Ἡ Συμφωνία

Προσπαθοῦν νά κουράσουν τόν λαόν μέ ἀλλεπάλληλες ὑπαναχωρήσεις ἑκατέρωθεν

Μία διελκυστίνδα δίχως οὐσιαστικῶς καμμίαν ἀποτελεσματικήν κίνησιν-πρᾶξιν γιά λύσιν


Νομίζω πώς τά πάντα τελικῶς ὃπως καί ἀρχικά εἶχα ἐκφράσει τήν γνώμην εἶναι ρυθμισμένα καί συντονισμένα, μέ ἀπώτερον στόχον νά μᾶς βάλουν καί πάλιν στό χέρι. Ὂχι μόνον, ἀλλά κυρίως νά μᾶς ἒχουν σκλαβάκια νά παράγωμεν γι' αὐτούς ἀγαπητοί συνέλληνες καί συνοδοιπόροι. Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς συμφέροντα πανταχόθεν γιά τούς κρατοῦντες καί μάλιστα πολλά, κερδίζουν χρήματα φίλοι μου καθυστερώντας τήν ὃποια συμφωνίαν ἒστω κι ἂν αὐτή τελικῶς θά εἶναι καί πάλιν ἐπιοζήμιος γιά τό πορτοφόλι τοῦ μέσου ἓλληνος καί γενικώτερα τῆς πατρίδος.

Μᾶς ἒχουν κυριολεκτικά πρήξει μέ καταστροφικά σενάρια. Μά τί ἐπιδιώκουν μ' αὐτόν τόν βομβαρδισμόν ;; Μήπως νά μᾶς πείσουν πώς ὁ Τσίπρας εἶναι τάχα "ἀριστερός" κι ὃτι ἒχουν ἀλλεργίαν στίς ἀριστερές ἰδεολογίες ;; Τοὐλάχιστον κάτι τέτοιο θέλουν νά μᾶς πείσουν ὃτι συμβαίνει.Εἶναι ὃμως αὐτό ;; Δέν νομίζω, συνήθως οἱ στόχοι τῶν Καζάρων εἶναι πολύ πιό ψηλοί καί πονηροί (βλέπε καί Ἀνέλιξις). Ἀκοῦμε καθημερινῶς φράσεις ὃπως :

"Ἡ ἑλλάς ὁδεύει πρός τά βράχια" 
"Τελευταία προθεσμία"
"Χρεοκοπία ἀπό αὒριον, μεθαύριον κλπ. κλπ."
"Θά βρεθοῦμεν χωρίς λεφτά, χωρίς φαΐ, χωρίς τ' ἀπαραίτητα"
"Κλείνουν τά ΑΤΜ δέν ὑπάρχε ρευστόν στίς τράπεζες"
κλπ. κλπ. 

Ὃλα μᾶς τά ἒχουν πεῖ, ἂν εἶχαν τοὐλάχιστον κάποιον νεωτερισμόν στά  διακηρυττόμενά τους, ἂν μή τι ἂλλον θά εἲχαμε καί κάποιαν ποικιλίαν στά ὦτα μας, ἀλλά ἒτσι μᾶς πνίγει ἡ μονοτονία, ὃλο τά ἲδια καί τά ἲδια ἀκοῦμεν. Βεβαίως κατά τά ἂλλα ὁ ἀντιπαθέστατος καί ἀντιλαϊκώτατος κ. Στουρνάρας τίς προάλλες ἀνεκάλυψεν "ὃλως τυχαίως" κάποιον λέει ξεχασμένον λογαριασμόν καί ἐπλήρωσε 750 ἑκατ. ἒτσι στό ἃρπα-κόλλα . Μά ποῦ τά πουλᾶτε αὐτά κύριοι ;; Ἀγαπητοί συνέλληνες, τήν Ἑλλάδαν τήν θέλουν οὒτε ζωντανήν ἀλλά οὒτε καί πεθαμένην. Γι' αὐτό τήν ἒχουν μετατρέψει σέ προτεκτορᾶτον που τό ἒχουν σέ πρώτην ζήτησιν.

