Ρωσσία καί Κίνα ἐναντίον ΗΠΑ ;;

Ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα ἀπορρίπτουν τό δολλάριον ;;
The Dollar Vigilante

 
Τό τσουνάμι που θά συμπαρασύρῃ τό δολλάριον 

 [Editor's Note: The following post is by TDV Editor-in-Chief, Jeff Berwick]

 Οἱ χῶρες σέ ὃλον τόν κόσμον συναντῶνται γιά ἓναν σκοπόν που σᾶς ἀπασχολεῖ σέ μεγάλον βαθμόν, ἀνεξαρτήτως ἐάν  εἶστε ἢ ὂχι Ἀμερικανοί:  ἡ ἀχρήστευσις τοῦ δολλαρίου τῶν ΗΠΑ.

Μέ ἀφορμήν τό ξέσπασμα τῆς Οὐκρανικῆς κρίσης, τό τέλος τοῦ δολλαρίου τῶν ΗΠΑ φαίνεται πιό κοντά ἀπό ποτέ. Μέ σταδιακές κινήσεις, ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα ἒχουν γίνει στενοί σύμμαχοι. Ὑπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα ἀπό αὐτό. Γιά λόγους συντομίας, δύο πρόσφατα παραδείγματα που ἒπιασεν τό μάτι μου. Ἡ Gazprom ἐξέδωσεν ὁμόλογα σέ κινεζικόν Γουάν κι ἡ Ρωσσία μέ τήν Κίναν ὑπέγραψαν ἐπίσης συμφωνία φυσικοῦ ἀερίου. Ὑπάρχουν πολλά ἀκόμη παραδείγματα. 40 κεντρικές τράπεζες ἒχουν ἀκόμη τοποθετήσειστοιχήματα γιά τό γουάν ὡς ἀποθεματικόν νόμισμα τοῦ μέλλοντος.

Μέχρι τό 2014 ἱστορίες κατάρρευσης τοῦ δολλαρίου φαίνονταν νά εἶναι σενάρια συνωμοσίας, ἀλλά μόνον στήν  γεωπολιτικήν ἀντικατοπτρίζεται ἐλαφρῶς αὐτή ἡ φαινομενική πραγματικότης. Φέτος, ὃλα αὐτά ἒχουν ἀλλάξει. Φαίνεται πώς ἒθνη-κράτη σέ ὃλον τόν κόσμον ἒχουν κάνει κινήσεις πρός ἓναν μετά Δολλαρίου ΗΠΑ κόσμον. Δέν εἶναι θέμα τό «εάν», ἀλλά τό «πότε» κι ἂν δέν καταλαβαίνετε τήν ἐπερχομένην χιονοστιβάδα,  τότε θά σᾶς εἶναι ἀρκετά γερόν τό σόκ ... καί δέος.

Μόλις ἡ Ρωσσία , μαζί μέ πολυαρίθμους συμμάχους , κάνει τήν μοιραίαν κίνησιν, μπορεῖτε νά εἶστε βέβαιοι ὃτι πολλά ἒθνη θ’ ἀκολουθήσουν. Ἢδη προσπαθοῦν νά τό πράξουν. Γιατί ; Ἐπειδή οἱ ​​ΗΠΑ εἶναι ἡ πλέον καταστρεπτική δύναμις στόν πλανήτην, καί ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τους εἶναι τό «ὑπερβολικόν προνόμιον», γνωστόν ὡς ἀμερικανικόν δολλάριον ἀπό τούς περισσοτέρους, ἀλλά καί ἡ Federal Reserve. Σημείωσις: ἀπό ἐκείνους που τελοῦν «ἐν γνώσει».

Αὐτό θά σημάνῃ ὐπερπληθωρισμόν, κοινωνικόν χάος, ἐμφύλιον πόλεμον μεταξύ ἂλλων ἐξαρθρώσεων. Νομίζετε πώς αὐτό εἶναι ὑπερβολή ; Δέν εἶναι. Νά ξέρετε ὃτι τό μόνον που χρειάζεται νά κάνετε εἶναι νά κοιτάξετε τήν ἱστορίαν τῶν σοσιαλιστικῶν δημοκρατιῶν τῆς μπανάνας ... καί τότε νά φαντασθῆτε κάτι πολύ, πολύ χειρότερον. Γιατί πολύ χειρότερον ; Ἐπειδή καμμία ἀπό αὐτές τίς δημοκρατίες τῆς μπανάνας δέν ἦταν ἐκδότης τοῦ παγκοσμίου ἀποθεματικοῦ νομίσματος. Οἱ ΗΠΑ δέν παράγουν τίποτε, ἐκτός ἀπό τό δολλάριον ΗΠΑ, τὁ ὁποῖον εἶναι ἐξαιρετικά εὒκολον νά ἐκτυπώνεται ὃπως ἓνας ἂνθρωπος στόν Καναδᾶν ἀπέδειξεν. Τύπωσεν ἑκατομμύρια δολλάρια μέ ἓνα ἀπλόν ἐγχείρημα καί τά κυκλοφόρησεν. Ἐπί πλέον, ὁ Καναδᾶς ἐπέλεξεν νά μήν τόν ἐκδώσῃ,  ἒτσι ὡστε αὐτός σήμερα εἶναι ἐλεύθερος ἂνθρωπος.

