Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2015

"Πέταξεν κι ὁ χρυσός τῆς Οὐκρανίας ;;"

Εικόνα
Στοιχεῖα που τεμηριώνουν τήν ἁρπαγήν χρυσοῦἩ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται συνεχῶς, μέχρις ὃτου οἱ λαοί ἀντιληφθοῦν τό ἀληθινόν παιχνίδι καί τούς στόχους τῆς καθεστωτικῆς ἐλίτ καί τά πραγματικά τους ἐνδιαφέρονταἈναδημοσίευσις


Ποιὀς ἐλέγχει τά ἀποθέματα χρυσοῦ τῆς Οὐκρανίας, ἀξίας περίπου 1.5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, παραμένει ἓνα ἀπό τά μεγάλα μυστήρια ἀπό τό 2014. Καί ἂν αὐτό δέν εἶναι ἀρκετά κακόν γιά τούς Οὐκρανούς, ἐν τούτοις ἒχουν προκύψει ἀποδείξεις ὃτι ἡ κεντρική τράπεζα τῆς χώρας εἶχεν ἐξαπατηθῆ ἀγοράζοντας ἓνα ἂγνωστον ποσόν ράβδων μολύβδου, που εἶχεν παραποιηθῆ ὡς χρυσός, πιστεύοντας ὃτι ἐπρόκειτο γιά τό  πραγματικόν πολύτιμον μέταλλον.
Ἀπό τόν Μάρτιον τοῦ 2014 ὑπῆρξεν ἐκτεταμένη ὑποθεσιολογία, γιά τήν τύχην τῶν 40 μετρικῶν τόνων χρυσοῦ τῆς χώρας. Τόν Μάρτιον τοῦ 2014, οἱ ρωσσικές εἰδήσεις καί σχόλια τῆς ἱστοσελίδος "Iskra" ὑπεστήριζαν κακεντρεχῶς ὃτι οἱ 40 μετρικοί τόνοι χρυσοῦ ἐξήχθησαν ἀπό τήν κεντρικήν τράπεζαν τοῦ Κιέβου στήν πρωτεύουσαν σέ μίαν ἀπολύτως μυστικήν ἐπ…

Τσίμπλα ἢ Τσίπρα ;;

Εικόνα
Ζητούμενον ἀφύπνισις, ἀποτέλεσμα ἐλευθερίαΓελοιογραφίες τοῦ φίλου Κῶστα ΣκανδάληΤόν τελευταῖον καιρόν ἀπασχoλεῖ τά  ΜΜΕ γενικῶς ἓνα ὂνομα που μέχρι λίγον μόλις καιρόν πρίν δέν ἐπιθυμούσαν οὒτε νά ἀκοῦν. Ὁ Σύριζα, τό μέχρι τοῦδε ἀνεπιθύμηρον παιδί στήν πολιτικήν ἀρέναν ἒγινε ξάφνου τό πρῶτον θέμα παντοῦ.Τί ἂραγε συμβαίνει καί πῶς συνετελέσθη ἡ ὀλική αὐτή μεταστροφή ἢ γιά νά εἲμαστε πιό μέσα στόν συρμόν τῆς ἐποχῆς "ἐπαναφορά";; Τί ἀπό τά δύο ἒγινεν ἢθελα νά ἢξερα, ὁ Τσίπρας ἂλλαξεν κι ἀκολουθεῖ τήν παλιά καλή συνταγήν τῆς "πεπατημένης" που ἀκολουθούσαν ἒως σήμερα ὃλες οἱ ἂλλες κυβερνήσεις ;; Ἢ παρ' ἐλπίδαν ἂλλαξαν γνώμην ὃλοι οἱ ἂλλοι καί πᾶνε σιγόντο μέ τόν Τσίπρα καί τίς πολυάριθμες συνιστῶσες του ;; 
Εἶναι ἓνα ἐρώτημα αὐτό γιά νά ποῦμεν τήν ἀλήθειαν. Φυσικά ὂχι γιά νά ἀπασχολήσῃ σοβαρά κάποιον μέ ἐπίπονον καί δαιρκῆ σκέψιν, ἀλλά ὃπως καί νά τό κάνωμεν στό σημεῖον αἰχμῆς που εὐρισκόμεθα αὐτήν τήν στιγμήν..., ἒ τό σκεπτόμαστε καί λίγον. Ἀλλά περισσότερον διεγεί…

