ζημίες, λλά που τούς παρουσιάζονται ς ναπόφευκτες ; Πς μπορον ο Ερωπαοι, πέρα πό τήν λληλεγγύην, νά γνοιαστοῦν ; πί πλέον, πς ο λαοί τς Ερώπης θά μπορούσαν νά κινηθοῦν καί ν’ ἀντεπιτεθοῦν ;

Τό σύνολον τς ζώνης το ερώ πηρεάζεται πό τήν λληνικήν κρίσιν. Ἡ Ἑλλάς εναι να ργαστήριον γιά  μίαν δοκιμήν σέ μίαν μικρήν χώραν (11 κατομμύρια), εἶναι μία τρομερά φρικτή  πολιτική γιά λογαριασμόν ἑνός χρέους τεχνητά διογκωμένου. πό τήν ρχήν τν μεταρρυθμίσεων, προσποιημένες ἀπαντήσεις στήν κρίσιν ἐπιχειρήθηκαν, ἒτσι τό χρέος αξήθηκεν κατά 50 % καί ἡ ἀνεργία χει αξηθεῖ κατά 10-28 % ! Καί ο πολιτικές ατές συνεχίζονται.

Προσοχή μως, ατή κρίσις χρέους εναι ἡ ἲδια παντο στήν Ερώπην, πιό ὑφεσιακή περιοχή το κόσμου. Γαλλία, που γνωρίζω καλύτερα, χει να χρέος 2.000 δισεκατομμύρια ερώ τς δίας φύσεως μέ τό ἑλληνικόν χρέος. Θά ἦταν λιγώτερον ἀπό τό μισόν, χωρίς τό ὑπερβολικόν ἐνδιαφέρον γιά τίς τράπεζες καί τίς δωρεάν φορολογικές ελαφρύνσεις πρός αὐτές. Ἡ ἀποπληρωμή τν τόκων καί μόνον εναι νας ἀπό τούς πρώτους στόχους το κρατικο προϋπολογισμο. γαπητοί μας «συνάδελφοι» δημοσιογράφοι τῶν  «μεγάλων μέσων» ποτέ δέν μιλοῦν γι’ αὐτό...

Τό ερωπαϊκόννειρον θά μποροσεν νά γίννας φιάλτης. Οἱ Ἓλληνες δείχνουν τό δρόμον τς ντίστασης. Μεμονωμένες ντιστάσεις δέν θά εναι ρκετές. Τό πραγματικόν ἐρώτημα εναι ν οἱ ἂνθρωποι θέλουν νά  συνενωθοῦν γιά μίαν ἂλλην Ερώπην, πιό δίκαιη καί δημοκρατική, μία Ερώπη τν πολιτν.

Συνέντευξις ἀπό τόν Alex Anfruns
Πηγή : Publico.es

Μετάφρασις : Α.Μπαξεβανίδης
Παρεσχέθη ἀπό : Alain BoudetἈνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