Σχέσεις Ρωσσίας-Κίνας 2

Ὁ ἐφιάλτης τῆς Οὐάσινγκτον βγαίνει ἀληθινός :
Ὁ Ρωσσοκινεζικός συνεταιρισμός (RCSP)γίνεται παγκόσμιοςAndrew KORYBKO ( ΗΠΑ ) ΜΕΡΟΣ  ΙΙ : Γεωπολιτική Ἐφαρμογή

 Εἶναι πλέον καιρός νά παρακολουθήσωμεν τίς γεωπολιτικές ἐφαρμογές τοῦ  RCSP. Αὐτή ἡ ἑνότης  θά ξεκινήσῃ μέ τήν Βορειοανατολικήν Ἀσίαν καί στήν συνέχειαν θά προχωρήσῃ ἀριστερόστροφα στήν διερεύνησιν τῶν διπλῶν προσεγγίσεων  πρός τήν Κεντρικήν Ἀσίαν, τήν Νότιον Ἀσίαν, καί τήν Νοτιοανατολικήν Ἀσίαν. Κατόπιν θά περάσωμεν στήν Εὐρώπην προτοῦ κοιτάξωμεν τήν Μέσην Ἀνατολήν / Βόρειον Ἀφρικήν (MENA) καί τήν Λατινικήν Ἀμερικήν. Μόνον στήν Ἀφρικήν εἶναι, ὃπου ὁ  RCSP δέν ἒχει ἀκόμη ὡριμάσει , ἂν κι οἱ πιθανότητες σίγουρα εἶναι περισσότερες γιά τήν Κίναν νά προσκαλέσῃ τήν ἐξισορροπητικήν ἐπιρροήν τῆς Ρωσσίας στήν  ἢπειρον στό μέλλον καί νά ἐπηρεάσῃ τούς περιφερειακούς ἡγέτες νά ἐπεκτείνουν τούς ἐμποριικούς τους δεσμούς μέ τήν Μόσχαν. Τέλος, τό συμπέρασμα θά ἑνοποιήσῃ τό ἂρθρον καί θά ἀποδείξῃ ὃτι ὁ RCSP εἶναι πραγματικά ἡ πιό σημαντική σχέσις τοῦ 21ου αἰῶνος καί τό  ὁριστικόν ὂχημα γιά τήν πολυπολικότηταν .

Ὁ ἀναγνώστης συνιστᾶται νά τηρῇ τά ἀκόλουθα κατά νοῦν ξεφυλλίζοντας αὐτό τό τμῆμα : Κάθε χέρι τοῦ RCSP προορίζεται νά πλένῃ τό ἂλλον καί νά συμπληρώνῃ τόν ὁμόλογόν του στίς περιφερειακές / πολιτεῖες–κράτη ὃπου μπορεῖ νά βρεθῇ σέ σχετικά μειονεκτικήν θέσιν πρόσωπον μέ πρόσωπον μέ τόν ἑταῖρον της, μέ τήν πρόθεσιν στό τέλος τοῦ παιχνιδιοῦ τους σχετικά μέ τήν ἲδρυσιν πραγματικῆς παγκοσμίου πολυπολικότητος. Μέ αὐτήν τήν ἀναφοράν, ἡ γεωπολιτική ἐξέτασις τοῦ RCSP ἀρχίζει.


Βορειοανατολική Ασία


Ἡ οὐσία τοῦ RCSP στή Βορειοανατολικήν Ἀσίαν εἶναι νά ἀντιμετωπίσῃ προσεκτικά τό «ἀβύθιστον ἀεροπλανοφόρον» τῶν ΗΠΑ καί νά ἐξουδετερώσῃ τήν θνησιμότητάν του. Τόσον ἡ Ρωσσία, ὃσον καί ἡ Κίνα εἶχαν ὑφιστάμενες ἐδαφικές διαφορές μέ τήν Ἰαπωνίαν πρίν ἀπό τήν ἒναρξιν τοῦ RCSP, ἀλλά ἡ Ἰαπωνία δέν εἶχεν ἀρχίσει νά ἐπιδεινώνῃ  τίς ἐντάσεις αὐτές, μέχρι τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2010. Τό ἰαπωνικόν πρόβλημα θά ἦταν ἀκριβέστερον νά θεωρηθῇ ὡς ἓνα ἀμερικανικόν πρόβλημα που ὀφείλεται στήν κατοχή της καί τήν ἀμοιβαίαν ἀσφάλειαν μέ τήν χώραν, ἒτσι ὣστε μέσῳ πληρεξουσίου, ὁ RCSP πρόκειται  ἀποτελεσματικά νά βρεθῇ ἀντιμέτωπος μέ τό ἐμπόδιον τοῦ  ἀμερικανικοῦ  παράγοντος ἐμπόδισης κατά τήν διαδικασίαν εἰρήνευσης τῆς βορειοανατολικῆς Ἀσίας. Τό Τόκιο ἒχει πάντα τήν πρόθεσιν ὁμαλοποίησης τῶν σχέσεών του μέ τήν Μόσχαν (ἡ ὁποία εἶναι πρός τό ἐθνικόν συμφέρον καί τῶν δύο παραγόντων), ἀλλά αὐτό δέν φαίνεται νά εἶναι στόν ὁρίζονταν ὑπό τήν διοίκησιν τοῦ Ἂμπε. Ἡ ἀμερικανική κατοχή εἶναι πολύ ἰσχυρή καί μέ ἐπιρροήν τέτοιαν γιά τήν χώραν, ὣστε νά μήν μπορῇ νά σπάσῃ τά δεσμά της πρός τήν ἐλευθερίαν στό ἐγγύς μέλλον, ἀλλά ἐάν ἡ τύχη  φέρει ἓνα ξεμπλοκάρισμα καί τήν κίνησιν πρός τήν πραγματικήν ἀνάδειξιν ἀνεξαρτησίας τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς , θά φέρῃ τήν Μόσχαν σέ θέσιν νά παίξῃ ἓναν θετικόν ρόλον μεσολαβητοῦ στίς δράσεις τοῦ Τόκιο πρός τό Πεκίνον.

