Σχέσεις Ρωσσίας-Κίνας 1

Ὁ ἐφιάλτης τῆς Οὐάσινγκτον βγαίνει ἀληθινός :
Ὁ Ρωσσοκινεζικός συνεταιρισμός γίνεται παγκόσμιος
 

Γράφει  ὁ Andrew KORYBKO (USA)


ρωσσο- κινεζική στρατηγική ταιρική σχέσις (RCSP ), δογματοποιήθηκεν  τό 1996, καί εναι γεωπολιτική γκυρα τῆς Ερασίας στόν 21ον αώναν, γιά τήν διαμόρφωσιν καί τήν ξέλιξίν της κι εσοδόν της στόν πολυπολικόν κόσμον. Καμμία λλη πολιτική σχέσις μεταξύ τν πρωταγωνιστῶν τν δύο πείρων τήν πλησιάζει, μέ μόνην τρομερήν ἀντίπαλον το RCSP τίς ΗΠΑ μέσῳ τῆς προνομιακς της στρατιωτικς συμμαχίας μέ τό ΝΑΤΟ, τά βασίλεια το Κόλπου, καί τήν απωνίαν. Στόν γώναν ατο το αἰῶνος γιά τήν περήπειρον, ἡ ἀλληλεπίδρασις μεταξύ τοRCSP καί τῶν ΗΠΑ θά ἒλθ νά καθορίσ τήν παγκόσμιον πολιτικήν.

πικριτές ποπροσανατολιστές ;

Πολύς σάλος ἒχει γίνει στά δυτικά μέσα νημέρωσης σχετικά μέ τόν RCSP, μέ κάποιους νά δίνουν μφασιν στήν σημασίαν το νά προσβάλ τήν συναίνεσιν τς Οάσιγκτον κι λλους νά τό μειώνουν ὡς τίποτε περισσότερον ἀπό τήν αξανομένην ἐξάρτησιν τς Μόσχας ἀπό τό Πεκίνον. Οἱ ἀπόψεις τῶν πρώτων συχνά διαλαλοῦνται γιά νά τρομάξουν τούς μερικανούς καί νά δικαιολογήσουν τήν πιθετικότηταν τν κυβερνήσεών τους κατά τς Ρωσσίας καί τς Κίνας, ν τῶν  τελευταίων χρησιμεύει γιά νά τροφοδοτ μίανκστρατείαν παραπληροφόρησης που ὡς στόχον ἒχει νά χωρίσ τήν Ρωσσίαν  ἀπό τήν Κίναν. Μόνον σπάνια ὁ RCSP ναφέρεται ς μία προειδοποιητική ἐπισήμανσις γιά τίς ΗΠΑ προκειμένου νά μετριάσ τίς πολιτικές της, πρᾶγμα τό ὁποον εναι πλέον πεύθυνος τρόπος γιά νά παρουσιάσ τήν ξέλιξιν ατήν στόν Δυτικόν ψηφοφόρον.

Πρόθεσις τοῦ ἂρθρου εναι νά ἰσχυρισθῇ προκλητικά τι ὁ  RCSP εναι δη μία παγκόσμιος πραγματικότης ἐν τῇ γενέσει, κι ἐκδήλωσις τοῦ ἐφιάλτη τς Οάσιγκτον, καί ἀκόμη ὃτι κτείνεται πέρα ​​πό τήν Ερασίαν, κόμη καί στή Βόρειον Ἀφρικήν καί τή Λατινικήν Ἀμερικήν. Ατό χει σκοπόν νά ἀμφισβητήσῃ μέν τήν Δυτικήν τάξιν, λλά μόνον ὡς πρός τό νά βοηθήσουν στήν καθοδήγησιν τς μετάβασης στόν πολυπολικόν κόσμον, ναν στόχον γιά τόν ποον καί ο δύο χρες πεσχέθησαν τήν λληλεγγύην τους ἀπό τό 1997. Ἡ ἀπροθυμία τν ΗΠΑ ὃσον ἀφορᾶ τήν ναγνώρισιν τν δομικῶν ἀλλαγῶν που συνέβησαν στόν κόσμον ἀπό τότε καί ἡ ἐπιμονή τους γιά τήν παράτασιν τς πεπαλαιομένης μονοπολικῆς στιγμῆς εναι μεγαλυτέρα πηγή τς παγκοσμίου ἀποσταθεροποίησης σήμερα. Παρά τά ὃσα οἱ ἐπικριτές προσπαθον νά ἐπιτύχουν μέ φόβον που προκαλοῦν καί τόν ἀποπροσανατολισμόν ἀπό διαιρετικές τακτικές, RCSP εναι ερηνικός, μυντικός, καί πιό ἐνωμένος ἀπό ποτέ. Μέ τήν διερεύνησιν τῆς σύγκλισης τς ρωσσο- κινεζικς πολιτικς σέ βασικούς τομες τς Ερασίας κι εὐρύτερα, τό ἂρθρον θά ἀποδείξῃ ὃτι RCSP εναι ζωντανός κι ἀναπτύσσεται, ργάζεται νεργά γιά νά κατευθύνουν τόν κόσμον πιό κοντά στήν πολυπολικότηταν.

