Τσίμπλα ἢ Τσίπρα ;;Ζητούμενον ἀφύπνισις, ἀποτέλεσμα ἐλευθερία

Γελοιογραφίες τοῦ φίλου Κῶστα ΣκανδάληΤόν τελευταῖον καιρόν ἀπασχoλεῖ τά  ΜΜΕ γενικῶς ἓνα ὂνομα που μέχρι λίγον μόλις καιρόν πρίν δέν ἐπιθυμούσαν οὒτε νά ἀκοῦν. Ὁ Σύριζα, τό μέχρι τοῦδε ἀνεπιθύμηρον παιδί στήν πολιτικήν ἀρέναν ἒγινε ξάφνου τό πρῶτον θέμα παντοῦ.Τί ἂραγε συμβαίνει καί πῶς συνετελέσθη ἡ ὀλική αὐτή μεταστροφή ἢ γιά νά εἲμαστε πιό μέσα στόν συρμόν τῆς ἐποχῆς "ἐπαναφορά";; Τί ἀπό τά δύο ἒγινεν ἢθελα νά ἢξερα, ὁ Τσίπρας ἂλλαξεν κι ἀκολουθεῖ τήν παλιά καλή συνταγήν τῆς "πεπατημένης" που ἀκολουθούσαν ἒως σήμερα ὃλες οἱ ἂλλες κυβερνήσεις ;; Ἢ παρ' ἐλπίδαν ἂλλαξαν γνώμην ὃλοι οἱ ἂλλοι καί πᾶνε σιγόντο μέ τόν Τσίπρα καί τίς πολυάριθμες συνιστῶσες του ;; 

Εἶναι ἓνα ἐρώτημα αὐτό γιά νά ποῦμεν τήν ἀλήθειαν. Φυσικά ὂχι γιά νά ἀπασχολήσῃ σοβαρά κάποιον μέ ἐπίπονον καί δαιρκῆ σκέψιν, ἀλλά ὃπως καί νά τό κάνωμεν στό σημεῖον αἰχμῆς που εὐρισκόμεθα αὐτήν τήν στιγμήν..., ἒ τό σκεπτόμαστε καί λίγον. Ἀλλά περισσότερον διεγείρει κι ἐξάπτει τό γεγονός, ὃτι ἒχουν γραφεῖ τόσα καί τόσα γιά τήν δραστηριότηταν που ἀνέπτυξεν τόν τελευταῖον χρόνον ὁ κ. Τσίπρας, γιά...τίς πολλά ὑποσχόμενες προοπτικές (του) ἀλλά καί κάποιων που τόν ποδηγετοῦν ἢ νά τό ποῦμεν πιό διακριτικά "τόν συμβουλεύουν" ἀπό...Ἀμερικήν , ἐκεῖ δά κατά Τέξας μεριά, ὃπως καί διάφορα ἂλλα, ἀλλά οἱ Ἓλληνες συνηθισμένοι νά τρέχουν πίσω ἀπό τήν γκλίτσαν τῶν διαφόρων τσομπάνηδων, ἀκόμη νά ξυπνήσουν.

Ἀκοῦν ἐκλογές κι ἀκόμη κοιμοῦνται, θά σηκωθοῦν βεβαίως ἀλλά πότε ;; Τήν τελευταίαν στιγμήν ἀσφαλῶς (ὃπως κάνουν καί ὁπουδήποτε ἀλλοῦ) καί θά πᾶνε νά ψηφίσουν κυριολεκτικά μέ τήν τσίμπλαν στό μάτι. Δέν πάει νά ὀργιάζουν οἱ διάφοροι μπλόγκερς καί νά γράφουν ἓνα σωρόν χρήσιμα στοιχεῖα ἀξιολόγησης τῆς καταστάσεως ;; Ἐμεῖς θά κοιμηθοῦμεν μέχρι τό μεσημέρι καί θά πᾶμεν νά ψηφίσωμεν τό ἀπόγευμα διότι τό βράδυ πρέπει νά βγοῦμεν μέ τήν παρέα. Κάπως ἒτσι παρωδιακά μόνον θά μποροῦσεν νά περιγραφῇ ὁ τρόπος που σκέπτεται ὁ μέσος ἓλλην, ὁ ὁποῖος ὂντας "ριγμένος" ἐπανειλημμένα ἀπό τίς κυβερνήσεις του γιά κάποιες δεκαετίες διατελεῖ ἐν χρονίᾳ ὑπνηλίᾳ δυστυχῶς κι ἀφήνει τόν πολύτιμον χρόνον νά ρέῃ μέσα ἀπό τά δάκτυλά του.


