Καθεστωτικές πολιτικές στήν Εὐρώπην


Ἡ Εὐρώπη τῶν "ὀλίγων"

Οἱ πολιτικές που ἐπιχειρεῖται νά ἐφαρμοσθοῦν ἀφοροῦν ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, οἱ λαοί ποσῶς λαμβάνονται ὑπ' ὂψιν, ὃπως καί οἱ συνθῆκες ἐπιβίωσής τους.

Ἡ παράστασις συνεχίζεται μήπως ;; Δέν θά ἒλεγα μέ κανέναν τρόπον πώς ἡ κυβέρνησις τήν στιγμήν αὐτή, προσπαθεῖ νά τηρήσῃ καί τιμήσῃ τίς δεσμεύσεις της ἒναντι τοῦ λαοῦ μας. Ὃσον γιά τό ὡραῖον διήγημα πώς ἡ ἑλληνική "ἀντίστασις" ἒχει ἀντίκτυπον ἀλλά καί εὐρύτερους στόχους στό νά διεγείρῃ καί ξεσηκώσῃ κι ἂλλους εὐρωπαϊκούς λαούς, μέ στόχον τό πιό διευρυμένον καί μαζικώτερον μέτωπον (ἒναντι τῆς ἐπιχειρουμένης ἐπιβολῆς λιτότητος ἐκ μέρους ποίων ἂλλων ;; Τῶν Καζαροεβραίων φυσικά που κρύβονται δειλοί ὃπως ἀείποτε ὑπήρξαν πίσω ἀπό τό δάκτυλόν τους που στήν συγκεκριμένην περίπτωσιν δέν εἶναι παρά ἡ Γερμανία), δέν εἶναι παρά ἓνα καλοειπωμένον παραμῦθι, ἐμεῖς βρισκόμαστε σέ τέτοιαν κατάστασιν που οὒτε τόν ἑαυτόν μας δέν μποροῦμεν νά διεγείρωμεν !!. Ἐπικρατεῖ ὓνος βαθύς καί μακαριότης. Τῆς ὁποίας Γερμανίας βεβαίως τό ὂνομα θά ἒπρεπεν νά γράφεται μέ μικρόν -γ- διότι δέν ἀποτελεῖ κἂν κρατικήν ὀντότητα.

Γιά τήν πληροφόρησίν σας δέ ἂν ἢδη δέν τό γνωρίζετε καί ἡ ἲδια ἡ "δυνάστης" μας, ἐπιβάλλει στό ἐσωτερικόν της τήν ἲδιαν λιτότηταν που ἐπιχειρεῖται νά ἐφαρμοσθῇ στήν Ἑλλάδαν.Δηλαδή μέ ἂλλα λόγια κλασσική πολιτική ἐφαρμογή τοῦ καζάρικου δόγματος "διαίρει καί βασίλευε". Ἒστι καί σήμερα προσπαθοῦν νά κάνουν ἢ θά ἒλεγα νά ἐμφυσήσουν τά φυλετικά πάθη μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καί πρωταρχικά νά πείσουν πώς "οἱ κακοί Γερμανοί" ἐπιτίθενται στήν Ἑλλάδαν καί τούς Ἓλληνες προκειμένου νά τούς "ξαναρίξουν στήν φτώχειαν καί τήν πεῖναν", διότι γνωρίζουνν πολύ καλά πώς ἡ κατοχή που περάσαμεν δέν εἶναι πολύ μακρυά κι οἱ μνῆμες εἶναι ζωντανές ἀκόμη.

Δυστυχῶς ὃμως φίλοι μου πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν ἂν πιστεύετε ἒστω καί ψῆγμα τῶν ἀνωτέρω ψευδῶν που προσπαθοῦν νά σᾶς κάνουν νά χάψετε σάν χάνοι. Ἡ μοναδική ἀλήθεια εἶναι ὃτι οἱ διεθνεῖς αὐτοί κλέφτες, ἀπατεῶνες κι ἐκμεταλλευτές τοῦ ἀγῶνος, τοῦ κόπου καί μόχθου τῶν λαῶν, οἱ ψεῦτες που χρησιμοποιοῦν τήν ἀπάτην καί τό ψεῦδος σάν μόνα ἐργαλεῖα ἐπιβίωσής τους γιά αἰῶνες, κάνοντάς το τόσον κρυφά ὣστε νά μήν ἒχουν γίνει ἀντιληπτοί ἀπό τίς εὐρύτερες μᾶζες, ἒχουν νοιώσει τά τελευταῖα χρόνια πώς πλέον ἒφθασεν ὁ κόμπος στό χτένι, ὃτι τά περιθώριά τους ἒχουν περιορισθεῖ ἀπίστευτα κι ὃτι τό μόνον φάρμακον γιά τήν περίστασιν εἶναι νά δημιουργήσουν τίς κατάλληλες συνθῆκες γιά νά γίνῃ παγκόσμιος πόλεμος.

