Ἡ νέα κυβέρνησις ΤσίπραἊλλαξεν ὁ Μανωλιός...

Ποῖα εἶναι τά μέχρι σήμερα πεπραγμένα καί τί  ἀναμένῃ ὁ ἑλληνικός λαός ἀπό τήν νεοπαγῆ κυβέρνησιν τοῦ Σύριζα. Τί περιμένουν οἱ ὑπόλοιποι εὐρωπαϊκοί λαοί ἀπό τόν διακηρυχθέντα ὡς ὑπερδημοκράτην "ἀριστερόν" Τσίπραν

Ἀφήσαμεν ἠθελημένα ἓνα μικρόν χρονικόν διάστημα νά διαρρεύσῃ, προτοῦ σχολιάσουμεν πεπραγμένα ἢ τούς στόχους τῆς νέας κυβερνήσεως. Φυσικά καί οἱ ἀπόψεις μας εἶναι γνωστές ἒχουν δέ ἐπανειλημμένως προβληθεῖ, ὣστε νά εἶναι σαφές τό τί πιστεύομεν περί τοῦ συνονθυλεύματος Σύριζα, τῶν συνιστωσῶν του καί τῆς μέχρις ὀλίγου πρίν ἀνεβεῖ στήν ἐξουσίαν ἰχύος του. Ἂλλωστε προκειμένου νά πῇς ἢ νά σχολιασῃς τό ὁτιδήποτε, θά πρέπῃ καί κάτι νά ἒχῃς νά πῇς. Ἐδῶ λοιπόν εἶναι συγκεντρωμένα μερικά πραγματάκια που μᾶς ἀπασχολοῦν, τά ὁποῖα ἂλλα μέν θά διατυπωθοῦν ὡς ἐρωτήσεις, ἂλλα δέ ὡς ἀπαιτήσεις τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν κυβέρνησιν Τσίπρα.

Θά ποῦμεν καί πάλιν τό τετριμμένον πώς δέν περιμένομεν τίποτε σπουδαῖον κι ἀπό αὐτήν τήν νέαν ἂς τήν χαρακτηρίσωμεν "ἐλπιδοφόρα" ὃπως ἀπό πολλούς ἀποκαλεῖται κυβέρνησιν, διότι πιστεύομεν τό παλαιόν, "ὃπου ἀκοῦς πολλά κεράσια κράτα μικρόν καλάθι", ἀφ' ἑνός καί ἀφ' ἑτέρου διότι δική μας πεποίθησις εἶναι τό ὃτι ὃσον ἀναπνέουν οἱ ἐπικυρίαρχοι δύσκολα θά ἀφήνουν νά τούς πάρῃς τόν μεζέν ἀπό τό στόμα.. Τό μεταφερθέν κι ἐγκατασταθέν στήν Εὐρώπην καθεστώς τῶν τραπεζιτῶν Καζάρων, ἐλέγχει ἀκόμη (ἐδῶ τοὐλάχιστον στήν Ε.Ε. τά πράγματα). Ἀσφαλῶς καί οἱ μέρες τους εἶναι μετρημένες καί ἲσως διάγουν τίς τελευταῖες στιγμές κυριαρχίας τους.Διότι δέν εἶναι δυνατόν οἱ λαοί νά κουμαντάρονται ἀπό μίαν ὀλιγομελῆ ἐλίτ που θέτει ὡς ὓψιστον γνώμοναν τό χρέος ἢ νά τό ποῦμεν ἀλλιῶς τό κέρδος, Αὐτό που γιά τούς λαούς θεωρεῖται χρέος γιά τό καθεστώς μεταφράζεται σέ κέρδος.

Ἀκολουθεῖστε τόν παρακάτω συλλογισμόν :

 1. Ἐπαναλαμβάνουν χωρίς ντροπήν ὃτι χρωστοῦμεν λεφτά στίς "ἀγορές".
 2. Δέν χρωστάει ὁ λαός.
 3. Χρωστοῦν οἱ τράπεζες.
 4. Οἱ τράπεζες δέν χρησιμοποιοῦν τό χρῆμα γιά ν' ἀνακουφίσουν τόν λαόν.
 5. Οἱ τράπεζες ἀνήκουν στό καθεστώς.
 6. Ἂρα οἱ "ἀγορές" χρηματοδοτοῦν τόν ἑαυτόν τους.
 7. Ἐπομένως γιά ποιόν λόγον χρεώνεται ὁ λαός ;;
Ὑπάρχει ἒτω καί μία ἀμφιβολία ὡς πρός τήν πραγματικότηταν καί τήν λογικήν αὐτήν ;;

Μία ἀπόδειξις τούτου εἶναι ἡ ἐπικράτησις καί πάλιν ἀνθρώπων ὃπως ὁ Τσίπρας κι ὁ Βαρουφάκης (κι ἂλλων ἀκόμη ἐντός τοῦ πολυπληθοῦς καί πάλιν κυβερνητικοῦ σχήματος, που στό πρόσφατον παρελθόν, διεδραμάτισαν ρόλους κρυφά ἢ φανερά που γιά ὃσους γνωρίζουν κάθε ἂλλον παρά φερέλπιδες κι ἀνανεωτές θά τούς χαρακτήριζαν. Τελοῦμεν ἐν γνώσει τοῦ γεγονότος ὃτι πολλοί συνέλληνες θά ἀποστρέψουν τά ὂμματα ἀπό τέτοιου εἲδους σχολιασμόν που ὡς ἓνα σημεῖον καταρρίπτει τίς πολλές ἐλπίδες που στηρίζουν στόν Τσίπραν καί τό ἐπιτελεῖον του, ἐξ αἰτίας τῶν θεαματικῶν κινήσεων που ἒκανεν στό ξεκίνημά του.