ΜΕΡΟΣ  Ι : Δομή

Πρίν προχωρήσω στά γεωπολιτικά στοιχεα τοῦ RCSP, κάποιος πρέπει νά ἐντοπίσ τά διαρθρωτικά του ἐρείσματα. Ατά εναι ο ρόλοι τς Ρωσσίας καί τς Κίνας, τά βασικά μεγέθη τς συνεργασίας τους, καθώς καί τίς θεσμικές δράσεις τους γιά τήν ναδιάρθρωσιν τς διεθνος τάξης.

  ρωσικός σορροπιστής κι κινεζική Πύλη

πάρχουν ρισμένοι τμηματικοί ρόλοι που ο δύο ταροι διαδραματίζουν μέσ τς λληλεπίδρασής τους ὁ ἓνας μέ τόν ἂλλον. Ρωσσία νεργεῖ ὡς στρατιωτικόν καί πολιτικόν ἀντίβαρον σέ ὁλόκληρον τήν Ερασίαν, παρέχοντας μίαν ἐναλλακτικήν λύσιντε πρόκειται γιά τίς ΗΠΑ τήν Κίνα), σέ ὃλες τίς Μεγάλες Δυνάμεις, τά ἀναδυόμενα κράτη καί τν νδιαφερομένων ὀντοτήτων. Θά καταδειχθῇ πς Ρωσσία ργάζεται σέ στενήν συνεργασίαν μέ τήν Κίναν γιά νά ἐπιβεβαιωθ τι ατή ἡ ἀκροβασία κανοποιε τούς στρατηγικούς στόχους καί τν δύο, παίζοντας μίαν δυναμικήν, μερικές φορές τόν «καλόν μπάτσον, κι ἂλλες τόν κακόν". Κίνα, πό τήν πλευράν της, εναι σέ καλόν δρόμον γιά νά ξεπεράσ τίς ΗΠΑ, ὡς μεγαλυτέρα οκονομία στόν κόσμον ἀπό τήν ποψιν το PPP, ατό τό ἒτος, κι ὃτι ατή εναι κυρίαρχος οκονομική δύναμις στόν ναπτυσσόμενον κόσμον. Οἱ βαθειοί ἀλλά καί προνομιακοί δεσμοί της μέ τήν νάπτυξιν τς γεωργίας καί τν βασικν γορν στήν φρικήν, τήν Λατινικήν Ἀμερικήν, καί μία σειρά πό μαργαριτάρια μέλη δημιουργεῖ μίαν πολύτιμη οκονομική πύλη γιά τήν Ρωσσίαν, εδικά πό τό φς τν προσφάτων ξελίξεων. τσι, ,τι Ρωσσία μπορε νά παράσχ στήν Κίναν ὃσον φορ τήν στρατιωτικήν καί πολιτικήν ἐξισορρόπησιν σέ βασικές περιοχές το κόσμου, Κίνα μπορε νά τό ἀνταποδώσει μέ οκονομικές εκαιρίες καί τήν διευκόλυνσιν τοῦ ἐμπορίου κε μέσῳ τῶν ἢδη πραγματοποιηθέντων ἐπαφῶν της, μέ τήν ἐλίτ τν δικτύων.

Φυσικά, τό δίδυμον ἐξουσίας μεταξύ τς Ρωσσίας καί τς Κίνας πέχει πολύ πό τό τέλειον, πως εναι στρατηγική φαρμογή της σέ ὃλον τόν κόσμον, λλά ατή εναι γενική θεωρία τῆς χέρι μέ γάντι προσέγγισής τους : Ρωσσία εναι ὁ Ἰσορροπιστής καί ἡ Κίνα εναι πύλη. Ὃσον  περαιτέρω κινεται ὁ ἓνας ἀπό ατούς τούς δύο, γιά παράδειγμα, στήν Μέσην Ἀνατολήν καί τήν Λατινικήν Ἀμερικήν, τόσον περισσότερον μπορον νά δον τούς καθαρά πολυπολικούς στόχους καί τήν στενήν συνεργασίαν μεταξύ τν κρατν ατν·  Παρομοίως, σον πιό κοντά ἒρχονται σ’ ατούς τούς δύο πυρνες τς Ερασίας, τόσον  πιό περίπλοκη φαίνεται σχέσις τους καί τόσον πιό δύσκολον μπορε νά εναι νά τήν καταλάβουν.

