Mία κακοπαιγμένη παρωδία


         Tώρα ἒχομεν κι "ἠμετέρους" δικαστές ;;          

Οἱ παρασπονδίες τῆς Θέμιδος


Μάλιστα, αὐτό που ζοῦμεν σήμερα δέν εἶναι τίποτε ἂλλον παρά μία ὑποτίθεται θεατρική παράστασις. Διότι στήν οὐσία δέν ὑπάρχουν οἱ ἀπαιτούμενες προϋποθέσεις που θά τό ἒκαναν θεατρικήν παράστασιν. Διότι μᾶς διατυμπανίζουν σέ ὃλους τούς τόνους (ἒχουν ξελαρυγκιασθεῖ στήν οὐσίαν), ὃτι εὐρισκόμεθα ὑπό καθεστώς μεγάλου χρέους, ἐνῷ οὐσιαστικά χρέος δέν ὑπάρχει. Ἀλλά ἀκόμη καί ἂν δεχθοῦμεν πώς πράγματι ὑπάρχει κάποιο χρέος, αὐτό τό μικρόν χρέος ἐδημιουργήθη ἐξ  αἰτίας τῶν καταχρήσεων τῶν φαύλων κυβερνήσεων που ἀνέκαθεν μᾶς ἐκυβέρνησαν συνεργαζόμενες μέ τούς ἐχθρούς τοῦ ἒθνους κι ἐξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα.

Αὐτό εἶναι τό ἓνα, δηλαδή τό μικρόν χρέος που ὑπάρχει εἶναι στήν οὐσίαν χρέος δικόν τους καί τῶν τραπεζῶν χαρακτηριζόμενον σάν λλειμα τοῦ δημοσίου καί ὂχι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀσχέτως ἐάν ὑπάρχει καί μία μειοψηφία μεγάλων ἐπιχειρηματιῶν ἀμφιβόλου προελεύσεως (διάβαζε : ἠμετέρων), οἱ ὁποῖοι συγκλίνοντες καί συνεργαζόμενοι μέ τίς ἑκάστοτε κυβερνήσεις, κατάφεραν αὐτόν τόν ἆθλον αὐτοῦ τοῦ δυσθεώρητου (πλασματικοῦ, τεχνητοῦ) χρέους γιά μίαν τόσον μικρήν χώραν. Διότι πῶς ἀλλιῶς θά χαρακτήριζεν κανείς αὐτήν τήν κακοπαιγμένην παράστασιν, ἡ ὁποία ἐνῷ μᾶς τήν προοιώνιζαν ὡς κωμωδίαν ἐξελίσσεται σέ τραγωδίαν εἰς βάρος αὐτοῦ τοῦ ταλαιπωρημένου λαοῦ ;; Ἀσφαλῶς καί δέν πρόκειται γιά κωμωδίαν, ἀλλά παρῳδία δράματος που παίζεται ἀπό ἀσυνειδήτους ἐπαγελματίες.

Οἱ ἲντριγκες γίνονται καθημερινότης, που τήν διανθίζουν τά κάθε λογῆς σκάνδαλα, που σπεύδουν νά κουκουλώνουν, σχεδόν σέ συνεχῆ βάσιν, μέ γνώμοναν τίς ἐντολές που λαμβάνουν ἀπό τά μεγαλύτερα ἀφεντικά τους που κι ἐκεῖνα ἐφαρμόζουν ντιρεκτίβες δοθεῖσες ἀπό τά πιό μεγάλα ἀφεντικά, τά ὁποῖα κι ἐκεῖνα ὑπακούουν τυφλά στούς παραπάνω ἀπό ἐκείνους ἱσταμένους κι ὁ κατάλογος δέν ἒχει τέλος.  Αὐτήν τήν στιγμήν στό προσκήνιον βρίσκεται ἡ ὑπόθεσις Χαϊκάλη, στόν ὁποῖον αὐτοί οἱ ἀλῆτες ἠθοποιοί ἒκαναν πᾶν τό δυνατόν προκειμένου νά ἐπιρρίψουν ὃλην τήν εὐθύνην, μέ διαφόρους τρόπους προεξάρχων τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀπ' εὐθείας συναλλαγή μέ τήν δικαιοσύνην.

