Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2015

Θεατρική ὑποκριτική δεινότης

Εικόνα
Τό κοινοβούλιον βρίθει ἀπό κρυφά ταλένταἻσως τό σωματεῖον ἠθοποιῶν θά πρέπῃ νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος λόγῳ ὑπέρογκων μισθῶν που λαμβάνουν οἱ "εὐνοούμενοι" ἐπαγγελματίες πολιτικοί τοῦ κοινοβουλίου..!!!

Πολλές φορές οἱ σκηνοθέτες στό θέατρον ἢ τόν κινηματογράφον ἀναζητοῦν νά ἀνακαλύψουν διακαῶς ταλέντα, προκειμένου νά ἐπενδύσουν σ' αὐτόν ἢ αὐτήν κάποιον ρόλον δύσκολον ἀπό ἀπόψεως σπουδαιότητος στό ἒργον που πρόκειται νά ἀνεβάσουν. Ἀναζητοῦν κάποιον ὁ ὁποῖος θά μποροῦσεν νά ὑποδυθῇ ἢ ἐκφράσῃ καλύτερα καί πιό ἀποδοτικά καί εὒγλωττα τόν ρόλον που θά κληθῇ ν' ἀναλάβῃ. Πρός τοῦτον κοπιάζουν, ξοδεύονται σπαταλοῦν χρόνον, ἀναθέτοντες σέ εἰδικούς ἢ ἑταιρεῖες, γιά νά ἀνακαλύψουν αὐτά τά ταλέντα.
Κανείς τους ὃμως μέχρι στιγμῆς δέν σκέφθηκε νά ψάξῃ στόν μόνον τόπον, ὃπου θά εὓρισκεν ὂχι μόνον ἓνα, ἀλλά πληθώρα κρυφῶν ταλέντων, διαθετώντων μάλιστα καί ἐπαγγελματική δεινότηταν. Ἁπλῶς δέν ἐπέρασεν ἲσως ἀπό τό μυαλόν τους ἡ ἰδέα, ὡς φαίνεται, ἐνῷ βλέπουμεν καί τούς τρῶμε στά μοῦτρα κα…

Στρατηγικές ἐξουθένωσης

Εικόνα
Τακτικές περαιτέρω ἀποδυνάμωσης τῆς χώρας  Ἐφαρμόζουν κυβέρνησις καί δανειστές
Καθημερινῶς γινόμαστε μάρτυρες τῆς ἐξέλιξης ἑνός πολυδαίδαλου στήν δομήν του δράματος. Ξεκινῶντες ἀπό τήν μεταπολίτευσιν γιά νά μήν τό σπρώξωμεν ἓως τήν μεταπολεμικήν Ἑλλάδαν ἢ κι ἐνωρίτερα, οἱ διαδοχικές κυβερνήσεις ἐδημιούργησαν ἓνα σύστημα διακυβέρνησης τῆς χώρας ἐγκαθιδρύοντας ὃλες ἐκεῖνες τίς ὑποδομές γιά τήν ἀνάπτυξιν ἑνός κράτους τέρατος. Μίας μηχανῆς ἡ ὁποία στήν ἐξέλιξίν της ἒφθασεν σήμερα νά καταστρέφῃ ἀδιακρίτως καί κυριολεκτικῶς νά καταναλίσκῃ, νά τρώγῃ τούς ἲδιους τούς δημιουργούς της, ἢ γιά νά τό θέσωμεν ἀλλιῶς πως τούς ἑκάστοτε χειριστές της, δηλαδή τούς κυβερνώντας.
Ἂν θεωρήσωμεν ὃλα τά μέχρις τοῦδε πεπραγμένα τῶν κυβερνήσεων, ἀνεξαρτήτως ἐκπροσώπων τους (πρωθυπουργῶν κλπ.), ὡς καλῶς ἢ κακῶς πραχθέντα ἀδιάφορον τί, νομίζω μποροῦμεν νά δεχθοῦμεν ἀνέτως, τό γεγονός πώς τό ὃτι κατελήξαμεν σέ κάποιον στάδιον, ὃπου προκύπτουν κάποια ἀποτελέσματα καί συμπεράσματα  τά ὁποῖα ἐπέτρεψαν στόν λαό τήν …

