"Πέταξεν κι ὁ χρυσός τῆς Οὐκρανίας ;;"


Στοιχεῖα που τεμηριώνουν τήν ἁρπαγήν χρυσοῦ

Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται συνεχῶς, μέχρις ὃτου οἱ λαοί ἀντιληφθοῦν τό ἀληθινόν παιχνίδι καί τούς στόχους τῆς καθεστωτικῆς ἐλίτ καί τά πραγματικά τους ἐνδιαφέροντα

ἈναδημοσίευσιςΠοιὀς ἐλέγχει τά ἀποθέματα χρυσοῦ τῆς Οὐκρανίας, ἀξίας περίπου 1.5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, παραμένει ἓνα ἀπό τά μεγάλα μυστήρια ἀπό τό 2014. Καί ἂν αὐτό δέν εἶναι ἀρκετά κακόν γιά τούς Οὐκρανούς, ἐν τούτοις ἒχουν προκύψει ἀποδείξεις ὃτι ἡ κεντρική τράπεζα τῆς χώρας εἶχεν ἐξαπατηθῆ ἀγοράζοντας ἓνα ἂγνωστον ποσόν ράβδων μολύβδου, που εἶχεν παραποιηθῆ ὡς χρυσός, πιστεύοντας ὃτι ἐπρόκειτο γιά τό  πραγματικόν πολύτιμον μέταλλον.

Ἀπό τόν Μάρτιον τοῦ 2014 ὑπῆρξεν ἐκτεταμένη ὑποθεσιολογία, γιά τήν τύχην τῶν 40 μετρικῶν τόνων χρυσοῦ τῆς χώρας. Τόν Μάρτιον τοῦ 2014, οἱ ρωσσικές εἰδήσεις καί σχόλια τῆς ἱστοσελίδος "Iskra" ὑπεστήριζαν κακεντρεχῶς ὃτι οἱ 40 μετρικοί τόνοι χρυσοῦ ἐξήχθησαν ἀπό τήν κεντρικήν τράπεζαν τοῦ Κιέβου στήν πρωτεύουσαν σέ μίαν ἀπολύτως μυστικήν ἐπιχείρησιν στρατιωτικοῦ τύπου καί φορτώθηκαν σέ ἀεροπλάνον στό ἐθνικόν ἀεροδρόμιον. Τό ἀεροπλάνο στήν συνέχειαν ἀπεγειώθη γιά ἂγνωστον προορισμόν. 

Ἂν καί ἡ ἱστορία δέν "ἒπιασεν" στά κύρια μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, παρελήφθη ἀπό τήν Ἀγοράν Μετάλλων Σαγκάης (SMM), «τήν ἀνεξάρτητον μυστικήν ὑπηρεσίαν τοῦ ἡγετικοῦ προμηθευτοῦ τῆς Κίνας,  στήν ἀγοράν.μετάλλων ». Ἀνέφερεν ὃτι μία Οὐκρανική κυβερνητική πηγή ἐπιβεβαίωσεν πώς οἱ 40 μετρικοί τόνοι χρυσοῦ τῆς Οὐκρανίας, εἶχεν ἀεροπορικῶς φύγει πρός τίς ΗΠΑ.

Γιά τήν SMM, τό ποσόν τῶν 40 μετρικῶν τόννων φάνηκεν περίεργον δεδομένου τοῦ ὃτι τό Παγκόσμιον συμβούλιον Χρυσοῦ (World Gold Council) ὑπελόγιζεν τά εἰσηγμένα ἀποθέματα χρυσοῦ τῆς Οὐκρανίας σέ μόλις 36 μετρικούς τόνους. Σύμφωνα μέ τήν SMM, οἱ ἐντολές γιά τήν μεταφοράν τοῦ χρυσῦ ἐδόθησαν ἀπό τόν ἐνεργόν πρωθυπουργόν τῆς χώρας Arseniy Yatsenyuk ἐνῷ ἡ Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα τῶν ΗΠΑ ὀργάνωσεν τήν ὃλην ἐπιχείρησιν μεταφορᾶς.