Ἀλλοίμονον ὃμως γι' αὐτά τά ἀνθρωπόμορφα τέρατα καί τούς ὑβριδικούς συντρόφους τους κι αὐτή ἡ προοπτική δέν τελεσφόρησεν. Οἱ πέντε σοβαρές καί ἀπονενοημένες ἀπόπειρές τους νά "φτιάξουν" τεχνητά παγκόσμιαν σύρραξιν ἀπέτυχεν, χάριν εἰς τούς ἀοράτους ἀλλ' ὡς τόσον ὑπαρκτούς προστᾶτες τῆς ἀνθρωπότητος. Ὃμως ἀπό τήν πλευράν τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι γιά δεκαετίες ἂν ὂχι γιά αἰῶνες πληρώνουν μέ τό αἷμα τους, τίς ἐπανειλημμένες ἀπόπειρες τῶν τεράτων αὐτῶν νά γδάρουν τήν ἀνθρωπότηταν, παραμένει τό ζητούμενον : που εἶναι ἓνα ἡ ἀφύπνισις !! 

Αὐτήν τήν στιγμήν τό εὐρωπαϊκόν καθεστώς μᾶς πιέζει νά  "δεχθοῦμεν κάποιες λύσεις", γιά δύο κυρίως λόγους, που ὁ ἓνας ἒχει διττήν ἒννοιαν :

  1. Νά μήν μπῇ ὁ κόσμος κἂν στήν λογικήν νά σκέπτεται, προωθεῖ καί βελτιώνῃ τόν ἢδη ἐπιτελεσθέντα βιολογικόν μετασχηματισμόν, μέ ἀτομικές προσπάθειες, βελτιώνοντας παράλληλα τόν κοινωνικόν περίγυρον καί προάγει τήν γεικώτερην ψυχολογίαν. Διότι ἐκεῖνοι γνωρίζουν καλύτερα ἀπ' ὃλους τί ἐπίκειται, τί βρίσκεται πρό τῶν θυρῶν. Ἡ μετἀλλαξις αὐτή τῶν σωμάτων συνοδεύεται κι ἀπό ὑψίστη πνευματικήν ἂνοδον πρᾶγμα που ἐκεῖνοι ἀπεύχονται καί προσπαθοῦν πάσῃ δυνάμει νά ἀποσοβήσουν. Δυστυχῶς ὃμως ὁ πλανήτης δέν δέχεται κι οὒτε ὑπακούει σέ ἐντολές Καζάρων. Τά νέα ὂντα πολλαπλασίαζονται καθημερινῶς, τά νέα παιδιά γεννιοῦνται μέ περισσότερες ἓλικες στό DNA τους. Οἱ φαρμακευτικές τους ἑταιρεῖες εἶναι καταδικασμένες νά λιμοκτονήσουν διότι ἡ ὑγεία βελτιώνεται καθ' ἡμέραν κι ἢδη ἐτοιμάζονται γιά χρεοκοπίαν. Γι' αὐτό ἐξ ἂλλου μᾶς ψεκάζουν συνεχῶς μέ δηλητήρια, κάνοντας προσπάθειες νά καθυστερήσουν αὐτήν τήν ἀλλαγήν.
  2. Ὁ δεύτερος λόγος που ἀναλύεται σέ δύο μέρη εἶναι :
  • Ἀφ' ἑνός ἡ διάθεσίς τους πολλαπλῶς ἐκφρασθεῖσα νά δώσουν ἓνα παράδειγμα στά ἂλλα κράτη καί ἰδιαιτέρως τούς νεοπροσχωρήσαντας στήν εὐρωπαϊκήν ἢ καλύτερα στήν νομισματικήν ἒνωσιν (καί που ἢδη ἒβαλαν στό χέρι κι αὐτούς τούς λαούς που προσφέρουν κεφάλαια στήν Ἑλλάδαν, ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥΣ κι ὂχι τόν λαόν), σχετικά μέ τό τί θά πάθουν ἂν τολμήσουν νά σηκώσουν κεφάλι. Κι αὐτά βεβαίως τά κράτη-ἀποδέκτες τοῦ μηνύματός τους δέν εἶναι ἂλλα ἀπό τά μικρά ἢ ἀδύναμα κράτη καί τά κράτη τοῦ πρώην ἀνατολικοῦ μπλόκ που ζητοῦν σωτηρίαν στούς κόλπους τῆς ἒνωσης.
  • Ἀφ' ἑτέρου πρόκειται γιά τήν ἐπιβίωσιν καί μακροημέρευσιν τῆς ὓπαρξής τους στό οἰκονομικόν γήϊνον στερέωμα κι ἐλπίδα γιά μελλοντικές ἐπεκτάσεις ἃπαξ καί δοθεῖ ἡ πλέον πιθανή εὐκαιρία καί γιά ἐπιρροήν των ἐκτός τῆς γηΐνης σφαίρας. Ἒχασαν τήν Federal Reserve, ἒκλεισαν ἐξ αἰτίας της τήν  BIS καί ἀφοῦ εἶχαν τήν ἀβλεψίαν ἢ ἂν θέλετε τήν ἀδεξιότηταν νά τεθοῦν λόγω πλεονεξίας τους ἐκτός Ἀμερικῆς, δέν τούς ἀπέμεινεν παρά μόνον ἡ μικρούλα Εὐρώπη, τήν ὁποίαν ἐπιχειροῦν νά ἀνασκολοπήσουν. Δέν ἒχουν δεκάρα τσακιστή στήν τσέπην τους ὃπως λέει κι ὁ Σωρρας καί πολύ σωστά κι ἒτσι προσπαθοῦν νά  "ΚΛΕΨΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ" οἱ ὀλίγοι τῷ πνεύματι αὐτοί μικροδιάβολοι που πλέον ἒχασαν τούς προστᾶτες τους διαβόλους.
Αὐτές εἶναι ὃλες κι ὃλες οἱ αἰτίες γιά τήν παροῦσα κακοδαιμονίαν μας, που ἐν τούτοις ἡ λύσις καί θεραπεία βρίσκεται κατ' ἀπόλυτον τιμήν στά χέρια μας. Θά φέρω ἓνα δύο παραδείγματα : 