Τό σύνθημα ἐδόθη μέ τήν ἒναρξιν τῆς νέας Βουλῆς καί τήν ἀνάληψιν τῆς προεδρείας της ἀπό τήν νέαν ὑψηλῶν τόνων καν Κωνσταντοπούλου, ἡ ὁποία κατά τήν ὁμιλίαν της κατέθεσεν κυριολεκτικά ὁλόκληρον προγραμματικόν σχέδιον, τοὐλάχιστον ὃσον ἀφορᾶ τίς (ὑποτιθέμενες θά ποῦμεν) προθέσεις τῆς νέας κυβερνήσεως, ἐναντι πάντων. Δείγματα ἒχομεν δεῖ τί ἐπόμενες ἡμέρες μέ τήν διάθεσιν τῆς προέδρου νά ἐπιβάλλῃ "τρόπους" στούς κακομαθημένους καί κακοανατεθραμμένους ἐκ μέρους τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων κομματικούς παράγοντες που ἐλυμαίνοντο τά κοινοβουλευτικά ἒδρανα.

Τό καθεστώς τό ὁποῖον πάσχει ἀπό ἒλλειψιν εὐρηματικότητος καί που τήν ἀντικαθιστᾶ ἡ ἐπιβολή βιαίων μέτρων, μέσῳ  πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου που ψηφίζονται κατά τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες, ἀπλῶς ἐπιθυμεῖ νά συνεχίσῃ νά βασιλεύῃ βάσει ἰδίων μέτρων καί σταθμῶν, κάνοντας τά ἲδια καί τά 'ἲδια. Ἀπλῶς δηλαδή ἐπιχειρεῖ τώρα νά κάνῃ μίαν εἰκονικήν ἀνανέωσιν, σάν νά λέμεν νά κάνωμεν ἓνα ἂσπρισμα στό σπίτι καί νά λέμε πώς κατοικοῦμεν σέ νέον σπίτι. Μά τό σπίτι δέν ἂλλαξεν, ἡ θέσις του εἶναι ἰδία, ἡ διαρρύθμισίς του ὁμοία ὃπως καί πρίν. Οὐσιωδῶς δέν ἀλλάζει κάτι.  Ἒτσι ἀποπειρῶνται τώρα νά κάνουν μίαν ἀναμόρφωσιν ἓνα ρετούς θά λέγαμεν, σ' ὃλην τήν Εὐρώπην,

Αὐτό θά γίνῃ ὁρατόν μετά τίς ἐπερχόμενες ἐκλογές σέ Ἰσπανίαν Πορτογαλλίαν κλπ. ὃπου ἀναμένεται ἂνοδος παρεμφερῶν κομμάτων μέ τόν Σύριζα, μέ ἐπίχρισμα σοσιαλιστικόν δηλαδή. Μέ λίγα λόγια προσπαθοῦν νά μᾶς δουλέψουν γιά τρία-τέσσερα χρόνια ἀκόμη, μήπως καί παραμείνουν στήν ἐξουσίαν γιά λίγον ἀκόμη, διότι κατά τά φαινόμενα τά περιθώριά τους δέν ξεπερνοῦν τό 2020. Τό τί θά γίνῃ μετά τό γνωρίζουν κάποιοι πάρα πολύ ψηλά ἱστάμενοι καί φυσικά δέν ἐννοῶ τήν εὐρωπαϊκήν ἐλίτ ἀλλά πολύ ὑψηλώτερα. Ἂς ξεκινήσωμεν λοιπόν ἀρχικά μέ τό τί ζητούσαν ἐν ὀλίγοις οἱ ἑταῖροι μας τοὐλάχιστον ἀπό τά δημοσίως προβαλλόμενα :
 • Μικρόν δημόσιον (τό ὁποῖον νά χαρακτηρίζεται ὡς οἰκονομικόν δημόσιον. Φυσικά καί ὂχι νά ἐνοικιάζουν ἑκατοντάδες κτίρια, γιά νά περνοῦν ἂνετα τά καϊνάρια μας, κατά τήν σιγμήν που ἑκατοντάδες ἂλλα ἰδιοκτησίας τοῦ δημοσίου τελοῦν ἐν ἀχρηστίᾳ ἢ ἐνοικιάζονται σέ ἡμετέρους ἐπιχειρηματίες ἀντί εὐτελῶν ἐνοικίων).
 • Ἀνεξάρτητον δημόσιον ἀπό ἐπιρροές ἐσωτερικῶν οἰκονομικῶν παραγόντων (ἡμετέρων, βλ. σκάνδαλα)
 • Ὀλιγομελές δημόσιον (που μεταφράζεται ὂχι μόνον σέ κυβερνητικούς ἀξιωματούχους, ἀλλά καί σέ ὑπαλλήλους που θά ἀντικαθιστοῦσεν πλήρης καί σωστή μηχανογράφησις, σύνδεσις ὑπουργείων καί δημοσίων ὀργανισμῶν κλπ )
 • Περιορισμόν δαπανῶν τοῦ δημοσίου (που σημαίνει λιγώτερα προνόμια τοῦ κυβερνητικοῦ προσωπικοῦ, ὂχι πολυτελῆ αὐτοκίνητα, ὂχι κινητά που πληρώνει ὁ ἓλλην πολίτης, ὂχι ἐπιδόματα παράλογα, καί φυσικά ὂχι σέ 10 ἑκατ. Ἓλληνες νά ἀντιστοιχῇ ἓνας κάθε 50 ἂτομα νά ἐργάζεται στό δημόσιον, φθάνουν οἱ κομματικοί στρατοί γιά ψηφοθηρικούς λόγους).
 • Περιορισμόν σπατάλης σέ ἂχρηστον προσωπικόν που ἀποσκοπεῖ πάλιν σέ ψηφοθηρίαν, διότι ὁ στόχος εἶναι νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἡμέτεροι μέ θέσεις κλειδιά ἀκριβοπληρωμένες σέ ὀργανισμούς  (Golden boys), ὃπως κι ὑπεραρίθμων συμβούλων που ἒφθασεν ὁ κάθε ὑπουργός ἢ παρατρεχάμενος νά ἒχῃ ἀπό πέντε ἒως πενήντα συμβούλους καί 7-8 ἀστυνομικούς νά τόν προστατεύουν.
 • Περιορισμόν τῶν βουλευτῶν καί τοῦ προσωπικοῦ τῆς Βουλῆς μαζί καί τά ἰδιαίτερά τους προνόμια (16 μισθούς, ἐπιδόματα συμμετοχῆς σέ ἐπιτροπές, κλπ κλπ.).
Αὐτά ὃπως καί κάποια παρεμφερῆ δικαίως κατέστησαν ἀπαιτητά ἀπό τήν πλευράν τῶν ἑταίρων μας, διότι παρά τό ὃτι παντοῦ ἐπικρατεῖ καί στά κράτη τους λίγο ἢ πολύ τό ρουσφέτι, ἀλλά ἐδῶ ἒχει ἐκτραχυνθεῖ σέ σημείου παραλόγου. Ἐξ ἂλλου αὐτά ἀποτελοῦν κι ἀπαιτήσεις τῶν Ἑλλήνων.  Μέ τέτοια ἀστρονομικά ἒξοδα θά χρειζόταν κράτος 100 ἑκατομμυρίων γιά νά ταΐζῃ ἀπλῶς τό δημόσιον. Μέ λίγα λόγια κι αὐτό εἶναι χιλιοειπωμένον τό δημόσιον κατέπιεν τήν Ἑλλάδαν. Ἀλλά βεβαίως τό γελοῖον πρόβλημα τῶν κυβερνώντων μας εἶναι τό πῶς ἐπί τέλους θά "βολέψουν" τήν στρατιάν τῶν ψηφοφόρων τους, που τούς μετατρέπουν σέ δημοσιοτραφεῖς γιά νά συντηρηθοῦν στήν καρέκλαν τους.