 Κοινά ναυτικά γυμνάσια Ρωσσίας Κίνας

 Στό σημερινόν περιβάλλον, ὡς τόσον, τόσον ἡ Ρωσσία ὃσον καί ἡ Κίνα  κατανοοῦν ὃτι ἡ Ἰαπωνία, κι ὂχι ἡ Βόρειος Κορέα (που καί οἱ δύο χῶρες συμμετέχουν σέ πολυμερεῖς συνομιλίες ἀποπυρηνικοποίησης), ἀποτελεῖ τόν ἰσχυρώτερον κίνδυνον ἀποσταθεροποίησης τῆς βορειοανατολικῆς Ἀσίας, λόγῳ τῆς ἐπιθετικῆς ἐπιδιώξεώς  της ἐδαφικῶν διεκδικήσεων. Αὐτό βοηθεῖται καί ὑποκινεῖται ἀπό τίς ΗΠΑ, προκειμένου νά δημιουργήσουν τήν βέλτιστον προέλασιν ἀπό τόν πίσω ἑταῖρον στήν περιοχήν ὣστε νά σαμποτάρουν τήν προοπτικήν τῆς παν- περιφερειακῆς συνεργασίας. Ἒτσι, ὃσον ἀπίθανον κι ἂν φαίνεται αὐτήν τήν στιγμήν, σέ περίπτωσιν που ὁ πόλεμος ξεσπάσει , ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα θά μπορούσαν εἲτε μέ στρατιωτικήν συνεργασίαν, ἢ ὁ ἓνας  ἣ ὁ ἂλλος νά χρησιμοποιήσῃ τά ἰσχυρώτερα διπλωματικά καί πολιτικά μέσα που ἒχει στήν διάθεσίν του, προσπαθώντας νά ἐπηρεάσῃ τήν Ἰαπωνίαν νά ὑποχωρήσῃ καί νά σταματήσῃ τίς ἐχθροπραξίες, τό συντομώτερον δυνατόν.  


Κεντρική Ασία


 Πολλά ἒχουν γραφεῖ γιά μίαν ὑποτιθεμένην ρωσσο-κινεζικήνἀντιπαλότητα στήν Κεντρικήν ἀσίαν, ἀλλά στήν πραγματικότηταν, αὐτό δέν εἶναι ἡ περίπτωσις αὐτή, καί δέν εἶναι τίποτε περισσότερον ἀπό εὐσεβεῖς πόθοι ἀπό ὃσους σκοπεύουν νά διασπάσουν τόν  RCSP καί νά δοῦν τήν Ρωσσίαν καί τήν Κίναν νά μήν κυριαρχοῦν πάνω στήν περιοχήν. Ἡ Ρωσσία βρίσκεται στήν διαδικασίαν τῆς πολιτικῆς κι οἰκονομικῆς της ἐνσωμάτωσης μέ τόΚαζακστάν καί τήν Κιργιζίαν σύντομα , ὑπό τήν αἰγίδαν τῆς Εὐρασιατικῆς Ἐνώσεως, κι ἒχει ἀμοιβαῖες δεσμεύσεις ἀσφαλεἰας μέ τό Καζακστάν, τό Κιργιστάν, τό Τατζικιστάν καί ὑπό τόν CSTO (που ἐπίσης συμμετέχουν τακτικά σέ στρατιωτικέςἀσκήσεις). Ἡ Κίνα , ἀπό τήν ἂλλην πλευράν, εἶναι περισσότερον ἀπό ἓνας μαλακός ἡγέτης στήν Κεντρικήν Ἀσίαν, ἒχουσα διαπιστώσει ἐπικερδεῖς ἐπιχειρηματικέςἐπαφές τά τελευταῖα χρόνια καί χτύπησεν ἐξαιρετικά στρατηγικές ἐνεργειακέςσυμφωνίες μέ τά περισσότερα ἀπό τά μέλη–κράτη τῆς περιοχῆς, πρῶτα ἀπ’ ὃλα μέ τό Τουρκμενιστάν.

Ἡ κατάστασις που ἐπικρατεῖ στήν Κεντρικήν Ἀσίαν εἶναι ἡ ἐξῆς : Ἡ Ρωσσία ἐδραιώνει  τήν ἐπιρροήν της,  ἐπάνω ἀπό τήν πρώην σοβιετικήν σφαίραν ἐπιβολῆς μέ τά κράτη που ἢδη ἒχει καλλιεργήσει βαθειές σχέσεις, ἐνῷ ἡ Κίνα κινεῖται γιά νά καλύψῃ τό κενόν σέ ὡρισμένους οἰκονομικούς τομεῖς. Εἶναι ὑψίστης σημασίας γιά τήν Κίναν νά εἶναι σέ θέσιν νά διαφοροποιήσῃ τίς διαδρομές εἰσαγωγῆς τῶν φυσικῶν της  πόρων, προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν τά κατηλειμμένα καί ἀσφυκτικά ἐπιρρεπῆ στίς  ΗΠΑ Στενά τῆς Μάλαγα, λόγῳ τοῦ ἐνεργειακοῦ της ἐνδιαφέροντος στήν Κεντρικήν Ἀσίαν. Εἶναι μέσα ἀπό τήν σιωπηρήν ἀποδοχήν τῆς Ρωσσίας , ἡ συμμετοχή τῆς Κίνας ἐδῶ μέσῳ τοῦ RCSP ἡ ὁποία εἶναι σέ θέσιν νά προχωρήσῃ χωρίς κανένα πρόβλημα, δεδομένου τοῦ ὃτι εἶναι ἐπίσης πρός τό συμφέρον τῆς Ρωσσίας νά ἒχῃ μίαν ἰσχυρήν κι ἀνεξάρτητον ἐνεργειακά ἑταῖρον σάν τήν Κίναν.