Κάποιοι πιθανόν ὀπαδοί του θά ἀγανακτήσουν, μά... τώρα βρέθηκεν κι αὐτός, πάνω που πλησιάζομεν στήν νίκην ν' ἀδειάσῃ τά σωθικά του ἐναντίον τοῦ Τσίπρα ;; Ὁπωσδήποτε θά ὑπάρξουν κι αὐτοί, διότι ὁ ἓλλην εἶναι δυστυχῶς ἀδιόρθωτος καί μέ ρηχήν μνήμην. Μά, κατηγορῶ τόν Τσίπραν ἢ τόν Σύριζα ;; Κάθε ἂλλον, αὐτό θά μπορούσα νά πῶ εἶναι κάτι σάν προοίμιον ἐκείνου που θά ἀκολουθήσῃ, ἒτσι κι αὐτός ὁ νέος "δόκιμος πολιτικός" καταφέρει ν' ἀνεβῇ στόν γάϊδαρον που λένε κι ἀναλάβῃ τά ἠνία τῆς χώρας στά χέρια του. Ὁ Τσίπρας ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες πρόκειται νά ἀκούσῃ ἀκόμη περισσότερα ἀπό ὃ,τι ἒχουν ἒως σήμερα ἀκούσει ὃλοι οἱ ἂλλοι ἐθνοπροδότες μαζί, ἐφ' ὃσον ΑΠΟΣΤΟΛΗ του εἶναι νά διαμελίσῃ τήν λοβοτομημένην πατρίδαν μας φεῦ, ἂν ὃ μή γένοιτο, τά καταφέρει.

Μά..., θά ἀντιτείνῃ κάποιος ἲσως, οἱ ἂλλοι εἶναι καλύτεροι...;; Οὐδόλως ἀγαπητοί μου, καί πῶς θά ἦταν δυνατόν ἂλλωστε, ἀπό τήν στιγμήν που ὃλοι (ὃλα τά κόμματα) ἀποτελοῦν ἓνα γρανάζι ἢ τέλος πάντων ἐξαρτήματα τοῦ ἰδίου μηχανισμοῦ, που στόχον του ἒχει τήν καθυπόταξιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τήν ἀπόλυτον ἐκμετάλλευσιν τοῦ παράγοντος "ἂνθρωπος", καθιστώντας τον παραγωγικόν σκλάβον, εἲλωταν στούς ἀνίερους σκοπούς των.  Δέν πρόκειται νά ἀλλάξουν αὐτούς τούς στόχους των σέ κάποιους ἂλλους ἠπιώτερους ἀπλά διότι αὐτοί οἱ ἂνθρωποι, οἱ συγκεκριμένοι κατάφεραν στήν πάροδον τοῦ χρόνου νά μεταβάλλουν ἑαυτούς ἀπό ἀνθρώπινα ὂντα σέ κτήνη που τρέφονται δυστυχῶς μέ τήν ἀνθρωπίνην δυστυχίαν, ἡ ὁποία τείνει νά γίνῃ ἐπιδημία σέ ὃλα τά ἒθνη.

