Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2014

Mία κακοπαιγμένη παρωδία

Εικόνα
Tώρα ἒχομεν κι "ἠμετέρους" δικαστές ;;          Οἱ παρασπονδίες τῆς Θέμιδος

Μάλιστα, αὐτό που ζοῦμεν σήμερα δέν εἶναι τίποτε ἂλλον παρά μία ὑποτίθεται θεατρική παράστασις. Διότι στήν οὐσία δέν ὑπάρχουν οἱ ἀπαιτούμενες προϋποθέσεις που θά τό ἒκαναν θεατρικήν παράστασιν. Διότι μᾶς διατυμπανίζουν σέ ὃλους τούς τόνους (ἒχουν ξελαρυγκιασθεῖ στήν οὐσίαν), ὃτι εὐρισκόμεθα ὑπό καθεστώς μεγάλου χρέους, ἐνῷ οὐσιαστικά χρέος δέν ὑπάρχει. Ἀλλά ἀκόμη καί ἂν δεχθοῦμεν πώς πράγματι ὑπάρχει κάποιο χρέος, αὐτό τό μικρόν χρέος ἐδημιουργήθη ἐξ  αἰτίας τῶν καταχρήσεων τῶν φαύλων κυβερνήσεων που ἀνέκαθεν μᾶς ἐκυβέρνησαν συνεργαζόμενες μέ τούς ἐχθρούς τοῦ ἒθνους κι ἐξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα.
Αὐτό εἶναι τό ἓνα, δηλαδή τό μικρόν χρέος που ὑπάρχει εἶναι στήν οὐσίαν χρέος δικόν τους καί τῶν τραπεζῶν χαρακτηριζόμενον σάν λλειμα τοῦ δημοσίου καί ὂχι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀσχέτως ἐάν ὑπάρχει καί μία μειοψηφία μεγάλων ἐπιχειρηματιῶν ἀμφιβόλου προελεύσεως (διάβαζε : ἠμετέρων), οἱ ὁποῖοι …

Καταστατικόν τῆς τῶν Ἑλλήνων συνέλευσης

Εικόνα
Μία νέα πρωτοβουλία τῶν Ἑλλήνων Ἡ ὁποία ἐλπίζωμεν νά ἐπιτύχῃ καί νά ἒχῃ τήν συνέχειαν που ἀξίζει ἓνα ἒθνος, ὃπως αὐτό τῶν Ἑλλήνων καί νά εὐωδοθῇ μέχρι τέλους. Οἱ πρόσφατες ἀνακατατάξεις στό σκηνικόν καί τά ἐνδότερα τοῦ ὀργανισμοῦ END, που τελικῶς θά ἒλεγα ὡς λαόν, λίγο μᾶς ἐνδιαφέρουν, φαίνεται πώς, ἀντί νά καταλαγιάσουν, μᾶλλον ἐνδυνάμωσαν τό κοινόν αἲσθημα καί τώρα νέες προσδοκίες διαφαίνονται στόν ὁρίζοντα. Εἲθε ὁ ἑλληνικός λαός, ἐπί τέλους νά ἀφυπνισθῇ ἐντελῶς καί διείδῃ μέσα ἀπό ὃλα αὐτά τήν ὁδόν τήν ἂγουσαν  στήν μελλοντικήν του λύτρωσιν καί πολυπόθητον ἐλευθερίαν.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Ἑλληνική Συνέλευσις

Εικόνα
Ε.ΣΥ. ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ;;;


Έλληνα ... κάποιοι συμπατριώτες σου θέλουν να πετύχουν όλα τα παρακάτω. ΕΣΥ;; Μελέτα και διερωτήσου αν οι στόχοι της Συνέλευσης των Ελλήνων είναι και δικοί σου στόχοι .
Ελλήνων ΣΥνέλευσις σε κάθε περιοχή της Ελλάδος για :
1.  Την Προώθηση και Υποστήριξη των Προσφορών του Αρτέμη Σώρρα που έχουν σκοπό την εξάλειψη του Δημοσίου και Ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, καθώς και τη χάραξη και διαμόρφωση σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής του Ελληνικού  Έθνους βασιζόμενο πάντοτε στα Πανάρχαια Ελληνικά Αξιακά Συστήματα.
2. Τη Διερεύνηση των δεδομένων όπως αυτά έχουν σημειωθεί κατά την εξελικτική πορεία της οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικής κρίσης στην Ελληνική κοινωνία, με σκοπό να στοιχειοθετηθεί το ιστορικό με αδιαμφισβήτητα και αδιαφιλονίκητα αποδεικτικά ντοκουμέντα.
3. Τη δια νομίμων μέσων αξιολόγηση, προώθηση και απαίτηση λογιστικού ελέγχου του συνολικού χρέους του Ελληνικού Κράτους από συμβούλιο ειδικών επιστημόνων και νομικών.
4. Να υποστηριχτεί ο έλεγχος και να γίνει…