Ἒτσι ὁ "ἀδέκαστος" δικαστής, χορτᾶτος, μέ τίς τσέπες γεμᾶτες μέ τό προϊόν συναλλαγῆς, τραβάει ὂχι καί τόσον διακριτικά τό μαντῆλι ἀπό τό ἓνα μάτι τῆς Θέμιδος, ἐπιτρέποντάς της ἒτσι τήν ἐπιλεκτικήν δικαίωσιν ἢ τιμωρίαν. Νά μήν ἀδικήσωμεν καί τά δικά μας παιδιά..., πῶς θά γίνῃ.., θά τά χρειασθοῦμεν πάλιν μεθαύριον.. Ἐχθές ὑπῆρχεν κάποιον ἂλλον σκάνδαλον ὀνόμασέ το ὃπως θέλῃς, αὐτό ἐπαφίεται στήν δικήν σου ἐπιλογήν, ἃπαξ κι ὑπάρχει τέτοια πληθώρα σκανδάλων που καθημερινῶς ἀνακύπτουν που δέν προλαβαίνει κανείς νά μετράῃ. Κανείς δέν διερωτᾶται πλέον γιά κίνητρα, κανείς δέν ἀναδιφεῖ στά συμφέροντα που καλύπτουν συγκεκριμένες κινήσες, οὐδέποτε ἀνερωτήθη κανείς τί θά εἶχεν πχ. νά κερδίσῃ ἓνας Χαϊκάλης, ἒντιμος ἠθοποιός μέχρι πρό ὀλίγου, ἢ τί τεράστια γιά νά μήν ὑπερβάλλωμεν μέ τό "κολοσσιαῖα"συμφέροντα εἶχεν ἡ ἂλλη πλευρά μέ τήν ἐπικράτησίν της.

Ὁ μέν ἓνας δέν εἶχεν οὐσιαστικόν ὢφελος ἀπό ὃλον αὐτό τό καραγκιοζλίκι, ἐνῷ ὁ ἂλλος εἶχεν ὂχι ἀπλῶς οὐσιαστικόν ἀλλά θεμελιῶδες συμφέρον καί ὢφελος. Ποιός λοιπόν κινεῖ τά νήματα πίσω ἀπό τό παραπέτασμα;; Ποιός ἒχει τά μεγαλύτερα συμφέροντα ;; Ποιός κερδίζει στραγγίζοντας καί τήν τελευταίαν ἰκμάδαν τοῦ βασανισμένου αὐτοῦ λαοῦ ;; Πῶς λέγεται ;; Διότι πίσω ἀπό τό κάθε σκάνδαλον, πίσω ἀπό τό καθημερινόν κουκούλωμα, πίσω ἀπό κάθε κίνησιν που ἀποσκοπεῖ στήν ἐπιβράβευσιν τῶν κυβερνητικῶν πρακτικῶν καί κατακρήμνισιν τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ἐναντίων δυνάμεων, κρύβονται ὀνόματα.

