Τά τρύκ τῆς κυβέρνησης Τσίπρα


Ἡ προοδευτική μετάλλαξις

Πῶς μία κυβέρνησις ἀριστερῶν προδιαγραφῶν μεταλλάσσεται προοδευτικά σέ κάτι ἂλλον


Ὁ κ. Τσίπρας μετά ἀπό μίαν κατά τό μᾶλλον ἢ ἦτον μακράν θητείαν στήν ὑποτιθεμένην "ἀριστεράν" , προκειμένου νά τόν ἐπιβάλλουν οἱ ἐντολεῖς του ὡς ἀριστερόν ἢ ἀριστερίζοντα ἀνεξάρτητον, χωρίς τήν γνωστήν "βαφήν" τῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς τοῦ ΚΚΕ (γιά νά μήν τό παρατραβοῦν τό σχοινί μέ τό ἀπευκταῖον), ἐπέτυχον νά τόν καθιερώσουν σήμερα ὡς ἀποδεκτόν ἐκ μέρους τῆς ἑλλ. κοινωνίας πρωθυπουργόν τῆς χώρας. Γιά νά μήν τόν ἀφήσουν κι ἐντελῶς μόνον του ἐν τούτοις, δίπλα του εἶχαν προβλέψει καί πάλιν ἐπιτυχῶς νά ἒχουν προετοιμάσει τόν διάττοντα ἀστέραν κ. Βαρουφάκην ὡς ὑπουργόν οἰκονομικῶν.


Μπράβο γιά τήν συστηματικήν ἀντιμετώπισιν τῆς κατάστασης ἀπό τούς ἐξωθεσμικούς παραγόντες που ὃλοι πλέον γνωρίζομεν ποιοί εἶναι. Διότι τόν κ. Βαρουφάκην τόν προετοίμαζαν ἐδῶ καί τέσσερα πέντε χρόνια, ὡς τόν ἀνεπηρεαστον, ἀνεξάρτητον κι ἐλευθεριάζοντα ὃσον ἀφορᾶ στήν ἐκφορά γνώμης ἡ ὁποία κατά κανόνα ἐστρέφετο ἐναντίον τῆς τότε κυβερνήσεως, ἀρχικῶς τοῦ Πασόκ, μετέπειτα δέ τῆς ΝΔ. Μέ αὐτόν τόν τρόπον ἐπέτυχον νά τόν καθιερώσουν καί τοῦτον εἰς τήν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων, ὡς ἀδιαμφισβήτητον "ἀντιφρονοῦντα, ἀντιστασιακόν καί διαμαρτυρόμενον" ἐναντίον τῶν ἐπιβαλλομένων μέτρων ἀπό τίς τότε κυβερνήσεις, που ὑπετάσσοντο στά κελεύσματα τῆς τρόϊκας. Περαιτέρω συνασπίσθησαν καί μέ μίαν πραγματικήν ἀριστεράν πτέρυγα που ἀντεπροσώπευαν κάποιοι γνωστοί πολιτικοί ὃπως ὀ κ. Λαφαζάνης, προκειμένου νά δώσουν ἒμφασιν στήν κίνησίν τους.

Ἒτσι λοιπόν ὃταν ἦλθεν ἡ ὣρα τῶν ἐκλογῶν, ὦ τοῦ θαύματος..!! Μ' ἓνα σμπάρο δυό τρυγόνια..!! Οἱ κ.κ. Τσίπρας καί Βαρουφάκης, ἐνδελεχῶς προετοιμασθέντες κατόπιν συστηματικῆς λήψεως προνοίας ἐκ μέρους τῶν ἐπικυριάρχων καί τῶν ὑποτακτικῶν τους, ἐξελέγησαν σχεδόν παμψηφεί. Ὃσον γιά τούς συνέλληνες παρά τά ὃσα δεινά ἒχουν δοκιμάσει ἀπό τά κόλπα τῶν ἐξωθεσμικῶν αὐτῶν παραγόντων που τούς γδέρνουν καί που εἶναι ἀείποτε οἱ ἲδιοι, οὒτε κἂν ὑποψιάσθησαν τήν παγίδαν κι ἒπεσαν ὁλοζούπητοι μέσα. Στόχος τῶν ἐπικυριάρχων βεβαίως εἶναι μία μεγάλη πλειοψηφία. Αὐτό θά τούς δώσῃ καί πάλιν τήν δυνατότητα νά ἐπιβάλλουν ἐντέχνως καί πάλιν τόν δικομματισμόν που παρά λίγο νά ξεφύγῃ ἀπό τά χέρια τους τό τελευταῖον διάστημα. Διότι θά ἐνώσουν ὃλους τούς ὑπολοίπους. Ὃσον γιά τά περιττά ἀριστερά στοιχεῖα θά τά ξεφορτωθοῦν ἀναλόγως σκοπιμοτήτων στόν πρῶτον ἀνασχηματισμόν.