Ἡ ραγδαία ἐπέκτασις τῆς ἐνεργειακῆς ἐπιρροῆς τῆς Κίνας στήν Κεντρικήν Ἀσίαν εἶναι ἐπίσης ἐπωφελής γιά τήν Ρωσσίαν μέ ἓναν ἐφαπτόμενον τρόπον, ὃμως. Οἱ δεσμοί που ἒχει καλλιεργήσει μέ τό Οὐζμπεκιστάν, τό ὁποῖον τά τελευταῖα χρόνια ἒχει κινηθεῖ μακρυά ἀπό τήν Ρωσσίαν (ἂφησεν τόν CSTO τὀ 2012 καί σχεδιάζει νά ἀγοράσῃ φορτία στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ που ἒχουν ἀπομείνει ἀπό τό Ἀφγανιστάν) καί ἐγγύτερον νά καταστῇ δυνατός  ὁ ἀπό πίσω ἡγέτης ἑταῖρος τῶν ΗΠΑ μετά τήν ἀφγανικήν του  ἀπόσυρσιν, ἢ θά μποροῦσεν νά χρησιμοποιηθῇ γιά νά μετριάσῃ τίς περιφερειακές της πολιτικές. Δέν πρόκειται νά ποῦμεν ὃτι ἡ Κίνα μπορεῖ νά τό πείσῃ νά ἀπόσχῃ ἀπό τήν αὐξημένην στρατιωτικήν συνεργασίαν μέ τίς ΗΠΑ, ἀλλά ἀντ’ αὐτοῦ, μπορεῖ νά ἀσκήσῃ τήν εὒστοχον οἰκονομικήν κι ἐνεργειακήν ἐπιρροήν της πάνω στό Οὐζμπεκιστάν γιά νά προσπαθήσῃ νά ἀποτρέψῃ μίαν καταστροφικήν στρατιωτικήν ἀντιπαράθεσιν μέ τό Τατζικιστάν, που πιθανώτατα θά περιλαμβάνῃ τήν Ρωσσίαν μέσῳ τῶν ἁρμοδιοτήτων του στό CSTO.


 Ὁ Βλαντιμίρ Ποῦτιν σέ συνάντησιν μέ τόν ἱνδόν πρωθυπουργόν Narendra Modi τόν Ἰούλιον 2014


Νότια Ἀσία


Πρόκειται γιά μίαν περιοχήν τοῦ κόσμου, ὃπου ὁ RCSP λαμβάνει ἓναν πολύ περίπλοκον χαρακτήραν καί μπορεῖ νά εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολον νά τό διακρίνῃ κανείς ἐκτός ἀπό τόν πλέον προσεκτικόν παρατηρητήν. Γιά νά καθορίζῃ τίς πολιτικές της ρυθμίσεις, ἡ Ρωσσία εἶναι ὁ στενώτερος σύμμαχος τῆς Ἰνδίας, μέ τόν νέον της πρωθυπουργόν Nahrendra Μodi, που ἒχει πρόσφατα διακηρύξει ὃτι «Ἂν ρωτήσετε ὁποιονδήποτε ἀπό τούς περισσοτέρους ἀπό ἓνα δισεκατομμύριον ἀνθρώπους  που  ζοῦν στήν Ἰνδίαν, ποιός  εἶναι ὁ καλύτερος φίλος τῆς χώρας μας, κάθε ἂτομον, κάθε παιδί, γνωρίζει ὃτι εἶναι ἡ Ρωσσία. Ὁ κάθε ἓνας ξέρει ὃτι ἡ Ρωσσία ἒχει σταθεῖ πάντα δίπλα-δίπλα μέ τήν Ἰνδίαν, κατά τήν διάρκειαν τῶν πιό δύσκολων στιγμῶν καί χωρίς νά ἀπαιτήσῃ τίποτε σ’ ἀντάλλαγμα». Αὐτή εἶναι μία πολιτική σχέσις διαποτισμένη μέ τιτάνιες παγκόσμιες ἐπιπτώσεις ἀπό μόνη της, ἀλλά στό πλαίσιον τοῦ RCSP, ἐπιτρέπει στήν Ρωσσίαν νά ἀσκῇ ἰσχυρήν ἐπιρροήν σέ μεγάλον βαθμόν πάνω στήν Ἰνδίαν γιά τήν διατήρησιν τῆς εἰρήνης μέ τήν Κίναν, κυρίως ἐπειδή ἡ τελευταία ἒχει ὑπερβεῖ τήν ρητορικήν συνοριακήν διαφωνίαν της, κατά τά τελευταῖα δύο χρόνια, σέ ἓνα εἰρωνικά  παρόμοιον στὐλ μ’ αὐτό που ἡ Ἰαπωνία ἒχει κάνει στήν Κίναν. Σέ ἀντίθεσιν μέ τήν Ἰαπωνίαν, ὡς  τόσον, ἡ Κίνα ἀνέφερεν πρίν ἀπό δύο μῆνες ὃτι εἶναι πρόθυμη νά διακανονίσῃ τελικά αὐτήν τήν διαφοράν, ἐνισχύουσα ἒτσι τόν ρόλον τῆς Ρωσσίας γιά νά παίξῃ πίσω ἀπό τά παρασκήνια ἓνα σταθεροποητικόν χέρι γιά νά ἐπιβεβαιωθῇ ὃτι κανέν  μέρος δέν ἐνεργεῖ ἀπερίσκεπτα γιά νά θέτῃ σέ κίνδυνον τίς συνομιλίες.