Ἡ συνεχής ἀφαίμαξις τῆς ἀνθρωπότητος σέ ὃλα τά μήκη καί πλάτη, δημιουρεῖ καθ' ἡμέραν :

  1. Νεκρούς
  2. Τραυματίες καί ἀναπήρους
  3. Πτωχούς καί ἀπόρους
Ὑπάρχουν κι ἂλλες κατηγορίες τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐπιβαλλομένων πολιτικῶν παγκοσμίως ἀλλά καί στήν Ἑλλάδαν, που οἱ συνέλληνες γνωρίζουν καλῶς, διότι τό βλέπουν νά ἐξελίσσεται καθημερινῶς γύρω τους. Ἀλλά ἐδῶ ἒρχονται καί τά καλά κι αἰσιόδοξα μηνύματα. Διότι ἀνάμεσα στούς λαούς, ὃπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί στήν χώραν μας κι αὐτό τό λέγω μετά λόγου γνώσεως, δηλ. μεταξύ τῶν ἐπιβιωσάντων δημιουργοῦνται τώρα νέες κατηγορίες, ὃπως :
  • Ἀνθισταμένων στό σύστημα ἐπιβολῆς καί καταπίεσης (στήν ἀρχήν συνειδητοποίησης),
  • Συνειδητοποιημένων πολιτῶν μέ γνῶσιν τῆς ἀποστολῆς των ὡς ἂνθρωποι-πολῖτες, που ἀπαιτοῦν πλήρην κατάργησιν τοῦ φθοροποιοῦ θεσμοῦ τῶν κομμάτων,
  • Μαχητές δοκιμασμένους στίς παρουσιαζόμενες ἀντιξοότητες, μέ ἀτσάλινην θἐλησιν, ζητοῦντες πλήρην καί ρίζικήν ἀλλαγήν στήν διακυβέρνησιν κι οἰκονομικοπιστωτικόν σύστημα, σέ ἂμεσον Δημοκρατίαν (τήν μόνην χωρίς συνοδευτικά ἐπίθετα).

Ἲσως αὐτά νά σᾶς φαίνονται λίγο τραβηγμένα, ἀλλά διαβεβαιῶ τόν ἀναγνώστην πώς εἶναι ἡ πραγματικότης. Ἐξ ἂλλου πάντοτε στήν ἱστορίαν ἒχουν καταγραφεῖ οἱ ἲδιες ἀντιδράσεις στίς μᾶζες, ὃταν ἡ καταπίεσις ὑπερβαίνει κάποια ὃρια που οἱ ἐπικυρίαρχοι τά γνωρίζουν καλά. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον βάζουν πότε-πότε λίγον νερόν στό κρασί τους ἢ ἀλλέως πως χτυποῦν μία στό σφυρί καί μιά στό πέταλον. Δέν θέλουν νά ἐρεθίζουν τίς μᾶζες, διότι εἶναι πολύ καλοί, ἂριστοι θά ἒλεγα γνῶστες τῆς δυνάμεως αὐτοῦ τοῦ θηρίου που λέγεται ἂνθρωπος, που ὃταν ἐνεργεῖ συλλογικά, μέ στόχους που ἀφοροῦν τήν ἑνότηταν τότε τά ἀποτελέσματα φθάνουν στό ἀπόγειον τῆς ἐπιτυχίας καί τότε μαῦρο φίδι που τούς ἒφαγεν, ἒχουν πικράν πεῖραν ἀπό προηγούμενες ἀντιπαραθέσεις, τό ἒχουν νοιώσει στό πετσί τους.