Ἀφ' ἑνός καί ἀφ' ἑτέρου θά τούς δώσῃ τήν δυνατότητα μετά τίς πρῶτες δῆθεν τολμηρές κινήσεις  "ἐπανεκδημοκρατισμοῦ" τῆς χώρας νά προχωρήσουν ἀνενόχλητοι στό ξεκοκκάλισμα τῶν τιμαλφῶν τῆς πατρίδος μας κάτι τό ὁποῖον ἐπίσης ἀπετέλεσεν ἀείποτε πρωταρχικόν τους στόχον. Ἐβδομήντα μέρες μετά τήν ἐκλογήν τῶν ἐν λόγῳ κυρίων, κι ἀφοῦ ἢδη ὡς κυβέρνησις ἒχει ἀθετήσει σειρά ὑποσχέσεων σέ στύλ Σαμαρᾶ καί Ζαππείου, περνάει στήν δευτέραν φάσιν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ προσπάθεια ἐξεύρεδης τῆς ἀρχῆς τοῦ νήματος γιά νά ἀρχίσῃ ἐκ νέου τό ξήλωμα τοῦ πουλόβερ (Ἑλλάδος), μέ ὃ,τι καί ἂν αὐτό συνεπάγεται. Ἀρχικά βάζει χέρι στούς δήμους. Οἱ ὁποῖοι δῆμοι ἂς μήν ξεχνοῦμεν πώς εἶχαν μίαν αὐτοτέλειαν καί σχετικήν αὐτονομίαν μέ τόν Καλλικράτην. Τώρα θέλει πάλι νά τούς κάνῃ ὑποχείρια, μέ ἀπώτερον στόχον τήν ἀποδυνάμωσίν τους. Ἐπόμενον βῆμα ἡ ἀγορά τῶν δήμων ἀπό (ἐβραίους) ἐπιχειρηματίες  ἰδιῶτες που θά ἀσελγήσουν στό ἱερόν σῶμα τῆς Ἑλλάδος.


Οἱ εἰκόνες κι οἱ ὑποσχέσεις

Πολλές φορές ἀναγνῶστες τοῦ μπλόγκ μέ ἒχουν ρωτήσει ἢ καί διαμαρτυρηθεῖ γιατί δέν ἀναρτῶ ἀρκετές εἰκόνες, φωτογραφίες κλπ στίς ἀναρτήσεις μου. Ἒχω ἐπανειλημμένως πεῖ πώς οἱ εἰκόνες που περιγράφουν κάποιες ἒννοιες εἶναι πολλές φορές καλύτερες κι ἒχουν μεγαλυτέραν ἰσχύν διότι εἶναι νοητικές, ἐγκεφαλικές. Μά ἀγαπητοί συνέλληνες ποιά εἰκών εἶναι φαεινώτερη ἀπό τήν εἰκόνα ἑνος λαοῦ που παρά τίς ὃσες ἀντιξοότητες καί τά ἐμπόδια που κατ' ἐπανάληψιν τοῦ θέτουν ἐπίτηδες κάποιοι, ἐξακολουθεῖ νά κρατᾶ σφαλισμένα τά μάτια του, ἐθελοτυφλῶν ἒναντι αὐτῶν τῶν ἰδίων που θέλουν νά τόν πετάξουν τελικά ἒξω ἀπό τήν πατρίδαν του.