Φυσικά ὁ δικαστής δέν εἶναι τυφλός ὁ ἂνθρωπος, βλέπει κι ὑπ' ὂψιν βλέπει καθαρώτερα ἀπό τόν ἀπλόν πολίτην, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν γωνιάν του δέν ἒχει κἂν τίς εὐκαιρίες ὁρατότητος που ἒχει ἓνας δικαστής ἀπό τό ὓψος που εὐρίσκεται. Βλέπει ὁ κάθε δικαστής καθαρά πώς οἱ εὐθῦνες ἐπιρρίπτονται πάντοτε (κατά κανόναν δηλ. τά τελευταῖα χρόνια) ἐκεῖ ὃπου φύσει καί θέσει δέν ἀνήκουν, δέν ἁρμόζουν, διότι πῶς θά "ρίξῃς" τόν φουκαρᾶ τόν μισθωτόν ἒναντι τοῦ πανίσχυρου ἀφέντη ;; Ἒτσι δέν εἶναι κ. δικαστά ;; Δέν εἶναι βεβαίως ἡ πρώτη φορά που οἱ δικαστές κατηγοροῦνται γιά μεροληπτικήν πρακτικήν κι ὃπως ἐπανειλημμένως ἒχω παρατηρήσει δέν ἀφορᾶ ὃλους τούς δικαστές. Ναί ἀλλά πῶς καταφέρνει σύσσωμος ὁ δικαστικός κλάδος νά χαρακτηρίζεται ἀπό τίς πράξεις καί κινήσεις μερικῶν, ἐπιτρέπων νά γινόμαστε ὡς ἒθνος ἀντικείμενον λοιδωρίας παγκοσμίως στόν διεθνῆ τύπον ;;

Ἐδῶ ὁ ἀπλός νοῦς καταλήγει σέ κάποια συμπεράσματα :
  1. Ὑπάρχει διάχυτος φόβος μεταξύ τῶν δικαστῶν (που μεταφράζεται σέ μίαν γκάμαν ἐπιπτώσεων που θά ὑφίσταντο ἂν δέν ὑπακούσουν, ἁπό ὑποβιβασμόν μέχρι ὃπου πάει ὁ νοῦς σας).
  2. Ὑπάρχουν ἐνοχές ἢ σοβαρά παραπτώματά τους τά ὁποῖα κι οἱ ἲδιοι καλύπτουν διατηροῦντες τά νῶτα τους προστατευμένα, ἐκτελοῦντες τίς ἂνωθεν ἐντολές καί κελεύσματα.
  3. Τά μεγάλα συμφέροντα που προστατεύονται μέ τήν συμμετοχήν τους, ἀμείβουν μέ παχυλές ἀμοιβές, τέτοιες που δύσκολα κάποιος σκέπτεται νά ἀντιπαρατεθῇ.
  4. Ἡ ἀκολουθουμένη πρακτική δέν ἀποτελεῖ προνόμιον ἑνός ἢ δύο ἀτόμων, ἀλλά ἱκανόν ἀριθμόν λειτουργῶν, ἒτσι ὣστε ἡ διάχυτος διαφθορά στά στρώματα τοῦ κλάδου νά μετριάζῃ τίς ὃποιες ἐνοχικές ἢ ἂλλου εἲδους τύψεις.
Πολλά θά μποροῦσεν κανείς νά παραθέσῃ ὡς συμπεράσματα σχετικά μέ τήν συμπεριφοράν (κατάπτυστον κατ' ἐμέ) αὐτοῦ τοῦ κλάδου. Διότι κύριοι δικασταί ὁμιλοῦμεν γιά τήν Δικαιοσύνην δέν μιλοῦμεν γιά ὁ,τιδήποτε  ἂλλον, ἐδῶ δέν πρόκειται γιά πολιτικήν, που ὡς γνωστόν παραμένει βουτηγμένη στό ψεῦδος, τήν παραποίησιν καί τήν ἀδικίαν, ἡ ἀπόδοσις τοῦ δικαίου δέν ἒχει σέ τίποτε νά κάνῃ μέ τήν πολιτικήν. Γνωρίζω δέ ἐκ πείρας πώς μεταξύ σας ὑπάρχουν νεώτεροι ἢ ἀποκεντρωμένοι δικαστικοί που βρίσκονται στά ὃριά τους ἀγανακτοῦντες γιά τήν συμπεριφοράν μεγαλοδικαστικῶν στά ὑψηλώτερα κλιμάκια, οἱ ὁποῖοι συμπεριφέρονται ὡς ἐπιχειρηματίες. Τί σχέσιν ἒχει τό κέρδος μέ τήν δικαστικήν ἀπόφασιν καί τήν ἀπόδοσιν δικαίου ;;