Τό μόνον πρόβλημα γιά τόν ἂνθρωπον εἶναι νά ξυπνήσῃ κι αὐτό δέν θά βαρεθῶ νά τό λέω κι ἐπαναλαμβάνω, ὃπως ἒχω κάνει ἐπί πενήντα συναπτά ἒτη, που προσπαθῶ νά συμβάλλω στόν καθαρισμόν αὐτῆς τῆς βρωμιᾶς που μᾶς τυλίγῃ σάν ἓνα ἀπαίσιον πλάσμα, μίαν λερναίαν ὓδραν, ἓνα τέρας που καταναλώνει τόν ἀέραν που ἀναπνέουμεν καί που πρέπει νά ἐκλείψῃ γιά νά μπορέσῃ νά εὐδοκιμήσῃ ὁ ἂνθρωπος, νά ἀναπτυχθῇ καί νά μεγαλουργήσῃ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΡΕΙ νά φθάσῃ σέ δυσθεώρητα ὓψη. Τό πῶς θά ἀφυπνισθῇ τό ἀνθρώπινον ὂν, λοιπόν εἶναι τό ζητούμενον, διότι παρά τά μύρια ὃσα γράφονταισυνεχῶς γιά τά ἀνυπολόγιστα σκάνδαλα τῶν πολιτικῶν καί τῶν κυβερνήσεων, δυστυχῶς ἡ ἀναζήτησις τῶν μέσων ἐπιβίωσης ἀπασχολεῖ τόν μέσον ἂνθρωπον, πέραν παντός ἂλλου, κι αὐτό τό καταλογίζω ὡς ἐπιτυχίαν τοῦ καθεστῶτος δυστυχῶς.


Κατάφεραν νά μᾶς κάνουν νά ἀπασχολούμεθα αἰωνίως γιά τό καρβέλι, αὐτό νά εἶναι ἡ μοναδική μας σκέψις. Ἐλάχιστοι κάνουν τήν ὑπέρβασιν, νά παραμερίσουν τίς ἀνάγκες τους ἒστω καί στιγμιαῖα γιά νά ἀφοσιωθοῦν στόν ἀγώναν ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐξυγίανσιν τῆς κοινωνίας ἀπό τήν γάγγραιναν αὐτήν που ὀνομάζεται "κόμματα" που πίσω της σέρνει ὁλόκληρον τραῖνον παρελκομένων. Πρώτη προτεραιότης λοιπόν ἡ ἀφύπνισις κι ἲσως κατήντησεν αὐτή ἡ ἒκφρασις νά θεωρῆται τετριμμένη πλέον ἒτσι ὣστε πολλοί νά λένε, ἆ πάλιν τά ἲδια λέει αὐτός ;; Τίποτε καινούργιον ρέ παιδί μου νά ...περάσωμεν καί λίγον εὐχάριστα τήν ὣραν μας...;; Μά, δυστυχῶς φίλοι μου ἡ ἐνημέρωσιν στήν ἐποχήν μας ἒχει πλέον ξεπερασθεῖ κι ἒχομεν περάσει σέ ἓνα ἂλλον στάδιον. Αὐτό πιθανόν νά τό ἒχετε ἢδη διαπιστώσει μέ τήν χειραγώγησιν τῶν μαζῶν που ἐπιχειρεῖται πχ. κατά τίς περιόδους ἐκλογῶν καί ὂχι μόνον.

