Nέα Κυβέρνησις


Σύριζα καί οἱ ...ἐλπίδες

Ὁ πολιτικός συνασπισμός που ντύθηκεν προεκλογικά πρασινο-κοκκινο-κιτρινο-πορτοκαλής


Γράφει ἑνας ἀπλός πολίτης

Προχθές μοῦ τηλεφώνησαν ἓνας δύο φίλοι καί μοῦ ἒκαναν τήν ἐρώτησιν ἐάν προτίθεμαι νά γράψω κάτι γιά τήν καινούργιαν (ἂρτι ἀναλαβοῦσαν) κυβέρνησιν τοῦ Σύριζα που κατά τά φαινόμενα ἐγεννοῦσεν πλεῖστες ὃσες προσδοκίες στόν λαόν γιά πλήρη ἀποκατάστασιν  τῶν ἀδικιῶν που οἱ προηγούμενες εἶχαν καταφέρει νά τόν πνίξουν στά χρέη καί ξεπουλούσαν ἀφειδῶς κομμάτια τῆς χώρας καί τῆς ζῳῆς μας σέ ξένους. Γιά νά πῶ τήν ἀλήθειαν ἐπιφυλασσόμουν, ὡς πρός τό ποιάν κατεύθυνσιν θά ἒπαιρναν τό κείμενόν μου, κι αὐτό γιά τόν λόγον ὃτι σκεπτόμουν "ἂφησέ τους μήπως καί κάνουν ἒστω καί στήν ἀρχήν κάτι καλόν γιά τόν τόπον, προτοῦ ἀρχίσωμεν νά φθείρωμεν κι αὐτούς".

Ἒπειτα ἀπό σκέψιν ὃμως ἀπεφάσισα νά γράψω κάτι ὂχι γιά νά ἐπαινέσω, ἐνθουσιάσω ἢ κατηγορήσω τόν Τσίπραν καί τόν Σύριζα, ἀλλά περισσότερον προκειμένου νά ἐκφράσω κάποιες σκέψεις καί προβληματισμούς, που θά ἢθελα νά μοιραστῶ μέ ἐσᾶς, ὃσους τέλος πάντων δέν βαριοῦνται καί καμμιάν σοβαρήν κουβέντα. Μέ ἐξέπληξεν τό γεγονός πώς ὁ κόσμος ἒσπευσεν νά ὑπερψηφίσῃ ἀσμένως τόν σχετικά νεόκοπον Σύριζα, παρά τό γεγονός ὃτι τόν εἶδεν καί διεπίστωσεν πώς τίς τάξεις του πύκνωσαν, βουλευτές τοῦ Πασόκ, τῆς ΝΔ, τῆς Δημάρ, Ἀνέλ κλπ κλπ παράγοντες καί στελέχη ἀπό ὃλα τά κόμματα, μάλιστα ὡρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετά λαοπρόβλητοι. Θυμήθηκα λοιπόν ὂχι πολλά χρόνια πρίν τήν ἱστορίαν μέ τό Πασόκ.

Μιλῶ γιά τό Πασόκ ἒτσι ;; Μιλάω γιά τό κόμμα (κι αὐτό πολυλλεκτικόν ὃπως ὁ Σύριζα) που διαπιστωμένα ἀπό τήν πλειοψηφίαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κι ἀποδεδειγμένα βούλιαξεν κυριολεκτικά τήν Ἑλλάδαν στόν χειρότερον βοῦρκον στήν ἱστορίαν της. Ἀνερωτήθηκα λοιπόν, ὃλος αὐτός ὁ κόσμος, σχεδόν τό ἣμισυ τοῦ ἑλλ. λαοῦ, τί ἒχει πάθει ;; Ἀλτσχάϊμερ ;; Μνήμην δέν ἒχει ;; Τί λέγομεν κι ἐπαναλαμβάνομεν τόσες καί τόσες φορές, γιά χρόνια, τί  περιμένουν ἂραγε ἀπό τόν Τσίπραν ;; Ὡριμότηταν ἢ πολιτικήν κατάρτισιν πέραν τοῦ δέοντος κι ἀναμενομένου ;; Ἐπί τοὐλάχιστον τρία χρόνια γράφωμεν  γιά τήν καταγωγήν, κατάρτισιν, προσυμφωνημένα κατά τά ταξίδια του στίς ΗΠΑ καί πάλιν πέφτουν μέσα στήν φάκαν ;; Μόνον τό τυρί βλέπετε βρέ συνέλληνές μου ;;