Ἂς μήν γελιόμαστε ἂνευ αὐτοῦ τοῦ τρόπου δέν ὑφίσταται ἡ ἒννοια "πολιτικοί". Διότι πρόκειται περί ἀχρήστων ἀτόμων ἀνεπαγγέλτων που στήν πλειοψηφίαν τους ἀπέκτησαν κάποιες "ἰδιότητες" σάν ἐγκάθετοι ἐπειδή ἐξυπηρέτησαν κι ἐξυπηρετοῦν ὡρισμένα συμφέροντα τῆς καθεστηκυΐας τάξεως. Ἐδῶ ἒχωμεν νά κάνωμεν μέ ἐπαγγελματίες καιροσκόπους που νέμονται παρανόμως τόν κρατικόν κορβανᾶν. Τόν δικόν μας κόπον καί ἰδρώταν δηλαδή.

Τό μεταναστευτικόν

Κι ἐδῶ τά ἲδια καί τά ἲδια. Ὁ στόχος τῶν Καζαροεβραίων παραμένει νά νοθεύσουν τόν εὐρωπαϊκόν πληθυσμόν μέ μουσουλμάνους, σταθερά στοχεύοντες στήν δημιουργίαν φυλετικῶν καί θρησκευτικῶν ἀναταραχῶν κι ἲσως (αὐτό τό θέλουν πολύ) πολέμους. Οἱ ἑταῖροι μας ἀπεμπολοῦν τήν ὑποχρέωσίν τους νά στηρίζουν τά σύνορα τῆς ὑποθετικῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, ἡ ὁποία οὒτε κἂν στά χαρτιά ὑπάρχει. Ἐκεῖνο που εἶχαν πρεμούραν νά κάνουν ἦταν ἡ νομισματική ἒνωσις που καί αὐτή σάν θεσμός εἶναι διάτρητος σάν ἐλβετικόν τυρί. Ὡς πρός τοῦτον βεβαίως συμβάλλει καί ἡ κυβέρνησις Τσίπρα μέ τήν δῆθεν διάθεσίν της νά παράσχῃ εὐνοϊκωτέρους ὃρους διαβίωσης τῶν λαθρομεταναστῶν.

Αὐτοί οἱ τελευταῖοι ὑπήρξαν πηγή προβλημάτων, ἀπό τό 1990 ὃτε πρωτοεμφανίσθησαν τά πρῶτα κύματα (πάλιν ἐπί ὑπουργίας Σαμαρᾶ στήν κυβέρνησιν Μητσοτάκη), ὂχι μόνον διότι βαθμηδόν ἐνίσχυσαν τήν ἢδη ἀνερχομένην ἀνεργίαν, ἀλλά διότι "ἐβοήθησαν" τό καθεστώς στήν τροποποίησιν τῶν συλλογικῶν συμβάσεων που ἀργότερα κατέστησαν κενόν γράμμα. Οἱ μετανάστες θά μπαίνουν ἐλεύθερα πλέον ;; Ἡ Εὐρώπη πῶς θά τό δεχθῇ καί πῶς τελικά θά τό ἀντιμετωπίση ;; Διότι ἐδῶ ὐπάρχει ἐναντίωσις συμφερόντων ἀλλά καί πολιτικῶν. Οἱ μέ λαοί οὒτε κἂν νά τό ἀκούσουν θέλουν τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν καί λαμβάνοντες ὑπ' ὂψιν τήν διογκουμένην ἀνεργίαν.

Τό ἐπεισόδιον τῆς Ἀμυγδαλέζας στήν Ἀθήναν ἒχει καί δίδει τήν ἰδιαιτέραν του σημειολογίαν. Οἱ συμφωνίες μεταξύ Ἑλλάδος καί Εὐρώπης, ἀλλά καί στό παρασκήνιον μεταξύ τῶν ἐπικυριάρχων (αὐτό τό ἐπίθετον ὁλοένα καί λιγώτερον ἀκούγεται) Καζάρων τεξανῶν κι εὐρωπαίων - ἲδια φάρα - δέν μοιάζουν νά συμπίπτουν. Ἂν κι οἱ γενικώτεροι στόχοι τους συγκλίνουν, στά ἐπί μέρους θέματα διαφοροποιοῦνται τά συμφέροντά τους. Αἰωνίως τό πρόβλημά τους εἶναι τό ποιός θά ἀναλάβῃ τόν ρόλον τοῦ Γολιάθ, τοῦ ἰσχυροῦ καί ρυθμιστοῦ τῶν πραγμάτων.