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Εικόνα
Τί ἐπιφέρει ἡ μόλυνσις ἐκ τῶν  ΕΜF (ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων)
Ὁ Jeromy Johnson [εἰσαγγελέας ἀσφαλοῦς τεχνολογίας (Safe Technology )]: Ὣστε ἐδῶ εἶναι μερικά βασικά πράγματα ... Ἓνα ἀσύρματον ἀκουστικό εἶναι ἓνα μεγάλο πρᾶγμα νά ἒχῃ κανείς γιά τό προσωπικόν του τηλέφωνον. Ἓνα μικρόφωνον ἢ μεγάφωνον εἶναι ἓνα ἀκόμη μεγάλο πρᾶγμα που μπορεῖ κανείς νά ἒχῃ. Κι ἒπειτα νά τό κρατήσῃ σέ λειτουργίαν μέσα στ' ἀεροπλάνον ὃταν ξέρῃ ὃτι δέν χρειάζεται νά μιλάῃ σέ μία κλῆσιν. Ἂν μπορείτε νά τό κρατήσετε, εἲτε σέ πλήρην λειτουργίαν στό ἀεροπλάνον ἢ ἀπλά νά τό μετατρέψῃ σέ λειτουργίαν μόνον δεδομένων, τότε τό τηλέφωνόν σας δέν θά ψάχνῃ στό δίκτυον κάθε πέντε δευτερόλεπτα, τό ὁποῖον εἶναι  περίπου αὐτό που συνήθως κάνει.
Ὃταν πρόκειται γιά τά παιδιά, αὐτό εἶναι πιθανῶς τό πιό σημαντικόν πρᾶγμα, διότι τά παιδιά εἶναι που πλήττονται περισσότερον. Τό κρανίον τους εἶναι λεπτότερον, οἱ ἐγκέφαλοί τους ἀναπτύσσονται πολύ πιό γρήγορα, κι ἀπορροφοῦν πολύ περισσοτέραν ἀκτινοβολίαν. Ὁ μυελός τῶν ὁστῶν ἑνός πα…

Πῶς ὀργανώθησαν οἱ ἀμερικανοί πολῖτες γιά τήν ἐπίλυσιν τῆς κρίσης ;

Εικόνα
Ἐδῶ πρόκειται περί μἰας ἀξιοσημείωτης προσπαθείας ὀργάνωσης ἀντίστασης ἒναντι τῶν καθεστωτικῶν πολιτικῶν που ἀπό τό 2007 κατεδυνάστευσαν τόν ἀμερικανικόν λαόν. Μέ ὑπομονήν καί συγκροτημένον τρόπον ὀργανώθησαν, ἀντιμετωπίζοντες τό "θηρίον" τήν ἐποχήν ἰσχύος του, ὣστε σήμερα νά ἒχουν φθάσει πλέον στό σημεῖον  νά  δρέπουν καθημερινῶς τούς καρπούς τοῦ κόπου τους.  Στρατηγικές οἰκονομικῆς ἐξυγίανσηςἘφηρμόσθησαν κι ἐξακολουθοῦν νά ἐφαρμόζονται μεθοδεύσεις καί παρωτρύνσεις, ἐκ μέρους φορέων καί πολιτῶν μέ ἂμεσο στόχον τήν καλυτέρευσιν τῆς καθημερινότητος στίς ΗΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ


Στούς Ουρανοξύστες τῆς Financial District Νέας Ὑόρκης, ἀκόμη καί οἱ πιό ἐνημερωμένοι εἰδικοί διαφωνοῦν γιά τόν τρόπον ἐπίλυσης οἰκονομικῶν κρίσεων. Αὐτό που εῖναι προφανές, ὡς τόσον, εἶναι ὃτι ὑπάρχει μία σημαντική ἒλλειψις συζήτησης, σχετικά μέ τίς σοβαρές ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν τρέχουσαν οἰκονομία μας. Θέλουμε νά πάμε πέραν ​​ἀπό τήν συνηθισμένη συζήτησιν καί νά ἐξερευνήσετε ἐπαναστατικές …

Ἒπαθεν ὂντως ζημία ἡ Γερμανία ἀπό τήν Ἑλλάδαν ;;