Προχωρώντας , ἡ Κίνα ἒχει μίαν πολύ στενήν στρατηγικήν σχέσιν μέ τό Πακιστάν , θανάσιμον  ἀντίπαλον τῆς Ἰνδίας, καί οἱ δύο χῶρες ἀλληλεπιδροῦν σέ μίαν στρατιωτικήν κι οἰκονομικήν βάσιν. Ἡ Κίνα ἐνδιαφέρεται γιά τόν ἀγωγόν ἐνεργείας στόν Ἰνδικόν ὠκεανόν, που εἶναι σταθερά ὑπό τόν ἒλεγχόν της, ἐνῷ τό Πακιστάν χρειάζεται τόν μεγαλύτερον βόρειον γείτονάν του γιά νά ἀντισταθμίζῃ τήν ἰνδικήν ἀπειλήν. Ἡ σχέσις αὐτή ἀπειλεῖ  προφανῶς τήν Ἰνδίαν καί βρίσκεται στήν κορυφήν τῶν ἐκτιμήσεων τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς διπλωματικῆς ἐλίτ τοῦ ἒθνους, ὃπως καί ἡ σειρά μαργαριταριῶν  ναυτική στρατηγική τῆς Κίνας στόν ἰνδικόν ὠκεανόν. Αὐτό εἶναι τό ὂνομα που δίνεται στήν πολιτικήν τῆς Κίνας γιά τόν καθορισμόν τῆς προτιμησιακῆς ναυτικῆς σχέσης της  μέ τό Πακιστάν, τήν Σρί Λάνκα, τό Μπαγκλαντές καί τήν Μιανμάρ, γιά νά αὐξήσῃ τήν ἐμβέλειάν της στήν αὐλήν τῆς Ἰνδίας καί τίς ἀσφαλεῖς ἀποστολές ἐνεργείας μέσα ἀπό τήν περιοχήν. Μέ τόσην  γεωπολιτικήν ἀντιπαλότηταν σ’ ἐξέλιξιν μεταξύ Ἰνδίας καί Κίνας , ὁ ρόλος τῆς Ρωσσίας πάνω στούς δύο παράγοντες, ἀποκτᾶ κρίσιμον σημασίαν στήν διασφάλισιν τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητος , κι ἒρχεται σέ ἀντίθεσιν μέ τήν Βορειοανατολικήν Ἀσίαν καί μέ τήν Ἰαπωνίαν, στήν Νότιον Ἀσίαν, ἡ Ρωσσία τρέχει τήν μεγάλην πιθανότηταν νά εἶναι σέ θέσιν νά ἐπηρεάσῃ τήν πορείαν τῶν γεγονότων, σέ ἓναν μεγαλύτερον καί πιό εὒστοχον βαθμόν.

Συνεχίζοντας  μέ τήν σειράν μαργαριταριῶν στρατηγικήν τῆς Κίνας, αὐτἠ ἀνοίγει ἐπίσης πόρτες εὐκαιριῶν γιά τήν Ρωσσίαν. Λόγῳ τῆς σχέσης τοῦ Πεκίνου μέ τήν Ἰσλαμαμπάντ καί τίς πολιτικές εὐαισθησίες της μέ τήν ἀποστολήν ὃπλων πρός τόν ἑταῖρον της , ἡ Ρωσσία ἦταν σέ θέσιν νά  πάῃ μέσῳ  ἀντιπροσώπου καί νά πωλήσῃ ἐπιθετικά ἑλικόπτερα ὑπό τό πρόσχημα τῆς βοηθείας κατά τῶν ναρκωτικῶν στό Πακιστάν. Παρά τό γεγονός ὃτι ἐρεθίζουν τήν Ἰνδίαν, αὐτό ἀντιπροσωπεύει μίαν «ἀλλαγήν  παραδείγματος» σέ περισσότερους ἀπό ἓναν τρόπους : ὂχι μόνον εἶναι ἡ Ρωσία καί τό Πακιστάν που κι οἱ δύο σνομπάρουν τήν Δύσιν, ἀλλά ἡ Ρωσσία εἶναι σέ θέσιν νά χρησιμοποιήσῃ τήν ἐμπιστοσύνην που τῆς ἒχει ἡ Ἰνδία γιά νά προκαλέσῃ (ἂν κι ἀπρόθυμα) τήν ἰνδικήν ἀποδοχήν αὐτήν τήν νέαν σχέσιν τοῦ πελάτη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ. Αὐτή ἡ πώλησις βοηθάει τό Πακιστάν ὃσον βοηθάει καί  τήν Κίναν νά ἰσορροπήσῃ κατά τῆς Ἰνδίας δι’ ἀντιπροσώπου (δέν ἒχει σημασίαν πόσον μικροῦ), καί βοηθάει ἐπίσης ἒμμεσα τήν Ρωσσίαν μέ τήν μετά τό 2014 ἀπόσυρσιν τῆς καταστάσεως στό Ἀφγανιστάν. Ἡ μνημειώδης αὐτή ἐξέλιξις ὀφείλεται ἐξ’  ὁλοκλήρου στήν μεσολάβησιν τῆς Ρωσσίας, καθώς ἡ Κίνα θά πρέπῃ νά ἒχῃ πωλήσει παρόμοιον ἐξοπλισμόν στό Πακιστάν, θά μποροῦσεν νά προηγηθῇ μία κρίσις στίς διμερεῖς σχέσεις μέ τήν Ἰνδίαν καί νά βύθιζεν τίς πιθανές συνομιλίες σχετικά μέ τήν ὁριστικοποίησιν τῆς συνοριακῆς διαφωνίας μεταξύ τῶν δύο.

 Ἐπί πλέον, σέ ἓνα ἐπισυναπτόμενον σημείωμα, ἡ Ρωσσία θά μποροῦσεν νά χρησιμοποιῇ στό μέλλον τίς προτιμησιακές ἐμπορικές σχέσεις μέ τήν σειράν τῶν μαργαριταριῶν συνεργατῶν τῆς Κίνας, γιά νά βοηθήσῃ μέ τήν οἰκονομικήν διαφοροποίησιν τῶν ἀγροτικῶν της προϊόντων, ἑνός στόχου που ἒχει ξεκινήσει ἀπό τά ἀντίμετρα που θεσπίσθησαν στήν ἀρχήν τοῦ Αὐγούστου. Αὐτό θά ἦταν ἀπλῶς ἡ ἀνταπόδοσις γιά τό ὃ,τι ἡ Ρωσσία ἐπέτρεψε στήν Κίνα νά κάνῃ στήν Κεντρικήν Ἀσίαν μέ τήν διαφοροποίησιν τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν, γιά παράδειγμα, ὁπότε εἶναι λογικόν μέσα στή δομήν τοῦ RCSP γιά τήν Κίναν νά τείνῃ χείραν βοηθείας πρός τήν Ρωσσίαν γιά νά τό κάνῃ αὐτό γιά τά γεωργικά της καί τήν τοῦ χαμηλοῦ ἐπιπέδου διαφοροποίησιν τοῦ ἐμπορίου στήν Νότιον Ἀσίαν. Ὃπως ὑπεγραμμίσθη κατά τήν ἒναρξιν τοῦ δευτέρου μέρους τοῦ παρόντος ἂρθρου, ἡ Ρωσσία κι ἡ Κίνα ἐνίσχύουν ἡ μία τήν ἂλλην συμπληρωματικά μέ ὃλους τούς δυνατούς τρόπους, ὃπως εἶναι ἡ ραχοκοκκαλιά τῆς στρατηγικῆς τους ἑταιρικῆς σχέσης. Ἂν ἓνας ἀπό αὐτούς μπορεῖ νά ἀνοίξῃ τήν πόρταν σέ συνεργασίαν μέ ἓνα συγκεκριμένον κράτος ἢ περιοχή πρός ὂφελός της, τότε θά ἀφήσῃ τόν ἂλλον μέσα ἀπό αὐτήν τήν εἲσοδον, ἂν ὂχι διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ, που εἶναι μακρυά ἀπό τόν λεπτομερῆ ἒλεγχον.


