Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2015

Καθεστωτικές πολιτικές στήν Εὐρώπην

Εικόνα
Ἡ Εὐρώπη τῶν "ὀλίγων"Οἱ πολιτικές που ἐπιχειρεῖται νά ἐφαρμοσθοῦν ἀφοροῦν ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, οἱ λαοί ποσῶς λαμβάνονται ὑπ' ὂψιν, ὃπως καί οἱ συνθῆκες ἐπιβίωσής τους.
Ἡ παράστασις συνεχίζεται μήπως ;; Δέν θά ἒλεγα μέ κανέναν τρόπον πώς ἡ κυβέρνησις τήν στιγμήν αὐτή, προσπαθεῖ νά τηρήσῃ καί τιμήσῃ τίς δεσμεύσεις της ἒναντι τοῦ λαοῦ μας. Ὃσον γιά τό ὡραῖον διήγημα πώς ἡ ἑλληνική "ἀντίστασις" ἒχει ἀντίκτυπον ἀλλά καί εὐρύτερους στόχους στό νά διεγείρῃ καί ξεσηκώσῃ κι ἂλλους εὐρωπαϊκούς λαούς, μέ στόχον τό πιό διευρυμένον καί μαζικώτερον μέτωπον (ἒναντι τῆς ἐπιχειρουμένης ἐπιβολῆς λιτότητος ἐκ μέρους ποίων ἂλλων ;; Τῶν Καζαροεβραίων φυσικά που κρύβονται δειλοί ὃπως ἀείποτε ὑπήρξαν πίσω ἀπό τό δάκτυλόν τους που στήν συγκεκριμένην περίπτωσιν δέν εἶναι παρά ἡ Γερμανία), δέν εἶναι παρά ἓνα καλοειπωμένον παραμῦθι, ἐμεῖς βρισκόμαστε σέ τέτοιαν κατάστασιν που οὒτε τόν ἑαυτόν μας δέν μποροῦμεν νά διεγείρωμεν !!. Ἐπικρατεῖ ὓνος βαθύς καί μακαριότης. Τῆς ὁποίας Γερμανία…

Ἡ Τρόϊκα καί τά πεπραγμένα της

Εικόνα
ΠΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ "ΑΛΥΣΟΔΕΘH" Η ΧΩΡΑ


Γάλλοι οἰκονομολόγοι καταγγέλλουν : «60-70% τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους εἶναι παράνομον» - Le Monde: «Πῶς καί ποιοί τό δημιούργησαν»


(ἐδημοσιεύθη 21/03/2015)
Στό 60-70% ἀνέρχεται τό ἑλληνικόν  παράνομον, ἢ ἂνομον, ἢ δυσβάσταχτον καί ἂρα νομικά διαγράψιμον ἑλληνικόν χρέος, σύμφωνα μέ Γάλλους οἰκονομολόγους, καί ἡ Le Monde σέ μακροσκελές ἀλλά λεπτομερές ἂρθρον της προσπαθεῖ νά ὁρίσῃ ποιά ἀπό τά χρέη ἐμπίπτουν στούς παραπάνω ὁρισμούς.
Θά γίνῃ κατανοητόν ὃτι ἡ χώρα βρίσκεται ἐν μέσῳ μίας «ληστείας» στήν ὁποίαν συμμετεῖχον ὃλοι οἱ ὑποτιθέμενοι «σύμμαχοι» καί «ἑταῖροι» μας.
Πρέπει νά γίνῃ κατανοητόν ἐν τέλει σέ  πόσον ποσοστόν ἀναμένεται νά εἶναι παράνομον τό ἐθνικόν  μας  χρέος κι ἐν τέλει νά θεωρῆται νομικά διαγράψιμον καί γι’ αὐτόν τόν λόγον ἡ κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου προχώρησεν ὃπως εἶχαν δεσμευθεῖ προεκλογικά καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά καί οἱ ΑΝΕΛ στήν σύστασιν ἐπιτροπῆς λογιστικοῦ ἐλέγχου τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.
«Μπορεῖ …