Εικόνα
Εἲναι ἂραγε ἀληθές πώς ἡ Γερμανία ἐζημιώθηκεν λόγῳ τῆς δυσφημήσεώς της ἀπό τήν Ἑλλάδαν ;; Αὐτό μοιάζει κάπως ἐξωπραγματικόν. Μήπως ὃμως οἱ Γερμανοί σέ μίαν προσπάθειαν τῶν κατευθυνόντων αὐτούς μογγολοεβραίων βρῆκαν "νέαν μέθοδον" καταβαραθρώσεώς μας καί πάλιν ; Γεγονός εἶναι πώς τό πειραματόζωον  Ἑλλάς τούς ἒχει ἐξουθενώσει μέ τήν ἀντοχήν που ἐπιδεικνύει καί μάλιστα ἀκούσια.
Ἂρθρον : Die Welt: Οι Έλληνες πέτυχαν να μας μισήσει όλη η Ευρώπη!

«Μέχρι πρίν λίγους μῆνες μᾶς ἀγαπούσαν ὃλοι»!!! Τό ἒχουμε γράψει ἀπό τήν πρώτη στιγμήν : Ἡ μέγιστη ἐπιτυχία τῆς Ἑλλάδος εἶναι τό ὃτι γκρέμισεν τήν Γερμανική προπαγάνδα σέ ὃλην τήν Εὐρώπην. Κι αὐτή ἡ ἐπιτυχία σύντομα θά φέρῃ καρπούς. Εἶναι ἱστορικά ἀποδεδειγμένον. «Ἓνα κῦμα μίσους γιά τήν Γερμανίαν κατακλύζει τήν Εὐρώπην» ἐπισημαίνει ἡ «Die Welt», ἐξηγώντας ὃτι τό μῖσος ἒχει ξεπεράσει ἐδῶ καί καιρόν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος κι ἒχει διαχυθεῖ σέ ὃλη σχεδόν τήν ἢπειρο.


Ὃμως, μέχρι καί πρίν ἀπό ἓναν χρόνον ἡ κατάστασις ἦταν διαφορετική, τονίζει ἡ ἐφη…

Σκάνδαλον Volkswagen

Εικόνα
Ἂννα Στεφανοπούλου: Ἡ ἑλληνίς που ἐκδικήθηκεν τόν Β. Σόϊμπλε καί θά στοιχίσῃ στήν Γερμανίαν 18 δισ. δολλάρια σέ πρόστιμα!
Τοῦ Θεοφράστου Ἀνδρεόπουλου


Μία ἑλληνίς, ἡ Ἂννα Στεφανοπούλου, καθηγήτρια μηχανολογίας στό Πανεπιστήμιον τοῦ Michigan παίρνει ἐκδίκησιν γιά ὃσα ὑπέφερεν ὁ λαός της ἀπό τόν Β.Σόϊμπλε καί τήν «παρέαν» του, ἀφοῦ εἶναι αὐτή που «ξεσκέπασεν» τό μεγαλύτερο σκάνδαλον ὃλων τῶν ἐποχῶν (μέχρι τό ἐπόμενον ἐφ' ὃσον οἱ Γερμανοί ἒχουν δείξει ὃτι δέν διαθέτουν «ὀροφήν» σέ τέτοια ζητήματα).
Γνωστή γιά τίς μελέτες της ἐπάνω στούς κινητῆρες αὐτοκινήτων, συνετέλεσε στήν ἀποκάλυψιν τοῦ σκανδάλου, παρατηρώντας τήν δυσκολία νά συνδυασθῇ ἡ ἀπόδοσις τῶν κινητήρων μέ τόσον χαμηλούς ρύπους. «Γιά νά ἐπιτευχθῇ κάτι τέτοιο, θά ἒπρεπε νά έχωμεν ἓνα ὁλόκληρον χημικόν ἐργοστάσιο στήν ἐξάτμισιν», ἐδήλωσεν. Δηλαδή τά ἀποτελέσματα που ἒβλεπε δέν ἐταίριαζαν μέ τήν ἱπποδύναμιν, κι ἐκεῖ κατενόησεν ὃτι κάτι δέν ἐπήγαινε καθόλου καλά μέ τίς μετρήσεις.
Τό σύστημα τῶν Γερμανῶν ἑστίαζε στό τιμόνι. Ἂν α…