Νοτιοανατολική Ασία

Ἡ περιοχή αὐτή τοῦ κόσμου εἶναι ἓνα ἀπό τά πιό ἀδύναμα μέρη γιά τόν RCSP,  ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά παρέχῃ μίαν εὐκαιρίαν καί γιά τά δύο κράτη. Ἡ Κίνα εἶναι σήμερα μπλεγμένη σέ μίαν πικρόχολην σχέσιν μέ τούς γείτονές της ἒναντι τῶν ἀπαιτήσεων στήν Νότιον Θάλασσαν τῆς Κίνας, ἰδιαίτερα μέ τό Βιετνάμ. Εἶναι ἐδῶ στό σημεῖον αὐτό ὃπου ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιά τήν Ρωσσίαν νά ἐκπληρώσῃ τόν στρατηγικόν ρόλον τοῦ ἀντίβαρου ἐξισορρόπησης καί νά ἐργασθοῦν γιά τήν προώθησιν τῆς μεγάλη τους συνεργασίας μέ τήν Κίναν. Ἡ Ρωσσία καί τό Βιετνάμ ἒχουν μίαν μακράν καί φιλικήν σχέσιν που ἐκτείνεται πίσω ἒως τήν σοβιετικήν ἐποχήν, καί ἡ Μόσχα σήμερα προμηθεύει τό Ἀνόϊ μέ πολύτιμα ὑποβρύχια που ἒχουν ἐμπεδώσει μίαν σχετικήν ἠρεμίαν μέ τήν Κίναν. Ἂν καί δέν εἶναι τόσον ἒντονος, ἡ κινεζοβιετναμική  ἀντιπαλότης στήν Νοτιοανατολικήν Ἀσίαν, μπορεῖ νά εἶναι δομικά κάπως ἒναντι αὐτῆς τῆς ἰνδοπακιστανικῆς στήν Νότιον Ἀσίαν, καί στίς δύο ὃμως περιπτώσεις, ἡ Ρωσσία μπορεῖ νά εἶναι ὁ μεσολαβητής στήν ἐξισορρόπησιν μεταξύ τῶν δύο κι αὐτό ὀφείλεται στην μοναδικήν της θέσιν.

Εἶναι εἰρωνικόν τό γεγονός ὃτι ἡ ρωσσοβιετναμική  σχέσις, που χτίσθηκεν κατά τήν διάρκειαν τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου γιά νά ἀντιμετωπίσῃ τήν Κίναν, ὃτι μπορεῖ τώρα νά χρησιμοποιηθῇ γιά νά βοηθήσῃ τό Πεκίνον μέ ἓναν μπερδεμένον τρόπον. Ἡ Ρωσσία κι ἡ Κίνα, ὃπως προανεφέρθη, χρειάζεται ὁ ἓνας τόν ἂλλον γιά νά παραμείνουν ἱσχυρές καί σταθερές, προκειμένου νά ἐπιτευχθῇ ὁ μακροπρόθεσμος στόχος τῆς παγκοσμίου  πολυπολικότητος, ὁπότε ἒτσι, ἡ ἀποστολή ὃπλων τῆς Ρωσσίας στό Βιετνάμ δέν θά πρέπῃ νά θεωρηθῇ ὃτι προσπαθεἶ νά ἀποδυναμώσῃ τήν Κίναν, ἀλλά μᾶλλον, νά ἐδραιωθῇ ἡ ἐπιρροή τῆς Μόσχας σέ μίαν χώραν που ἒχει ἢδη ἀποδειχθεῖ ἐνοχλητική γιά τό Πεκίνον. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἐμβάθυνσιν ἐπιρροῆς, ἡ Ρωσσία μπορεῖ στήν συνέχειαν νά ἐπηρεάσῃ τίς ἀποφάσεις τῆς πολιτικῆς ἐλίτ τοῦ Βιετνάμ νά ἐργασθῇ πρός μίαν ἐποικοδομητικήν (ἢ τοὐλάχιστον, μή - στρατιωτικήν ) λύσιν, ἀκόμη κι ἂν αὐτό ὁδηγεῖ σέ μίαν «παγωμένην σύγκρουσιν» ἢ παράτασιν τοῦ σημερινοῦ ἀδιεξόδου. Φυσικά, ὑπάρχουν κι ἂλλοι παράγοντες που ἐπηρεάζουν τό Βιετνάμ , (κυρίως οἱ ΗΠΑ), ἀλλά ἡ ρωσσική ἐπιρροή στό Ἀνόϊ, δέν πρέπει νά ὑποτιμᾶται, καθώς κι οἱ δύο χῶρες, ἀκόμη μιλοῦν καί γιά ἐνισχυμένην οἰκονομικήν συνεργασίαν στό πλαίσιον τῆς μορφῆς «Εὐρασιατικῆς Ἐνώσεως», ἀποδεικνύοντας ἒτσι ὃτι ὁ παράγων Ρωσσία ἐξακολουθεῖ  νά κρατάῃ τό  βάρος στήν πρωτεύουσαν τοῦ  Βιετνάμ. Εὐρώπη