Ὀνομάζομαι Τσαρλί

Σάν ἐλαχίστη προσφορά στόν ἂνθρωπον.. ..καί δευτερευόντως στόν δημοσιογράφον κι ἐπαγγελματίαν
Μόλις χθές ἒλαβα τό μαίηλ ἀπό φίλον στό Παρίσι, που μέ παρεκάλεσε νά ἀναρτήσω τό φωτογραφικόν ἂλμπουμ, γεμᾶτον ἀπό ἐνδιαφέρουσες φωτογραφίες καί  γελοιογραφίες συναδέλφων του στό "Maison de la radio et television francaise" ὃπου ἠργάσθη ἐπί 35ετίαν. Ἐγνώριζεν τόν Charlie ἀπό χρόνια καί ὁ θάνατός του στόν βωμόν τῶν ἀλλοτρίων συμφερόντων, ὃπου ἒχουν θυσιασθεῖ ἒως σήμερα μυριάδες θυμάτων, ἀπλά καί μόνον γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν δίψαν τους γιά παγκοσμίαν ἐξουσίαν κάποιοι καιροσκόποι, ἐκμεταλλευτές τοῦ ἀνθρωπίνου ἱδρῶτος, τόν ἐλύπησεν ἰδιαιτέρως. Ἀλλά οἱ ἐπικυρίαρχοι μηδέ μίαν μέριμναν ἒχουν περί τοιούτων "μικρῶν" γι' αὐτύς θεμάτων. Ἡ ἀνθρωπίνη δυστυχία καί ὀδύνη, ἐκείνους τούς τρέφει, ψυχικά καί ὑλικά. Μοναδική ἐλπίς παραμένει ἡ ὁλονέν κι εὐρυτέρα ἀφύπνισις τῶν μαζῶν, οἱ λαοί εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη νά ξυπνήσουν ἀπό τόν βαθύν λήθαργον ὃπου ἐντέχνως τούς ἒχουν ὠδηγήσει οἱ π…

Σκέψεις : ἀντισιωνισμός-χριστιανισμός

Εικόνα
Ὃλα γίνονται γιά σένα νεοέλληναὋ,τι μεθόδευσις ἐπιχειρεῖται σήμερα συγκλίνει πρός τόν σκοπόν νά σέ παγιδεύσουν, νά σοῦ ὑποκλέψουν τήν ψῆφον σου γι' ἀκόμη λίγον καιρόν. Δέν λύνονται ἒτσι τά προβλήματά σου..

Μέσα σέ ὃλα τά βάσανα που ἀνέχεται καί ὑποφέρει αὐτή ἡ χώρα, ἐντός  παντελῶς ἀναλγήτου περιβάλλοντος, ὁ ἓλλην σχεδόν ἀσυναίσθητα, ἀφήνεται νά παρασύρεται ἀπό τήν δίνην, μέσα στήν ὁποίαν βρίσκεται πιστεύοντας κι ἀναμένων τήν σωτηρίαν ἢ ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐν πάσει περιοπτώσει ἀπό κάποιον ἀπό τό μελίσσι τῶν πολιτικῶν κομμάτων, που ἐσχάτως δημιουργήθηκεν ὁλονέν καί μεγαλύτερον σέ ἀριθμόν, βομβαρδίζοντάς τον μέ μύρια ὃσα συνθήματα καί ὑποσχέσεις. Φεῦ ὃμως δέν εἶναι μόνον τά πολιτικά κόμματα που στοχεύουν στήν ἒμμεσον ἢ ἂμμεσον προσέλκυσιν τῆς προσοχῆς του, ἀλλά στήν ἐπίτευξιν τοῦ στόχου αὐτοῦ πρωτοστατεῖ καί ἡ ἐκκλησία, μαύρη ὃπως ἦταν πάντοτε ἀπό τήν ὓπαρξίν της, πανομοιότυπη μέ τήν ἀμφίεσιν τῶν ἀντιπροσώπων της.
Ἀφορμή γιά τό παρόν ἂρθρον στάθηκεν ἡ κοινοποίησις φίλης ἀπό κάποιον γνωστ…