Ναί, δέχομαι πώς εἲμεθα ἂνθρωποι κι ἐπιθυμοῦμεν τήν κοινωνικήν μας ἂνοδον. Πόσον ὃμως κ. Δικαστά χαρούμενος θά εἶσαι ἒχοντας ἱκανοποιήσει ὃλες σου τίς ὀρέξεις καί τήν ἀπληστίαν σου γιά χρῆμα ἢ δόξα, ὃταν ἐνδόμυχα σέ βαραίνουν καί σοῦ ξεσχίζουν τά σωθικά ὡς ἂλλες ἐρινύες, ὃλες ἐκεῖνες οἱ "κατευθυνόμενες" ἀποφάσεις που ἒχεις στό ἐνεργητικόν σου ;; Ἲσως βρεῖς χίλιες δικαιολογίες, τά παιδιά, τό μέλλον, ἡ καρριέρα, ἀκόμη καί τά χρήματα, κλπ κλπ. Τό ἐρώτημα ὃμως θά σέ βασανίζῃ στό διηνεκές καί δέν θά σέ ἀφήνῃ νά κοιμηθῇς ἣσυχα τήν νύκταν, "ΥΠΗΡΞΑ ΔΙΚΑΙΟΣ, ΕΧΩ ΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ;;" Τώρα ἐάν ἐσύ κ. δικαστά ἒχεις αὐτήν τήν ἀξιοπρόσεκτον δυνατότηταν, τήν τόσον σπανίαν νά ὑπερκεράσῃς αὐτήν τήν σκέψιν, τό καυτόν αὐτό ἐρώτημα, ἐρχόμενος σέ συμβιβασμόν μέ τήν συνείδησίν σου, δέν μπορῶ παρά νά τό δεχθῶ.

Πῶς ὃμως ;; Θά τό δεχθῶ μόνον ὡς νόσημα τῆς δικαιοσύνης, διότι μόνον μία βαρέως νοσοῦσα  δικαιοσύνη θά μποροῦσεν νά ἐνεργῇ τοιουτοτρόπως, λυπᾶμαι βαθύτατα. Ὃμως νοιώθω τήν ἀνάγκην νά ἀναφερθῶ καί στόν ἓλληναν δικαστήν, ξέχωρα ἀπό τήν ἐπαγγελματικήν του ἰδιότηταν, τόν ἓλληναν ὁ ὁποῖος ζεῖ σέ αὐτό τό σάπιον καθεστώς που ὂζει ἐνῷ κάποιοι γιά λόγους προσωπικοῦ τους συμφέροντος, ἒχουν καταδικάσει ἓναν ὁλόκληρον λαόν, τοῦ ὁποίου τό αἶμα κυκλοφορεῖ καί μέσα στίς δικές του φλέβες. Πῶς τό ἀνέχεσαι κ. ἓλληνα δικαστά αὐτό ἐσύ ;; ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΗ ΑΥΤΟ;; Ἐσύ συνέλληνα δικαστά γιά πόσον καιρόν ἀκόμη τό βράδυ που πηγαίνεις νά κοιμηθῆς θά ἐξακολουθῆς νά μονολογῇς, "ἂς τό ἀνεχθῶ γιά λίγον ἀκόμη..., θά τελειώσῃ..;;".

