Ἀπλή ἐπίσκεψις ἢ βολιδοσκόπησις ;


Ἡ ἐπικείμενη ἐπίσκεψις Τσίπρα στήν Μόσχα

Τί ἂραγε ἐπιδιώκει ὁ ἓλλην πρωθυπουργός πραγματικά ;


Γράφει ὁ Α.Ζ. Μπαξεβανίδης

Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπισκέψεως Τσίπρα στήν Μόσχα, δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας νά ὑπενθυμίσωμεν στόν ἀναγνώστην τίς τελευταῖες ἐξελίξεις, ὃσον ἀφορᾶ τήν δραστηριότηταν που ἀναπτύσσει ὁ νεοτευχθείς συνασπισμός κρατῶν BRICS, ἢτοι Βραζιλία, Ρωσσία, Ἰνδία, Κίνα καί νότιος Ἀφρική. Παρά τόν φανερόν καί κρυφόν πόλεμον που ἒχουν ἐξαπολύσει ἀπό ὁπουδήποτε οἱ κολοβωμένες πλέον δυνάμεις τοῦ πρώην "ἀμερικανικοῦ ἀεροπλανοφόρου" πίσω ἀπό τό ὁποῖον ἐκρύβετο ἡ ἑταιρία Οὐάσινγκτον DC. καί οἱ ἒκνομοι τραπεζίτες που ἀποτελούσαν τήν ραχοκοκκαλιά τοῦ ἀποδυναμωμένου πλέον διεθνοῦς κατεστημένου. Ὑπενθυμίζομεν λοιπόν τήν πρόσφατον σχετικά δραστηριότητα καθώς καί τούς δεδηλωμένους στόχους τῶν BRICS, που ἀναλύονται λεπομερῶς στό παρακάτω ἂρθρον τοῦ ἱστοχώρου americanfreepress.net :

Τά πανίσχυρα ἒθνη BRICS σχεδιάζουν ἀνταγωνισμόν μέ τό σύστημα Federal Reserve, ΔNT καί Παγκόσμιον τράπεζαν


Ἡ   ὁμάς τῶν πέντε ἐθνῶν BRICS  - Βραζιλία, Ρωσία, Ἰνδία, Κίνα καί Νότιος Ἀφρική, ἀνεκοίνωσεν πρόσφατα ὃτι θά ξεκινήσῃ νέα χρηματοπιστωτικά ἰδρύματα που θά ἀνταγωνίζονται καί θά χρησιμεύσουν ὡς ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν Παγκόσμιον Τράπεζαν καί τό Διεθνές Νομισματικόν Ταμεῖο ( ΔΝΤ ). Ἡ νέα Τράπεζα Ἀνάπτυξης ( NDB - New Development Bank ) καί ὁ ἐπικουρικός διακανονισμός ἀποθεμάτων ( CRA ) θά πρέπῃ τό κάθε ἓνα νά κεφαλαιοποιηθῇ μέ 100 δίς δολλάρια. Ἡ πρώτη θά ἀνταγωνισθῇ μέ τήν Παγκόσμιον Τράπεζαν, ἐνῷ ἡ τελευταία θά λειτουργήσῃ κατά τοῦ ΔΝΤ. Ἡ Κίνα συμβάλλει μέ  41 δισεκατομμύρια $ σέ κάθε ὂργανον, ἡ Νότιος Ἀφρική μέ 5 δισεκατομμύρια δολλάρια καί κάθε ἂλλον ἒθνος μέ  18 δισεκατομμύρια $. 

Ἡ NDB θά ἐπενδύσῃ σέ ἒργα ἀνάπτυξης ὑποδομῶν στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, ἐνῷ ὁ ὀργανισμός ἀξιολόγησης πιστοληπτικῆς ἱκανότητος θά κρατήσῃ τά συναλλαγματικά ἀποθέματα μέ στόχον τήν σταθεροποίησιν τῶν ἐθνῶν σέ περίπτωσιν κρίσεως τοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν παρομοίαν μέ αὐτήν που τώρα βρίσκεται σέ ἐξέλιξιν στήν Βενεζουέλαν καί τήν Βραζιλίαν. Ἡ ἰδέα εἶναι νά δώσῃ στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες καί στόν κόσμον μίαν ἐναλλακτικήν λύσιν ἒναντι τοῦ ἀγγλοαμερικανικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος σέ περιόδους κρίσεων. Μέ τό ἰσχύον σύστημα, ἡ Παγκόσμιος Τράπεζα δανείζει χρήματα συχνά στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, καί ὃταν αὐτά τά ἒθνη ἒχουν δυσκολίες στήν ἀποπληρωμήν αὐτῶν τῶν δανείων, ἡ Τράπεζα τούς ἀναγκάζει νά λάβουν μέτρα «λιτότητος» καί ἐσωτερικές μεταρρυθμίσεις που προωθοῦν ἀμερικανικούς καί σιωνιστικούς στόχους πολιτικῆς.