Τό λίκνον τς συνεργασίας

Ρωσσοκινεζικές συνομιλίες στό Πεκίνον τό 2014
Ὁ Ὀργανισμός Συνεργασίας τς Σαγκάης (SCO) εναι τό λίκνον στό ὁποον ὁ RCSP γεννήθηκεν  καί μεγάλωσεν. ρχικά δρύθηκεν ὡς οἱ Σαγκάη Πέντε τό 1996, ναμορφώθηκεν ὡς SCO τό 2001 μέ τήν νταξιν το Οζμπεκιστάν. πό τότε, χει καθιερώσει τήν συνεργασίαν το παρατηρητοῦ μέ τήν Μογγολίαν, τήν νδίαν, τό Πακιστάν, τό Ἀφγανιστάν καί τό Ἰράν, καθώς καί ὁ  διάλογος συμπράξεως της μέ τήν Σρί Λάνκα, τήν Τουρκίαν καί τήν Λευκορωσίαν. Ο χρες ατές πέφτουν πεθείας στήν μεσον σφαραν τοῦ RCSP, που ετε Ρωσσία ἢ ἡ Κίνα μπορε νά ἀσκήσ κάποιον ἢ μεγαλύτερον βαθμόν σημαντικῆς ἐπιρροῆς ὡς ἓνα σημεῖον. πίσης, SCO θέτει τά θεμέλια τοῦ RCSP, ναφέροντας τήν καταπολέμησιν τς «τρομοκρατίας, τν ποσχιστικν τάσεων, καί τόν ξτρεμισμόν σέ ὃλες τους τίς κφάνσεις» (συμπεριλαμβανομένων τσι καί τῶν ἐγχρώμων ἐπαναστάσεων), ὡς κύριον ἐχθρόν τους. Συμβαίνει ἒτσι ὣστε ο ΗΠΑ συμμετέχουν σέ ὃλες ατές τίς δραστηριότητες σ’ ὃλην τήν ερασιατικήν ἐκστρατείαν το χάους καί τοῦ ἐλέγχου, στήν ὑπαρξιακήν σύγκρουσιν μέ τήν Ρωσσίαν καί τήν Κίναν, καθώς καί τά ἂλλα πίσημα μέλη. Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμεν ὃτι SCO διοργανώνει τακτικά κοινές στρατιωτικές σκήσεις μεταξύ τν μελν του, ἐπίσης.

Προμαχών BRICS

Σέ ὃ,τι εναι πιό ὁρατή μορφή τοῦ RCSP, ο δύο χρες συνεργάζονται καθ’ ὃλα, ς μία δύναμις ἐντός τοῦ πλαισίου BRICS. Τόν Μάϊον, Ποτιν δήλωσεν σέ σχέσιν μέ τήν Κίναν ὃτι «χομεν κοινές προτεραιότητες, τόσον σέ παγκόσμιον ὃσον καί σέ περιφερειακήν κλίμακαν ... χομεν συμφωνήσει νά συντονίσωμεν τήν ξωτερικήν μας πολιτικήν σέ βήματα πιό στενά, μεταξύ λλων στά πλαίσια το ΟΗΕ, BRICS καί τοῦ APEC ... Δέν χομεν διαφωνίες. ντίθετα, χομεν τεράστια σχέδια που εμαστε πολύτως ποφασισμένοι νά μεταφραστοῦν σέ πραγματικότηταν». Ατή πρωτοποριακή δήλωσις τῶν παγκοσμίων προθέσεων κανεν τήν παραίτητον μετάβασιν στήν δρσιν κατά τήν διάρκειαν τῆς συνόδου κορυφς τοῦ Ἰουλίου BRICS στήν Βραζιλίαν, στήν διάρκειαν τῆς ὁποίας τά πέντε μέλη δρυσαν τήν Τράπεζα τς Νέας ναπτύξεως που ἂμεσα θά ἀντιμετωπίσ τήν θεσμικήν οκονομικήν κυριαρχίαν τς Δύσεως. Σημαντικά μνημόνια γιά πολυπολικήν κατανόησιν καί τήν δημιουργίαν ἑνός ποθεματικο νομίσματος ριστικοποίησεν τά ἂλλα σημαντικά ποτελέσματα τς κδήλωσης. τσι, κάποιος μπορε νά ἰδῇ ὃτι οἱ BRICS χουν γίνει τό θεσμικόν προπύργιον τοῦ ρωσο-κινεζικοῦ συντονισμοῦ σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον.

Περίληψις δομῆς

Ρωσσία καί ἡ Κίνα χουν τούς δικούς τους διακριτούς ρόλους γιά νά παίξουν μέσα στήν παράλληλον ἐξουσίαν τους, κι ξακολουθον νά τελειοποιοῦν τήν ἀλληλεπίδρασιν μεταξύ τους. SCO, ν καί εναι να πολυμερές πλαίσιον, λειτουργε οσιαστικά ς διμερής ὀντότης γιά τήν μεγαλυτέραν  ρωσσο- κινεζικήν συνεργασίαν, χρησιμοποιντες τήν Κεντρικήν Ἀσίαν ὡς πεδίον πρακτικς γιά τίς μελλοντικές τους ἐφαρμογές λλο. Συνεχίζοντας μέ τήν θεσμικήν συνεργασίαν μεταξύ τς Ρωσσίας καί τς Κίνας, μπορε κανείς νά τό δ πιό καθαρά ατό στό BRICS, κυρίως στήν τελευταίαν σύνοδον κορυφς. ταν νελύθησαν ς να νιαον σύνολον, κι ο δύο χρες συνδυάζουν τίς τομικές τους δυνατότητες στούς καταλλήλους θεσμούς, προκειμένου νά συνεχίσουν τόν κοινόν στόχον τῆς πολυπολικότητος.


Συνεχίζεται...
Μέρος 2ον

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;