Διότι αὐτό στοχεύουν, αὐτό εἶναι ὁ μεγάλος τους πόθος κι ἐπιθυμία :νά πάρουν ἀπό τά χέρια μας τήν πατρίδαν μας, τήν Ἑλλάδαν, νά μᾶς ἐξαθλιώσουν καί ἂν δέν καταστῇ μπορετό νά μᾶς ἐξαφανίσουν, νά μᾶς διώξουν ἀπό αὐτόν τόν ἱερόν βράχον, στέλνοντας τά παιδιά μας στό ἐξωτερικόν νά ζητιανεύουν γιά ἓνα ξεροκόμματο.Τά μηνύματα δέν ἒρχονται ἓνα-ἓνα, πολλές φορές ἒρχονται μαζεμμένα, ὃλα μαζί κι εἶναι ὀφθαλμοφανῆ. Ἀλλ' ὁ φίλος συνέλλην κάθεται μπροστά στό γυαλί καί χάβει ἀδιαμαρτύρητα τά ὃσα ἐντέχνως ἢ ἀτέχνως τοῦ ξεφουρνίζουν τά ΜΜΕ που στήν πλειοψηφίαν τους δέν εἶναι σέ ἑλληνικά χέρια. Κι αὐτό χωρίς νά ἀναρωτιέται μερικά ἀπλά πράγματα.

Ποιοί ἒχουν τά κανάλια ;; Τί ὑπεσχέθη ἡ κυβέρνησις προτοῦ ἐκλεγεῖ ;; Ἀφοῦ χρωστοῦν ὃλοι αὐτοί οἱ κύριοι δεκάδες ἑκατομμύρια γιατί κάθεται καί μεμψιμοιρεῖ τό οἰκονομικά ἐπιτελεῖο καί δέν τούς ἀφαιρεῖ τίς ἂδειες ;; Γιατί τήν στιγμήν που μεγάλες ἐπιχειρήσεις χρωστοῦν 6 δίς ΦΠΑ δέν μεριμνεῖ ὣστε νά ἀρχίσῃ νά τούς στριμώχνῃ καί νά εἰσπράτῃ τά ὀφειλόμενα ;; Ἀφοῦ ἒχει στό χέρι της κυριολεκτικά τό θέμα τῆς λίστας Λαγκάρντ γιατί δέν ξεκινάει ἓνα-ἓναν νά τούς ξεψαχνίζῃ καί νά εἰσπράττῃ τούς τυχόν (που εἶναι σίγουρα μαῦρα χρήματα τά περισσότερα) φοροφυγάδες ἐπιχειρηματίες ;; Γιατί δέν κουνιέται λίγο νά πιάσῃ τό νῆμα ἀπό τήν ἀρχή τότε μέ τά πακέτα ντελόρ καί νά βρῇ πῶς διεχειρίσθη ὃλον ἐκεῖνο τό χρῆμα τόσα χρόνια ;; Αὐτό δέν ὑπεσχέθη ἀρχικά ;;

Νά σᾶς πῶ ἐγώ ἀγαπητοί συνέλληνες, γιά νά μήν παιδεύετε τό μυαλό σας. Ὁ λόγος εἶναι ἓνας καί κυρίαρχος, διότι πῶς θά κυνηγήσουν τούς κλέφτες ἐφ' ὃσον εἶναι κι οἱ ἲδιοι μέλη τῆς ἲδιας συμμορίας κι ἒχουν τά ἲδια συμφέροντα ;; Ἡ εὐφυής κίνησις τῶν Καζάρων εἶναι τό ὃτι δημιούργησαν αὐτό τό κόμμα, στό ὁποῖον τότε κυριαρχοῦσεν ὁ Κωνσταντόπουλος, θέτοντες ἐν συνεχεία τόν ἐβραῖον  Ἀλαβᾶνον νά πάρῃ τά σκῆπτρα που μέ τήν ἀποπροσανατολιστική του πολιτική ὡδήγησεν ἐν συνεχείᾳ στήν δημιουργία τοῦ πολυσυλλεκτικοῦ κόμματος  (νέου Πασόκ), που κατέληξεν στόν τελικόν του ἀποδέκτην Τσίπραν. Νέο παιδί μέ ἂγνωστες ἓως ἀόριστες καταβολές που ἦταν ὃ,τι ἒπρεπεν γιά ἀρχηγός τοῦ νέου καί πολλά ὑποσχόμενου κόμματος.