Γεγονός πάντως εἶναι πώς τό μεταναστευτικόν τείνει νά γίνῃ χρόνιον πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητος.Οὐχί μόνον ἀλλά μαζί μέ τά παρελκόμενά του ταλανίζει τόν ἓλληναν που χωρίς στήριγμα προσπαθεῖ ἐν μέσῳ πελάγους νά κρατηθῇ κι ἐπιβιώσῃ. Τί γίνεται μέ τίς συντάξεις τῶν τάχα ὁμογενῶν ;; Πόσοι ἀλλοδαποί παίρνουν συντάξεις μέ πλαστά διακιολογητικά που τούς παρέχουν ἀσυνείδητοι δικηγόροι ἀντί ἀδρᾶς ἀμοιβῆς ;; Αὐτά εἶναι ζωτικοί πόροι γιά τήν παρούσαν ἑλληνικήν πραγματικότηταν. Τί Θά γίνῃ μέ τίς ποικιλώνυμες ΜΚΟ τῶν σκοτεινῶν ἒως ἀνυπάρκτων σκοπῶν δημιουργίας τους ;; Ἑκατομμύρια κάθε χρόνον διαρρέουν ἀπό τά ἀναιμικά ταμεῖα μας. 

Γνωρίζω συγκεκριμένα περιστατικά ἀπό τήν Βουλγαρίαν καί Ἀλβανίαν (τοὐλάχιστον), ἐντελῶς ξένων πρός τήν ἀπασχόλησιν στήν Ἑλλάδαν, οἱ ὁποῖοι ἒχουν συγγενεῖς ἢ φίλους που συνταξιοδοτοῦνται καί μεσολαβοῦν γιά νά πάρουν κι αὐτοί συντάξεις. Ἂλλες περιπτώσεις ἀπό προσωπικήν ἐμπειρίαν που καταθέτωμεν ἐδῶ, εἶναι λαθρομετανάστες ἐδῶ στήν Ἑλλάδαν, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τίς συντάξεις τῶν γονέων τους που κατοικοῦν στήν Ἀλβανίαν, γιά νά τίς στείλουν δῆθεν στούς δικούς τους καί πλουτίζουν παρακρατῶντες τις καί ἢθελα νά ρωτήσω κατά πόσον βοηθάει μία τέτοιου εἲδους "βοήθεια" τούς ὑποτιθεμένους πτωχούς ὁμογενεῖς μας. Σημειωτέον ὃτι πλέον ἒχουν μείνει ἐλάχιστοι σήμερα στήν γείτονα χώραν.


Οἱ προηγηθεῖσες ἐξαγγελίες τῆς κυβερνήσεως

Ποῦ πῆγαν ἂραγε ὃλες ἐκεῖνες οἱ τολμηρές ἐπαναστατικές κορῶνες τῆς κυβέρνησης περί δημοσιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν ;; Ἐκεῖνα τά "θά σκίσωμεν τά μνημόνια", αὐτές οἱ τόσον σπουδαῖες διαρθρωτικές ἀλλαγές που θά;βελτιώσουν τό βιοτικόν ἐπίπεδον τῶν ἀσθενεστέρων οἰκονομικά τάξεων ;; Πῆγαν ὃλα περίπατον ;; Ξεχάσηκαν τά "θά κρατικοποιήσωμεν τίς τράπεζες" ψηφοθηρικόν κι αὐτό ;; Ὑποθέτω πλέον πώς τά πυροτεχνήματα τελείωσαν καί ἦρθεν ἡ ὣρα νά δείξουν στόν κοσμάκην τά πραγματικά τους σχέδια. Μά δέν ἦσαν  μόνον αὐτές οἱ ἐντυπωσιακές ἐξαγγελίες, τί ἒγινεν μέ τό κυνῆγι τοῦ κατοχικοῦ ἀναγκαστικοῦ δανείου πρός τήν Γερμανίαν καί τίς ἀποζημιώσεις γιά τίς καταστροφές που προεκάλεσαν στό ἂτυχον σῶμα τῆς ἁγίας μας μητρός Ἑλλάδος ;;

Τί ἒγινεν μέ τίς ὑποσχέσεις γιά μισθούς, ἒως 700 εὐρώ ;; Τί ἒγινεν μέ τούς μικρομολογιούχους ὁμολόγων ἑλληνικοῦ δημοσίου ;; Θά ἒχει μοῦτρα ἡ κυβέρνησις νά συνάψῃ ξανά ἐσωτεριικόν δανεισμόν ;; Ἀσφαλῶς καί ὂχι. Ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός κ. Βαλαβάνη ὑπεσχέθη λύσιν τοῦ προβλήματος (μεσοβέζικην) μέχρις τέλους Ἰουλίου, ὁπότε θά ἀρχίσουν οἱ συνομιλίες γιά τήν μονιμωτέραν συμφωνίαν μέ τούς ἑταίρους μας..Κατόπιν ἒρχεται τό καυτόν θέμα τῶν κόκκινων δανείων, συνεχίζει κι ἐκεῖ τό ἲδιον βιολί ;; Ἐξηγγέλθη ὃτι ἡ ὀφειλή χρέους προβλέπεται νά διαγράφεται γιά οἰκογένειες που ἒχουν δηλωτέον εἰσόδημα ἒως 5000 εὐρώ ;; Μά μᾶς δουλεύουν, ἂς μᾶς δείξουν τέτοιες οἰκογένειες που ζοῦν μέ πέντε χιλιάρικα συνολικόν ἐτήσιον εἰσόδημα.

Ὃταν αὐτό τό ποσόν δέν ἐπαρκεῖ οὒτε κἂν γιά τά ἒξοδα μίας οἰκογενείας που πολλές φορές ὑπερβαίνουν τίς ἑπτά - ὀκτώ χιλιάδες. Μήπως θέλουν νά μᾶς μάθουν πῶς νά φυτοζωοῦμεν αὐτοί ὃλοι ;; Ὃσον ἀφορᾶ τήν συμφωνίαν μέ τούς εὐρωπαίους θά πάρωμεν μᾶλλον μίαν γεῦσιν ἀπό τά ἲδια. Γιά τίς ἰδιωτικοποιήσεις, λόγῳ τῆς παγωμένξης ἀγορᾶς ἀναγκάζονται νά παραχωρήσουν τά ἀεροδρόμια ἢ ἂλλιώτικα ὃ,τι πλέον καλύτερον ἒχομεν ἀπό τά τιμαλφῆ που μᾶς ἒχουν ἀπομείνει. Δέν ἂφησαν οἱ προηγούμενοι καί τίποτε ἀπείραχτον, τά ξεπούλησαν ὃλα οἱ Σημιτοσαμαροβενιζέλοι. Ἒν τῷ μεταξύ συνεχίζεται τό πολυπρόσωπον κυβερνητικόν σχῆμα καί ἀπό αὐτήν τήν κυβέρνησιν που ἀντλεῖ καί σπαταλάει πόρους τοῦ ἑλλ. δημοσίου.