Ἀκοῦμεν ὃτι ἡ Ζωή Κωνστανρτοπούλου φέρ' εἰπεῖν συνέστησεν ἐπιτροπήν γιά τόν ἒλεγχον καί πιστοποίησιν τοῦ δημοσίου χρέους.Ὁρῖστε πεδίον δόξης λαμπρόν, πιέσατε ἀφόρητα τήν κυβέρνησιν πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν,  νά μήν μείνῃ ἀπλῶς μία ὑπόσχεσις, ἓνα πυροτέχνημα, ἀλλά νά γίνῃ πρᾶξις.

Ἒχει ἀνακινηθεῖ τό θέμα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων καί μάλιστα γιά πρώτην φοράν ἐτέθη τό θέμα δημοσίως καί διεθνῶς στήν καγκελάριον τῆς Γερμανίας Μέρκελ. Ἰδού καί πάλιν πεδίον γιά πραγματικήν πίεσιν καί ἒμφασιν στό θέμα μέχρις ἐξαντλήσεως. Ὃλοι ἒχετε κάποιαν γνωριμίαν στόν πολιτικόν κόσμον καί τό κυβερνητικόν περιβάλλον ἢ τοὐλάχιστον ἀρκετοί. Πιέσατε ὃσον μπορεῖτε.

Δέν εἶναι τά μόνα θέματα που βρίσκονται στήν ἐπικαιρότητα (εὐτυχῶς που ὁ ἓλλην ἢρχισεν καί πάλιν νά θυμᾶται), εἶναι ἡ ἀναδίφησις τοῦ θέματος τῆς Ζῆμενς,  τό ξεχάσατε ;; Ποῦ πῆγαν τόσα ἑκατομμύρια, δίς θά ἒλεγα. Ἐπίσης τά δισεκατομμύρια τῆς Λίστας Λαγκάρντ, καί πάλι θά πῶ πώς δέν πρόκειται συνέλληνές μου γιά τό τί θά βάλωμεν στήν τσέπην μας ὡς κράτος τόσον (εἶναι κι αὐτό), ἀλλά κυρίως νά πάψουν νά μᾶς βλέπουν σάν μεζέ γιά καμάκωμα, νά σταματήσουν νά μᾶς θεωροῦν εὒκολον στόχον κι εὐάλωτους. Μᾶς θεωρούσαν μέχρις σήμερα τόσον δεδομένους καί προβλέψιμους που ἒχουν στήσει ἐδῶ καί χρόνια τό στρατηγεῖον τους μέσα στήν χώραν μας. Τό ΚΙΣ δέν εἶναι τίποτε ἂλλον ἀπό δούρειος ἳππος στήν ἑλληνικήν πραγματικότηταν. ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΣΤΌ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΩΜΕΝ καί δέν ὑπάρχει ἂλλο μέσον ἀπό νά τούς ἀναγκάσωμεν νά πληρώνουν κανονικά καί τούς ἢδη διαφυγόντες φόρους τόσα χρόνια καί τούς προκύπτοντες καθημερινῶς φόρους τους. Τέρμα τά ψέμματα... Πρέπει νά μάθουν πλέον τό μάθημά τους.

