Σκέψεις : ἀντισιωνισμός-χριστιανισμός


Ὃλα γίνονται γιά σένα νεοέλληνα

Ὃ,τι μεθόδευσις ἐπιχειρεῖται σήμερα συγκλίνει πρός τόν σκοπόν νά σέ παγιδεύσουν, νά σοῦ ὑποκλέψουν τήν ψῆφον σου γι' ἀκόμη λίγον καιρόν. Δέν λύνονται ἒτσι τά προβλήματά σου..


Μέσα σέ ὃλα τά βάσανα που ἀνέχεται καί ὑποφέρει αὐτή ἡ χώρα, ἐντός  παντελῶς ἀναλγήτου περιβάλλοντος, ὁ ἓλλην σχεδόν ἀσυναίσθητα, ἀφήνεται νά παρασύρεται ἀπό τήν δίνην, μέσα στήν ὁποίαν βρίσκεται πιστεύοντας κι ἀναμένων τήν σωτηρίαν ἢ ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐν πάσει περιοπτώσει ἀπό κάποιον ἀπό τό μελίσσι τῶν πολιτικῶν κομμάτων, που ἐσχάτως δημιουργήθηκεν ὁλονέν καί μεγαλύτερον σέ ἀριθμόν, βομβαρδίζοντάς τον μέ μύρια ὃσα συνθήματα καί ὑποσχέσεις. Φεῦ ὃμως δέν εἶναι μόνον τά πολιτικά κόμματα που στοχεύουν στήν ἒμμεσον ἢ ἂμμεσον προσέλκυσιν τῆς προσοχῆς του, ἀλλά στήν ἐπίτευξιν τοῦ στόχου αὐτοῦ πρωτοστατεῖ καί ἡ ἐκκλησία, μαύρη ὃπως ἦταν πάντοτε ἀπό τήν ὓπαρξίν της, πανομοιότυπη μέ τήν ἀμφίεσιν τῶν ἀντιπροσώπων της.

Ἀφορμή γιά τό παρόν ἂρθρον στάθηκεν ἡ κοινοποίησις φίλης ἀπό κάποιον γνωστόν μπλόγκ, μέ θέμα τοῦ ἂρθρου "ποῦ βρισκόταν ὁ Χριστός μέχρι τά 30 του χρόνια κι ἡ παιδική του ἡλικία". Ἐδῶ στήν Ἑλλάδαν (ἀλλά καί παγκοσμίως κι ἰδιαιτέρως σέ χῶρες τοῦ 3ου κόσμου), εἶναι γνωστή ἡ πρεμούρα που ἒχει καταλάβει τόν κλῆρον νά ἐπανεγκαθιδρύσῃ τήν παλαιάν ἰσχύν κι ἐπικράτησιν τῶν δοξασιῶν οἱ ὁποῖες συμφέρουν τήν ἑκάστοτε θρησκείαν, κυρίως δέ τίς πλέον ἐπικρατέστερες οἱ ὁποῖες σημειωτέον ἒχουν καί τά περισσότερα μέσα καί οἰκονομικές βάσεις προκειμένου νά στηρίξουν αὐτοῦ τοῦ εἲδους τίς ἐκστρατεῖες. Γιά παράδειγμα φίλοι ἀναγνῶστες τοῦ μπλόγκ ἀπό τήν Ἀφρικήν καί τήν νότιον Ἀσίαν μοῦ γράφουν, πώς στίς χῶρες τους λυσσομανοῦν κυριολεκτικά οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιῶν φθάνοντας στό σημεῖον νά μάχονται ἀλλήλους ἀκόμη καί στά κανάλια.