Αὐτό τό "βαρύ" καί πολυέξοδον δημόσιον ἒρχεται σέ πλήρην ἀντίθεσιν μέ τίς προεξαγγελίες τοῦ Τσίπρα περί περιορισμοῦ καί νοικοκυρέματος. Παρά ταῦτα ὃμως συνεχίζει νά μᾶς στερεῖ τόν ἀέραν που ἀνασαίνουμεν.Τό ἀστεῖον ἢ μᾶλλον γελοῖον εἶναι ὃτι πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες παραπονοῦνται διότι δέν ἐπήραν ἀρκετά ὑψηλήν θέσιν ἢ περισσότερα προνόμια, ὃπως αὐτοκίνητα, προστασία καί προσωπικήν ἀσφάλειαν. Κύριος οἶδεν τί ἀκόμη θά ἀκούσωμεν. Οἱ διαπραγματεύσεις μέ τίς Βρυξέλλες, εἶναι γιά νά καταφέρουν νά ἐπιβάλλουν τά ἲδια ἲσως καί χειρότερα μέτρα πιθανόν μέ διαφορετικόν τίτλον κι ὂνομα. Ἀκούσθηκεν ἐπίσης πώς γιά τόν ΕΝΦΙΑ σχεδιάζουν νά τά παίρνουν καί ἀπό τήν πρώτην κατοικίαν, ἀλλά ψάχνουν τρόπους νά στηριχθοῦν σέ ἂλλες δικαιολογίες. 

Ἓνα ἀκόμη θέμα εἶναι τό ἂν ἡ κυβέρνησις σκοπεύει νά διεκδικήσῃ τά ὀφειλόμενα πρός τό ἑλλ. δημόσιον  ἀπό διαφορες ἑταιρεῖες πρώην ἡμετέρων τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων, ἀλλά καί μή (βλέπε ἑταιρείαν "ἑλληνικός χρυσός", Χόχτιφ κλπ) οἱ ὁποῖες χρωστοῦν ἑκατομμύρια. Δέν μπορῶ νά ἀντιληφθῶ γιατί στίς πειπτώσεις αὐτές δέν μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν κατασχέσεις. Ἀντ' αὐτοῦ, δηλ. ἀντί νά κυνηγήσουν τούς χρεοφειλέτες πρός τό δημόσιον, πρός ἐμᾶς τόν λαόν δηλαδή, μᾶς σείουν ὡς φοβέραν τόν κίνδυνον χρεωκοπίας καί ἐξόδου ἀπό τό εὐρώ, που τό ἀκοῦμεν καθημερινῶς ἐπαναλαμβανόμενον στίς τηλεοράσεις. Τό εἲπαμεν κ. Τσίπρα κι ὃσοι ἀπό ἐσᾶς τούς ἂλλους που μᾶς φοβερίζετε πώς κάτι παρόμοιον δέν πρόκειται νά γίνῃ. Ἒσοδα ὑπάρχουν, μόνον που μέ τίς δικές σας πλᾶτες ὃλων μᾶς τά παίρνουν οἱ Ἑβραῖοι Καζάροι.

Ἀφ' ἑνός αὐτό καί ἀφ' ἑτέρου ποιός σᾶς βαυκαλίζει πώς τάχα οἱ ἂφραγκοι Γερμανοί τό σκέπτονται νά μᾶς διώξουν ;; Δέν μποροῦν βάσει καταστατικοῦ τῆς εὐρωζώνης, ἀλλά καί ποιός σᾶς λέει πώς ὃλα αὐτά τά κράτη που κρύβονται πίσω ἀπό τήν δικές μας πλᾶτες πώς θέλουν νά χάσουν τόν μόνον ἀξιόμαχον σύμμαχον τῶν ἀνατολικῶν τους συνόρων ;; Αὐτοί ὃλοι ἀνέκαθεν κρύβονταν πίσω μας, πάντα ὁ ἓλλην προέτασεν τό στῆθος του ἒναντι τοῦ ἐξ ἀνατολῶν κινδύνου. Πρέπει νά τούς ἐπιβάλλωμεν δασμόν γι' αὐτό, ὃπως καί γιά τήν χρῆσιν τῆς ὁρολογίας τῶν ἐπιστημῶν που χρησιμοποιοῦν ἂνευ τιμήματος, διότι ἀποτελοῦν πνευματικήν μας ἰδιοκτησίαν.

Ὑπάρχουν πολλοί εὐρωπαϊκοί λαοί που ἐνθαρρύνουν τήν νέαν κυβέρνησιν κι ἀλλοῦ κρυφά ἀλλοῦ φανερά τήν στηρίζουν μέ δημοσιεύματα καί ἐνθαρρυντικές δηλώσεις που φέρουν τήν σφραγίδαν τῆς ἐλπίδος ὃτι μία νέα ἡμέρα ξημερώνει στήν πολύπαθη γηραιάν ἢπειρον. Ἀλλά τήν στιγμήν αὐτήν τό κατεστημένον χρησιμοποιεῖ τήν ἐπί ξύλου κρεμάμενην Γερμανίαν νά παίξῃ τόν ρόλον τοῦ φοβήτρου γιά τούς λαούς, δέν ἒχουν καταλάβει πολλά πράγματα. Τί νά σοῦ κάνῃ μία Μέρκελ ὃσον ἀπαίσια κι ἂν εἶναι ἢ ἓνας ἀνήμπορος ἂνθρωπος, ὁ Σόϊμπλε μπροστά στό τσουνάμι τῶν λαῶν. Εὐτυχῶς που ὑπάρχουν δυνάμεις ὑγιαίστερες που βλέπουν πιό καθαρά τά πράγματα, Τά σκιάχτρα σήμερα εἶναι ξεπερασμένα, κατήντησαν καραγκιόζηδες καί πολύ σύντομα θά τό ἀντιληφθοῦν. Οἱ λαοί περιμένουν ἀπό τούς Ἓλληνες καί καλῶς κάνουν.