Ὑπό τό φῶς τῆς τρεχούσης δίνης στίς σχέσεις Ρωσσίας-ΕΕ , δέν ὑπάρχει σχεδόν τίποτε που ἡ Ρωσσία μπορεῖ νά κάνῃ μέσα στόν  RCSP γιά νά βοηθήσῃ τήνν Κίναν, ἀλλά μπορεῖ ἡ Κίνα στήν πραγματικότηταν νά προσφέρῃ μίαν εὐκαιρίαν γιά τήν Ρωσσίαν. Ὃπως ἒχουν τά πράγματα, ἓνα ἀπό τά μεγάλα στρατηγικά σχέδια τῆς Κίνας εἶναι νά διευκολύνῃ τήν ἐπιτάχυνσιν τοῦ ἐμπορίου μέ τήν ΕΕ μέσῳ ἑνός τριπτύχου : Ὁ νέος δρόμος τοῦ μεταξιοῦ (τόσον στίς χερσαῖες ὃσον καί θαλάσσιες μεταφορές), ἡ Εὐρασιατική γέφυρα γῇς, καί ἡ διαδρομή τῆς Βορείου θαλάσσης. Οἱ τελευταῖες δύο πορεῖες τρέχουν ἂμεσα μέσῳ τῆς ρωσσικῆς ἐπικρατείας , εἲτε πρόκειται περί χερσαίων ἢ θαλασσίων μεταφορῶν, αὐξάνοντας ἒτσι τήν γεωπολιτικήν ὑπεροχήν τῆς Ρωσσίας μεταξύ τῆς Εὐρώπης καί τῆς Κίνας, εἲτε θέλει ἡ ΕΕ εἲτε  ὂχι. Δέν ἒχει σημασίαν ἂν ἡ Εὐρώπη ἀνταποδίδει μέ τήν μεταφοράν ἐμπορευμάτων της, μέσῳ τῆς ρωσσικῆς ἐπικρατείας ἢ ὂχι ἃπαξ καί ἡ  Κίνα προβλέπεται ἐξαιρετικά νά  τό πράξῃ, πρᾶγμα τόὁποῖον θά ἐξακολουθήσῃ νά δίδῃ στήν Ρωσσίαν μίαν ἰσχυρωτέραν οἰκονομικήν θέσιν καί  πιό ἁπτά ὠφέλη ἀπό ὃ,τι εἶχεν πρίν .

Ἡ Μέση Ἀνατολή καί ἡ Βόρειος Ἀφρική ( MENA )

Ἀπό τότε που τό 2011 ἡ Ἀραβική  Ἂνοιξις μέ τίς ἐπαναστάσεις  τῶν ἐγχρώμων, ἡ MENA ὑπῆρξεν τό ἐπίκεντρον ἒντονου ρωσοκινεζικοῦ πολιτικοῦ συντονισμοῦ. Ὁ Σεργκέϊ Λαβρόφ ἐδήλωσεν τόν Μάϊον τοῦ 2011 μετά ἀπό μίαν συνάντησιν μέ τόν κινέζον ὐπουργόν Ἐξωτερικῶν ὃτι, «ἒχομεν συμφωνήσει νά συντονίσωμεν τίς δράσεις μας, χρησιμοποιῶντες τίς ἱκανότητες καί τῶν δύο κρατῶν, προκειμένου νά βοηθήσωμεν τό συντομώτερον στήν σταθεροποίησιν καί τήν πρόληψιν τῶν περαιτέρω ἀρνητικῶν ἀπρόβλεπτων συνεπειῶν ἐκεῖ». Αὐτό ἦταν ἡ προφανής ἀπάντησις στήν παραβίασιν τῆς Δύσης τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ τό 1973, ὃταν τό ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ἦταν κατάφωρα καταχρηστικόν γιά νά δικαιολογήσῃ τόν πόλεμον τοῦ ΝΑΤΟ στήν Λιβύην καί γιά τήν ἀλλαγήν τοῦ μετέπειτα καθεστῶτος ἐκεῖ. Σαφῶς, ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα μποροῦν νά κατανοήσουν ὃτι μία τέτοια παραβίασις μπορεῖ κάποια μέρα νά παρουσιασθῇ ἀκόμη καί πιό κοντά στά σύνορά τους, κι ἲσως ἀντιμετωπίζουν ἐσωτερικήν ἀποσταθεροποίησιν καί σχετικήν κατάστασιν ἐξασθένησης τό ἐν λόγῳ χρονικόν διάστημα, στήν συνέχειαν, ἀκόμη καί στό ἐσωτερικόν τῶν ἰδίων τῶν χωρῶν τους.

Στήν Μέσην Ἀνατολήν, μπορεῖ κανείς νά δῇ εὒκολα τίς δύο χῶρες νά πληροῦν τούς συγκεκριμένους ρόλους τους στό πλαίσιον τῆς ἑταιρικῆς τους σχέσης. Ἀλληλεπιδράσεις τῆς Ρωσσίας μέ τήνΣυρίαν καί τό Ἰράν, καί πιό πρόσφατα μέ τήν Αἲγυπτον, καταδεικνύουν ἐμφανῶς τόν ρόλον τους ὡς στρατιωτικόν καί πολιτικόν ἀντίβαρον. Ἡ Κίνα ἒχει μεγάλη συμμετοχήν ἡ ἲδια στό ἐμπόριον ἐνεργείας στήν ΜΕΝΑ, μέ τό 60 % τοῦ πετρελαίου που προέρχεται ἀπό ἐκεῖ . Ἐπίσης ἐνσωματώνεται στήν μή - ἐνεργειακήν οἰκονομίαν τῆς περιοχῆς, εἰδικά στό πλαίσιον τῶν Ἠνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων. Ἒτσι, ἐκτός ἀπό τόν συνολικόν πολιτικόν συντονισμόν καί τήν απόλυτον συμφωνίαν μεταξύ τῆς Ρωσσίας καί τῆς Κίνας στήν ΜΕΝΑ, ἡ περιοχή χρησιμεύει ἐπίσης καί γιά νά θέσῃ πεδίον σέ  διανεμητικούς ρόλους μεταξύ τους .