Ναί καταλαβαίνω τήν ἀηδίαν που σᾶς προκαλοῦν κάποια τέτοια πράγματα, ἀλλ' εἶναι ἀλήθεια πέρα γιά πέρα (καί πολύ χειρώτερα). Εὐτυχῶς θά πῶ, που ἒφθασαν σέ τέτοιον σημεῖον ρεζιλέματος μπάς κι ὁ ἓλλην τοὐλάχιστον ἀντιληφθεῖ τί παιχνίδι χοντρό παίζεται πίσω ἀπό τήν πλάτην του. Ἡ πάμπλουτη ἐκκλησία μέ τούς χρυσοκεντημένους τήν ἀμφίεσιν ἀνωτέρους ἐκπροσώπους της μητροπολιτᾶδες κλπ. κατέληξεν σέ ἂνομα ἐπαίσχυντα μέσα καί στόν τυφλόν φανατισμόν τῶν πλέον παρανοϊκῶν της ὀπαδῶν, στήν προσπάθειάν της νά συντηρήσῃ καί προασπίσῃ τά τεράστια συμφέροντά της. Πλέον καταφεύγει σέ μέσα τέτοια καί θεατρικές κινήσεις καί παραστάσεις τάχα φιλανθρωπείας καί ἐλεημοσύνης (πάντοτε μέ τά δικά σας χρήματα καί πόρους), διότι γνωρίζει πολύ καλά πώς τά περιθώριά της ὁλοένα μειώνονται καί μαζί μέ αὐτά φυσικά θά μικρύνῃ καί ἡ πίττα τήν ὁποίαν νέμονται. Αὐτό βεβαίως εἶναι που φοβοῦνται.

Ὃπως καί νά τό κάνωμεν βρέ παιδιά, ἐπαγγελματίες ψεῦτες εἶναι κι αὐτοί ὃπως καί οἱ πολιτικοί, μέ τούς ὁποίους τούς συνδέουν πολλοί μεγάλοι κι ἀκατάλυτοι δεσμοί. Διότι ἀμφότεροι στηρίζουν τό ἐπαγγελματικόν τους στάτους πάνω στό ἲδιον ψεῦδος, τό ὁποῖον εἶναι ἡ ψευδαίσθησις που ἒχουν περάσει στόν λαόν (μᾶζαν κατ' αὐτούς), ὃτι κάτι ὑπάρχει καί ὃτι αὐτό τό κάτι τό ἐκπροσωποῦν αὐτοί, ἒναντι τῶν ἀνθρώπων, τό καταλαβαίνει αὐτό ὁ ἀναγνώστης ;; Εἶναι σάν νά λέμεν ὁ μεσάζων μεταξύ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τοῦ δημιουργοῦ (θεοῦ), τόν ὁποῖον αὐτοί τροποποιοῦν ἀναλόγως τῶν καταστάσεων καί χειραγωγοῦν τά αἰσθήματα, θυμόν, εὐμένεια κι ἀντιδράσεις του (εἰ δυνατόν) ἒναντι τῶν ἀπλῶν θνητῶν, κατά τά ἑκάστοτε συμφέροντά τους καί τό πόσα θά κονομήσουν. Ἒτσι εἶναι ἀγαπητοί μου φίλοι, σήμερα ζοῦμεν στήν ἐποχήν τῆς προσφορᾶς καί τῆς ζητήσεως κι ὃποιος πουλάει φθηνώτερα τζιράρει καί παραπάνω.

Ἒτσι λοιπόν ἒφθασαν κι αὐτοί οἱ σεπτοί κι ἃγιοι ἐκπρόσωποι (!!!), ἂξιοι ἢ κι ὂχι τῶν ἀρχαίων προπατόρων τους οἱ ὁποῖοι ἂλλος λίγον ἂλλος πολύ διέπραττον τό ἲδιον (συγχωρητέον) ἁμάρτημα, γι' αὐτούς μιᾶς καί ἐξυπηρετούσαν τά συμφέροντα τοῦ θεούλη τους που ἀσφαλῶς εὐγνωμονοῦν διότι ἂνευ αὐτοῦ δέν θά ἐκέρδζαν τόν ἂρτον τους τόν ἐπιούσιον, τόσον ὣστε νά κάνουν βίλλες μέ πισίνες κι ἂλλα ἀγαθά ἀποκτήματα πάλιν ἀπό τίς δικές σας πλᾶτες. Ἒφθασαν λοιπόν στό σημεῖον νά πρέπῃ νά διέρχονται "μέσα" ὂχι καί τόσον θεάρεστα, ὂχι στόν δικόν τους θεόν ἀλλά τόν συμπαντικόν, τήν θείαν ἐκείνην δύναμιν που ἀληθινά ἀγαπᾶ ὃλα της τά δημιουργήματα. Λέγω δέ θεάρεστα χωρίς νά ἀνακατεύω τόν νόμον διότι αὐτοί ὃλοι ὡς δημόσιοι ἂνδρες (ὃσοι τέλος πάντων εἶναι), δέν ἒχουν οὒτε νόμον οὒτε πίστιν μέσα τους. Γιά τόν λόγον αὐτόν δέ συνεργάζονται ὁμοψύχως μέ τούς πολιτικούς ὡς μία καί ἡ αὐτή συντεχνία, στήν πιάτσα.