Ὂχι κ. δικαστά δέν πρόκειται νά τελειώσῃ τό βασανιστήριον αὐτό καί σέ παρακαλῶ κατανόησέ το, δέν θά τελειώσῃ, διότι τό κτῆνος αὐτό που μᾶς κυβερνάει ἐδῶ καί χρόνια ἀτελεύτητα, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ, ὂχι δέν μπορεῖ, διότι τό κτῆνος αὐτό ζητάει μόνον τροφήν, τρώγει, καταβροχθίζει ὃ,τι βρίσκεται μπροστά του, ἀσυναίσθητα, διότι τοῦ λείπει ἡ συνείδησις. Εἶναι ἀπλά ἓνα τεράστιον κτῆνος που ἀκόμη κι ἐκεῖνοι που τό ἐξέθρεψαν, ἀνακαλύπτουν μέ τρόμον, πώς ἂν δέν τό ταΐσουν, θά καταλήξουν οἱ ἲδιοι νά ἐνταχθοῦν στό διατροφικόν μενού του. Ἒτσι τελευταῖα παρατηροῦμεν παγκοσμίως πώς ἢδη ξεκίνησεν τό κτῆνος αὐτό νά καταναλίσκῃ τούς ἲδιους τούς χαμηλώτερα εὐρισκομένους συνεργάτες τους. Ἀλλά συντόμως θά τελειώσουν κι αὐτοί κι ἒπεται ἡ συνέχεια που καταλήγει στά σαγόνια αὐτοῦ τοῦ τερατώδους κτήνους. Τό ὁποῖον ἐσχάτως ξεκίνησεν νά καταγροχθίζῃ τίς ἲδιες του τίς σάρκες..., δέν σέ φοβίζει αὐτό...;;

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ...

Ναί, ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη που θέλω νά ἀναφέρω, ὑπάρχουν πολλές μεγάλες δυνάμεις στόν κόσμον μας που πασχίζουν γιά χρόνια νά μᾶς πείσουν γιά διάφορα πράγματα. Ἡ μία μερίς ἀποτελεῖ τήν ὁμάδαν ἐκείνων τῶν μωροφιλόδοξων που ἡ δίψα τους γιά κυριαρχίαν τούς ὠδήγησεν σέ σημεῖον νά θέλουν νά καταστρέψουν παντοιοτρόπως τόν πλανήτην μέ σκοπόν τήν δημιουργίαν μίας νέας τάξεως πραγμάτων. Διέθεσαν ἀσύλληπτες δυνάμεις καί μέσα γιά τήν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ τους καί ὃμως ἀπέτυχαν. Ὑπάρχουν κι ἂλλες μερίδες, ὁμάδες ἀνθρώπων καί κρατῶν μεγάλων δυνάμεων που παρεμβαίνουν πιό ἐποικοδομητικά, μέ στόπχον τήν προάσπισιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί καλυτέρευσιν τῆς ζωῆς τῶν μαζῶν, ἒστω κι ἐξυπηρετοῦντες κάποιες προσωπικές τους ἐπιδιώξεις.

Ὑπάρχουν κι ἀκόμη ἀνώτερες καί πιό ἱκανές δυνάμεις ἀπό τίς προειρηθεῖσες κι εἶναι ἐκεῖνες που βοηθοῦν κατά τό δυνατόν τήν Δημιουργίαν ἡ ὁποία βρίσκεται σέ ἐξέλιξιν. Ἢθελα νά ξέρω ὃμως πῶς σκέπτεσαι ἐσύ κ. δικαστά, που ὡς μικρός ἂνθρωπος, ὃπως ὃλοι μας ἂλλωστε, ἒχεις φιλοδοξίαν νά γίνῃς κάποιος, προσπαθῶν νά παραμερίσῃς τό θεῖον σχέδιον, πιστεύοντας μίαν φαινάκην, μίαν μή πραγματικότηταν, ὃτι μπορεῖς νά τό ἐπιτύχῃς ;; Ἐνῷ δέν εἶσαι παρά ἓνα ἂθυρμα, κόνις ἀπειρωστή, μπροστά στίς ἀπείρως ὑπέρτερες δυνάμεις που σέ περιτριγυρίζουν ;; Εἶσαι καταδικαστέος φίλε μου δικαστά, ὂχι μόνον στίς συνειδήσεις τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων που σέ περιτριγυρίζουν, ἀλλά κι ἐνώπιον τοῦ Δημιουργοῦ που σ' ἒχει ἀνεχθεῖ γιά ἀρκετόν, σκεπτόμενος τό ποιό θά εἶναι τό τέλος που σοῦ ἁρμόζει...

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;