Λατινική Αμερική


Αὐτή ἡ περιοχή, περισσότερον ἀπό ὃ,τι ἀκόμη καί στήν ΜΕΝΑ, δείχνει ἀναμφισβήτητα τόν RCSP ἐνεργόν νά δραστηριοποιῆται στίς ἐνδοεργαστηριακές συνθῆκες. Ἡ Λατινική Ἀμερική εἶναι πολύ μακρυά ἀπό τίς γεωπολιτικές ἲντριγκες τῆς Εὐρασίας, καθιστώντας ἒτσι τήν συνεργασίαν Ρωσσίας καί Κίνας ἐδῶ εὒκολη ἀκόμη καί γιά τό ἀσυνήθιστον μάτι νά παρατηρήσῃ. Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ἡ Ρωσσία ἒχει ἐπιστρέψει στήν Λατινικήν Ἀμερικήν, τόσον στό ὓφος ὃσον καί στήν οὐσίαν. Τά πλοῖα της ἒχουν ζητήσει λιμάνι ἐδῶ καί πραγματοποίησεν κοινές ἀσκήσεις μέ τήν Βενεζουέλαν, καί τά ρωσσικά βομβαρδιστικά πέταξαν ἀπό πάνω κι ἀνεφοδιάσθησαν ἐκεῖ γιά τήν περίστασιν. Ἡ Νικαράγουα ἀκόμη ὑποτίθεται πώς φιλοξενεῖ μίαν ρωσσικήν βάσιν γιά τήν φύλαξιν τοῦ κινεζικοῦ  χρηματοδοτούμενου καναλιοῦ που χτίζεται στήν χώραν. Ἡ Gazprom ἒχει ἀρχίσει νά ἐπενδύῃ στήν Βολιβίαν καί τήν Ἀργεντινήν, καἱ ἡ Rosneft εἶναι ἐνεργή στήν Βενεζουέλαν. Ὁ Μεντβέντεφ κι ὁ Ποῦτιν ἒχουν ἀκόμη κάνει ἐπισκέψεις στήν περιοχήν, κι ἒχει ὑποτεθεῖ ὃτι ἡ Ρωσσία συμφώνησεν νά ἀνοίξῃ ἐκ νέου τήν σοβιετικῆς ἐποχῆς βάσιν κατασκόπων της στήν Κούβαν κατά τήν διάρκειαν τῆς τελευταίας ἐπίσκεψης τοῦ τελευταίου ἐκεῖ τόν Ἰούλιον. Ἐπομένως, μπορεῖ νά ὑποστηριχθῇ ὃτι ἡ Ρωσσία ἒχει μεγαλυτέραν ἐπιρροήν στήν Λατινικήν Ἀμερικήν τώρα ἀπό ὃ,τι εἶχεν ποτέ κατά τήν διάρκειαν τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου.

Σημαντικά ἒργα κινεζικῆς ὑποδομῆς στήν Λατινικήν Ἀμερικήν -τό προτεινόμενον ὑπερωκεάνιον κανάλι τῆς Νικαράγουα. 


Ἡ Κίνα, που σάν οἰκονομική πύλη που εἶναι , εἶναι ὁ ταχύτερα ἀναπτυσσόμενος ἐπενδυτής στήνΛατινικήν Ἀμερικήν καί προτίθεται νά καταστῇ ὀ δεύτερος μεγαλύτερος ἐμπορικός ἑταῖρος της. Ὃπως ἀνεφέρθη παραπάνω, χρηματοδοτεῖ τό ἐπαναστατικόν Νικαραγουανόν Κανάλι, τό ὁποῖον θά διαφοροποιήσῃ ὑπερωκεάνιες διελεύσεις μακρυά ἀπό τόν Παναμᾶ τοῦ πελατειακοῦ κράτους τῶν ΗΠΑ καί θά προσκαλέσῃ περισσότερες μή - ἀμερικανικές ἐπενδύσεις καί τό ἐμπόριον στήν περιοχήν. Αὐτό στήν πραγματικότηταν ἢδη συμβαίνει ἀκόμη καί χωρίς τό κανάλι. Ἡ Ρωσσία κεφαλαιοποίησεν στήν περασμένην δεκαετία της  τήν προσπάθειαν ν’  ἀποκαταστήσῃ τήν ἐπικοινωνίαν της  μέ τήν Λατινικήν Ἀμερικήν, γιά  νά διαφοροποιήσῃ τό ἐμπόριον γεωργικῶν προϊόντων της μακρυά ἀπό τήν Δύσιν λόγῳ τῶν προσφάτων ἀντιμέτρων. Αὐτό ἀποκαλύπτει μία μεγαλυτέραν στρατηγικήν ἐκ μέρους τῆς Ρωσσίας, ἡ ὁποία εἶναι νά σπάσῃ τήν κυριαρχίαν τῆς Δύσης σχετικά μέ ὁρισμένες γεωργικές ἀγορές καί στούς παραγωγούς μέ μίαν ἑλκυστικήν ἐναλλακτικήν λύσιν. Ἡ Ρωσσία θέλει νά ἐνισχύσῃ τήν κρατικήν κυριαρχίαν της καί, ἐπομένως, ἒχει μίαν ὢθησιν γιά τόν περιορισμόν τῆς οἰκονομικῆς ἐπιρροῆς τῆς Δύσης πάνω στήν ἐγχώριον οἰκονομίαν της , κι ὡς ἐκ τούτου, τῆς ἐπέκτασης τοῦ ἐμπορίου σέ μή - δυτικές ἀγορές τίς τελευταῖες ἐβδομάδες.