Ἀπορῶ ὃμως γιά νά ἐπανέλθω στό ἒναυσμα γι' αὐτό ἐδῶ τό ἂρθρον, μέ τόν ἓλληνα ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ μονότονα κι ἐπίμονα νά πιστεύῃ ὃλες αὐτές τίς χαζομάρες που τοῦ σερβίρουν μέ φιοριτοῦρες καί διάφορα στολίδια τό παπαδαριό (ἂν κι ὑπάρχουν καί ἒντιμοι ἀνάμεσά τους) πρός τόν σκοπόν τοῦ νά τόν κρατοῦν συνεχῶς στό μαντρί. Δέν βαρέθηκεν ἢθελα νά ξέρω τόσα χρόνια νά ἀκούῃ παπαρδέλλες παπαδίστικες καί παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς σέ νεώτερες ἐκδόσεις κάθε φοράν ;; Μά βρέ συνέλληνα, ἡ οὐσία παραμένει ἡ ἲδια. Ἓνα ψέμμα εἲτε ἒτσι τό πεῖς ἢ ἀλλιῶς, μέ ὃσον πιό περιφραστικόν τρόπον μπορεῖς, ψέμμα ἐξακολουθεῖ νά παραμένῃ. Ἢ μήπως κάμνω λάθος ;; Μήπως δηλ. λέω ἐγώ ὁ ἂς ποῦμεν ἀμύητος στά θεία καί ἃγια μυστήρια τοῦ θέματος ἐκκλησία, μήπως παρά ταῦτα ὃλα που προσάπτω στήν ἐκκλησίαν ἒχει κάνει καί κάτι καλόν ;;

Ἀπό ποῦ νά ἀρχίσω καί ποῦ νά τελειώσω ;; Ἐδῶ ὃλον τό παραμῦθι τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀπό τήν γέννησίν του μέχρι τώρα εἶναι μία καζάρικη ἐπινόησις, ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ὠφελήθησαν κατά τήν διάρκειαν τῶν δύο χιλιετηρίδων που διέβησαν στό μεταξύ. Ἐννοῶ δηλ. ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἂμπρα Χάμ ἢ Χάν (που παραπέμπει σέ μογγόλον). Ἂν ὁ φίλος συνέλλην εἶχεν ποτέ τήν περιέργειαν νά διαβάσῃ ἒστω καί περιωρισμένα χωρία τῆς ἁγ.γραφῆς θά ἒβλεπεν ὃτι πρόκειται γιά ἓνα παρανοϊκόν δημιούργημα, γεμάτον ἐγλήματα, φόνον κι αἶμα, ἂνευ οὐδεμίας ἱστορικῆς θεμελίωσης μέ κάποιαν ἐπίφασιν ἁγιωτικήν. Ἒργον ἀσφαλῶς ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι δέν ἐγνώριζαν προφανῶς τήν ἑλληνικήν στήν ὁποίαν εἶχαν γραφεῖ τά πρῶτα συγγράμματα τά ὁποῖα ἢ κατεκάησαν μέ φροντίδαν κατά τήν πυρκαϊάν τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας, ἢ ἀπεκρύβησαν ἐντέχνως οὓτως ὣστε νά μήν κυκλοφορήσῃ οὒτε ψῆγμα ἀληθείας πρός τούς λαούς.