Εἶναι κυριολεκτικά ἂδικον γιά τόν ἑλληνισμόν, αὐτόν τόν πανέξυπνον, δημιουργικόν λαόν μέ τίς παναρχαῖες ρίζες κι ἱστορίαν που ἐν πολλοῖς φέρει καί τήν σχεδόν μοναδικήν ἱστορίαν σ' αὐτόν ἐδῶ τόν πλανήτην, νά τόν χαρακτηρίζῃ κανείς ἀφελῆ ἢ ἀστόχαστον. Καί νά σκεφθῇ κανείς πώς μόλις χθές συγκριτικά συνέβησαν αὐτά, ἓνας χρόνος εἶναι δέν εἶναι που ἐγράφησαν τόσα καί τόσα γιά τήν ἐξάρτησιν τοῦ Τσίπρα, ἀπό τούς τεξανούς Καζάρους, πῶς τά ἐλησμόνησαν ἐν ἀκαρεῖ ;; Δέν μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν πώς οἱ ἐπικυρίαρχοι τώρα βλέποντες τό τέλος τους νά προσεγγίζῃ ταχύτατα, ζητοῦν τό ὁποιοδήποτε ἒρρεισμα γιά νά ἁρπαχθοῦν, παρατείνοντες ἒστω καί γιά λίγον ἀκόμη τήν παρουσίαν τους στήν παγκόσμιον σκηνήν ;;

Θέλω νά πῶ μέ ἂλλα λόγια, πώς γνωρίζοντες ἡ πλειοψηφία τοὐλάχιστον ὃτι τά δεδομένα ἒχουν ἒτσι, γιατί ἐμεῖς φίλοι μου νά λαμβάνωμεν μέρος σέ ἀψιμαχίες μεταξύ τῶν Καζάρων τῆς Ἀμερικῆς, μέ τούς Καζάρους τῆς Εὐρώπης ;; Ἒχομεν κάποια διαφιλονικούμενα συμφέροντα νά δευθετήσωμεν ;;  Βεβαίως καί ὂχι, ἂρα γιατί νά τούς χρησιμεύσωμεν σάν ὑποστήριγμα στήν προσπάθειάν τους νά γδάρουν κι ὃλην τήν Εὐρώπην, ἀφοῦ ἐπετέλεσαν  τόν ἲδιον "βοηθητικόν" τους στόχον καί στήν Ἀμερικήν βουλιάζοντάς την ;; Καταντήσαμεν προσωπολάτρες κι ἀγνοοῦμεν γεγονότα, ὃπως καί τήν γενικωτέραν λογικήν ἀκολουθίαν σκέψεων που μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν πράγματι νά ξεφύγωμεν ἀπό τήν τήν μέγγενην που μᾶς ταλανίζει ἐπί σχεδόν τέσσεερα χρόνια τώρα. Δηλαδή τόν "ἑταιρικόν" ἐναγκαλισμόν τῆς Εὐρώπης.

Μίας Εὐρώπης που δέν ἐπιλέξαμεν ἐμεῖς νά συμμετάσχωμεν, ἀλλά μᾶς ἐπέλεξαν ἐκεῖνοι κι ὂχι γιά νά μᾶς βοηθήσουν (που δέν εἲχαμεν καμμίαν ἀνάγκην γιά βοήθειαν), ἀλλά γιά νά μᾶς βάλουν στό χέρι. Τό πῶς τό γνωρίζετε ἢδη κι ἒχετε μάλιστα πικράν ἐμπειρίαν αὐτοῦ. Πρῶτον μᾶς πῆραν τά ἀποθέματα χρυσοῦ (τό ἲδιον κόλπον πάντα), δεύτερον μᾶς ἐστέρησαν τήν δυνατότηταν νά τυπώνωμεν τό δικό μας χρῆμα, ἢ χρῆμα γενικῶς μιᾶς καί δέν ἒχομεν χρυσόν. Τρίτον καί σπουδαιότερον ἡ δῆθεν παντοδύναμη Γερμανία, -ἂλλον παραμύθι κι αὐτό που καλλιεργοῦν οἱ Καζάροι διότι τούς συμφέρει- μέ τά παραγωγικά της ἀποθέματα, ἀλλά καί ἡ Γαλλία φρόντισαν νά μᾶς χρεώσουν σέ βαθμόν ὑπέρογκον καί νά καταφεύγουμεν σέ ὁλοένα πιό ἐξαρτώμενον ἐξωτερικόν δανεισμόν.