Μόνον που οἱ Καζάροι ἒκαναν πάλιν τό ἲδιον λάθος, δέν πρωτοτύπησαν κι ἒβαλαν στό στόμα τοῦ νέου ἀρχηγοῦ που εἶναι τοῦ γούστου τους, τά ἲδια λόγια καί ὑποσχέσεις που πρό μερικῶν ἐτῶν εἶχαν βάλει στό στόμα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, τά θυμόσαστε ὃλοι, κάτι γιά "τιμημένα γηρατειά.." καί τά ρέστα. Ἒτσι δούλεψεν γρηγορώτερα τό μυαλό κάποιων νεοελλήνων καί πῆραν χαμπάρι ἒγκαιρα τό τρύκ. Ἒτσι ἡ νέα κυβέρνησις ὢφειλεν νά δώσῃ καί μία παράστασιν ἀντίδρασης πρός τήν Ε.Ε, ὣστε νά πείσῃ πώς νοιάζεται γιά τήν Ἑλλάδαν, τόν ἓλληνα καί τόν καταπιεσμένον. Σ' αὐτό τό σημεῖον εἲμαστε τώρα.

Τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα

Ὃσον ἀφορᾶ τά ἀποτελέσματα τώρα που οἱ συνέλληνες κατά τά φαινόμενα ἀναμένουν μέ μεγίστην ἀνυπομονησίαν, τά σημάδια δέν μοιάζουν καί τόσον εὐοίωνα. Θά ἢθελα παρακαλῶ πολύ οἱ συνέλληνες νά προσέξουν αὐτό τό σημεῖον. Πρέπει νά ἀντιληφθῆτε φίλοι, πώς πρῶτον ΔΕΝ χρωστοῦμεν παρά ἐλάχιστα χρήματα που δέν ὑπάρχει βία νά δοθοῦν σέ κανέναν. Τό χρέος εἶναι ἀπολύτως πλασματικόν. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ στήν οὐσίαν : Τά χρήματα (σ' ἐγγυήσεις ὡς ἐπί τό πλεῖστον) ἒχουν δοθεῖ στίς τράπεζες. ΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;; Ἀνήκουν στούς ἰδίους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΣ μᾶς χρηματοδοτοῦν. Αὐτοί ἀπλῶς μᾶς κλέβουν μέσῳ τῶν τραπεζῶν ΤΟΥΣ. Ἂρα τά χρήματα στήν οὐσία δέν κουνιοῦντι ἀπό τήν τσέπην τους.

Πέραν αὐτοῦ τοῦ σημείου ἐνδιαφέρον ἐπίσης παρουσιάζει κι ἡ ἐπόμενη συλλογιστκή. Ἀφοῦ οὓτως ἢ ἂλλως μᾶς ἒχουν στό χέρι, γιατί νά ἰδρώνῃ τ' αὐτί τους μέ τά τερτίπια τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τοῦ Τσίπρα ἢ τοῦ Βαρουφάκη που στό κάτω-κάτω δικοί τους εἶναι. Δέν εἶχεν διαρρεύσει πρό καιροῦ πώς ὁ Βαρουφάκης ἦταν συνεργάτης τοῦ Ρότσιλδ ;; Γνωρίζομεν ἐπίσης τίς διαρροές γιά τόν Τσίπρα καί τίς ἐπαφές του μέ τό Τέξας. Ἂρα ὃλη αὐτή ἡ καθυστέρησις γίνεται γιά νά πείσουν τό κοινόν ὃτι "κάτι γίνεται γιά πάρτι του" κι ἐπειδή εἶναι πονηροί, δέν τό κάνουν μόνον γιά τήν Ἑλλάδαν ἀλλά καί γιά τούς ὑπολοίπους εὐρωπαϊκούς λαούς. Θέλουν νά πείσουν ἀπλά πώς ἓνας καινούργιος ἀέρας πνέει πλέον στήν Εὐρώπην μέ τήν πρωτοβουλίαν Τσίπρα.