Τό Καζάρικον κατεστημένον ἐν συνεχείᾳ δημιούργησεν κι ἂλλους πόλους ἓλξης γιά τούς διαφόρους πληθυσμούς ἀναλόγως τῆς γεωγραφικῆς καί κλιματικῆς τους κατανομῆς στήν ὑδρόγειον. Πέραν δέ τούτου, ἐφρόντισαν δεόντως γιά τόν φανατισμόν τῶν μαζῶν, οὓτως ὣστε νά προσπορίζονται τά κέρδη ἀπό τίς μεταξύ τῶν λαῶν διενέξεις που ἐδημιουργοῦντο ἓνεκα τῆς διαιρέσεως. Τό διαίρει καί βασίλευεν ξεκίνησεν δηλ. πρωταρχικά ἀπό τίς θρησκεῖες καί μάλιστα ἒφθασεν νά σημειώνῃ ἡμέρες δόξης λαμπρᾶς.  Ἑκατομμύρια εἶναι οἱ νεκροί ἀπό τίς θρησκευτικές ἒριδες που ἀνεπτύχθησαν ὡς οἱ δημιουργοί τους ἀνέμενον. Τί ἒπραξεν ἡ ἐκκλησία ἢ ἂν θέλετε ὁ κλῆρος κατά τήν διάρκειαν τῶν αἰώνων που μεσολάβησαν αὐτά τά φρικτά ἐγκλήματα μέ τά ἑκατομμύρια ἀθώων ψυχῶν που ἐπλήρωσαν τό μένος αὐτῶν τῶν ἐγκληματιῶν ὀντοτήτων που καί σήμερα μᾶς καταδυναστεύουν ;;

Ἀπολύτως τίποτε. Παρέμειναν διαχρονικά ἀπλοί, ἀδιάφοροι θεατές, στήν δημιουργηθεῖσαν ἀρέναν εἲτε ρωμαϊκή ἦτο, εἲτε πρίν, εἲτε μετά. Οὐδέν ἐκ τῶν πεπραγμένων τούς ἢγγισεν ἢ ἀλλέως πως ἒβλαψεν τά συμφέροντά τους, τά ὁποῖα παραμένουν ἐς ἀεί ἀλώβητα. Ἒφθασαν τά τέρατα αὐτά μέσῳ διασυνδέσεών τους μέ τήν ἐξουσίαν νά ἐκμαιεύσουν διατάγματα καταστροφῆς τῶν ἀρχαίων ἱερῶν, μέ τήν δικαιολογίαν τῆς εἰδωλολατρείας, μολονότι εἰς οὐδέν ἡ ἀρχαία λατρεία δέν ὡμοίαζεν μέ εἰδωλολατρείαν. Ἀλλά ποιός νά τά ἀκούσῃ αὐτά ;; Ἓνα φυλετικόν μῖσος, ἓνας ρατσισμός ἐπικρατοῦσεν ὃταν ἐπρόκειτο ἰδιαιτέρως γιά  ἑλλ. ναούς, ἐπί τῶν (ἐπί τούτου καταστραφέντων ναῶν, βλέπε Ἰουστινιανός κλπ) θεμελίων τῶν ὁποίων ἐκτίζοντο χριστιανικές ἐκκλησίες. Ἐσφετερίσθησαν τόν ἱσοσκελῆ σταυρόν, τό ἀρχαῖον ἑλλ. σύμβολον, ὃπως κι ἓνα σωρόν ἂλλα σύμβολα γιά νά στηρίξουν ἓναν ἀνύπαρκτον θεόν που ἐντέχνως προσωποποίησαν, σέ εἰκόνα ἀνθρώπου.