Ἡ νῦν ἀντιπολίτευσις οἱ "ξεπεσμένοι"

Τό ἒναντι στρατόπεδον που ἢδη ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες ἀνόδου τοῦ Σύριζα ἀκονίζουν τά μαχαίρια τους, γιά νά ξαναπέσουν μέ τά μοῦτρα στήν πίτταν, δέν ἐννοεῖ νά ἀλλάξξῃ τήν παλαιοκομματικήν του νοοτροπίαν. τ βρίσκονται ἀκόμη στήν χρυσήν ἐποχήν τοῦ πάλαι ποτέ "ἐθνάρχου" (!!) που πρός χάριν του οἱ Γερμανοί σήμερα μᾶς ἀρνοῦνται νά καταβάλλουν τά ὀφειλόμενα, λόγῳ τοῦ ὃτι ὁ δειλός ἐκεῖνος καραμᾶνος τούς ὑπέγραψεν χαρτί ὃπου ἐδήλωνεν πώς τό κατοχικόν δάνειον τούς χαρίζεται καί δέν εἶναι ἀπαιτητόν. Λές κι ἦταν ἰδιοκτησία του τά ὃσα κατέστρεψαν οἱ εἰσβολεῖς, ἢ  ἦταν δικόν του τό αἷμα που ἒχυσαν ἀθρόως. Ὃσον γιά τόν "πρώην" κ. Σαμαρᾶν ὁ ὁποῖος παρ' ὃ,τι βλέπει πώς ἐπιθυμοῦν ἃπαντες στήν κλίκαν του νά τόν σιχτιρίσουν, ἰσχυρίζεται εὐθαρσῶς καί δημοσίως πώς τυγχάνει σύζυγος τῆς κας Ἐξουσίας, ἀρνεῖται δέ νά ἀποσυρθῇ εἰς τά ἰδιαίτερά του, στηριζόμενος κι ἀπό τούς δύο μαύρους μολοσσούς μέτοικους ἀπό τό Λαός τοῦ Καρατζαφέρη οἱ ὁποῖοι εὐελπιστοῦν στήν μελλοντικήν τους ἀποκατάστασιν.

Ἒτσι λοιπόν μέ τόν πρώην Βεζύρην καί που παρά τό ὃτι ἐπιχειρεῖ νά προστατεύσῃ τά συζυγικά του κεκτημένα (Ἐξουσίαν) κι ἀρνεῖται νά ἐγκαταλείψῃ τόν θρόνον, ὑπάρχουν καί ὀλίγοι έναπομείναντες πλέον μνηστῆρες που ἐποφθαλμιοῦν νά γίνουν βεζύρηδες στήν θέσιν τοῦ Βεζύρη κι οὒτε κἂν περνάει ἀπό τόν νοῦν τους πώς τά κόμματα ἒσβησαν πιά, ἀνήκουν ὁριστικά καί ἀμετάκλητα στό παρελθόν. Ὃπως καί τό πολιτικόν σύστημα παγκοσμίως κατά κοινήν παραδοχήν ἒχει ἢδη πεῖ τήν τελευταίαν του λέξιν. Ἀνάμεσα στά ἂλλα ἀναβιώνουν καί περιστατικά που θυμίζουν τίς παλιές καλές ἡμέρες τῆς ΝΔ (καταραμένες κι ἀποδιοπομπαῖες κατά τά ἂλλα) καί μαλλώνουν γιά μικροθέματα ὃπως ἐκεῖνον τό προχθεσινόν μέ τόν Γεωργιάδην που ζητήθηκεν ἡ ἆρσις τῆς ἀσυλίας του ἀπό κάποιον εἰσαγγελέαν γιά κάποιαν ἐκκρεμοῦσαν δίκην του κι ἀναστατώθηκεν ἡ Βουλή χωρίς λόγον.

Αὐτό τό ἂρθρον (τό τροποποιηθέν ἀναλόγως) που ἒχει νά κάνῃ μέ τήν ἀσυλίαν τῶν βουλευτῶν, τό 86 θαρρῶ ἂν δέ κάνω λάθος, ἒχει κατ΄ ἐπανάληψιν ταράξει τήν ἑλληνικήν κοινήν γνώμην γιά τόν παράλογον ἰσχυρισμόν ὃτι ὁ βουλευτής ὡς ἂνθρωπος εἶναι παραπάνω ἀπό τόν κοινόν ἓλληναν πολίτην κι ὀφείλει νά προστατεύεται σέ περιπτώσεις παραβάσεως τῶν νόμων. Βλέπετε πουθενά ἰσονομίαν σέ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον ;; Πρός τούτοις καί ἡ ἒξαρσις τῆς κ. Κωσταντοπούλου που ὀρθῶς κατά τήν γνώμην μας θέλει νά ἐπιβάλλῃ τάξιν στό κοινοβούλιον που ἒχει μετατραπεῖ σέ ἂντρον ἀνομίας καί φαυλότητος.

Ἀλλά τά τζάκια κι ἡ οἰκογενειοκρατία, οἱ κακομαθημένοι καί κυρίως ἐπαγγελματίες "ἀνειδίκευτοι" πολιτικοί μας, δέν ἐννοοῦν νά ἐφαρμόσουν τέτοιες ντιρεκτίβες ἐπιβαλλόμενες μάλιστα ἀπό μία κυρίαν που μέχρι πρότινος τήν ἒπαιρναν στόν μεζέ, διότι ἒχουν πρόχειρον τήν εὒκολην λύσιν (ἒξωθεν ἑβραίϊκην ἢ καζάρικην) που στοχεύει στήν ἐξαθλίωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά που ἀσφαλῶς θά τούς ἀποφέρῃ χρῆμα μέ οὐράν. Πῶς θά χαρακτηρίζατε ἐσεῖς τέτοιους Ἓλληνες ἂν πρόκειται γιά Ἓλληνες. Τό πρόγραμμα εἶναι ἓνα :ΟΛΑ ΘΑ ΤΑΠΛΗΡΩΝΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.Τέτοια ἀφιλοτιμία ὑπάρχει που ἐνῷ ἡ ΝΔ μᾶς κατεβαράθρωσεν, ἒχουν τό θράσσος κάποιοι ἐξ αὐτῶν στήν Βουλήν νά φωνασκοῦν καί νά κατηγοροῦν τούς πάντες.