Κι ἒτσι μεγάλα ἒθνη-κράτη ἐνώθησαν γιά νά προχωρήσουν πέρα ἀπό τό σύστημα τοῦ δολλαρίου. Γιά ἓναν «ἀποδολλαριοποιημένον» κόσμον, ὃπως ὀνομάζεται στήν Ρωσσίαν, που θά ἀλλάξῃ τίς ζωές ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν.

 ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ & ΚΙΝΑΣ

Σύμφωνα μέ τήν Φωνήν τῆς Ρωσσίας, τό ρωσσικόν ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν θέλει νά αὐξήσῃ σημαντικά τόν ρόλον τοῦ ρωσσικοῦ ρουβλίου στίς ἐξαγωγές, ἐνῶ νά μειώσῃ τό ποσοστόν τῶν συναλλαγῶν σέ δολλάρια. Ὁ ρωσσικός τραπεζικός τομεύς, πιστεύουν πολλοί, εἶναι «ἒτοιμος νά χειρισθῇ τήν αὒξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν «ἐκπεφρασμένων σέ ρούβλια συναλλαγῶν».

Τό Πρῶτον  πρακτορεῖον εἰδήσεων ἀνέφερεν ὃτι, στίς 24 Ἀπριλίου, ἡ κυβέρνησις ὀργάνωσεν μίαν εἰδικήν συνεδρίασιν ἀφιερωμένη στήν ἐξεύρεσιν λύσης γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό δολλάριον ΗΠΑ στίς ρωσσικές ἐπιχειρήσεις ἐξαγωγῶν. Ἐμπειρογνώμονες κορυφαίου ἐπιπέδου ἀπό τίς τράπεζες, τήν κυβέρνησιν καί τόν τομέαν τῆς ἐνεργείας ἦλθαν μαζί μέ μία σειράν ἀπό προτάσεις που διατυπώνονται ὡς ἀπάντησις γιά τίς ἀμερικανικές κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας.

Σ’ αὐτήν τήν «συνάντησιν ἀποδολλαριοποίησης»  προήδρευσεν ὁ πρῶτος ἀναπληρωτής πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας Ἰγκόρ Σουβάλωφ, ἀποδεικνύοντας πόσον σοβαρή εἶναι ἡ Μόσχα, ὃταν πρόκειται γιά τήν μετακίνησιν πέραν ἀπό τό δολλάριον.

Μία μεταγενέστερη συνεδρίασις, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Ἀλεξέϊ Μοϊσέεφ, ἐξέτασεν τόν τρόπον διά τοῦ ὁποίου  «τό ποσόν τῶν συμβάσεων τῶν ἐκπεφρασμένων σέ ρούβλια θά αὐξηθῇ».  Σύμφωνα μέ τόν Moiseev, κανένας ἀπό τούς ἐμπειρογνώμονες κι ἐκπροσώπους τῶν τραπεζῶν  που συμμετεῖχον σέ σχετικήν δημοσκόπησιν διεπίστωσεν προβλήματα μέ τό σχέδιον τῆς κυβέρνησης νά αὐξήσῃ τό ποσοστόν τῶν πληρωμῶν σέ ροῦβλι .

Τό δολλάριον φυσικά, ἒχει πέσει σέ μίαν ἐπιμήκην ἐλευθέραν πτῶσιν βέβαια, ἀπό τήν πρᾶξιν ἀνάκλησης τῆς Federal Reserve καί τοῦ φόρου εἰσοδήματος τοῦ 1913.Παρά μόνον ὃ,τι λίγα λείψανα φαίνεται νά κρέμονται ἀπό μίαν κλωστήν.

Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ

Ἡ Ρωσσία δέν θά ἦταν τόσον τολμηρή ἂν δέν εἶχεν ὑποστήριξιν. Ἂλλα ἒθνη θέλουν νά συμμετάσχουν σ’ αὐτήν τήν ἀποδολλαριοποίησιν τοῦ κόσμου. Τόσον ἡ Κίνα ὃσον καί τό Ἰράν, γιά παράδειγμα, ἒχουν λεκτικά ἐκδηλώσει τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν μετακίνησιν πρός τά ἐμπρός μ’ ἓνα τέτοιον σχέδιον. Πολλοί ἂλλοι ἡγέτες ἒχουν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον, μόνον καί μόνον γιά τήν ἐπικάλυψιν τῶν περιβόητων σφαιρῶν (ἐπιρροῆς) καί τήν αἰωνιότηταν τῆς Οὐάσιγκτον.

Ὁ Βλαντιμίρ Ποῦτιν ἒχει προγραμματιστεῖ νά επισκεφθῇ τό Πεκίνον στίς 20 Μαΐου κι ἡ ὑποθεσιολογία ἐπιμένει ὃτι συμβάσεις φυσικοῦ ἀερίου καί πετρελαίου θά υπογραφοῦν μεταξύ Ρωσίας καί Κίνας, οἱ ὁποῖες ἐκφράζονται σέ ρούβλια καί γουάν, ὂχι σέ δολλάρια.

Σέ μόλις μίαν ἐβδομάδαν, θά μπορούσαμεν νά ζοῦμεν σ’ ἓναν πολύ διαφορετικόν κόσμον.

Ἡ Δύσις εἶναι ἐκτός ἐλέγχου, μέ ρωσσόφοβους στόν ἒλεγχον τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ. Αὐτό σημαίνει ὃτι οἱ ΗΠΑ θά ἀνταγωνίζονται τήν Ρωσσίαν κι ἂλλες χῶρες. Αὐτό θά ἐπιταχύνῃ μόνον τήν ἐγκατάλειψιν τοῦ δολλαρίου τῶν ΗΠΑ ἀπό τήν Ρωσσίαν, τήν Κίναν καί τόν κόσμον.

Ὁ κόσμος δημιουργεῖ (τώρα) τήν χρηματοπιστωτικήν κι οἰκονομικήν ὑποδομήν ἀπλῶς γιά νά ἀγνοήσῃ τίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες ἐντελῶς. Τί μποροῦν νά κάνουν οἱ ΗΠΑ γι’ αὐτό ; Νά βομβαδρίσῃ  περισσότερες χῶρες. Ἀλλά δέν εἶμαι καί τόσον σίγουρος ὃτι εἶναι πλέον ἀπολύτως ἐφικτόν γιά τίς ΗΠΑ ὃπως ἦταν μόλις πρίν ἀπό μίαν δεκαετίαν. Ἡ ἀνθρωπότης ἒχει ξυπνήσει κι ἢδη ἓνας πόλεμος (Συρία), ἐπαύθη ἐξ αἰτίας τῆς δημοσίας κατακραυγῆς. Θά ὑπάρξουν περισσότεροι τέτοιοι πόλεμοι που θά σταματήσουν  ἀπό τήν λαϊκήν ἀντιπολίτευσιν.

Ἡ συμβιβαστική θέσις τῶν ΗΠΑ σημαίνει μόνον ἓνα πρᾶγμα : Ἡ Κίνα κι ἡ Ρωσσία θά κάνουν τίς κινήσεις τους παίζοντας σκάκι, ἐνῷ ὁ Ὀμπάμα θά παίζῃ ντάμα.

- Ἡ Κίνα ἒκανεν ἒκκλησιν  γιά ἓνα νέον ἀποθεματικόν νόμισμα τό 2013

- Ἡ Ἰαπωνία κι ἡ Ἰνδία ὑπέγραψαν ἓνα νόμισμα που ἀφορᾶ τήν σύνδεσιν τῶν νομισμάτων τους τό 2011.

- Οἱ Ἂραβες τοῦ Κόλπου σχεδιάζουν - μαζί μέ τήν Κίναν, τήν Ρωσσίαν, τήν Ἰαπωνίαν καί τήν Γαλλίαν - νά τερματίσουν τίς συναλλαγές τους σέ δολλάρια γιά τό πετρέλαιον, χρησιμοποιώντας ἐναλλακτικά ἓνα καλάθι νομισμάτων, ὃπως τό ἰαπωνικόν γιέν καί τό κινεζικόν γουάν, τό εὐρώ, τόν χρυσόν κι ἓνα νέον, ἑνιαῖον νόμισμα ἒχει προγραμματισθεῖ γιά τά ἒθνη στό Συμβούλιον Συνεργασίας τοῦ Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τό Ἀμποῦ Ντάμπι, τό Κουβέϊτ καί τό Κατάρ.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕΝ (TEOTMSAWKI)