Ἀπέκρυψαν ἐν τούτοις τό γεγονός πώς μέσα στό κάθε ἀνθρώπινον ὂν, αὐθυπάρχει ὁ θεός, ὡς δύναμις που ἐνεργεῖ καί κατευθύνει τίς πράξεις μας πρός τό καλόν κἀγαθόν. Διότι ὁ συμπαντικός θεός, αὐτή ἡ ὀντότης που ὀνομάζουμεν Σύμπαν, ἒχει τά αὐτά χαρακτηριστικά που θά ἀποκαλούσαμεν βιολογικά, μέ τό ἀνθρώπινον ὂν. Ὃ,τι ἀποτελεῖ ἐμᾶς, ὂργανα, ἰστοί, μόρια, ἂτομα, μικροσωματίδια, ὃπως τά ἠλεκτρόνια, πρωτόνια, οὐδετερόνια, ἀποτελοῦν καί τό μεγάλον αὐτό ὂν, μέ τά ἐπί μέρους ὂργανά του γαλαξίες, ἡλίους, πλανῆτες καί τούς ζῶντες ὀργανισμούς. Θυμηθεῖτε πώς ὃταν ἓνας ἂνθρωπος πονεῖ, δυσανασχετεῖ, κακοποιεῖται, ὑποφέρει, τότε πάσχει κι ὁ πλανήτης του κι ὁ γαλαξίας κι ὃλον τό Σύμπαν ἀντιλαμβάνεται τόν πόνον καί τήν ἐνόχλησιν καί φροντίζει γιά τήν ἲασίν του. Ὃπως στό σῶμα μας, ἒτσι κι ὁ μεγάλος ὀργανισμός αὐτός ἀποστέλλει τήν θεραπείαν ὑπό μορφήν κυττάρων που ἀποστολήν ἒχουν τήν καταπολέμησιν τῆς νόσου.

Ἂς πάψωμεν λοιπόν νά προσποιούμεθα τούς ἀντισιωνιστές κι ἀνιθέτως ἂς προσπαθήσωμεν νά γίνωμεν ἐκεῖνα τά κύτταρα που σπεύδουν στό σημεῖον που πονάει, προκειμένου νά ἀπαλύνωμεν κι ἐν τέλει ἀπαλείψωμεν τόν πόνον, τήν νόσον, τό καρκίνωμα που βασανίζει τήν κοινωνίαν μας. Δέν κρίνω κάποιους συνέλληνες οἱ ὁποῖοι καλῶς ἢ κακῶς στηρίζουν καί πιστεύουν τήν ἐκκλησίαν. Γνωρίζω ὃτι πολλοί θά μέ ἀναθεματίζουν γιά τά γραφόμενά μου. Ἂς μήν μοῦ κρατοῦν κακίαν ὃμως διότι ἐγώ δέν τούς λέω, οὒτε προσπαθῶ νά καταρρίψω τήν θρησκείαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπό τό βάθρον της, ἀπλῶς τούς λέγω πώς θά πρέπῃ νά μελετήσουν βαθύτερα καί νά μετατοπίσουν τό ἀντικείμενον τῆς λατρείας τους, ἀπό ἓνα παραμυθατζίδικον θεόν στόν ἀληθινόν που εἶναι ἐκεῖνο τό ὂν που ἐπενόησεν, κατεσκεύασεν καί συντηρεῖ τήν ὡραιότηταν τῆς Φύσεως ἓνα γύρω μας. Δέν θέλει κόπον, οὒτε ἒξοδα, ἀπλῶς ἀνοικτόν μυαλόν κι ἐρευνητικήν διάθεσιν γιά τήν ἀλήθειαν.

Σήμερα ὁ τόπος μας σφύζει ἀπό ἀνθρώπους που ἒχουν χάσει τόν προσανατολισμόν τους. Αὐτό δέν εἶναι οὒτε πρόχειρη διαπίστωσις, οὒτε καί προσπάθεια νά διαστρεβλωθῇ ἡ ἀλήθεια καί ἡ πραγματικότης. Πρόκειται γιά μίαν ἐμπεδωμένην ἂποψιν που βασίζεται σέ πολυετῆ παρατήρησιν. Δέν ἀκούγεται γιά πρώτην φορά τό ὃτι ὁ ἓλλην ἒχει ρηχήν, ἀδύναμον μνήμην. Μία πολύ πρόχειρος ἀπόδειξις εἶναι τό γεγονός πώς ὁ ΓΑΠ ἀνέκρουσεν πρύμναν κι ἐπανῆλθεν "δριμύτερος" ὀργανώνων νέον κόμμα, βασιζόμενος ἀκριβῶς σέ αὐτό τό ἑλλ. ἰδίωμα : ὁ ἓλλην ξεχνάει εὒκολα. Καί ὦ τοῦ θαύματος, ὁμιλεῖ ἐνώπιον ἀκροατηρίου προθύμου νά ἀκολουθήσῃ καί πάλιν αὐτόν τόν ὀλετήραν τῆς πατρίδος μας, ὂργανον τοῦ καθεστῶτος, ἐβραῖος πέρα γιά πέρα, που οὐδέ μίαν σχέσιν ἒχει μέ κάθε τι ἑλληνικόν, πολύ δέ περισσότερον μέ τό χῶμα αὐτό που μᾶς ἐγέννησεν.Μά βρέ ἓλληνα ἀδιόρθωτε, οὒτε δύο χρόνια δέν ἒκλεισε που τόν ἀναθεματίζατε ὃλοι ;; Τί σᾶς ἒπιασεν ὃλους ;; Στραβωθήκατε ;;

