Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015

Τά τρύκ τῆς κυβέρνησης Τσίπρα

Εικόνα
Ἡ προοδευτική μετάλλαξιςΠῶς μία κυβέρνησις ἀριστερῶν προδιαγραφῶν μεταλλάσσεται προοδευτικά σέ κάτι ἂλλον

Ὁ κ. Τσίπρας μετά ἀπό μίαν κατά τό μᾶλλον ἢ ἦτον μακράν θητείαν στήν ὑποτιθεμένην "ἀριστεράν" , προκειμένου νά τόν ἐπιβάλλουν οἱ ἐντολεῖς του ὡς ἀριστερόν ἢ ἀριστερίζοντα ἀνεξάρτητον, χωρίς τήν γνωστήν "βαφήν" τῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς τοῦ ΚΚΕ (γιά νά μήν τό παρατραβοῦν τό σχοινί μέ τό ἀπευκταῖον), ἐπέτυχον νά τόν καθιερώσουν σήμερα ὡς ἀποδεκτόν ἐκ μέρους τῆς ἑλλ. κοινωνίας πρωθυπουργόν τῆς χώρας. Γιά νά μήν τόν ἀφήσουν κι ἐντελῶς μόνον του ἐν τούτοις, δίπλα του εἶχαν προβλέψει καί πάλιν ἐπιτυχῶς νά ἒχουν προετοιμάσει τόν διάττοντα ἀστέραν κ. Βαρουφάκην ὡς ὑπουργόν οἰκονομικῶν.

Μπράβο γιά τήν συστηματικήν ἀντιμετώπισιν τῆς κατάστασης ἀπό τούς ἐξωθεσμικούς παραγόντες που ὃλοι πλέον γνωρίζομεν ποιοί εἶναι. Διότι τόν κ. Βαρουφάκην τόν προετοίμαζαν ἐδῶ καί τέσσερα πέντε χρόνια, ὡς τόν ἀνεπηρεαστον, ἀνεξάρτητον κι ἐλευθεριάζοντα ὃσον ἀφορᾶ στήν ἐκφορά γνώμης ἡ ὁπ…

Ἡ τρόϊκα καί τά κατορθώματά της

Εικόνα
Πῶς οἱ τεχνοκράτες χειρίζονται τίς οἰκονομίες τῶν κρατῶν Μέ ποιόν τρόπον ἡ τρόϊκα ἒχει καταστρέψει κάθε κράτος τό ὁποῖον προσέφυγεν γιά οἰκονομικήν διάσωσιν στήν ἰσχυρήν (!!!) Ε.Ε. Παρακαλουθεῖστε στό βίντεο που ἀκολουθεῖ, ἀπόψεις τῶν ἰδίων τῶν τροϊκανῶν, ἀλλά καί ἐξεχόντων ἀξιωματούχων, που ἐκφράζουν μέ κάθε τρόπον τήν πεποίθησίν τους γιά τήν βεβαία ἀποτυχία τῆς τρόϊκας γιά μίαν ἀκόμη φοράν ὃπου καί ἂν ἀνακατευθῇ. Ὁ λόγος ;; Πρόκειται γιά ὀργανωμένην ἐπιχείρησιν καί ἐντεταλμένα ὂργανα που στοχεύουν στήν οἰκονομικήν ἀποδυνάμωσιν τῶν οἰκονομιῶν καί καταστροφήν των, ἐφ' ὃσον οἱ γῦπες τῶν ἀγορῶν θέλουν νά ἐπιβιώσουν. Ποιές ὃμως εἶναι αὐτές οἱ περίφημες ἀγορές ;; Δεῖτε τό βίντεο που δίνει  πληθώραν χρησίμων πληροφοριῶνWidget
γιά τίς σκοτεινές πτυχές αὐτοῦ τοῦ παραπετάσματος πίσω ἀπό τό ὁποῖον κρύβεται ἡ δῆθεν βοηθοῦσα τρόϊκα μέ τίς ἂνομες κινήσεις, τίς ἀδιαφανεῖς ἀντισυνταγματικές διαδικασίες, που δυστυχῶς ἐπιβιώνει χάρις στίς πουλημένες κυβερνήσεις που διατηροῦνται στίς πανάκριβα ἀμ…

European affection towards Greece

Εικόνα
Does Europe cares about Greece ?The european "pressure" to Hellas gives no results, why, and where all this is leading to ? European partners seem very indeffernet for the fate of their own countries in future, is this the Europe we want ?  
English text : 

Greece, or to be precise Hellas (which is the correct name of this country – nation), during the past two and a half millennia managed to single handily defend and save Europe from the barbarian invasions. Conquering Hellas was often seen as the first geographical step before moving with their conquests to the rest of Europe. Hellas never received any assistance from the European nations. The Persians were first, followed by the Turks, without mentioning predated attempts at conquering Europe, which happened twice.
Nevertheless, Europe has never taken into consideration these monumental and critical battles that took place in our country, which undoubtedly posed a great risk and even threatened the very existence of Europea…

Ἀπλή ἐπίσκεψις ἢ βολιδοσκόπησις ;

Εικόνα
Ἡ ἐπικείμενη ἐπίσκεψις Τσίπρα στήν ΜόσχαΤί ἂραγε ἐπιδιώκει ὁ ἓλλην πρωθυπουργός πραγματικά ;

Γράφει ὁ Α.Ζ. Μπαξεβανίδης
Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπισκέψεως Τσίπρα στήν Μόσχα, δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας νά ὑπενθυμίσωμεν στόν ἀναγνώστην τίς τελευταῖες ἐξελίξεις, ὃσον ἀφορᾶ τήν δραστηριότηταν που ἀναπτύσσει ὁ νεοτευχθείς συνασπισμός κρατῶν BRICS, ἢτοι Βραζιλία, Ρωσσία, Ἰνδία, Κίνα καί νότιος Ἀφρική. Παρά τόν φανερόν καί κρυφόν πόλεμον που ἒχουν ἐξαπολύσει ἀπό ὁπουδήποτε οἱ κολοβωμένες πλέον δυνάμεις τοῦ πρώην "ἀμερικανικοῦ ἀεροπλανοφόρου" πίσω ἀπό τό ὁποῖον ἐκρύβετο ἡ ἑταιρία Οὐάσινγκτον DC. καί οἱ ἒκνομοι τραπεζίτες που ἀποτελούσαν τήν ραχοκοκκαλιά τοῦ ἀποδυναμωμένου πλέον διεθνοῦς κατεστημένου. Ὑπενθυμίζομεν λοιπόν τήν πρόσφατον σχετικά δραστηριότητα καθώς καί τούς δεδηλωμένους στόχους τῶν BRICS, που ἀναλύονται λεπομερῶς στό παρακάτω ἂρθρον τοῦ ἱστοχώρου americanfreepress.net :
Τά πανίσχυρα ἒθνη BRICS σχεδιάζουν ἀνταγωνισμόν μέ τό σύστημα Federal Reserve, ΔNT καί Παγκόσμιον τράπεζαν
Ἡ  ὁμά…