Αὐτοί οἱ ἀπελθόντες ρεζίληδες ποτέ στό πρόσφατον παρελθόν δέν ἒκαναν πραγματικές, ἀληθινές κι εἰλικρινεῖς μεταρρυθμίσεις πρός ὂφελος τοῦ λαοῦ, Αὐτό διότι δέν ἢθελαν νά μειώσουν τίς ἀπολαβές τους καί τόν κομματικόν τους στρατόν, ἐκεῖνα τά κομματόσκυλα, τούς ἀπαιδεύτους, ἀνειδικεύτους που ἒμπαιναν στό δημόσιον καί τούς ὀργανισμούς κατά χιλιάδες, ἀγνοοῦντες παντελῶς αὐτό τό ὁποῖον ἐκαλοῦντο νά ἀναλάβουν νά ἐπιτελοῦν (βλέπε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, πρώην Ὁλυμπιακή κλπ). Ἒτσι αὐτοί οἱ ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι ἒφεραν τήν καταστροφήν στήν πατρίδαν δημιουργώντας ἓνα πολυκέφαλον τέρας, μίαν λερναίαν ὒδραν που ἐμεῖς ὀνομάζομεν ΔΗΜΟΣΙΟΝ.


Τό αὒριον


Αὐτό που μέλλει γενέσθαι αὐτήν τήν στιγμήν δέν τό ξέρουν οὒτε καί οἱ ἲδιοι. ἡ κατάστασις εἶναι τόσον ρευστή τόσον ἀπροσδιόριστος που κανείς οὒτε κι οἱ ἲδιοι οἱ Καζάροι ἐπικυρίαρχοι δέν τό γνωρίζουν. Βριοσκόμαστε σέ ἓνα μεταβατικόν στάδιον ὡρίμασης σάν πλανήτης καί οὐδείς τώρα στήν χρονικήν αὐτήν στιγμήν δέν εἶναι βέβαιος γιά τίποτε. Ὃλα παίζονται κι οἱ "μεγάλοι" ἒχουν πλήρη συναίσθησιν αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς που συντελεῖται. Σήμερα, τώρα, γίνονται πράγματα τά ὁποῖα οὒτε κι οἱ ἲδιοι μποροῦν νά ἐλέγξουν. Παράδειγμα τό AIDS ἓναν ἰόν που ἐξεπόνησαν ἐργαστηριακά μέ τήν συναίνεσιν καί γνῶσιν τοῦ ΟΗΕ, μέ σκοπόν νά βοηθήσῃ στόν ἀποδεκατισμόν τοῦ γηΐνου πληθυσμοῦ κατά τήν ἐποχήν τοῦ 1993 περίπου,ὃταν διεγνώσθη ραγδαία αὒξησις τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῂς, τῇ βοηθείᾳ καί τῶν Κινέζων φυσικά.

Τώρα τά προσβεβλημένα ἂτομα παρουσίασαν μείωσιν πάνω ἀπό 50 % παγκοσμίως, ἐνάντια στίς θελήσεις τῶν ἐπικυριάρχων. Τό ἒφερα σάν παράδειγμα μά δέν εἶναι τό μόνον που τούς πηγαίνει κόντρα, ὁλοένα καί περισσότεροι παράγοντες ἒρχονται σέ ἀντίθεσιν μέ τίς ἐξωπραγματικές τους ἀπαιτήσεις που στοχεύουν μόνον καί μόνον στό χρῆμα καί τήν ἐξουσίαν. Πρό δύο ἐτῶν ἒχασαν ἀπό τό πλευρόν τους καί τούς προστάτες τους. 

Τώρα ὃμως ἒχομεν ἐδῶ τήν νέαν κυβέρνησιν που κι ἐμεῖς μέ τίς δικές μας μικρές ἀλλά ὑπολογίσημες δυνάμεις πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά τούς πείσωμεν νά συμπεριφερθοῦν ἂν μή τι ἂλλον, μέ ἀνθρωπιά. Φθάνει πλέον ἡ ἐξουθενωτική λιτότης, που κατήντησεν τήν Ἑλλάδαν χώραν πτωχῶν καί πεινασμένων, χώραν γερόντων μέ τεράστιον δημογραφικόν πρόβλημα. Εἲμαστε τό εὐγενέστερον γένος ἀνάμεσα στήν ἀνθρωπότηταν καί μᾶς κατήντησαν σκουπιδιάρηδες. Μᾶς ἐξαντλοῦν στοχεύοντες στήν ἐξαφάνισίν μας, ξυπνεῖστε συνέλληνες φθάνει πλέον ἡ νωθρότης κι ἡ μοιρολατρεία, ἂς κινηθοῦμεν  ἐμπρός πλέον.