Ἲσως καί νά μήν φταίει ἐντελῶς ὁ λαός μας, δηλ. στό 100 % ἀλλά ὁπωσδήποτε ἒχει μεγάλον μερίδιον εὐθύνης. Τό γιατί καί ποῦ ἒφταιξεν εἶναι μεγάλον καί μακρύ θέμα γιά νά τό ἀναλύσωμεν κι ἒχω καί ἂλλοτε γράψει σχετικά. Τό ὃτι ὁ λαός μας, ἡ πλειοψηφία τοὐλάχιστον ἐξέφυγεν ἀπό τήν εὐθεῖαν ὁδόν, δέν εἶναι σημερινόν ζήτημα, τό κακόν τελευταῖα ξεκίνησεν ἀπό τό 1960. Ὂχι ἀκριβῶς ξεκίνησεν, διότι ἡ χειραγώγησις ἢρχισεν ἀπό πολύ παλιά, αἰῶνες πρίν. Τό κακόν ὃμως παράγινεν ἀπό τό '60 κι ἒπειτα. Τά γεγονότα τῆς 10ετίας τοῦ '50 προοιώνιζαν τήν ὁλοένα κι ἐντονωτέραν ἐπέμβασιν ξένων κέντρων ἐξουσίας στά ἑλλ. πράγματα. Κατόπιν ξεκίνησαν τά ὂργανα, δολοφονία Λαμπράκη, ἂγρια ὑποβάθμοσις τῆς Παιδείας τό '63-'64, ὑπόθεσις (σκάνδαλον) ΑΣΠΙΔΑ  μέ τόν γυιόν τοῦ παπποῦ Γ.Παπανδρέου (τοῦ ἀνένδοτου !!!) Ἀνδρέα, ἡ βρῶμα καί δυσωδία μέ τίς ἐπανειλημμένες ἐπεμβάσεις τοῦ βασιλέως καί τῆς μαμᾶς Φρειδερίκης στήν πολιτικήν.

Ἀκολούθησεν ἡ ἀποπομπή τοῦ βασιλέως καί ἡ κήρυξις τῆς ὑποτίθεται δικτατορίας (μακάρι τώρα νά εἲχαμεν δικτατορίαν τοὐλάχιστον ἐκεῖνοι δέν ἐχρέωσαν τήν χώραν) καί μετά πάει λέγοντας μέχρι τήν ἐπιστράτευσιν τοῦ '74, που ἀπεδείχθη ἡ γύμνια τῆς Ἑλλάδος. Πήγαιναν στά κέντρα ἐπιστράτευσης οἱ παρ' ὀλίγον ἒφεδροι καί δέν ὑπῆρχεν μήτε φαγητόν, μήτε ροῦχα, πολύ δέ περισσότερον ὃπλα. Καλά εἲμαστε γιά γέλια καί γιά κλάματα ταυτόχρονα. Ὣσπου ἒφεξεν τέλος πάντων κι ἀνέτειλαν μαζί δύο ἣλιοι, ἓνας ἀπό Καραμανία μεριά ἀκούων στό ὂνομα Ἀλῆς κι ὁ ἂλλος πράσινος (ἐπί παραγγελία Ροκφέλλερ) μ' ἐκπρόσωπον ἓναν "χαρισματικόν" γεννημένον ἡγέτην καί μέγαν λαοπλάνον καί ψεύτην. Βόγγηξεν ἡ μάνα γῇ γιά νά τά βγάλῃ αὐτά τά δύο σπουδαῖα τέκνα της, περισσότερον ὃμως ἐβόγγηξεν ὁ κοσμάκης ἀπό ὃπου ἐβάδισαν ὁ μέν ἑθν-άρχης, ὁ δέ σοσια-ληστής, οἱ ὁποῖοι ἂφησαν ἱστορία πίσω τους ὡς ἀρσενικοί κυρίως καί πολιτικοί τριτευόντως.Τό δευτερευόντως ἀντιστοιχεῖ στό "παρτάκηδες".