Τό ΔΝΤ διαδραματίζει παρόμοιον ρόλον κατά τήν διάρκεια νομισματικῶν κρίσεων. Ἐπειδή λίγα ἒως κανένα ἒθνος εἶναι αὐτάρκες, δέν διακατέχονται ἀπό μίαν αὐτάρκην οἰκονομίαν, ἒτσι τά περισσότερα ἒθνη πρέπει νά εἰσάγουν καί νά ἐξάγουν ὡρισμένα ἀγαθά, συνήθως μέ συναλλαγές σέ δολλάρια. Ἀλλά ὃταν εἰσάγωμεν περισσότερα ἀπό ὃ, τι ἐξάγωμεν, τά δολλάρια ρέουν ἒξω ἀπό τήν χώραν. Ἐάν ἡ ἐμπιστοσύνη στό νόμισμα τῆς χώρας ἀποτύχει, ἡ κεντρική τράπεζα τῆς χώρας δέν μπορεῖ νά ἀγοράσῃ δολλάρια στήν ἀγοράν γιά νά διατηρήσῃ ἓνα σταθερόν ἀποθεματικόν νόμισμα. Κατά καιρούς, σιωνιστικά περιουσιακά στοιχεῖα, ὃπως τοῦ Τζώρτζ Σόρος ἒχουν πωλήσει σκόπιμα νομίσματα ἐθνῶν , μέ σκοπόν νά καταρρεύσῃ τίς  οἰκονομίες τους καί νά ἀνατρέψουν τίς κυβερνήσεις τους. 

Τό προτεινόμενον σύστημα θά αὐξήσῃ κατά πολύ τήν οἰκονομικήν ἀνεξαρτησίαν τῶν ἐθνῶν BRICS, ἂν καιί ἡ Νότιος Ἀφρική θά παραμείνῃ κάτι σάν τόν  «φτωχόν» τῆς ὁμάδος. Ἐνῷ τό σύστημα δέν θά δώσῃ στά ἒθνη ὀφειλέτες μεγαλυτέραν ἀνεξαρτησίαν ἀπό τούς πιστωτές τους, θά τούς δώσῃ ὃμως ἓνα ἐναλλακτικόν σύνολον πιστωτῶν πρός τό ὁποῖον νά στραφοῦν ὃταν οἱ προτάσεις γιά μεταρρυθμίσεις  τοῦ ΔΝΤ καί τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης  δέν εἶναι ἀποδεκτές. Τό σύστημα βοηθάει ἐπίσης καί συνδέει τά τραπεζικά συστήματα τῶν πέντε ἐθνῶν, ἒξω ἀπό τό σημερινόν σύστημα που λειτουργεῖ ἀπό τήν ἰδιωτικήν ἰδιοκτησίαν καί τόν ἒλεγχον (μέχρι πρό τινος) τῆς Federal Reserve, θέτοντας τίς βάσεις γιά ἓνα διεθνές δίκτυον μέ  ἀνοσίαν στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες, τίς  παρεμβολές τους καί τίς τραπεζικές κυρώσεις.