Κύριοι τῆς κυβέρνησης, τί προτίθεσθε νά κάνετε μέ τόν ΟΠΑΠ που τόν ἐχάρισαν σχεδόν τζάμπα, ἒτσι θά τό ἀφήσετε νά περάσῃ ;; Ὁ λαός ἀπαιτεῖ νά δοθῇ ἐπί τέλους δικαιοσύνη. Φθάνει τό ξεπούλημα, φθάνουν πιά τά δάνεια. Μιλεῖστε στόν λαόν γιά τό τί καί πόσα εἰσπράτει τό κράτος, κανείς δέν γνωρίζει, διότι αὐτό σᾶς ἐπιτρέπει νά διαχειρίζεσθε κατά βούλησιν τούς πόρους του. Τί θά γίνῃ ἢ τί θά κάνετε γιά τό Ἑλληνικόν ;; Αὐτό τό σοῦπερ φιλέτο χαρίσθηκεν στόν Λάτση ἀντί γελοίου ποσοῦ, ἀξίζει τοὐλάχιστον 30 φορές περισσότερον ἀπό τά 70 ἑκατ. που σᾶς ἒδωσεν (ἂν τά ἒδωσεν). Ποιός εἶναι ὁ Λάτσης ; Τί θά κάνετε μέ τίς τράπεζες που γδύνουν ἀργά καί βασανιστικά τήν πατρίδαν μας ;;

Τί θά γίνῃ μέ τά δάνεια που ἒδωσεν ὁ ἑλλ. λαός στίς τράπεζες, μᾶς τά χρωστοῦν ἐμᾶς αὐτά τά δάνεια καί τίς ἐγυήσεις που χρησιμοποιοῦν γιά τά παιχνίδια τους καί τήν ἐξάπλωσίν τους σέ ὃλα τά Βαλκάνια. Πήραμεν ἐμεῖς τό ὑπόλοιπον ἑλλ. κράτος μίαν δεκάραν ;; Δέν νομίζω. Τά λεφτά αὐτά, τά 265 δίς ἐδόθησαν προσχηματικά μέ σκοπόν νά πέσουν στήν οἰκονομίαν μέσῳ τῶν τραπεζῶν, κάτι που ὃμως δέν ἒγινεν. Θά ἀφήσετε τούς Καζάρους τρομοκράτες τῶν λαῶν νά μᾶς γδύνουν ;; Γιά ποιόν λόγον καί μέ ποίαν λογικήν χρεώθηκεν ὁ ἑλληνικός λαός καί μάλιστε ἐν ἀγνοίᾳ του αὐτά τά κεφάλαια ;; Τί θά κάνετε μέ τήν δημοσίαν τηλεόρασιν, τήν ἐπαναλειτουργήσατε, δέν εἶναι ὃμως ὣρα νά ρυθμίσετε καί τό καθεστώς λειτουργίας της ;;

Πῶς ἀπαιτεῖτε ἓνας ἂνεργος ἢ πτωχός οἰκογενειάρχης νά πληρώνῃ τό ἲδιον ἀντίτιμον μέ ἓναν προύχοντα μέ ἓναν που δέν γνωρίζει τί ἒχει καί κατέχει. Κινήσετε κύριοι τά νήματα διότι, τώρα σέ ἐσᾶς ἐπαφίεται τό νά λειτουργήσῃ αὐτός ὁ δημόσιος φορέας σωστά καί πρός τό συμφέρον τῶν πολιτῶν, μέ προγράμματα ἑλληνικά, χωρίς διαφημίσεις, ἀντάξια ἑνός λαοῦ ὃπως ὁ ἑλληνικός. Καί μήν χρεώνετε ὑπέρμετρα τόν συνταξιοῦχον που αὐτός τά πληρώνει ὃλα. Τοῦ δίνει ἡ πατρίς μίαν μπουκιάν ψωμί καί τοῦ τό βγάζει ἀπό τήν μύτην. Σειράν ἒχει ἡ ΕΥΔΑΠ που ὃπως εἶπεν γνωστός πολιτικός, ἂλλον πρᾶγμα εἶναι νά τήν ἀποκρατικοποιῇς κι ἂλλον νά τήν ἰδιωτικοποιῇς. Θά μπορούσαμεν νά κρατήσωμεν τό 51 % ἀπό ὃλες αὐτές τίς ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφελείας ἀντί νά τίς χαρίζωμεν σέ ἀπένταρους Ἑβραίους που παίρνουν ἐν συνεχείᾳ καί χαριστικά δάνεια γιά νά τίς συντηροῦν.Ἐν τῷ μεταξύ ἡ ἀξία τοῦ νεροῦ ἒχει α'υξηθεῖ κατά τοὐλάχιστον 200 %. Γιατί αὐτό ;; Μήπως τά ποτάμια κι οἱ πηγές τούς τό χρεώνουν παραπάνω ἀπό ὃτι τό '90 ἢ τό 2000 ;;

Τί θά γίνη μέ τήν ΔΕΗ που μᾶς ἒχει προσθέσει 10 νέα τέλη καί πληρώνωμεν μέχρι καί τά ἒξοδα ἀναψυχῆς τῶν μελῶν τῶν συνδικαλιστικῶν  της ὀργανώσεων, μέ τίς ὀργανώσεις αὐτές νά ἒχουν γίνει κράτος ἐν κράτει κατευθύνοντες δημόσια πράγματα κι ὡς κάποιον σημεῖον σέ αὐτούς ὀφείλονται καί οἱ καθημερινές αὐξήσεις τοῦ δημοσίου αὐτοῦ ἀγαθοῦ τό ὁποῖον ἐμεῖς δημιουργήσαμεν κι ἐφέραμεν ὡς ἐδῶ. Μέ ποιό δικαίωμα οἱ κυβερνήσεις ἐρήμην τοῦ λαοῦ λαμβάνουν τέτοιες ἀποφάσεις ;; Ποιοί Βενιζέλοι ἢ Σαμαράδες ἢ Καραμανλῆδες ἢ Σημίτηδες ἢ Μητσοτάκηδες λαμβάνουν τό δικαίωμα νά νέμονται καί διαχειρίζονται τήν περιουσίαν ΜΑΣ χωρίς νά δίνουν δεκάραν στόν ἑλληνικόν λαόν ;; Ἡ ἰσονομημένη Πολιτεία ὀφείλει νά ἐξετάσῃ εἰς βάθος ὃλα αὐτά, τίς χαρισμένες οὐσιαστικά δημόσιες ἐπιχειρήσεις κι ὀργανισμούς καί ἂν βρῇ κάποιον λάκκον στήν φάβαν, νά κατάσχῃ τίς προσωπικές περιουσίες ὃλων τῶν ἐμπλεκομένων χωρίς δισταγμόν, μέχρις ὃτου ξεκαθαρισθεῖ ἡ κάθε περίπτωσις ξεχωριστά. Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ.

'Ανηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;