Εἲμαστε στά πρόθυρα μίας τεραστίας παραδειγματικῆς στροφῆς στό παγκόσμιον νομισματικόν σύστημα καί σχεδόν κανείς δέν τό γνωρίζει. Οἱ ἐπιχειρηματίες στίς ΗΠΑ κάνουν σχέδια καί δαπάνες κεφαλαίων, σάν νά εἲμαστε σέ ἀνάκαμψιν. Οἱ Ἀμερικανοί συνεχίζουν νά ξοδεύουν χρήματα καί νά ἀποταμιεύουν λίγα μέ τίς ἲδιες προσδοκίες. Ἐνῷ οἱ ἐπενδυτές συνεχίζουν νά ἐπενδύουν σάν ὃλα νά εἶναι ἀπολύτως ἐντάξει. Ἒχουν δυσκολίαν ν’ ἀντιληφθοῦν τήν ἀλήθειαν γιά τήν οἰκονομίαν τῶν ΗΠΑ, γιά τήν ὁποίαν πρόκειται ὃτι εἶναι τόσον βυθισμένη στό χρέος, ὃσον ἐνδεχομένως θά μποροῦσεν νά εἶναι. Οἱ ΗΠΑ εἶναι τόσον πολύ βυθισμένες στό χρέος, που οἱ ἀριθμοί δέν χωροῦν στό μυαλόν τῆς ἀνθρωπότητος.Τρισεκατομμύρια δολλάρια σέ κεφάλαια θά χαθοῦν που θά ὀφείλεται σ’ αὐτό καί θά εἰσάγουν τόν δυτικόν κόσμον σέ κάτι που θά μπορῇ  νά γράφεται γιά αἰῶνες, ὡς μία ἀπό τίς πιό σκοτεινές περιόδους τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας καί θά ἀναφέρεται ὡς Ἡ Μεγάλη Κατάρευσις. Κι ὃμως οὒτε ἓνας στούς ἑκατόν στίς ΗΠΑ γνωρίζει κἂν κι οὒτε κἂν πιστεύουν ὃτι εἶναι δυνατόν.

Ὃσοι γνωρίζουν, ὡς τόσον, κι οἱ ὁποῖοι ἒχουν διεθνοποιήσει τά περιουσιακά τους στοιχεῖα κι ἒχουν τή πλειοψηφίαν τους σέ σκληρά περιουσιακά στοιχεῖα ὃπως πολύτιμα μέταλλα (ἐπίσης διεθνοποιημένα- μάθετε πῶς νά τό κάνετε αὐτό ἐδῶ) ἐκτός τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος στέκονται στήν καλυτέραν  εὐκαιρίαν γιά νά ἐπιβιώσουν στίς ἐπερχόμενες ἀλλαγές.

Ποτέ πρίν δέν ἦταν πιό σημαντικόν νά ἀπενεργοποιήσετε τήν τηλεόρασίν σας, νά κάνετε τήν δικήν σας ἒρευναν καί νά ἀναλάβετε τόν ἒλεγχον τῶν οἰκονομικῶν σας ὑποθέσεων.

Πολλά θά συμβοῦν καί φυσικά, ἐμεῖς ἐδῶ στό The Dollar Vigilante θά τά καλύπτωμεν  ὃλα σέ πραγματικόν χρόνον.

Συμμετάσχετε στήν συζήτησιν στό The Dollar Vigilante.

Ἀναρχοκαπιταλιστική. Ἐλευθεριακή. Ἀγωνίστρια (φωνή) τῆς ἐλευθερίας ἐναντίον τῶν δύο μεγαλυτέρων ἐχθρῶν τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ κράτους καί τῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν. Ὁ Jeff Berwick εἶναι ὁ ἰδρυτής τοῦ The Dollar Vigilante, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς TDV Media & SERVICES καί οἰκοδεσπότης τοῦ δημοφιλοῦς βίντεο podcast, Anarchast. Ὁ Jeff εἶναι ἓνας ἐξέχων ὁμιλητής σέ πολλά θέματα τῆς παγκοσμίου ἐλευθερίας , τῶν ἐπενδύσεων καί τοῦ χρυσοῦ, σέ συνέδρια τοῦ κόσμου συμπεριλαμβανομένης καί τοῦ δικοῦ του, Anarchapulco, καθώς καί τακτικός στά μέσα ἐνημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων τῶν CNBC, CNN καί Fox Business.
Πρωτότυπος τίτλος :


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog 46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;