Παίζουμεν ἐδῶ καί δύο αἰῶνες τόν ρόλον κυματοθραύστη μεταξύ Δύσεως καί Ἀνατολῆς. Αὐτό ἐξ ἂλλου τό διεπιστώσατε τά δύο τρία τελευταῖα χρόνια μέ τούς πολέμους στό ἀφρικανικόν τόξον, στό Ἰράκ, στήν Συρίαν, πιό πρίν στήν Γιουγκοσλαυΐαν καί ἀλλοῦ. Ποιούς βάζουν μπροστά στά δύσκολα..;;Ἓλληνες φυσικά, ἀλλά καί τήν πατρίδαν μας, ἀπό τίς βάσεις τους ἐδῶ κάνουν τίς δουλειές τους καί δέν σοῦ ζητοῦν οὒτε καί δίνουν σημασίαν στήν γνώμην σου φίλε συνέλληνα.

Ἀλλά ἐδῶ μέ τήν θρυλουμένην συμφωνίαν, κάτι που δέν βλέπω καθόλου μέ καλόν μάτι καί δέν μ' ἀρέσει καθόλου, εἶναι τό ὃτι κρύβονται ἐπιμελῶς οἱ "ἀπό πίσω σκέψεις" καί προθέσεις τῆς κυβερνήσεως που μᾶς λέει περί "σκληρῆς διαπραγματεύσεως", ἐνῶ πλασσάρει ἓνα ἐντελῶς φιλολαϊκόν προφίλ, κι ἀνησυχῶ γιά τό ποιά εἶναι τά τεκταινόμενα στό παρασκήνιον. Ὃταν βλέπεις ἓνα κόμμα που γίνεται κυβέρνησις θεωρούμενη μάλιστα "ἀριστερή" καί δίνει παροχές στόν λαόν ἒστω κι ἐλάχιστες, κάτι συμβαίνει ὑπογείως που δέν εἶναι καθόλου μά καθόλου καλόν. Κρατεῖστε ὑπ' ὂψιν πώς ναί, ἒχομεν δεῖ πολλά κακά ἓως τώρα, ...φυλαχθεῖτε ὃμως ἀπό τά χειρότερα...

Διότι βλέπομεν μίαν παράστασιν, κακοπαιγμένην μάλιστα, μέ ἀληθινούς (κυριολεκτικῶς) ὑποκριτές που ὃμως μᾶς ὡδήγησαν καί μᾶς ὁδηγοῦν στόν ὂλεθρον. Ὑποκριτές οἱ ὁποῖοι πίσω ἀπό τίς μάσκες κρύβουν ἀδίστακτους κλέφτες, οἰκονομικούς ἐγκληματίες, καταχραστές καί πρό πάντων ψεῦτες καί προδότες τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν λαῶν τους. Αὐτοί σήμερα ἀποτελοῦν τό ἐπιτελεῖον τῶν Βρυξελλῶν καί τά διάφορα παρακλάδια τους στά κράτη τοὐλάχιστον τῆς ΟΝΕ.

Μᾶς ἐπισείουν τό σκιάχτρον-φόβητρον τοῦ GREXIT λές καί μᾶς ἀπειλοῦν νά βρεθοῦμεν ἀπό τήν μίαν ἡμέραν στήν ἂλλην στήν πεῖνα, ἀπό τήν εὐμάρειαν καί τήν χλιδή πουμ συνοδεύεται ἀπό τήν κυρίαν Ἂνεσιν. Ἲσως ἐκεῖνοι οἱ ἲδιοι νά τό ἐφοβοῦντο αὐτό περισσότερον διότι ζοῦν ὑπό συνθῆκες πλούτου. Γιατί ὃμως νά φοβίσῃ τόν ἓλληνα ὁ ὁποῖος ἓως σήμερα δέν εἶχεν στό ἐνεργητικόν του καί τόσες χαρές ἢ οἰκονομικήν εὐμάρειαν κι ἀφθονίαν ἀγαθῶν γιά νά θυμᾶται ;; Πάντα ἒτσι ζούσαμεν φτωχικά καί μετρημένα, πρός τί λοιπόν οἱ ἀπειλές ;;