Ἀλλά αὐτά ξεχάσθηκαν εὒκολα ἀπό τόν ἀτυχῆ νεοέλληνα, ὁ ὁποῖος πέφτει μέ τά μοῦτρα πάλιν μέσα στά μαντριά που χάσκουν ὁλόγυρά του ἀνοιχτές παγίδες, ἒτοιμες νά τόν αἰχμαλωτίσουν μέ τήν σαγήνην τους, γι' ἀκόμη μίαν τετραετίαν. Ξύπνα ρέ φουκαρᾶ ἓλληνα κι ἂνοιξε τά μάτια σου νά δῇς καθαρά τί συμβαίνει τί σοῦ στήνουν πίσω σου. Ναί, τό σύνολον τοῦ διεθνοῦς πολιτικοῦ κατεστημένου, ὃλη ἡ καζάρικη βρωμιά καί δυσωδία συνομωτοῦν νά θάψουν ἐσέναν πρῶτον, διότι μετά θά εἶναι εὒκολη ὑπόθεσις οἱ ὑπόλοιποι. Ἐσένα φοβοῦνται συνέλληνα καί μήν ἀφήνεις τίς διάφορες σειρῆνες νά σέ ἀποπροσανατολίζουν ξέχνα τό ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΚΟΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, τόν ἒχεις ἀνάγκη φίλε μου τήν στιγμήν αὐτήν πῶς νά στό ἐξηγήσω ;; Ἒχει φθάσει ἐκείνη ἡ συμπαντική ὣρα,. πέρα ἀπό ρολόγια καί κόκκινοπράσινες γραμμές κι ἂλλες ἀηδίες, που ὁ Δημιουργός σου σέ καλεῖ κοντά του νά τόν βοηθήσῃς νά ξεβρωμίσῃ τόν πλανήτην σου, που εἶναι πληγή που κι ἐκεῖνον βλάπτει.

Κανείς ἂλλος λαός δέν ἒχει τά δικά σου ἐφόδια, τήν δύναμιν καί τήν ἀντοχήν, τό σθένος, τήν ἀρετήν, τήν παληκαριά ἂν τό θέλῃς νά ἀντιμετωπίσῃ σταθερά, ἀμετακίνητος σάν ἀρχαῖος σπαρτιάτης πολεμιστής τόν ἐχθρόν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἂσε κατά μέρος τό παπαδαριό καί τά κελεύσματά του περί καλοῦ καί κακοῦ, περί ἀγάπης τοῦ πλησίον. Τώρα εἶναι ἡ ὣρα νά γίνῃς γιά λίγο ΚΑΚΟΣ, διότι αὐτήν τήν φοράν θά προκύψῃ ἀληθινά θεάρεστον ἒργον, θά καθαρισθῇ ἓνα ὂζον καρκίνωμα ἐπάνω στήν Γῇν που καρκινοβατεῖ ἐπί χιλιάδες χρόνια, σ' ἐσένα ἒτυχεν ὁ κλῆρος, μήν ἀρνεῖσαι τήν συνδρομήν σου σ' αὐτόν τόν ἀγώναν. Ἂσε τά κόμματα, τό κομμάτιασμα δέν σέ συμφέρει τώρα, γίνε ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ καί ΝΙΚΑ.


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;