Τό ἓνα κακόν ὁδηγεῖ στό ἂλλον κι ἒτσι μᾶς "βόλεψαν καλά" μέ τήν βοήθειαν τοῦ ἑλληνοεβραίου Σημίτη καί τῆς καζάρικης Γκόλντμαν-Σάξ, ἐμπλέκοντές μας στόν ἱστόν αὐτόν τῶν σαρκοβόρων ἀραχνῶν που κοντεύουν νά μᾶς διαλύσουν τήν πατρίδαν μας. Ὃμως ὁ ἓλλην τά παραμερίζει ὃλα αὐτά που σίγουρα τελοῦν ἐν ἀπολύτῳ γνῶσιν του καί προτιμάει νά πειραματισθῇ καί πάλιν, ἐπιλέγων τήν τετριμμένην συνταγήν τῶν ἀδόκιμων πολιτικῶν που ἡ ἐμπειρία του τοῦ λέει πώς θ' ἀποτύχουν. Ἐάν δέ μιλούσαμεν γι' ἀπλήν ἀποτυχίαν δέν θά γινόταν καί καμμία παγκόσμιος καταστροφή, ἀλλά ἐδῶ πρόκειται γιά τό σπίτι μας, τήν πατρίδαν, τό ἒχειν μας, τήν ἐπιβίωσίν μας, τό αὒριον τῶν παιδιῶν μας, ἐνῷ σέ τελικήν ἀνάλυσιν διακυβεύεται κι ἐθνική μας ὑπερηφάνεια καί τό φιλότιμόν μας ὡς Ἓλληνες.

Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τούτοις ὃμως κι αὐτό εἶναι τό πλέον ἀποκαρδιωτικόν. Κοντόφθαλμοι οἱ συμπατριῶτες μου κι ὂχι μόνον, πάσχουν ἀπό μίαν ἐπικίνδυνον καί θανατηφόρον ἀσθένειαν που δυστυχῶς δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν συνεχιζομένων ψεκασμῶν, ἀλλά ἀπό ὃ,τι δείχνουν τά πράγματα εἶναι σύμφυτος μέ τήν ὓπαρξιν τῆς φυλῆς μας κι αὐτή ἀποκαλεῖται ἀπρονοησία. Στό παρελθόν ἐπάθαμεν πολλά ἀπό αὐτήν τήν ἐπικατάρατον ἀρρώστειαν καί τίς συνέπειες τῶν παρελθόντων μας λαθῶν τίς πληρώνομεν μέ τό αἷμα μας, καθημερινῶς σήμερα. Ἀφῆστε την μνήμην σας νά ἀνακαλέσῃ ἐπιλογές μας ἀπό τό 1821. Λάθη ἐπί λαθῶν, βιασύνες, ἀφέλεια καί πολιτική ἀπειρία, πίστις "στίς ξένες δυνάμεις καί τόν φιλελληνισμόν" κλπ κλπ.

Ἡ ἱστορία μας βρίθει λαθῶν που ὃμως δυστυχῶς δέν συνετίζουν τήν φυλήν μας καί τά μέλη της. Ποιός ἢ τέλος πάντων πόσοι ἀνάμεσά μας εἶναι ἐκεῖνοι που πιστεύουν πώς ἡ Παιδεία πρέπει νά κατέχῃ τήν πρώτην θέσιν στίς διάφορες φάσεις τῆς ζωῆς μας ;; Δέν μιλῶ γιά μόρφωσιν, ἐξειδίκευσιν, ἀλλά γιά Παιδείαν, νομίζω πώς οἱ περισσότεροι ἐξ ὑμῶν πιστεύουν πώς αὐτοί εἶναι ἐλάχιστοι, κι ἒτσι ὂντως εἶναι. Σύμπτωμα λοιπόν αὐτῆς τῆς ἀπρονοησίας που μᾶς δέρνει κι αὐτό τό παράδειγμα που δέν εἶναι καί τό μόνον. Θά πῶ καί κάτι ἀκόμη ἐπ' αὐτοῦ. Ἂν οἱ διάφοροι βορειοδυτικοί λαοί, μηδενός ἐξαιρουμένου, ἒχουν σήμερον που μιλοῦμεν τήν τεχνολογικήν  ἀλλά καί τήν ὑπάρχουσαν ἀκαδημαϊκήν τους ἐξέλιξιν, τήν ὀφείλουν σέ δύο καί μόνον συγκεκριμένα πράγματα :

  1. Τήν ἰδικήν μας ἱστορίαν καί τεχνολογικήν παρακαταθήκην
  2. Τήν μεθοδολογίαν καί προνοητικότητά τους.