Δέν λέγω πώς ὁ Τσίπρας εἶναι καλός ἢ κακός, ἂλλωστε δέν περιμένω ἀπό κανέναν πολιτικόν ἀρχηγόν κόμματος σήμερα νά συμπεριφερθῇ ἀλλέως πως, ἐφ' ὃσον ὃλοι ὑπακούουν στό ἲδιον ἀφεντικόν, ἒχοντες τόν ἲδιον στόχον : νά μᾶς ἀφανίσουν. Ἂλλος τό κάνει ἒτσι, ἂλλος ἀλλιῶς, στό τέλος ὃμως στό ἲδιον ἀποτέλεσμα θά καταλήξουν. Ἐκεῖνο που διαφέρει καί ξεγελάει τούς πρωτάρηδες εἶναι ὁ τρόπος κι εἶναι ἐκεῖνος που διαφοροποιεῖ τήν κοινήν γνώμην. Ἂχ βρέ Ἓλληνα ἂν καταλάβαινες ποῦ σέ πηγαίνουν οἱ κάθε λογῆς αὐτόκλητοι σωτῆρες που σοῦ "κολλοῦν" κάθε τόσον κι ἀπό μίαν καινούργιαν ἐλπίδα γιά καλύτερον αὒριον ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΘΗ ΠΟΤΕ, ὃσον ἐσύ ἐξακολουθεῖς νά ἐμπιστεύεσαι κι ἐξαρτᾶσαι ἀπό τόν κάθε καιροσκόπον, τυχοδιώκτην, ἐκμεταλλευτήν τῆς ψήφου που τοῦ χαρίζεις..ΦΕΥ !

Σέ φανατίζουν πονηρά καί δέν τό παίρνεις χαμπάρι, ὁ Τσίπρας κάνει ἒτσι, ὁ Βαρουφάκης ἀλλιῶς, ὁ Λαφαζάνης τοῦτο, ὁ Σαμαρᾶς ἐκεῖνο, ὁ Βενιζέλος...κ.ο.κ. Πῶς νά τό ποῦμε νά τό καταλάβετε ρέ παιδιά ;; Ρέ συνέλληνα ΟΛΟΙ ΜΙΣΘΩΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΟΙΜΗΣΟΥΝ, νά σέ διατηρήσουν κοιμισμένον, σέ ὑπολανθάνουσαν κατάστασιν ὃσον αὐτοί κάνουν τήν δουλειάν τους. Ξύπνα ἐπί τέλους διῶξε τίς ἰδεοληψίες ἀπό πάνω σου ρέ συνέλληνα, διῶξε ἀπό τό μυαλό σου αὐτήν τήν μάστιγα, τήν ἀρρώστειαν τῶν κομμάτων, που σέ κρατοῦν φυλακισμένον, τέλος ἀποτίναξε τόν ζυγόν που σοῦ φοροῦν ἐδῶ κι αἰῶνες.

Πρόσφατα ξεκίνησαν μίαν ἐπιτροπήν γιά τόν ἒλεγχον τοῦ χρέους χρίζοντάς την μάλιστα διεθνῆ. Μάλιστρα ἐπεράτωσαν τό προκαταρκτικόν πόρισμα, ἐξαπολύοντάς το ὡσάν πυροτέχνημα. Τό τελικόν καί κανονικόν μᾶς πληροφόρησαν θά βγῇ σ' ἓνα χρόνον. Μακάρι, ἀλλά πέστε μου, πόσοι ἀπό ἐσᾶς πιστεύουν πώς μετά ἓναν χρόνον θά ὑπάρχῃ πρόσφορον ἒδαφος κι οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιά "πιάσῃ τόπον" ἐκεῖνο τό ἐπιβαρυντικόν γιά τούς δανειστές κι ὃλους τούς ὑπευθύνους, που θά φθάσῃ στήν Βουλήν (ἂν ποτέ φθάσῃ) καί νά ἀποδοθοῦν κατηγορίες ;; Πόσες τέτοιες ἐπιτροπές ἒχουν συσταθεῖ κι "ἒπνιξαν" τρανταχτά θέματα ;;