Ἓνα ἀπό τά ἀμφισβητήσιμα θέματα στό ἐπίκεντρον τοῦ μυστηρίου εἶναι τό  ἐάν ὁ Yatsenyuk ἒδωσεν τήν ἐντολήν γιά τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀποθεμάτων χρυσοῦ τῆς χώρας του, τόν Μάρτιον, λίγες μόλις ἐβδομάδες ἀφ' ὃτου προωθήθηκεν στήν ἐξουσίαν ἀπό τήν Οὐάσιγκτον. Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι εἶχαν συνωμοτήσει μέ στοιχεῖα τῆς δεξιᾶς πτέρυγος, γιά τήν ἀνατροπήν τῆς ἐκλεγμένης κυβερνήσεως καί τοῦ προέδρου τῆς χώρας, Βίκτορ Γιανούκοβιτς. Ἓνα ἂλλον στοιχεῖον τοῦ πάζλ εἶναι ὃτι τόν Φεβρουάριον, πρίν ὁ Γιανούκοβιτς καταφύγει στήν Μόσχαν, ὁ πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς χώρας, Σεργκέϊ Ἀρμπούζωφ, Ἰσχυρίσθηκεν πώς τά ἀποθέματα χρυσοῦ τῆς χώρας ἦταν 21 μετρικοί τόνοι καί ὂχι οἱ  40 μετρικοί τόνοι που ἀνεφέρθησαν ἀπό τήν SMM καί τήν πηγήν της,  ἓναν μήναν ἀργότερα.

Ἂν αὐτό δέν εἶναι ἀρκετά αἰνιγματικόν, τόν Μάϊον τοῦ 2014, ἡ Vira Rychakovska, ἀναπληρώτρια πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Οὐκρανίας καυχήθηκεν ὃτι ἡ χώρα της ἦταν 47η στόν κόσμον, μέ ἓνα θησαυρόν χρυσοῦ 36,1 μετρικῶν τόνων. Ὡς τόσον, παρέλειψεν νά ἀποκαλύψῃ τήν πραγματικήν τοποθεσίαν ὃπου ὁ χρυσός ἀποθηκεύετο, ἐπιλέγοντας ἀντ' αὐτοῦ νά πῇ ὃτι ἦταν μέσα στά συναλλαγματικά ἀποθέματα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. 

Ἡ Οὐάσιγκτον καί ἡ Fed ἒχουν ἀρνηθεῖ ὁποιαδήποτε γνῶσιν τῆς φυγῆς τοῦ χρυσοῦ, ἀλλά αὐτό δέν πρέπει νά ἐκπλήσσῃ κανέναν. Ἂλλωστε πρίν ἀπό ὃλα, ποῦ εἶναι ὁ χρυσός τῆς Λιβύης ;; Ὑπάρχει ἡ ὑποψία ὃτι μετά τήν πτῶσιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Λιβύης, μία κίνησις ἐχειραγωγήθη ἐπίσης, ἀπό τήν Οὐάσιγκτον, ὃπου τά τεράστια ἀποθέματα χρυσοῦ τοῦ πρώην συνταγματάρχη Muammar Qadaffi ἀπήχθησαν ἒξω ἀπό τήν χώραν αὐτήν, ἐπίσης, στήν Federal Reserve Bank στήν Νέαν Ὑόρκην. Ἡ Fed ἒχει μίαν μεγάλην ἀποθήκην γιά ράβδους χρυσοῦ ἀπό τό τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ Γερμανία προσπαθεῖ νά ἐπαναπατρίσῃ τόν χρυσόν της ἀπό τήν Fed καί ἀπαίτησεν ἒλεγχον τῆς Fed γιά τήν ἐκμετάλλευσιν τοῦ 2014. Ἡ Τράπεζα τῆς Ὀλλανδίας ἀφαίρεσεν 120 μετρικούς τόνους χρυσοῦ ἀπό τήν Fed τό 2014, πρᾶγμα που σημαίνει ὃτι δέν ἦταν εὐτυχής γιά τό ὃτι εἶχεν τόν χρυσόν της στίς ΗΠΑ.
Ἐάν στήν Οὐκρανίαν λείπει ὁ χρυσός φαίνεται σάν μία περίεργη ἱστορία, ἀκόμη πιό παράλογον δέ  εἶναι τό γεγονός ὃτι ἡ Κεντρική Τράπεζα τῆς χώρας στήν Ὀδησσόν ἀγόραζεν ὃ, τι νόμιζεν πώς ἦταν χρυσός, ἀπό τήν ἀγοράν γιά τήν ἐνίσχυσιν τὼν ἀποθεμάτων της. Ἒχει ἀποκαλυφθεῖ ὃτι  ἓνα ἀπό τά ἀνώτερα στελέχη της εἶχεν ἐξαπατήσει τήν τράπεζαν μέ τήν ἐντικατάστασιν πραγματικῶν ράβδων μέ ἂλλες που εἶναι κατασκευασμένες ἀπό μόλυβδον καί βαμμένες χρυσές. Ὑπάρχει, ἐπομένως, μία ἰσχυρή πιθανότης ἡ Fed τῆς Νέας Ὑόρκης νά κρατάῃ στήν κρύπτην της χρυσόν τῆς Οὐκρανίας ἐκ τῶν ὁποίων ὡρισμένος χρυσός, δέν εἶναι τό πραγματικόν μέταλλον.


- Δεῖτε περισσότερα στό: https://americanfreepress.net/?p=21943#more-21943

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;