Λοιπόν ἐπί τέλους πότε ὁ συνέλλην θά ξυπνήσῃ ἀπό τόν λήθαργον στόν ὁποῖον βρίσκεται βυθισμένος ἐδῶ κι αἰῶνες, πότε θά καταλάβῃ τίς ἀπεριόριστες πνευματικές δυνατότητες που τοῦ ἒχει χαρίσει ἡ φύσις καί νά τίς ἐκμεταλλευθῇ ὃπως ἒχουν κάνει στό παρελθόν μετρημένοι στά δάκτυλα συμπατριῶτες μας που ἒφθασαν σέ ὓψη δυσθεώρητα, μόνον μέσα ἀπό τίς προσωπικές τους δυνάμεις ;; Εἲμεθα Ἓλληνες χαρισματικά ἂτομα σέ ὃλους τούς τομεῖς. Πρέπει κάποτε νά ἀποφασίσωμεν ὃταν πρόκειται νά ἀναθέσωμεν σέ κάποιον τήν διαχείρισιν ὑποθέσεων τῆς χώρας μας, νά τόν ἒχωμεν περάσει ἀπό τήν δοκιμασίαν τοῦ πυρός, νά εἶναι πρῶτα καί κυρίαρχα ἓλλην, αἷμα μας, σεβόμενοι ἐκεῖνον τόν παλαιόν χρυσοῦν κανόναν, τό ὃμαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὁμότροπον, που θά μᾶς βοηθήσῃ στήν ἐπιλογήν δικῶν μας ἀνθρώπων καλά ψαγμένων.

Κι ἐδῶ ἒρχεται ἡ ἱερότης που χαρακτηρίζει τό ὓψιστον δικαίωμα τῆς συμμετοχῆς στήν ἐκλογήν προσώπου που θά διοικήσῃ τόν τόπον, που ὀφείλομεν νά σεβόμεθα καί νά ὑπολογίζωμεν ὃσον τίποτε ἂλλο, ἀλλά καί νά ἐκτελοῦμεν αὐτό τό καθῆκον μέ θρησκευτικήν εὐλάβειαν, διότι μέ αὐτόν τόν τρόπον θά κατευθύνωμεν τίς τύχες τοῦ λαοῦ πρός τά ἐμπρός πάντοτε. Ἡ παρατηρουμένη ὀπισθοδρόμησις ἐκεῖ ἀκριβῶς ὀφείλεται στήν εὐπιστία τῶν Ἑλλήνων καί στήν ἀφέλειάν τους νά πιστεύουν πώς ἀναθέτοντες σέ κάποιον που  "ὑποθέτουν" ὡς τόν κατάλληλον, ἒχουν κιόλας ἐκτελέσει τό ἐκλογικόν τους καθῆκον. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ. Οἱ βορειοδυτικοί λαοί προχώρησαν διότι ἒψαχναν σχολαστικά τό ποῖον θά ἐξέλεγον ὡς κυβερνήτην, παρ' ὃλον τό ὃτι κι ἐκεῖνοι ἒπεσαν ὁμοίως θύματα τῶν πονηρῶν Καζάρων ἐπικυριάρχων καί τῶν Ἀτλαντείων.

Ἐν κατακλεῖδι λοιπόν διότι πρέπει νά τελειώσῃ αὐτή ἡ "ἐνοχλητική" διάλεξις ἐπί τῆς χρηστομαθείας, ἂς καθίσουν νά σκεφθοῦν πολύ καλά καί βαθειά οἱ συνέλληνες κι ἂς μήν βιάζονται νά ἐπιλέγουν τήν πρώτην ἐπιλογήν που βρίσκεται μπροστά τους, κι ἂς σκεφθοῦν τήν πιθανότηταν αὐτή νά ἒχῃ σκοπίμως τοποθετηθεῖ ἐκεῖ, ὡς δόλωμα γι' αὐτούς ἀκριβῶς νά τό τσιμπήσουν. Ἀναμένωμεν μετά μεγίστης ἀγωνίας τίς ἐξελίξεις, χωρίς νά μᾶς ἐντυπωσιάζουν καί θαμπώνουν τά φῶτα τῆς δημοσιότητος κι οἱ τρανταχτές δηλώσεις, οἱ ὁποῖες παρεπιπτόντως  ἢρχισαν νά διαψεύδονται ἢδη ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες  διακυβερνήσεως καί τά περί "σκισίματος τοῦ μνημονίου" πῆγαν ἢδη περίπατον μαζί μέ ἂλλα τινά. Ἀλά ἂς κάνουν οἱ συνέλληνες ὑπομονήν καί θά κάνωμεν ἀπολογισμόν κατόπιν, σχετικῶς μέ τό τί ἐχάσαμεν καί κατά τήν περίοδον βασιλείας αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ καί τῶν προστατῶν του στό παρασκήνιον.

Ἒρρωσθε κι ἀγαλλιᾶτε

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;