Σχέσεις Ρωσσίας-Κίνας 1

Εικόνα
Ὁ ἐφιάλτης τῆς Οὐάσινγκτον βγαίνει ἀληθινός :
Ὁ Ρωσσοκινεζικός συνεταιρισμός γίνεται παγκόσμιος
Γράφει  ὁ Andrew KORYBKO (USA)

Ἡ ρωσσο- κινεζική στρατηγική ἑταιρική σχέσις (RCSP), δογματοποιήθηκεν  τό 1996, καί εἶναι ἡ γεωπολιτική ἂγκυρα τῆς Εὐρασίας στόν 21ον αἰώναν, γιά τήν διαμόρφωσιν καί τήν ἐξέλιξίν της κι εἲσοδόν της στόν πολυπολικόν κόσμον. Καμμία ἂλλη πολιτική σχέσις μεταξύ τῶν πρωταγωνιστῶν τῶν δύο ἠπείρων τήν πλησιάζει, μέ μόνην τρομερήν ἀντίπαλον τοῦ RCSP τίς ΗΠΑ μέσῳ τῆς προνομιακῆς της στρατιωτικῆς συμμαχίας μέ τό ΝΑΤΟ, τά βασίλεια τοῦ Κόλπου, καί τήν Ἰαπωνίαν. Στόν ἀγώναν αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος γιά τήν ὑπερήπειρον, ἡ ἀλληλεπίδρασις μεταξύ τοῦ RCSP καί τῶν ΗΠΑ θά ἒλθῃ νά καθορίσῃ τήν παγκόσμιον πολιτικήν.
Ἐπικριτές ἢἈποπροσανατολιστές ;
Πολύς σάλος ἒχει γίνει στά δυτικά μέσα ἐνημέρωσης σχετικά μέ τόν RCSP, μέ κάποιους νά δίνουν ἒμφασινστήν σημασίαν τοῦ νάπροσβάλ τήν συναίνεσιν τῆς Οὐάσιγκτον κι ἂλλους νά τό μειώνουν ὡς τίποτε περισσότερον ἀπό τήν αὐξανομένην ἐξάρτησιν τῆς Μόσχας …

Σχέσεις Ρωσσίας-Κίνας 2

Εικόνα
Ὁ ἐφιάλτης τῆς Οὐάσινγκτον βγαίνει ἀληθινός : Ὁ Ρωσσοκινεζικός συνεταιρισμός (RCSP)γίνεται παγκόσμιος

Andrew KORYBKO ( ΗΠΑ )


ΜΕΡΟΣ  ΙΙ : Γεωπολιτική Ἐφαρμογή
 Εἶναι πλέον καιρός νά παρακολουθήσωμεν τίς γεωπολιτικές ἐφαρμογές τοῦ  RCSP. Αὐτή ἡ ἑνότης  θά ξεκινήσῃ μέ τήν Βορειοανατολικήν Ἀσίαν καί στήν συνέχειαν θά προχωρήσῃ ἀριστερόστροφα στήν διερεύνησιν τῶν διπλῶν προσεγγίσεων  πρός τήν Κεντρικήν Ἀσίαν, τήν Νότιον Ἀσίαν, καί τήν Νοτιοανατολικήν Ἀσίαν. Κατόπιν θά περάσωμεν στήν Εὐρώπην προτοῦ κοιτάξωμεν τήν Μέσην Ἀνατολήν / Βόρειον Ἀφρικήν (MENA) καί τήν Λατινικήν Ἀμερικήν. Μόνον στήν Ἀφρικήν εἶναι, ὃπου ὁ  RCSP δέν ἒχει ἀκόμη ὡριμάσει , ἂν κι οἱ πιθανότητες σίγουρα εἶναι περισσότερες γιά τήν Κίναν νά προσκαλέσῃ τήν ἐξισορροπητικήν ἐπιρροήν τῆς Ρωσσίας στήν  ἢπειρον στό μέλλον καί νά ἐπηρεάσῃ τούς περιφερειακούς ἡγέτες νά ἐπεκτείνουν τούς ἐμποριικούς τους δεσμούς μέ τήν Μόσχαν. Τέλος, τό συμπέρασμα θά ἑνοποιήσῃ τό ἂρθρον καί θά ἀποδείξῃ ὃτι ὁ RCSP εἶναι πραγματικά ἡ πιό σημαντική σχέσις …