Ἡ Παγκόσμια Τράπεζα κεφαλαιοποιεῖται μέ κεφάλαιον 332 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καί τό ΔΝΤ μέ κεφ. 368 δισεκατομμυρίων δολλαρίων , καθιστώντας τό νέον σύστημα περίπου στό 29% τοῦ μεγέθους τοῦ ὑπάρχοντος. Τό σύστημα NDB εἶναι τό πρῶτον συγκεκριμένον βῆμα που ὁ BRICS ἒχει λάβει γιά νά ἀμφισβητήσῃ τήν ἀγγλοαμερικανική καί  σιωνιστικήν ἐξουσίαν. Ὁ ρῶσσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ὑπέγραψεν ἢδη τήν συμφωνίαν δημιουργίας τοῦ NDB καί τοῦ CRA σέ μίαν συνεδρίασιν που ξεκίνησεν μετά τό Παγκόσμιον Κύπελλον Ποδοσφαίρου στήν Βραζιλίαν. Καθ' ὁδόν σταμάτησεν στήν Κούβα γιά νά ἀναστείλῃ τά  32 δισεκατομμυρίων $ τῆς ὀφειλῆς τοῦ ἐν λόγῳ νησιοῦ. Σέ ἀντάλλαγμα, ἡ Κούβα, ὃπως κι ἡ Νικαράγουα καί ἡ Βενεζουέλα, θά ἐπιτρέψουν στούς Ρώσσους ναυτικές καί ἀεροπορικές βάσεις, ὡς μέρος μίας πιθανῆς πρώτης δύναμης ἀπάντησης στήν συνεχιζομένην ἀμερικανικήν καί σιωνιστικήν ἐπιθετικότηταν. Παρόμοιες κινήσεις τό 1962 σχεδόν ὡδήγησαν στόν πόλεμον μεταξύ τῶν ΗΠΑ καί τῆς τότε ΕΣΣΔ.

Ὃσον κι ἂν ἐπιχειρεῖ ὁ ἀνωτέρω μνησθείς ἱστοχῶρος νά προβάλλῃ συγκεκαλυμμένα τίς πληροφορίες που θέλει (γιά τόν φόβον τῶν ἰουδαίων φυσικά), ἐν τούτοις τό ἂρθρον περιγράφει πιστεύω ἀρκετά εὒγλωττα ἀκόμη καί στόν μή μεμυημένον τήν μέχρι πρότινος ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν, ἀφ' ἑνός καί ἀφ' ἑτέρου ἀναλύει ἐν ὀλίγοις ἀλλά ἀρκετά οὐσιωδῶς τίς προθέσεις τῶν BRICS.

Αὐτά γιά νά μήν ξεχνιόμαστε, τό ὃτι δηλαδή ἡ χώρα μας βρίσκεται προσωρινά ἀποδυναμωμένη κι ἐξουδετερωμένη ὃσον ἀφορᾶ στήν δυναμικήν της, δέν σημαίνει πώς ἂλλες χῶρες καί δυνάμεις, δέν κινοῦνται πρός κατευθύνσεις που μακροπρόθεσμα εἶναι πολύ πιθανόν νά ἐπηρεάσουν παγκοσμίως τά τεκταινόμενα. Οἱ BRICS ἀποτελοῦν ἓνα παράδειγμα καί μία προειδοποίησιν πρός τό σιωνιστικόν μπλόκ τῶν Καζάρων κυρίως που ἒμειναν μέ τό ὂνειρον τῆς ΝΤΠ, τοὐλάχιστον ἒως τώρα. Ἐν τούτοις τό ἂρθρον εἶναι καί μία ὑπενθύμισις στόν  ἀναγνώστην, ἐν ὂψει τῆς ἐπισκέψεως Τσίπρα στήν ρωσσικήν πρωτεύουσαν, σέ σχέσιν μέ τίς πιθανές ἀναζητήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα, ἂν κι ἐφ' ὃσον πράγματι στοχεύει στήν εὒρεσιν ἐναλλακτικῆς λύσης, πρᾶγμα που φαντάζει μᾶλλον ἀπίθανον. 

Διότι δυστυχῶς ὁ ἓλλην ξεχνάει πάρα, μά πάρα πολύ εὒκολα κι αὐτό εἶναι ἓνα σοβαρόν πρόβλημα που πρέπει νά λυθῇ ...ἐχθές ἐάν εἶναι δυνατόν. Οἱ ξεχασιάρηδες συνέλληνες λησμονοῦν τί ἐγράψαμεν κατ' ἐπανάληψιν ἀπό αὐτό ἐδῶ τό βῆμα κι ἒρχεται σύντομα ἡ ὣρα που οἱ φροῦδες ἐλπίδες πολλῶν (δυστυχῶς) θά διαψευσθοῦν, διότι ἐκεῖνα που προείπαμεν καί προειδοποιήσαμεν τούς ἀδελφούς συνέλληνες δέν εἰσακούσθησαν κι ἦλθεν ἡ ὣρα νά ἐπαληθευθοῦν λίαν συντόμως...


Ὑγιαίνετε

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;