Ὃσον γιά τό φόβητρον, τό σκιάχτρον αὐτό που μᾶς κουνοῦν μπροστά στά μάτια μας γιά νά μᾶς φοβήσουν, δηλ. τό εὐρώ, καί τό Grexit θά πῶ ὃτι οὐδέποτε στήν πραγματικότηταν τό εὐρώ λειτούργησεν πραγματικά ἐντός Ἑλλάδος. Ἀπετέλεσεν μόνον ἓνα ἐργαλεῖον στά χέρια ἐπιτηδείων, ἐντός κι ἐκτός "?Ελλάδος γιά νά μᾶς ἐγλωβίσουν σέ αὐτήν τήν τεχνητήν πραγματικότηταν καί νά φθάσωμεν στό σημεῖον ὃπου εἲμαστε σήμερα. Μέ ἀπλούς ὃρους ἡ προσπάθεια τῶν τραπεζιτῶν καί δή τοῦ Ροκφέλλερ μέ τόν Α. Παπανδρέου καί τά χρήματα που ἒλαβεν γιά τήν ἲδρυσιν τοῦ Πασόκ λειτούργησεν μιά χαρά βυθίζοντας τήν χώραν στό πηγάδι ὃπου εὑρισκόμεθα σήμερα. 

Ἡ τεχνητή ἐκείνη ἀφθονία που ἀπλῶς γέμισεν τά ταμεῖα τῶν ξένων ἑταιρειῶν πετρελαίου, τῆς Ζῆμενς, τῶν ξένων "εἰσβολέων" ἑταιρειῶν σουπερμάρκετ, Καρφούρ, Λίντλ, Χόχτιφ, Λερόϋ Μερλίν κλπ κλπ., εἶναι τό σημερινόν χρέος τῆς Ἑλλάδος. Τά σκάνδαλα τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, τῆς Γιουροβίζιον, τά δισεκατομμύρια ὑπεξαιρεθέντα ἀπό τό πολιτικόν προσωπικόν τῶν κυβερνήσεων, Α. Παπανδρέου, Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Σημίτη, Καραμανλῆ, Γ. Παπανδρέου, Σαμαρᾶ καί πάει λέγοντας, εἶναι αὐτά τά χρήματα που καλούμαστε νά πληρώσωμε σήμερα. Οἱ Καζάροι ποτέ δέν χάνουν, ἂν δώσουν πρός στιγμήν κάτι, τό κάνουν ὑπό μορφήν ἐπένδυσης, που θά τά πάρουν πολλαπλά πίσω.

Φθάνει ὃμως ὡς ἐδῶ συνέλληνες, παρατῆστε τήν ξάπλα καί τόν ὓπνον πλέον. Καί δένν ἐννοῶ αὐτούς που ἢδη ἀπασχολοῦνται, ἀλλά ἐκείνους που εἶναι ἂνεργοι, ἢ ἀνενεργοί κι ἐπαναπαυόμενοι, ὡς πότε θά σᾶς πιάνουν κορόϊδο ;; Δέν νομίζετε πώς φθάνει τό κοροϊδιλίκι σου ρέ πρῶτε τῶν πρώτων στό πνεῦμα λαέ ;;; ΒΑΛΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΗ..., τό τί θά παράξῃ εἶναι ἂλλο θέμα, διότι θά εἶναι κάτι καλόν, δημιουργικόν που θά σέ βγάλῃ ἐσένα καί τήν πατρίδαν ἀπό τό ἀδιέξοδον. Ἐμπρός λοιπόν μέ ὁρμήν..., κι ὃ,τι ἢθελεν προκύψῃ...

Μέ ὑγείαν

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;