Μήν γελιέστε βρέ παιδιά, Καζαροεβραῖοι εἶναι, δέν μάθατε ἒστω κι ἀπό τά τελευταῖα πέντε χρόνια τήν μεθοδολογίαν που χρησιμοποιοῦν ;; Τίς ὓπουλες, κακεντρεχεῖς, μισάνθρωπες τακτικές τους ;; Δική σας ἢ δική μου ἦταν ἡ σύστασης καί ἡ ἰδέα τῆς ΝΤΠ (Νέας Τάξης πραγμάτων ) ;; Δέν παρακολουθεῖτε πῶς ἀντιμετωπίζουν τούς λαούς ;; Ξυπνεῖστε ἐπί  τέλους. Ὃ,τι γίνεται τελευταῖα μέ αὐτήν τήν ὑποτιθεμένην διαπραγμάτευσιν, γίνεται διότι τούς χρησιμεύουμεν σάν παράδειγμα γιά τούς ἂλλους λαούς. Ὃλα τά ΜΜΕ εἶναι δικά τους κι ὃσα δέν εἶναι ἒχουν κρυφοεβραιόπαιδα (καμμία σχέσις μέ τούς ἀληθινούς Ἐβραίους) μέσα καί κατευθύνουν ὑπογείως καταστάσεις πρός ὂφελός τους. Σέ βομβαρδίζουν καθημερινῶς μέ ἀσύστολα κι ἀνεδαφικά ψεύδη διότι ξέρουν καλά πώς τά χάβεις.

Τί διαπραγμάτευσιν καί μποῦρδες μᾶς κοπανᾶνε ;; Τό ἓνα καί μοναδικον μεγάλον ἀτοῦ δέν τό χρησιμοποιοῦν. Οἱ δικοί μας γνωρίζουν καλά πώς τήν στιγμήν αὐτήν ἡ μοναδική σανίς σωτηρίας γιά τούς ἐπικυριάρχους εἶναι ἡ Εὐρώπη, που ἀτυχῶς γι' αὐτούς ἐκπροσωπεῖ τώρα τήν "Δύσιν" μιᾶς κι ἡ Ἀμερική ξώφλησεν. Ἂν χάσουν τήν Εὐρώπην χάθηκαν κι αὐτοί, τό τάχα φόβητρον τοῦ GREXIT ἐμᾶς μέν θά μᾶς ἒσωζεν, αὐτούς δέ θά τούς κατεβαράθρωνεν. Ἒξυπνα λοιπόν τό μετέτρεψαν σέ σκιάχτρον να σέ φοβίζουν.

Διότι ἂν τό καλοσκεφθῆς, ποῦ νά βροῦν βρέ παιδιά αὐτοί οἱ τενεκέδες κανένα 5άρι τρισεκατομμύρια νά μπαλώσουν τήν τρύπα ;; Ποιός θά τά δώσῃ.;; Ἀλλά καί νά εἶχαν, γιά ποιόν λόγον νά τά δώσουν ;; Γιά τήν ψυχήν τῆς μάνας τους ;; Ἂσε που δέν ἒχουν φράγγκο, αὐτοί περιμένουν νά τούς δώσουμεν γιά νά μᾶς δώσουν, τί νά μᾶς δώσουν ;; Μέχρι σήμερα αὐτά τά τρία τέσσερα χρόνια δεκάρα δέν μπῆκεν στό κράτος, τά ἐλάχιστα τά βούτηξαν οἱ μεγαλοκαρχαρίες. Τά χρήματα ἢ μᾶλλον οἱ ἐγγυήσεις καί τά χρεώγραφα τά πῆραν οι τράπεζές ΤΟΥΣ. Διότι δικές τους εἶναι, τόν ἑαυτόν τους δανείζουν μέ τά δικά σου λεφτά, βγάζουν δηλ. ἀπό τήν μίαν τους τσέπην καί τά ρίχνουν στήν ἂλλην.

Κι ἐσᾶς σᾶς ἒχουν πείσει πώς θά χαθῆτε ἂν δέν μᾶς δώσουν χρήματα. Ἂχ μωρέ συνέλληνα διῶξε αὐτήν τήν αἰώνια ραγιαδίστικην νοοτροπίαν, φυσικά καί δέν εἲμαστε ὃλοι ἒτσι, μά γιά τούς ὑπολοίπους, τήν μεγάλην μᾶζαν ἰσχύει αυτό. Ἀφοῦ ἐσύ βρέ παράγεις τό χρῆμα, ἐσύ τό βγάζεις καί τούς τό χαρίζεις, αὐτοί δέν ἒχουν δεκάρα τσακιστή. Μόνον που ξέρουν πῶς νά σέ δουλεύουν..., ξύπνα ὃμως.., καιρός πιά εἶναι.., ἂργησες πολύ.

Ἓρρωσθε κι ἀγαλλιᾶσθε


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;