Συνολικά , ἡ Λατινική Ἀμερική εἶναι ἡ πιό κατάλληλη πίσω βάση γιά τήν προώθησιν τοῦ πολυπολικοῦ κόσμου στήν πίσω αὐλήν τοῦ ξεθωριασμένου μονοπολικοῦ γίγαντος. Ἡ Ρωσσία καί ἡ Κίνα δέν ἒχουν καθόλου ἀπολύτως ἀνταγωνιστικά συμφέροντα  σ ‘ αὐτό τό θέατρον, ἒτσι ἀναμφισβήτητα δείχνουν τούς μεγάλους στρατηγικούς στόχους τοῦ RCSP  γενικώτερα .Ἡ  Ρωσσική κι ἡ κινεζική ἐμπλοκή στήνν περιοχήν αὐξάνεται μέ θεαματικούς ρυθμούς καί μ’ ἓναν πολύπλευρον τρόπον, ἀνοίγοντας ἒτσι τήν δυνατότηταν γιά μίαν δραματικήν μεταμόρφωσιν γεωπολιτικοῦ δικαιώματος στό κατώφλι τῶν ΗΠΑ. Ἡ Λατινική Ἀμερική εἶναι μέ πολλούς τρόπους γιά τίς ΗΠΑ ὃ,τι ἡ Ἀνατολική Εὐρώπη γιά τήν Ρωσσίαν - μία περιοχή που φιλοξενεῖ ἒντονη ἀντιπάθεια γιά τόν μεγαλύτερον γείτονά της κι ὡς ἐκ τούτου εἶναι σέ θέσιν νά διαχειρίζεται μέ εὐελιξίαν ἀπό μακρυά, γιά νά συμμετέχῃ σέ ἀκόμη πιό ἐπιζήμιες ἐνέργειες ἐναντίον τοῦ πρώην ἡγεμόνος της.


Τελικές Σκέψεις


 Ἡ στρατηγική ἑταιρική σχέσις Ρωσσίας - Κίνας (RCSP) εἶναι πραγματικά παγκοσμίου ἐμβελείας , κι ἒχει ἒλθει νά καλύψῃ ὀλόκληρον τόν κόσμον σέ διάφορους βαθμούς . Τά ἀξιώματα που παρουσιάσθησαν προηγούμενα, πρέπει νά ἐπαναδιατυπωθοῦν προκειμένου νά ὑπενθυμίσουν στόν ἀναγνώστην τήν οὐσίαν τους :

Κάθε χέρι τοῦ RCSP προορίζεται νά νίβῃ τό ἂλλον καί νά συμπληρώνῃ τόν ὁμόλογόν του στίς περιφέρειες / πολιτεῖες ὃπου μπορεῖ νά ἒχῃ ἓνα σχετικόν μειονέκτημα  ἒναντι τοῦ συνεργάτη του, μέ τήν πρόθεσιν στό τέλος τοῦ παιχνιδιοῦ τους τήν ἲδρυσιν πραγματικῆς παγκοσμίου  πολυπολικότητος.

Ἡ Ρωσσία εἶναι ὁ Ἰσορροπιστής κι ἡ Κίνα εἶναι ἡ Πύλη. Ὃσον  περισσότεερον  ὁ ἓνας κινεῖται ἀπό αὐτούς τούς δύο, γιά παράδειγμα , στήν Μέσην Ἀνατολήν καί τήν Λατινικήν Ἀμερικήν, τόσον περισσότερον μποροῦν νά δοῦν τόν  καθαρά  πολυπολικόν στόχον καί τήν στενήν συνεργασίαν μεταξύ τῶν κρατῶν αὐτῶν·  ὁμοίως, ὃσον πιό κοντά πηγαίνει κανείς σ’ αὐτούς τούς δύο πυρῆνες τῆς Εὐρασίας,  τόσον  πιό περίπλοκη φαίνεται ἡ σχέσις καί τόσον πιό δύσκολον μπορεῖ νά εἶναι νά τό καταλάβουν.

Μέ αὐτό πάντα στό μυαλόν, ὁ RCSP  εἶναι πιό εὒκολα ἀντιληπτός κι οἱ πολυπολικές φιλοδοξίες του μποροῦν νά γίνουν πιό ἂμεσα ἐμφανεῖς. Ἐπιστρέφοντας πίσω στήν ἀρχήν αὐτῆς τῆς σύνθεσης στην ὁποίαν ἀναφέρονταν οἱ δυσφημιστές καί ἀποπροσανατολιστές , τώρα φαίνεται ὃτι οἱ ἀποπροσανατολιστές χρησιμοποιοῦν καπνόν καί τούς καθρέφτες γιά νά κρύψουν τό προφανές - ὁ RCSP εἶναι μία  πολύ πραγματική καί ἁπτή ἰσχύς σέ ὃλον τόν κόσμον. Οἱ ἐπικριτές , στό τέλος τους, ἒκαναν λάθος ὃταν ἰσχυρίσθησαν ὃτι αὐτή ἡ ἑταιρική σχέσις εἶναι ἐπιθετική. Εἶναι σίγουρα πρόκλησις  γιά τήν  Συναίνεσιν τῆς Οὐάσιγκτον, ἀλλά αὐτό συμβαίνει μέ εἰρηνικά καί πολιτικά μέσα, κυρίως μέσῳ τῆς προσέγγισης χέρι-χέρι τῶν στρατιωτικο-διπλωματικῶν ἐπαφῶν, ἡ Ρωσσία καί ἡ πολιτική ἐξισορρόπησης καί ὁ ρόλος τῆς οἰκονομικῆς πύλης τῆς Κίνας. Ἒτσι, εἶναι ἀναμφισβήτητον ὃτι στόν 21ον αἰώναν, ὁ RCSP θά συνεχίσῃ νά εἶναι ἡ πιό δυναμική συνεργασία στήν δημιουργίαν  πολυπολικότητος σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον καί πιέζει πρός τά  πίσω τίς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τῶν ΗΠΑ νά διατηρήσουν τόν  μονοπολικόν ἀναχρονισμόν τους.

Ὁ Andrew Korybko εἶναι ἓνας ἀμερικανός πολιτικός ἀνταποκριτής τῆς Φωνῆς τῆς Ρωσσίας, ὁ ὁποῖος σήμερα ζεῖ καί γράφει μελέτες στήν Μόσχαν, ἀποκλειστικά γιά τήν ORIENTAL  REVIEW.

Μετάφρασις : Α. Μπαξεβανίδης
Πρωτότυπον :

Washington’s Nightmare Comes True: The Russian-Chinese Strategic Partnership Goes Global (II)


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;