Ἐπομένως μήν ἀπορεῖτε που ἐπιχειρεῖται κι ἀπό τήν πλευράν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἒως σήμερα ἀπλῶς σάν μέριμνά τους εἶχαν νά σᾶς ἐνημερώνουν μέ τίς καθημερινές εἰδήσεις ἢ τέλος πάντων τίς σπουδαιότερες αὐτῶν, μία προσάθεια χειραγώγησης, που ὃμως στοχεύει σέ εὐγενεστέρους καί πιό ἀνθρωπίνους στόχους που ἒχουν νά κάνουν μέ τήν καλυτέρευσιν τῆς ζωῆς σέ ὃλα τά πεδία μέ πρῶτον τήν ἐλευθέραν ἀνταλλαγήν ἰδεῶν που θά ὁδηγήσῃ βαθμηδόν στήν διακυβέρνησιν μέ ἂμεσον Δημοκρατίαν, ὃπου θά ὑπάρξῃ ἐπί τέλους δικαιοσύνη καί διάχυτος ἀνθρωπιά σέ ὃλην τήν κοινωνίαν. Ναί φίλοι μου, αὐτό δέν εἶναι ὀνειροπόλησις, διότι κοντοφθάσαμεν πλέον, μήν τό ἀγνοεῖτε κι οὒτε νά ὑποχωρῆτε στίς ἀπαιτήσεις σας ἒναντι ὃλων αὐτῶν που σᾶς καταδυναστεύουν, νά ἒχετε κι ἀπολαμβάνετε τίς δικαιούμενες ἐλευθερίες σας.Ὃ,τι ἒγινεν καί ὃ, τι θά γίνῃ τοῦ λοιποῦ, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ πώς εἶναι στό χέρι μας, διότι ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ἡ τύχη τῆς πατρίδος ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ. Στά δικά μας χέρια καί μυαλά ἐπαφίενται ὃλα, ὃσα πρέπει νά κάνωμεν κι ἐπιτελέσωμεν μέ σύνεσιν, μέ πνεῦμα συγκροτημένον, μέ διανόησιν, ὀξυδερκῆ πρόβλεψιν γιά ἓνα καλύτερον μέλλον καί περιβάλλον γιά τά παιδιά μας. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ μόνη σας σκέψις. Τό ἂν σήμερα δέν τά βγάζεις πέρα, τό ἂν τό σήμερά σου εἶναι πενιχρόν, τό ἂν τά παιδιά σου πεινοῦν ἢ στεροῦνται διάφορα, ὀφείλεις πρός στιγμήν νά τό παραβλέψῃς, ἂν θέλῃς τά παιδιά σου αὐτά νά ἒχουν ἓνα καλύτερον αὒριον, ἓνα χαμογελαστόν μέλλον καί νά μήν ζήσουν μέσα στήν κατήφειαν καί στέρησιν τῶν ἀναγκαίων που ἒζησες καί τοῦ λόγου σου.

ΞΥΠΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΙ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΑΧΑ ΝΕΟΥΣ ΤΣΙΠΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ φρέσκα που τώρα σοῦ μοστράρει τό καθεστώς μπροστά-μπροστά στήν βιτρίνα μέ σκοπόν νά σέ δελεάσῃ. ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΑΣ ΒΡ' ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ..;; Ἂσε νά δῇς τί θά γίνῃ ἂν δέν πέσῃς μέσα στήν παγίδαν καί μίαν φοράν ;; Δοκίμασέ τους μέ ἒξυπνον τροπον. Αὐτοί ἒχουν χίλιους τρόπους νά σέ ἀναγκάσουν νά ψηφίσῃς ἐκεῖνον που θέλουν αὐτοί. Ἂν δέν τό κάνουν (ἀλλά πονηρά ρίχνουν 200-300.000 ψήφους ἀπ' τήν πίσω πόρταν στόν δικόν τους), εἶναι διότι ἐπιθυμοῦν νά δίνουν πάντα μίαν ἐπίφασιν δημοκρατικήν στίς ἐνέργειές τους, ἀσχέτως τί λυσσομανοῦν μέ μηχανοραφίες στό παρασκήνιον, ἐκεῖ ὃπου δέν μπορεῖς νά ἰδῆς ἐσύ.

 Ἡ ὀρθογραφία παίζει πάντα ρόλον

Συνέλληνα, ἀδελφέ, νοιῶσε τό ὑπέροχον αἲσθημα τῆς συναδελφώσεως, τῆς ἑνότητος, εἲμαστε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ φυλή μέ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΝ νά καταφέρωμεν αὐτό που θέλωμεν καί μᾶς λείπει. Μόνον ἓνα πρᾶγμα μᾶς λείπει ἡ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ί Α καί θά τήν Α Π Ο Κ Τ Η Σ Ω Μ Ε Ν.

Ἒρρωσθε

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;