Τό ἐπόμενον βῆμα θά εἶναι ἡ ἐπιβολή νέων καθεστώτων σοσιαλιστικῶν (καί πάλιν ὑποτίθεται) στήν Εὐρώπην πολιτικῶν κεφαλῶν που πάλιν θά εἶναι δικές τους, μέ ἀποτέλεσμα νά συνεχίζουν νά ἀπομυζοῦν τίς μᾶζες μέ τόν ἲδιον τρόπον, ἀλλά κάτω ἀπό τά νέα πρόσωπα μέ παραπλήσιες πολιτικές. Δέν κάνω τόν προφήτην, εἶναι μόνιμη τακτική που ἐπαναλαμβάνεται κι ἒχει παρατηρηθεῖ σέ ἂλλα κράτη σέ ἂλλες ἠπείρους. Ἂς μήν ξεχνοῦμεν πώς οἱ ἐπικυρίαρχοι εἶναι σάν τούς τσιγγάνους μέ τά τσαντήρια. Εἶναι νομάδες πότε ἐδῶ, πότε ἐκεῖ, ὃπου ἒχει "μάσα" ἐκεῖ πέφτουν καί ξεκοκκαλίζουν τά πάντα. Μέ αὐτό τό εἶδος τῶν ἀνθρώπων ἒχομεν νά κάνωμεν.

Ἂρα ἀνησυχία ὡς πρός τήν στοιχειώδη μας ἐπιβίωσιν δέν ὑπάρχει, διότι χρήματα θά μᾶς δώσουν νά ἐπιβιώσωμεν, στήν οὐσίαν πεθαίνουν ἀπό ἐπιθυμίαν ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ χρήματα διότι εἶναι ὁ μόνος τρόπος νά μᾶς ἒχουν στό χέρι καί νά μποροῦν νά διαχειρίζονται κατά βούλησιν τά ὁμόλογά μας, μέσῳ τῶν τάχα οἲκων ἀξιολόγησης που εἶναι δικοί τους καί νά μήν μποροῦμεν νά ἒχωμεν πρόσβασιν στήν παγκόσμιαν τράπεζαν. Ταυτοχρόνως ἐπιτυγχάνουν κι ἓναν ἂλλον τους στόχον, τόν ἀποδεκατισμόν ἓνεκα ἐξαθλίωης καί ἀραίωσιν τῶν πληθυσμῶν, κάτι που ἦταν ἓνας ἀνέφικτος στόχος τους.

Ἐ κατακλεῖδι ἐπομένως, ὑπάρχει ἡ σκέψις σχετικά μέ τό τί κάνωμεν σήμερα. Ἐδῶ ὑπάρχουν δύο μονοπάτια. Τό ἓνα εἶναι νά προσπαθήσωμεν νά πείσωμεν ἑαυτούς πώς αὐτή εἶναι ἡ κατάστασις καί μέ κάθε δυνατόν τρόπον νά πιέζωμεν τήν κυβέρνησιν νά ἐπιβάλλῃ ὑποφερτά μέτρα, ὣστε νά ἐπιβιώνωμεν στοιχειωδῶς καί νά "ἐξοφλοῦμεν" τά μή χρεωστούμενα, ἀφήνοντες τούς ἐπικυριάρχους νά μᾶς πίνουν στήν οὐσίαν τό αἷμα, καί τό ἂλλον εἶναι νά ἀντιληφθοῦμεν ἐπί τέλους τό παιχνίδι που παίζουν στήν καμπούρα μας καί νά στραφοῦμεν πρός λύσεις ἑλληνικώτερες κι ἂρα ἀποδοτικώτερες. Πάντοτε ὃμως μέ ἓναν γνώμονα : ΝΑ ΠΑΨΩΜΕΝ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΥΝ ΣΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ διότι κατά κανόναν δέν εἶναι ἓλλην κι ἂρα πέφτομεν πάλιν στόν ἲδιον παρονομαστήν.

Η ΕΛΠΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ....ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ὑγιαίνετε

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;